Bläddra

Kalkylering för produkter och investeringar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Kalkylering för produkter och investeringar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Denna bok ger en introduktion till centrala begrepp och samband inom kalkylområdet. Centralt i framställningen är förståelse för hur intäkter och kostnader ska sammanställas i skilda typer av beslutssituationer, i syfte att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna mäta det enskilda beslutets lönsamhet. Framställningen börjar med en teoriorienterad bakgrund som utvecklas för praktiska tillämpningar inom produktkalkylering, investeringskalkylering, och prissättning i olika konkurrenssituationer, samt relaterar produktkalkylering med internredovisning och budgetering. Det tillverkande företaget är i fokus men de grundläggande delarna av kalkylering beskrivs också på ett sådant sätt att tillämpning är möjlig på tjänsteföretag. Prissättning diskuteras ingående, dels utifrån nationalekonomisk teori, dels utifrån mer praktiknära beskrivningar av olika marknadsförhållanden. Den femte upplagan har, förutom revidering av huvuddelen av kapitel från tidigare upplagor, kompletterats med ett kapitel om budget. Fokus i det nya kapitlet är förhållandet mellan produktkalkyler och budgeten utifrån ett tillämpningsperspektiv. Boken vänder sig i första hand till studerande på kurser i kalkylering vid högskolor och universitet men kan med fördel även användas i företagsintern utbildning. Som komplement till boken finns en övningsbok med samma titel. Dessutom finns ett antal webbföreläsningar och övningar på www.ekonomikurser.se.