Bläddra

Kan investeringar i transportinfrastruktur öka produktivitet och sysselsättning?

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Nationalekonomi Regional planering och områdesplanering Transportplanering och transportpolitik
Köp här

Kan investeringar i transportinfrastruktur öka produktivitet och sysselsättning?

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Nationalekonomi Regional planering och områdesplanering Transportplanering och transportpolitik
Köp här

Kan man öka produktivitet och sysselsättning genom att förbättra tillgängligheten? Var och hur är det i såfall viktigast att förbättra den? Ska vi utöka kontaktytorna mellanarbetsplatser eller underlätta längre pendling? Vad är viktigast: stora infrastrukturinvesteringareller bättre planering och prissättning?

Täta och specialiserade arbetsmarknader med stora kontaktytor mellan företag, så kalladeagglomerationer, är motorer för ekonomisk utveckling och innovation. Staten harsvårt att påverka agglomeration genom planering, men har möjlighet att påverkaden genom investeringar i transportinfrastrukturen. Kan staten på detta sättdriva på den ekonomiska tillväxten? Utifrån svenska data och studier från andraländer beskriver nationalekonomen Maria Börjesson i denna rapport potentialen iatt öka agglomerationen med hjälp av investeringar i transportinfrastruktur.Hon jämför också förtätning med regionförstoring och tar upp för- och nackdelarmed pendling.  

Maria Börjesson är professor i nationalekonomi med inriktning mot transporter och verksam vid Statens väg- ochtransportforskningsinstitut.