Bläddra

Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. SOU 2015:47 : Betänkande

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet. SOU 2015:47 : Betänkande

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Uppdraget har här varit att föreslå ett genomförande i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU om kollektiv rättighetsförvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden.

Direktivet innehåller krav för att säkerställa att organisationer som har som sitt huvudsakliga syfte att förvalta upphovsrättigheter för flera rättighetshavares räkning - kollektiva förvaltningsorganisationer - gör det på ett välfungerande sätt. Direktivet syftar också till att uppställa särskilda krav på de organisationer som ägnar sig åt gränsöverskridande licensiering av musikverk för att därigenom skapa bättre förutsättningar för nättjänster till konsumenter i flera länder.

Utredningen har i huvudsak föreslagit ett genomförande som inte går längre än vad som krävs enligt direktivet. Utredningen föreslår en ny lag om kollektiv rättighetsförvaltning. Lagen innehåller bestämmelser om medlemmars och rättighetshavares rättigheter, om styrning av kollektiva förvaltningsorganisationer, om kommersiella användares rättigheter och skyldigheter samt bestämmelser om insyn och rapportering.

Utredningen föreslår att Patent- och registreringsverket ska utöva viss tillsyn över de kollektiva förvaltningsorganisationerna.