Bläddra

av: David Johansson

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrättsliga skadestånd ger rättighetshavarna en möjlighet att erhålla ersättning efter ett intrång, och fyller således en central funktion på området. Samtidigt har det visat sig svårt att processa om ersättning, och de svårigheterna påverkar inte bara rättighetshavarna utan även intrångsgörarna och…
Köp här

Isbn: 9789177371236

Utgivningsår: 20200804

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Kenneth Österlin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Immaterialrätt Juridik Juridik: handböcker Kommersiell konst och design Konst Särskilda rättsområden
2:a uppdaterade upplagan 2019 Idéskydd för kreativa – handbok i immaterialrätt och strategier mot idéstöld Har du eller ditt företag en idé som ni vill exploatera? Då måste ni välja rätt strategi för att undvika idéstöld och stärka de kommersiella möjligheterna. Men vad innebär det och hur gör man? Den här…
Köp här

Isbn: 9789163986031

Utgivningsår: 20190917

Utgivare: Skissbox.se

Mediatyp: BC

av: Malin Edmar

Kategorier: Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna som rör internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster. Boken är full av exemplifierande rättsfall och förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditionella juridiken har utvecklats i takt med…
Köp här

Isbn: 9789139020301

Utgivningsår: 20210331

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175175478

Utgivningsår: 20140219

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Henrik Stannow, Håkan Hillerström

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Musikjuridik – fjärde reviderade omarbetade upplagan Denna bok handlar om musik och juridik. Boken är i första hand skriven för musikbranschens aktörer: kompositörer, författare, bearbetare, artister, musiker, producenter, musikförlag, managers m.fl. Den informerar om olika upphovsrättsliga och avtalsrättsliga frågor,…
Köp här

Isbn: 9789170400919

Utgivningsår: 20100910

Utgivare: CKM Förlag

Mediatyp: BC

av: Frantzeska Papadopoulou Skarp, Marianne Levin, Linnea Harnesk

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Rättsfallsamling i Dynamisk immaterialrätt syftar till att samla centrala rättsfall som är av intresse för studenter, praktiker och forskare i immaterialrätt. Boken tar ett svenskt perspektiv. Avgörandena från de särskilda svenska patent- och marknadsdomstolarna,…
Köp här

Isbn: 9789139023760

Utgivningsår: 20211210

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Bengt Domeij

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Den första upplagan, Patenträtt, utgavs 2007. Sedan dess har mycket hänt inom området, inte minst en ny lag om företagshemligheter från 2018. I den andra upplagan, nu Patent och företagshemligheter, erbjuds läsaren en uppdaterad och detaljerad bild av svensk och europeisk rätt kring patenterbarhet och patentintrång…
Köp här

Isbn: 9789176789216

Utgivningsår: 20190722

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Åsa Hellstadius

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt och marknadsrätt – ur praktiskt perspektiv behandlar översiktligt de olika immaterialrätterna (upphovsrätt, patent, varumärken och mönster) samt marknadsföringsrätt och konkurrensrätt. Regelsystemen presenteras med tyngdpunkt på svensk…
Köp här

Isbn: 9789139209300

Utgivningsår: 20200814

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind, Andreas Dahlqvist

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningen är en viktig del av vårt rättssamhälle. Offentlighet, sekretess och dataskydd behandlar dels handlingsoffentligheten, det vill säga de regler som ger var och en av oss rätt att ta del av allmänna handlingar, dels de viktigaste reglerna för skydd av…
Köp här

Isbn: 9789147140107

Utgivningsår: 20210129

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lars Clevesköld, Anders Thunved

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. begreppet allmän handling, offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för socialtjänsten. Övriga frågor som tas upp gäller exempelvis den…
Köp här

Isbn: 9789139116448

Utgivningsår: 20180806

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Irja Hed

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Den 30 juni 2009 ersattes sekretesslagen av en ny offentlighets- och sekretesslag. Den nya lagstiftningen innebär att samtliga paragrafer har bytt sifferbeteckning. Detta påverkar alla som arbetar med frågor om att lämna ut handlingar och uppgifter och som måste hantera sekretessfrågor. I anledning av detta utkom…
Köp här

Isbn: 9789172234192

Utgivningsår: 20100929

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Merima Bruncevic, Jannice Käll

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Detta är en klassisk lärobok i immaterialrätt med en modern twist. Boken tar upp de fyra regelverken upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt. Här finns hänvisningar till lagrum, EU-direktiv, förordningar och rättsfall, och även diskussioner om hur regelverken kan tolkas och användas.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147112364

Utgivningsår: 20160913

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Malin Edmar

Kategorier: Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna som rör internetpublicering, sociala medier, e-handel och IT-tjänster. Boken går igenom upphovsrätt, varumärken, domännamn, e-handel, reklamjuridik och inte minst GDPR. Den är full av…
Köp här

Isbn: 9789139023012

Utgivningsår: 20210211

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kenneth Österlin

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Har du eller ditt företag en idé som ni vill exploatera? Då måste ni välja rätt strategi för att undvika idéstöld och stärka de kommersiella möjligheterna. Men vad innebär det och hur gör man? Den här handboken hjälper dig att tänka efter före och välja rätt skyddsstrategi. Situationen, era affärsmål och era resurser…
Köp här

Isbn: 9789163933301

Utgivningsår: 20170406

Utgivare: Skissbox.se

Mediatyp: BC

av: Christina Wainikka

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
I alla typer av verksamheter görs innovationer. Det kan handla om att ett företag utvecklar en ny produkt eller att en organisation tar fram en ny typ av tjänst för att möta människors behov. Den här boken beskriver på vilket sätt immaterialrättsliga regler kan…
Köp här

Isbn: 9789139022022

Utgivningsår: 20200814

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Fredrik Rådman, Therése Fridström Montoya

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Regler om sekretess och tystnadsplikt aktualiseras inom både offentlig och enskilt bedriven verksamhet på socialtjänstområdet. SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT INOM SOCIALTJÄNSTENS OMRÅDE redogör först kortfattat för offentlighetsprincipen och grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789139023081

Utgivningsår: 20200827

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Fredrik Rådman

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Medarbetare inom socialtjänsten ställs ibland inför frågor som rör huruvida de får eller till och med ska lämna ut sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter. Hur ska de agera när andra myndigheter begär ut uppgifter och hur ska de göra om de inte kan tillmötesgå en sådan begäran? I denna handbok beskrivs vissa…
Köp här

Isbn: 9789139116592

Utgivningsår: 20180525

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Eva Lenberg, Ulrika Geijer, Anna Tansjö

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
En paragrafvis kommentar till Offentlighets- och sekretesslagen som trädde i kraft den 30 juni 2009. Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare sekretesslagen i syfte att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.
Köp här

Isbn: 9789139111801

Utgivningsår: 20101130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Laura Popa

Kategorier: Copyrightlagstiftning Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författarens upphovsrätt är en praktisk handbok som erbjuder en grundläggande presentation av upphovsrätten. Syftet med boken är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna om det upphovsrättsliga systemet. Boken fokuserar på litterära verk och riktar sig till författare, litterära översättare, journalister…
Köp här

Isbn: 9789198160178

Utgivningsår: 20171012

Utgivare: Adagio förlag

Mediatyp: BC

av: Dag Wetterberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Immaterialrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Boken tar upp de centrala rättsområdena inom mediejuridiken som yttrandefrihet, personlig integritetoch upphovsrätt. Den belyser även vissa speciellafrågeställningar i varumärkesrätten och marknadsrättenvilka knyter an till medierätten.Boken kan användas som studentlitteratur i medierätt påSveriges olika jurist- och…
Köp här

Isbn: 9789139017783

Utgivningsår: 20140527

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Bengt Domeij

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Kunskap är avgörande för de flesta företags konkurrenskraft. Men när och hur kan den skyddas? Och på vilket sätt avgörs om man själv gör intrång i annans ensamrätt? Patenträtt är en praktiskt inriktad läro- och handbok om vad som i Sverige, men också internationellt, gäller i frågor om patenterbarhet och patentintrång,…
Köp här

Isbn: 9789176786543

Utgivningsår: 20070201

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Ulrika Rosén, Magnus Wahlund

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Polislagen Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Offentlighet och sekretess inom polisen behandlar lagstiftningen kring offentlighet och sekretess med fokus på polisiär verksamhet. Författarna kommenterar och förklarar tillämpliga lagrum i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen m.fl. författningar samt redogör för praxis i form av rättsfall och…
Köp här

Isbn: 9789172237810

Utgivningsår: 20190823

Utgivare: Bruun juridik

Mediatyp: BC

av: Stefan Zetterström

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningens göromål är en viktig del av vårt rättssamhälle. En öppenhet i myndigheternas arbete och ärenden skapar en form av garanti för att myndigheterna handlägger sina ärenden och utövar sin offentliga makt med stöd i lag. Offentlighetsprincipen förverkligar…
Köp här

Isbn: 9789147095483

Utgivningsår: 20100824

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Mikael Ahola

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Tryck- och yttrandefriheten är en omistlig del av den svenska demokratinoch sekretessregleringen utgör här en motpol, som begränsar allmänhetens insyn i myndigheternas verksamhet. Sekretessregleringen har av den anledningen stor betydelse för den allmänna diskussionen i samhället. Trots att området uppfattas som…
Köp här

Isbn: 9789139020691

Utgivningsår: 20181017

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Lars Pehrson, Jan Rosén, Claes Sandgren

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt ger en samlad framställning av hela ämnesområdet. Boken är välkänd och allmänt använd alltsedan första upplagan kom ut 1983. Fjortonde upplagan speglar immaterialrättens starkt ökade ekonomiska betydelse och snabba europeisering. Kapitlet om upphovsrätten har arbetats om. Framställningen har genomgående…
Köp här

Isbn: 9789172236639

Utgivningsår: 20170118

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Stojan Arnerstål

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Immaterialrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Digitaliseringen har underlättat framväxten av nya innovationer och affärsmodeller som bygger helt på intellektuella resurser såsom information, kunskap och immaterialrätter. Ett effektivt sätt att kommersialisera tillgångar av detta slag är att upplåta licenser.I boken behandlas ett sammanhållet licensavtal som utgör…
Köp här

Isbn: 9789139116226

Utgivningsår: 20190422

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Staffan Olsson

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Medical assistants Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Denna bok behandlar frågor om sekretess och tre olika rapporterings- och anmälningsplikter i LSS, både i allmän och enskild regi. Lex Sarah, lex Maria och anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa beskrivs utförligt. Även andra ansvarsfrågor tas upp liksom frågor om bemötande, etik/moral samt brukarens och…
Köp här

Isbn: 9789144125633

Utgivningsår: 20200714

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Henry Olsson

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
I dagens samhälle har upphovsrätten blivit en viktig del av rättssystemet både i industriländerna och i utvecklingsländerna. Detta rättsområde reglerar bl.a. författares, kompositörers, konstnärers och andra upphovsmäns rätt att bestämma över utnyttjandet av sina alster. Upphovsrätten spelar en viktig roll inom…
Köp här

Isbn: 9789139018025

Utgivningsår: 20150219

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Anna-Lena Dahlqvist, Liselotte Westerlind

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Regler om sekretess i det allmännas verksamhet – främst som de uttrycks i offentlighets- och sekretesslagen – behandlar såväl tystnadsplikt som förbud att lämna ut handlingarna eller lämna ut uppgifter på annat sätt. Reglerna anses…
Köp här

Isbn: 9789139022152

Utgivningsår: 20210203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Fredrik Rådman

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Skatter och avgifter
Skattesekretessen berör alla som förekommer i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Att sekretess gäller för uppgifter om en enskilds förhållanden inom socialtjänsten samt inom hälso- och sjukvården är för de flesta känt. Dessa ämnen har också…
Köp här

Isbn: 9789139019930

Utgivningsår: 20220722

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175172668

Utgivningsår: 20121017

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Adamsson, Anders Kylhammar

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken är en ny kommentar till lagen om företagsnamn som trädde i kraft den 1 januari 2019. I samband med ikraftträdandet upphörde 1974 års firmalag att gälla. Alla företag i Sverige har ett – eller flera – företagsnamn. Företagsnamn är ett viktigt…
Köp här

Isbn: 9789139021087

Utgivningsår: 20210118

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Åsa Hellstadius

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt och marknadsrätt ur praktiskt perspektiv behandlar översiktligt de olika immaterialrätterna (upphovsrätt, patent, varumärken och mönster) samt marknadsföringsrätt och konkurrensrätt.Regelsystemen presenteras med tyngdpunkt på svensk lagstiftningoch praxis, inklusive viss EU-rätt. Varje kapitel inleds…
Köp här

Isbn: 9789139207894

Utgivningsår: 20161004

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Magnus Tonell

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Företagshemligheter – t.ex. affärsplaner, produktionsmetoder och kundinforma­tion – kan representera mycket stora värden och kunskapen om hur företags-hemligheterna bäst kan skyddas är viktig. Utöver det rättsliga skydd som företags­hemligheter…
Köp här

Isbn: 9789139023142

Utgivningsår: 20210415

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Avvaktande rättsläge! Konstaterar att det fortfarande saknas ett klargörande avgörande från Högsta domstolen när det gäller tillämpningen av IPRED-lagen om fildelning på internet och skyddet av immateriella rättigheter.Högsta domstolen begärde i september 2010 ett förhandsavgörande från EU och därefter har pågående…
Köp här

Isbn: 9789138237762

Utgivningsår: 20120817

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Fredrik Rådman, Therése Fridström Montoya

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Regler om sekretess och tystnadsplikt gäller inom både offentlig och enskilt bedriven verksamhet på socialtjänstområdet. Den här boken redogör först kortfattat för offentlighetsprincipen och grundläggande bestämmelser om sekretess inom socialtjänsten.…
Köp här

Isbn: 9789139025719

Utgivningsår: 20220608

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Föreslår att ett antal frågor som har betydelse för hotade och förföljda personer utreds. Några av de områden som avhandlas: frågor om rätten till partsinsyn kan begränsas för förföljare som är motpart till den som är hotad eller förföljd, om det bör införas ytterligare sekretess till skydd för det allmännas…
Köp här

Isbn: 9789138243251

Utgivningsår: 20150630

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Caroline Pamp

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok behandlar ett antal centrala juridiska frågor kopplade till immaterialrätter i relation till forskning i tidiga skeden. Universiteten befinner sig mitt i en omvandlingsprocess där vetenskap och forskning i allt högre utsträckning privatiseras och behandlas utifrån en kommersiell logik. Denna omvandling är…
Köp här

Isbn: 9789172233560

Utgivningsår: 20100423

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Jakob Gottlieb, Mats Lundberg, Anette Henrysson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Ibland leder enkla misstag till onödigt stora skadestånd. Den andra upplagan av Riskerna med varumärken, produkter och reklam fungerar som praktisk vägledning i ditt vardagliga reklam-, PR- och produktutvecklingsarbete. Boken illustrerar med ett enkelt språk skadeståndsfrågan med domslut huvudsakligen från Högsta…
Köp här

Isbn: 9789188809957

Utgivningsår: 20180620

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Patentkrav på både engelska och svenska! Föreslår att nationella patentansökningar i Sverige ska kunna behandlas helt på engelska. Detsamma gäller internationella patent som fullföljts i Sverige. Den del av patentet som definierar skyddsomfånget, dvs patentkraven, ska dock alltjämt översättas till svenska. Båda…
Köp här

Isbn: 9789138237083

Utgivningsår: 20120403

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC