Bläddra

av: Ulf Maunsbach, Ulrika Wennersten

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Informationssamhället ställer upp nya spelregler för såväl ekonomisk som social utveckling. Det handlar om företeelser som digitalisering, nätverksbaserade kommunikationsformer och virtuella mötesplatser som ger upphov till nya marknadsstrukturer. Dessa är bidragande orsaker till att branscher som media, telekom och IT…
Köp här

Isbn: 9789140695734

Utgivningsår: 20180507

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175175478

Utgivningsår: 20140219

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Malin Edmar

Kategorier: Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna som rör internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster. Boken är full av exemplifierande rättsfall och förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditionella juridiken har utvecklats i takt med…
Köp här

Isbn: 9789139020301

Utgivningsår: 20180528

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Dag Wetterberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Immaterialrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Boken tar upp de centrala rättsområdena inom mediejuridiken som yttrandefrihet, personlig integritetoch upphovsrätt. Den belyser även vissa speciellafrågeställningar i varumärkesrätten och marknadsrättenvilka knyter an till medierätten. Boken kan användas som studentlitteratur i medierätt påSveriges olika jurist- och…
Köp här

Isbn: 9789139017783

Utgivningsår: 20140527

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Fredrik Rådman

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Medarbetare inom socialtjänsten ställs ibland inför frågor som rör huruvida de får eller till och med ska lämna ut sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter. Hur ska de agera när andra myndigheter begär ut uppgifter och hur ska de göra om de inte kan tillmötesgå en sådan begäran? I denna handbok beskrivs vissa…
Köp här

Isbn: 9789139116592

Utgivningsår: 20180525

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Domeij

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Den första upplagan, Patenträtt, utgavs 2007. Sedan dess har mycket hänt inom området, inte minst en ny lag om företagshemligheter från 2018. I den andra upplagan, nu Patent och företagshemligheter, erbjuds läsaren en uppdaterad och detaljerad bild av svensk och europeisk rätt kring patenterbarhet och patentintrång…
Köp här

Isbn: 9789176789216

Utgivningsår: 20190722

Utgivare: Iustus, Eurographic

Mediatyp: BC

av: Åsa Hellstadius

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt och marknadsrätt ur praktiskt perspektiv behandlar översiktligt de olika immaterialrätterna (upphovsrätt, patent, varumärken och mönster) samt marknadsföringsrätt och konkurrensrätt.Regelsystemen presenteras med tyngdpunkt på svensk lagstiftningoch praxis, inklusive viss EU-rätt. Varje kapitel inleds…
Köp här

Isbn: 9789139207894

Utgivningsår: 20161004

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Henrik Stannow, Håkan Hillerström

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Musikjuridik – fjärde reviderade omarbetade upplagan Denna bok handlar om musik och juridik. Boken är i första hand skriven för musikbranschens aktörer: kompositörer, författare, bearbetare, artister, musiker, producenter, musikförlag, managers m.fl. Den informerar om olika upphovsrättsliga och avtalsrättsliga frågor,…
Köp här

Isbn: 9789170400919

Utgivningsår: 20100910

Utgivare: CKM Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139016663

Utgivningsår: 20120522

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Irja Hed

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Den 30 juni 2009 ersattes sekretesslagen av en ny offentlighets- och sekretesslag. Den nya lagstiftningen innebär att samtliga paragrafer har bytt sifferbeteckning. Detta påverkar alla som arbetar med frågor om att lämna ut handlingar och uppgifter och som måste hantera sekretessfrågor. I anledning av detta utkom…
Köp här

Isbn: 9789172234192

Utgivningsår: 20100929

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Irja Hed

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i myndigheters verksamhet. Den innebär bl.a. att alla svenska medborgare, liksom utländska medborgare, har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar, i den utsträckning de inte är hemliga. Regler som gäller hanteringen av…
Köp här

Isbn: 9789172237865

Utgivningsår: 20190915

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Kristina Ahlström

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
För statliga myndigheter, kommuner, landsting och kommunalt ägda bolag samt organ med offentligrättsliga uppgifter.Läs merRätten att ta del av allmänna handlingar är en grundläggande princip inom offentlig verksamhet. Tillämpningen inom personalområdet följer de grundläggande regler som gäller för alla myndigheter och…
Köp här

Isbn: 9789147096190

Utgivningsår: 20110809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anders Thunved, Lars Clevesköld

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Boken beskriver huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekrtessregler som gäller för socialtjänsten och närliggande verksamheter. Övriga frågor som tas upp gäller bl.a. den enskildes…
Köp här

Isbn: 9789139110712

Utgivningsår: 20090908

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Föreslår en ny lag om företagshemligheter, som ska ersätta den nu gällande lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Förslaget har sin bakgrund i att det måste göras ändringar den svenska lagstiftningen för att genomföra ett EU-direktiv om skydd för företagshemligheter. I betänkandet föreslås även utan…
Köp här

Isbn: 9789138246184

Utgivningsår: 20170601

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Ulf Maunsbach, Ulrika Wennersten

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Informationssamhället ställer upp nya spelregler för såväl ekonomisk som social utveckling. Det handlar om företeelser som digitalisering, nätverksbaserade kommunikationsformer och virtuella mötesplatser som ger upphov till nya marknadsstrukturer. Detta är bidragande orsaker till att branscher som media, telekom och IT…
Köp här

Isbn: 9789140676979

Utgivningsår: 20111223

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Louise Thorning, Solvår Winnie Finnanger

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
A handbook which guides you on the How, When and Why in the European trademark system. This book covers all of the general aspects of protecting a trademark in the European Union – either by direct filing at the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) or through the Madrid Protocol. It is a first-aid…
Köp här

Isbn: 9788761928030

Utgivningsår: 20100712

Utgivare: Thomson Reuters Professional

Mediatyp: BC

av: Leif Karlsson, Ragnar Lundgren

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Boken innehåller koncentrerade lagkommentarer till den svenska patentlagen. Syftet är att den ska fungera som en praktiskt användbar handbok att slå upp i för den som vill få en fördjupad förståelse och uttolkning av patentlagens bestämmelser. Kommentarerna är inriktade på det väsentliga, och såväl den hantering som är…
Köp här

Isbn: 9789139017240

Utgivningsår: 20131204

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Malin Forsman

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
De finns i din telefon, din bil, din klocka, din morgontidning, ja, till och med i din juice eller filmjölk. Snart sagt alla produkter du använder, varje rad du läser, mycket av det du äter och allt du ser på internet berörs av immaterialrätten. Någon har skyddat en idé, en teknisk innovation, en design, ett material…
Köp här

Isbn: 9789172234963

Utgivningsår: 20121012

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Kenneth Österlin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Immaterialrätt Juridik Juridik: handböcker Kommersiell konst och design Konst Särskilda rättsområden
2:a uppdaterade upplagan 2019 Idéskydd för kreativa – handbok i immaterialrätt och strategier mot idéstöld Har du eller ditt företag en idé som ni vill exploatera? Då måste ni välja rätt strategi för att undvika idéstöld och stärka de kommersiella möjligheterna. Men vad innebär det och hur gör man? Den här…
Köp här

Isbn: 9789163986031

Utgivningsår: 20190917

Utgivare: Kenneth Österlin

Mediatyp: BC

av: Merima Bruncevic, Jannice Käll

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Detta är en klassisk lärobok i immaterialrätt med en modern twist. Boken tar upp de fyra regelverken upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt. Här finns hänvisningar till lagrum, EU-direktiv, förordningar och rättsfall, och även diskussioner om hur regelverken kan tolkas och användas.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147112364

Utgivningsår: 20160913

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Eva Lenberg, Ulrika Geijer, Anna Tansjö

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
En paragrafvis kommentar till Offentlighets- och sekretesslagen som trädde i kraft den 30 juni 2009. Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare sekretesslagen i syfte att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.
Köp här

Isbn: 9789139111801

Utgivningsår: 20101130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Odd Nygård

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
Att använda geografiska namn på olika typer av produkter för att framhålla kvalitativa särdrag är en gammmalt och utbrett sätt att förmedla information till köparen. Namnet ger en indikation produktens kvalitet samtidigt som det garanterar ursprung. Sedan 1992 finns det möjlighet för producenter av sådana livsmedel och…
Köp här

Isbn: 9789176095515

Utgivningsår: 20150213

Utgivare: Asili AB

Mediatyp: BC

av: Kenneth Österlin

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Har du eller ditt företag en idé som ni vill exploatera? Då måste ni välja rätt strategi för att undvika idéstöld och stärka de kommersiella möjligheterna. Men vad innebär det och hur gör man? Den här handboken hjälper dig att tänka efter före och välja rätt skyddsstrategi. Situationen, era affärsmål och era resurser…
Köp här

Isbn: 9789163933301

Utgivningsår: 20170406

Utgivare: Kenneth Österlin, Holmbergs

Mediatyp: BC

av: Ulf Maunsbach, Ulrika Wennersten

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Informationssamhället ställer upp nya spelregler för såväl ekonomisk som social utveckling. Det handlar om företeelser som digitalisering, nätverksbaserade kommunikationsformer och virtuella mötesplatser som ger upphov till nya marknadsstrukturer. Dessa är bidragande orsaker till att branscher som media, telekom och IT…
Köp här

Isbn: 9789140678256

Utgivningsår: 20141219

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Richard Wessman, Jakob Kraus, Ilze Lukins

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
“Immaterialrättens struktur” är en lärobok i immaterialrätt som riktar sig till såväl studenter som praktiker verksamma inom området. Boken skiljer sig från traditionella läroböcker i immaterialrätt genom att den är indelad i fyra block som behandlar följande centrala frågeställningar: (i) ensamrättens…
Köp här

Isbn: 9789139207153

Utgivningsår: 20190401

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulrika Rosén, Magnus Wahlund

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Polislagen Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Sverige är ett land som präglas av demokrati och öppenhet. En viktig del för att åstadkomma denna öppenhet är att medborgarna har rätt till insyn i den offentliga förvaltningen, och rätt att ta del av beslut som fattas samt följa de processer under vilket detta sker. Offentlighetsprincipen kan dock inte alltid…
Köp här

Isbn: 9789172236400

Utgivningsår: 20160615

Utgivare: Bruun Juridik

Mediatyp: BC

av: Gottlieb Jakob, Lundberg Mats, Henrysson Anette

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789163380372

Utgivningsår: 20110119

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Sigvard Holstad

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
I denna bok får läsaren veta när allmänna handlingar ska hållas hemliga och när de som är verksamma inom stat och kommun har tystnadsplikt. Framställningen utgår från de grundläggande reglerna i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och offentlighets- och sekretesslagen. Först behandlas frågor av allmän…
Köp här

Isbn: 9789139112747

Utgivningsår: 20130405

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105078

Utgivningsår: 20150115

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Föreslår hur statens framtida insatser inom det immaterialrättsliga området ska utformas för att på bästa sätt stödja innovation och tillväxt, samt hur insatserna ska finansieras. Utredningen lägger ett antal förslag som rör statliga insatser inom det immaterialrättsliga området för att stödja innovation och tillväxt…
Köp här

Isbn: 9789138242445

Utgivningsår: 20150311

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Marianne Levin

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Skyddet för intellektuella prestationer och kännetecken spelar i våra dagar en mycket stor ekonomisk och kulturell roll. Upphovsrätt, patenträtt, designrätt och känneteckensrätt, inklusive kvalitetsbeteckningar, utgör centrala värden i alla företag. Samtidigt innebär den moderna tekniska utvecklingen med nät,…
Köp här

Isbn: 9789139208792

Utgivningsår: 20190220

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Henry Olsson

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
I dagens samhälle har upphovsrätten blivit en viktig del av rättssystemet både i industriländerna och i utvecklingsländerna. Detta rättsområde reglerar bl.a. författares, kompositörers, konstnärers och andra upphovsmäns rätt att bestämma över utnyttjandet av sina alster. Upphovsrätten spelar en viktig roll inom…
Köp här

Isbn: 9789139018025

Utgivningsår: 20150219

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Lars Pehrson, Jan Rosén, Claes Sandgren

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt ger en samlad framställning av hela ämnesområdet. Boken är välkänd och allmänt använd alltsedan första upplagan kom ut 1983. Fjortonde upplagan speglar immaterialrättens starkt ökade ekonomiska betydelse och snabba europeisering. Kapitlet om upphovsrätten har arbetats om. Framställningen har genomgående…
Köp här

Isbn: 9789172236639

Utgivningsår: 20170118

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Lättare att tillämpa ny upphovsrättslag Föreslår en ny upphovsrättslag som ska ersätta den nuvarande lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.Bestämmelserna i 1960 års upphovsrättslag överförs till den nya upphovsrättslagen, med redaktionella och språkliga förändringar. Förslaget omfattar…
Köp här

Isbn: 9789138235676

Utgivningsår: 20110420

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Malin Forsman, Jeanette Söderlund Sause

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Domännamn och internet är en naturlig del i bolags och organisationers vardag idag, och betydelsen av att synas på internet blir än viktigare och tekniken för det alltmer förfinad. Spelplanen har ändrats över tid, och med rätt kunskaper får dagens internet avgörande betydelse för såväl stora som små aktörers…
Köp här

Isbn: 9789139113898

Utgivningsår: 20140624

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Laura Popa

Kategorier: Copyrightlagstiftning Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författarens upphovsrätt är en praktisk handbok som erbjuder en grundläggande presentation av upphovsrätten. Syftet med boken är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna om det upphovsrättsliga systemet. Boken fokuserar på litterära verk och riktar sig till författare, litterära översättare, journalister…
Köp här

Isbn: 9789198160178

Utgivningsår: 20171012

Utgivare: Adagio förlag, Polen

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Utredningen föreslår ny patentlag och ny patentförordning. Syftet är i första hand att göra patentlagstiftningen enklare och mer användarvänlig. Dessutom föreslås vissa sakliga ändringar, bl.a. ytterligare anpassning till det enhetliga patentsystem som införs på EU-nivå. En moderniserad…
Köp här

Isbn: 9789138242797

Utgivningsår: 20150422

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Joanna Lundquist

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
I denna nyskrivna handbok beskriver författaren varumärket ur ett juridiskt perspektiv samt ger praktiska och handfasta råd om hur man bör välja, skydda och förädla sitt varumärke. Författaren förklarar hur man skall se juridiken som en offensiv möjlighet att skapa konkurrensfördelar vid framtagande av ett nytt…
Köp här

Isbn: 9789172232297

Utgivningsår: 20050914

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Stojan Arnerstål

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Immaterialrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Digitaliseringen har underlättat framväxten av nya innovationer och affärsmodeller som bygger helt på intellektuella resurser såsom information, kunskap och immaterialrätter. Ett effektivt sätt att kommersialisera tillgångar av detta slag är att upplåta licenser. I boken behandlas ett sammanhållet licensavtal som utgör…
Köp här

Isbn: 9789139116226

Utgivningsår: 20190422

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Christina Wainikka

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Design omger oss hela tiden. Själva ordet design används i de mest skilda sammanhang det kan gälla allt från designade processer till barnens leksaker. De rättsliga frågorna kring design har länge hamnat i skymundan jämfört med exempelvis de kring uppfinningar och musikaliska verk. De rättsliga reglerna kring design…
Köp här

Isbn: 9789139018742

Utgivningsår: 20161128

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC