Bläddra

av:David Johansson

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrättsliga skadestånd ger rättighetshavarna en möjlighet att erhålla ersättning efter ett intrång, och fyller således en central funktion på området. Samtidigt har det visat sig svårt att processa om ersättning, och de svårigheterna påverkar inte bara rättighetshavarna utan även intrångsgörarna och…
Köp här

Isbn: 9789177371236

Utgivningsår:20200804

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Kenneth Österlin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Immaterialrätt Juridik Juridik: handböcker Kommersiell konst och design Konst Särskilda rättsområden
2:a uppdaterade upplagan 2019 Idéskydd för kreativa – handbok i immaterialrätt och strategier mot idéstöld Har du eller ditt företag en idé som ni vill exploatera? Då måste ni välja rätt strategi för att undvika idéstöld och stärka de kommersiella möjligheterna. Men vad innebär det och hur gör man? Den här…
Köp här

Isbn: 9789163986031

Utgivningsår:20190917

Utgivare: Skissbox.se

Mediatyp: BC

av:Malin Edmar

Kategorier: Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna som rör internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster. Boken är full av exemplifierande rättsfall och förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditionella juridiken har utvecklats i takt med…
Köp här

Isbn: 9789139020301

Utgivningsår:20210331

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175175478

Utgivningsår:20140219

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Åsa Hellstadius

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt och marknadsrätt – ur praktiskt perspektiv behandlar översiktligt de olika immaterialrätterna (upphovsrätt, patent, varumärken och mönster) samt marknadsföringsrätt och konkurrensrätt. Regelsystemen presenteras med tyngdpunkt på svensk…
Köp här

Isbn: 9789139209300

Utgivningsår:20200814

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Henrik Stannow, Håkan Hillerström

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Musikjuridik – fjärde reviderade omarbetade upplagan Denna bok handlar om musik och juridik. Boken är i första hand skriven för musikbranschens aktörer: kompositörer, författare, bearbetare, artister, musiker, producenter, musikförlag, managers m.fl. Den informerar om olika upphovsrättsliga och avtalsrättsliga frågor,…
Köp här

Isbn: 9789170400919

Utgivningsår:20100910

Utgivare: CKM Förlag

Mediatyp: BC

av:Frantzeska Papadopoulou Skarp, Marianne Levin, Linnea Harnesk

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Rättsfallsamling i Dynamisk immaterialrätt syftar till att samla centrala rättsfall som är av intresse för studenter, praktiker och forskare i immaterialrätt. Boken tar ett svenskt perspektiv. Avgörandena från de särskilda svenska patent- och marknadsdomstolarna,…
Utgått

Isbn: 9789139023760

Utgivningsår:20211210

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Bengt Domeij

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Den första upplagan, Patenträtt, utgavs 2007. Sedan dess har mycket hänt inom området, inte minst en ny lag om företagshemligheter från 2018. I den andra upplagan, nu Patent och företagshemligheter, erbjuds läsaren en uppdaterad och detaljerad bild av svensk och europeisk rätt kring patenterbarhet och patentintrång…
Köp här

Isbn: 9789176789216

Utgivningsår:20190722

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139023012

Utgivningsår:20210211

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Christina Wainikka

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
I alla typer av verksamheter görs innovationer. Det kan handla om att ett företag utvecklar en ny produkt eller att en organisation tar fram en ny typ av tjänst för att möta människors behov. Den här boken beskriver på vilket sätt immaterialrättsliga regler kan…
Köp här

Isbn: 9789139022022

Utgivningsår:20200814

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars Clevesköld, Anders Thunved

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. begreppet allmän handling, offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för socialtjänsten. Övriga frågor som tas upp gäller exempelvis den…
Köp här

Isbn: 9789139116448

Utgivningsår:20180806

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind, Andreas Dahlqvist

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningen är en viktig del av vårt rättssamhälle. Offentlighet, sekretess och dataskydd behandlar dels handlingsoffentligheten, det vill säga de regler som ger var och en av oss rätt att ta del av allmänna handlingar, dels de viktigaste reglerna för skydd av…
Köp här

Isbn: 9789147140107

Utgivningsår:20210129

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Irja Hed

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Den 30 juni 2009 ersattes sekretesslagen av en ny offentlighets- och sekretesslag. Den nya lagstiftningen innebär att samtliga paragrafer har bytt sifferbeteckning. Detta påverkar alla som arbetar med frågor om att lämna ut handlingar och uppgifter och som måste hantera sekretessfrågor. I anledning av detta utkom…
Köp här

Isbn: 9789172234192

Utgivningsår:20100929

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Merima Bruncevic, Jannice Käll

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Detta är en klassisk lärobok i immaterialrätt med en modern twist. Boken tar upp de fyra regelverken upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt. Här finns hänvisningar till lagrum, EU-direktiv, förordningar och rättsfall, och även diskussioner om hur regelverken kan tolkas och användas. Immaterialrätten är…
Köp här

Isbn: 9789147112364

Utgivningsår:20160913

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Fredrik Rådman, Therése Fridström Montoya

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Regler om sekretess och tystnadsplikt aktualiseras inom både offentlig och enskilt bedriven verksamhet på socialtjänstområdet. SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT INOM SOCIALTJÄNSTENS OMRÅDE redogör först kortfattat för offentlighetsprincipen och grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789139023081

Utgivningsår:20200827

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Fredrik Rådman

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Medarbetare inom socialtjänsten ställs ibland inför frågor som rör huruvida de får eller till och med ska lämna ut sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter. Hur ska de agera när andra myndigheter begär ut uppgifter och hur ska de göra om de inte kan tillmötesgå en sådan begäran? I denna handbok beskrivs vissa…
Köp här

Isbn: 9789139116592

Utgivningsår:20180525

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ulf Bernitz, Lars Pehrson, Jan Rosén, Claes Sandgren

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt ger en samlad framställning av hela ämnesområdet. Boken är välkänd och allmänt använd alltsedan första upplagan kom ut 1983. Fjortonde upplagan speglar immaterialrättens starkt ökade ekonomiska betydelse och snabba europeisering. Kapitlet om upphovsrätten har arbetats om. Framställningen har genomgående…
Köp här

Isbn: 9789172236639

Utgivningsår:20170118

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Ellen Hausel Heldahl, Christina Wainikka

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Immaterialrätt Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Immaterialrätt och offentlig upphandling är två rättsområden som huvudsakligen styrs av EU-rätten. De har båda stor ekonomisk påverkan på samhället, men kopplingen dem emellan lyfts alltför sällan. Immaterialrättigheter aktualiseras i många…
Köp här

Isbn: 9789139026396

Utgivningsår:20221202

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Eva Lenberg, Ulrika Geijer, Anna Tansjö

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
En paragrafvis kommentar till Offentlighets- och sekretesslagen som trädde i kraft den 30 juni 2009. Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare sekretesslagen i syfte att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.
Köp här

Isbn: 9789139111801

Utgivningsår:20101130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Laura Popa

Kategorier: Copyrightlagstiftning Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författarens upphovsrätt är en praktisk handbok som erbjuder en grundläggande presentation av upphovsrätten. Syftet med boken är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna om det upphovsrättsliga systemet. Boken fokuserar på litterära verk och riktar sig till författare, litterära översättare, journalister…
Köp här

Isbn: 9789198160178

Utgivningsår:20171012

Utgivare: Adagio förlag

Mediatyp: BC

av:Dag Wetterberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Immaterialrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Titeln är slut i lager men tilltrycks på vid beställning vilket betyder att leveranstiden kan bli något längre. Boken tar upp de centrala rättsområdena inom mediejuridiken som yttrandefrihet, personlig integritetoch upphovsrätt. Den belyser även vissa…
Köp här

Isbn: 9789139017783

Utgivningsår:20140527

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Bengt Domeij

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Kunskap är avgörande för de flesta företags konkurrenskraft. Men när och hur kan den skyddas? Och på vilket sätt avgörs om man själv gör intrång i annans ensamrätt? Patenträtt är en praktiskt inriktad läro- och handbok om vad som i Sverige, men också internationellt, gäller i frågor om patenterbarhet och patentintrång,…
Köp här

Isbn: 9789176786543

Utgivningsår:20070201

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Bengt Lundell, Håkan Strömberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Immaterialrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt.…
Köp här

Isbn: 9789144126784

Utgivningsår:20190225

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ulrika Rosén, Magnus Wahlund

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Polislagen Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Offentlighet och sekretess inom polisen behandlar lagstiftningen kring offentlighet och sekretess med fokus på polisiär verksamhet. Författarna kommenterar och förklarar tillämpliga lagrum i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen m.fl. författningar samt redogör för praxis i form av rättsfall och…
Köp här

Isbn: 9789172237810

Utgivningsår:20190823

Utgivare: Bruun juridik

Mediatyp: BC

av:Mikael Ahola

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Tryck- och yttrandefriheten är en omistlig del av den svenska demokratinoch sekretessregleringen utgör här en motpol, som begränsar allmänhetens insyn i myndigheternas verksamhet. Sekretessregleringen har av den anledningen stor betydelse för den allmänna diskussionen i samhället. Trots att området uppfattas som…
Köp här

Isbn: 9789139020691

Utgivningsår:20181017

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Magnus Tonell

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Företagshemligheter – t.ex. affärsplaner, produktionsmetoder och kundinforma­tion – kan representera mycket stora värden och kunskapen om hur företags-hemligheterna bäst kan skyddas är viktig. Utöver det rättsliga skydd som företags­hemligheter…
Köp här

Isbn: 9789139023142

Utgivningsår:20210415

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Stojan Arnerstål

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Immaterialrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Digitaliseringen har underlättat framväxten av nya innovationer och affärsmodeller som bygger helt på intellektuella resurser såsom information, kunskap och immaterialrätter. Ett effektivt sätt att kommersialisera tillgångar av detta slag är att upplåta licenser.I boken behandlas ett sammanhållet licensavtal som utgör…
Köp här

Isbn: 9789139116226

Utgivningsår:20190422

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Henry Olsson

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
I dagens samhälle har upphovsrätten blivit en viktig del av rättssystemet både i industriländerna och i utvecklingsländerna. Detta rättsområde reglerar bl.a. författares, kompositörers, konstnärers och andra upphovsmäns rätt att bestämma över utnyttjandet av sina alster. Upphovsrätten spelar en viktig roll inom…
Köp här

Isbn: 9789139018025

Utgivningsår:20150219

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Staffan Olsson

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Medical assistants Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Denna bok behandlar frågor om sekretess och tre olika rapporterings- och anmälningsplikter i LSS, både i allmän och enskild regi. Lex Sarah, lex Maria och anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa beskrivs utförligt. Även andra ansvarsfrågor tas upp liksom frågor om bemötande, etik/moral samt brukarens och…
Köp här

Isbn: 9789144125633

Utgivningsår:20200714

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anna-Lena Dahlqvist, Liselotte Westerlind

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Regler om sekretess i det allmännas verksamhet – främst som de uttrycks i offentlighets- och sekretesslagen – behandlar såväl tystnadsplikt som förbud att lämna ut handlingarna eller lämna ut uppgifter på annat sätt. Reglerna anses…
Köp här

Isbn: 9789139022152

Utgivningsår:20210203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175172668

Utgivningsår:20121017

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139019930

Utgivningsår:20220817

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Peter Adamsson, Anders Kylhammar

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken är en ny kommentar till lagen om företagsnamn som trädde i kraft den 1 januari 2019. I samband med ikraftträdandet upphörde 1974 års firmalag att gälla. Alla företag i Sverige har ett – eller flera – företagsnamn. Företagsnamn är ett viktigt…
Köp här

Isbn: 9789139021087

Utgivningsår:20210118

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Marianne Levin

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Skyddet för intellektuella prestationer och kännetecken spelar i våra dagar en mycket stor ekonomisk och kulturell roll. Upphovsrätt, patenträtt, designrätt och känneteckensrätt inklusive kvalitetsbeteckningar utgör centrala värden i företag. Samtidigt innebär den moderna utvecklingen med nät och plattformar ständigt…
Köp här

Isbn: 9789139207320

Utgivningsår:20170403

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Åsa Hellstadius

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt och marknadsrätt ur praktiskt perspektiv behandlar översiktligt de olika immaterialrätterna (upphovsrätt, patent, varumärken och mönster) samt marknadsföringsrätt och konkurrensrätt.Regelsystemen presenteras med tyngdpunkt på svensk lagstiftningoch praxis, inklusive viss EU-rätt. Varje kapitel inleds…
Köp här

Isbn: 9789139207894

Utgivningsår:20161004

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Gottlieb Jakob, Lundberg Mats, Henrysson Anette

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789163380372

Utgivningsår:20110119

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning genomförde i oktober 2011 ett symposium på Thoresta benämnt Copyright in a borderless online environment. Boken, som är skriven på engelska, är en sammanställning av materialet från symposiet. Deltagare och bidragsgivare är Professor emeritus Stig Strömholm, Professor Paul…
Köp här

Isbn: 9789139016663

Utgivningsår:20120522

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Kristina Ahlström

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsrätt Immaterialrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
RÄTTEN ATT TA DEL AV allmänna handlingar är en grundläggande princip inom offentlig verksamhet. Den här boken redovisar rättspraxis med särskilt fokus på användbarhet inom personalområdet. Bestämmelserna gäller för statliga myndigheter, kommuner, regioner och kommunalt ägda bolag samt organ med offentligrättsliga…
Köp här

Isbn: 9789198452839

Utgivningsår:20200129

Utgivare: Ahlströms Förlag

Mediatyp: BC

av:Marianne Levin, Åsa Hellstadius

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Skyddet för intellektuella prestationer och kännetecken spelar i våra dagar en stor ekonomisk och kulturell roll. Upphovsrätt, patenträtt, rätt till formgivning och design utgör liksom rättigheter till kännetecken, inklusive geografiska kvalitetsbeteckningar, centrala…
Köp här

Isbn: 9789139023753

Utgivningsår:20231208

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Lättare att tillämpa ny upphovsrättslag Föreslår en ny upphovsrättslag som ska ersätta den nuvarande lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.Bestämmelserna i 1960 års upphovsrättslag överförs till den nya upphovsrättslagen, med redaktionella och språkliga förändringar. Förslaget omfattar…
Köp här

Isbn: 9789138235676

Utgivningsår:20110420

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC