Bläddra

av: Ulf Maunsbach, Ulrika Wennersten

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Informationssamhället ställer upp nya spelregler för såväl ekonomisk som social utveckling. Det handlar om företeelser som digitalisering, nätverksbaserade kommunikationsformer och virtuella mötesplatser som ger upphov till nya marknadsstrukturer. Dessa är bidragande orsaker till att branscher som media, telekom och IT…
Köp här

Isbn: 9789140695734

Utgivningsår: 20180507

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175175478

Utgivningsår: 20140219

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Malin Edmar

Kategorier: Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna som rör internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster. Boken är full av exemplifierande rättsfall och förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditionella juridiken har utvecklats i takt med…
Köp här

Isbn: 9789139020301

Utgivningsår: 20180528

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kenneth Österlin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Immaterialrätt Juridik Juridik: handböcker Kommersiell konst och design Konst Särskilda rättsområden
2:a uppdaterade upplagan 2019 Idéskydd för kreativa – handbok i immaterialrätt och strategier mot idéstöld Har du eller ditt företag en idé som ni vill exploatera? Då måste ni välja rätt strategi för att undvika idéstöld och stärka de kommersiella möjligheterna. Men vad innebär det och hur gör man? Den här…
Köp här

Isbn: 9789163986031

Utgivningsår: 20190917

Utgivare: Kenneth Österlin

Mediatyp: BC

av: Fredrik Rådman

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Medarbetare inom socialtjänsten ställs ibland inför frågor som rör huruvida de får eller till och med ska lämna ut sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter. Hur ska de agera när andra myndigheter begär ut uppgifter och hur ska de göra om de inte kan tillmötesgå en sådan begäran? I denna handbok beskrivs vissa…
Köp här

Isbn: 9789139116592

Utgivningsår: 20180525

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Dag Wetterberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Immaterialrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Boken tar upp de centrala rättsområdena inom mediejuridiken som yttrandefrihet, personlig integritetoch upphovsrätt. Den belyser även vissa speciellafrågeställningar i varumärkesrätten och marknadsrättenvilka knyter an till medierätten.Boken kan användas som studentlitteratur i medierätt påSveriges olika jurist- och…
Köp här

Isbn: 9789139017783

Utgivningsår: 20140527

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Åsa Hellstadius

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt och marknadsrätt ur praktiskt perspektiv behandlar översiktligt de olika immaterialrätterna (upphovsrätt, patent, varumärken och mönster) samt marknadsföringsrätt och konkurrensrätt.Regelsystemen presenteras med tyngdpunkt på svensk lagstiftningoch praxis, inklusive viss EU-rätt. Varje kapitel inleds…
Köp här

Isbn: 9789139207894

Utgivningsår: 20161004

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Henrik Stannow, Håkan Hillerström

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Musikjuridik – fjärde reviderade omarbetade upplagan Denna bok handlar om musik och juridik. Boken är i första hand skriven för musikbranschens aktörer: kompositörer, författare, bearbetare, artister, musiker, producenter, musikförlag, managers m.fl. Den informerar om olika upphovsrättsliga och avtalsrättsliga frågor,…
Köp här

Isbn: 9789170400919

Utgivningsår: 20100910

Utgivare: CKM Förlag

Mediatyp: BC

av: Eva Lenberg, Ulrika Geijer, Anna Tansjö

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
En paragrafvis kommentar till Offentlighets- och sekretesslagen som trädde i kraft den 30 juni 2009. Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare sekretesslagen i syfte att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.
Köp här

Isbn: 9789139111801

Utgivningsår: 20101130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kenneth Österlin

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Har du eller ditt företag en idé som ni vill exploatera? Då måste ni välja rätt strategi för att undvika idéstöld och stärka de kommersiella möjligheterna. Men vad innebär det och hur gör man? Den här handboken hjälper dig att tänka efter före och välja rätt skyddsstrategi. Situationen, era affärsmål och era resurser…
Köp här

Isbn: 9789163933301

Utgivningsår: 20170406

Utgivare: Kenneth Österlin, Holmbergs

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Lars Pehrson, Jan Rosén, Claes Sandgren

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt ger en samlad framställning av hela ämnesområdet. Boken är välkänd och allmänt använd alltsedan första upplagan kom ut 1983. Fjortonde upplagan speglar immaterialrättens starkt ökade ekonomiska betydelse och snabba europeisering. Kapitlet om upphovsrätten har arbetats om. Framställningen har genomgående…
Köp här

Isbn: 9789172236639

Utgivningsår: 20170118

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Bengt Domeij

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Den första upplagan, Patenträtt, utgavs 2007. Sedan dess har mycket hänt inom området, inte minst en ny lag om företagshemligheter från 2018. I den andra upplagan, nu Patent och företagshemligheter, erbjuds läsaren en uppdaterad och detaljerad bild av svensk och europeisk rätt kring patenterbarhet och patentintrång…
Köp här

Isbn: 9789176789216

Utgivningsår: 20190722

Utgivare: Iustus, Eurographic

Mediatyp: BC

av: Morten Walløe Tvedt

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Dette er den første samlede fremstillingen av norske og internasjonale rettsregler som har betydning for gener, genressurser og bioteknologi i Norge. Den er skrevet både for jurister som får seg forelagt spørsmål på området, og for alle dem som er brukere av genetiske ressurser – det være seg innenfor skogbruk,…
Köp här

Isbn: 9788202305857

Utgivningsår: 20101126

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Mikael Ahola

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Tryck- och yttrandefriheten är en omistlig del av den svenska demokratinoch sekretessregleringen utgör här en motpol, som begränsar allmänhetens insyn i myndigheternas verksamhet. Sekretessregleringen har av den anledningen stor betydelse för den allmänna diskussionen i samhället. Trots att området uppfattas som…
Köp här

Isbn: 9789139020691

Utgivningsår: 20181017

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Christian Engström, Rick Falkvinge

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Legaliserad fildelning, kortare skyddstider för kommersiell användning, fri samlingsrätt och ett stopp för tekniska kopieringsskydd.Detta är huvuddragen i den upphovsrättsreform som Piratpartiet föreslår. Denna reformagenda har även antagits som officiell linje för den gröna gruppen i Europaparlamentet. Detta är ett…
Köp här

Isbn: 9789174654424

Utgivningsår: 20130114

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Utredningen föreslår en del ändringar i patentlagen som är nödvändiga till följd av att det enhetliga patentskyddet införs. Utredningen föreslår också att vissa anpassningar görs till de översättningskrav som gäller för europeiska patent med enhetlig verkan enligt översättningsförordningen. Det reformerade europeiska…
Köp här

Isbn: 9789138239698

Utgivningsår: 20130619

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Marianne Levin

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Skyddet för intellektuella prestationer och kännetecken spelar i våra dagar en mycket stor ekonomisk och kulturell roll. Upphovsrätt, patenträtt, designrätt och känneteckensrätt inklusive kvalitetsbeteckningar utgör centrala värden i företag. Samtidigt innebär den moderna utvecklingen med nät och plattformar ständigt…
Köp här

Isbn: 9789139207320

Utgivningsår: 20170403

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Johan Höök

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Offentlighetsprincipen är en grundsten i den svenska förvaltningen. Genom att få tillgång till allmänna handlingar ska medborgarna och media kunna kontrollera hur myndigheter sköter sina uppgifter. I denna bok beskrivs det grundläggande regelverket i tryckfrihetsförordningen för hur handlingar blir…
Köp här

Isbn: 9789176789506

Utgivningsår: 20170731

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Eric W. Essén, Peter Adamsson, Anders Kylhammar

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken Firmarätt – Företagsnamn i praktiken tar upp de olika rättsliga och praktiska aspekter som har betydelse för näringsidkare som driver företag i Sverige. Firma är det namn under vilket en rörelse drivs. Firmalagstiftningen är av betydelse för varje näringsidkare, vare sig han är enskild företagare eller om…
Köp här

Isbn: 9789139014829

Utgivningsår: 20130516

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken speglar rättsläget per 1 juli 2013. I förhållande till den tolfte upplagan, som färdigställdes för ca två år sedan, är förändringarna delvis betydande. Det gäller denna gång särskilt patent- och mönsterrätten. Över huvud taget har rättsutvecklingen fortsatt att snabbt gå vidare inom immaterialrätten och liksom…
Köp här

Isbn: 9789172235328

Utgivningsår: 20130830

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Ulrika Rosén, Magnus Wahlund

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Polislagen Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Offentlighet och sekretess inom polisen behandlar lagstiftningen kring offentlighet och sekretess med fokus på polisiär verksamhet. Författarna kommenterar och förklarar tillämpliga lagrum i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen m.fl. författningar samt redogör för praxis i form av rättsfall och…
Köp här

Isbn: 9789172237810

Utgivningsår: 20190823

Utgivare: Bruun juridik

Mediatyp: BC

av: Per Helset, Felix Reimers, Toril Melander Stene, Ragnar Vik

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken gir en god oversikt over alle delene av immaterialretten; fra kjennetegnsrett og designrett til patentrett og opphavsrett. Den omhandler også reglene om produktetterlikning, bedriftshemmeligheter og know how i markedsføringsloven. Videre behandles spørsmål om overdragelse og lisensiering, sanksjoner og…
Köp här

Isbn: 9788202235871

Utgivningsår: 20090210

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BB

av: Henry Olsson

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
I dagens samhälle har upphovsrätten blivit en viktig del av rättssystemet bådei industriländerna och i utvecklingsländerna. Detta rättsområde reglerar bl.a.författares, kompositörers, konstnärers och andra upphovsmäns rätt attbestämma över utnyttjandet av sina alster. Upphovsrätten spelar en viktig rollinom kultur-,…
Köp här

Isbn: 9789139020875

Utgivningsår: 20181023

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulrika Wennersten

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas dels bestämmelsen i upphovsrättslagen som anger att litterära och konstnärliga verk, efter upphovsmannens död, inte får återges offentligt på ett sätt som kränker den andliga odlingens intresse (klassikerskyddet), dels bestämmelserna i varumärkesrätten, mönsterrätten och patenträtten som från…
Köp här

Isbn: 9789174739275

Utgivningsår: 20140505

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. Föreslår de ändringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU av den 26 juni 2013 om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av…
Köp här

Isbn: 9789138240779

Utgivningsår: 20140228

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Göran Fagerström

Kategorier: Copyrightlagstiftning Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Förlagsbranschen och bokbranschen, press och journalistik Immaterialrätt Industrier och branscher Juridik Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen Särskilda rättsområden Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Boken lär ut allt om copyright (upphovsrätt) och tryckfrihet som är viktigt för författare, egenutgivare, förläggare och bokutgivare på högskolor och andra organisationer. Den ger tydliga svar på betydelsefulla frågor: – Vad ger upphovsrätten för skydd? – Vad gäller om man vill använda andras bilder och texter? – Vad…
Köp här

Isbn: 9789186413132

Utgivningsår: 20160708

Utgivare: Bokverket AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Domeij

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Patentavtalsrätt innehåller en bred avtals- och konkurrensrättslig framställning om de komplicerade frågor som finns vid svenska och internationella samarbeten kring patenterad teknik. Frågor om licensiering, överlåtelser och samägande av patent behandlas ingående. Inledningsvis redogörs för vem som har rätt till…
Köp här

Isbn: 9789139014836

Utgivningsår: 20101122

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Sara Saberi

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
I kampen mot piratkopiering är intrångsundersökning ett viktigt verktyg för att säkra bevis för ett immaterialrättsligt intrång. En sådan undersökning kan beslutas av domstol, på yrkande av part, under vissa förutsättningar. Beslut om intrångsundersökning verkställs av kronofogdemyndigheten. Intrångsundersökning är en…
Köp här

Isbn: 9789172235656

Utgivningsår: 20140505

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Nils Funcke

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Offentlighetsprincipen: Praktik och teori redogör för de bestämmelser som reglerar vars och ens rätt att ta del av allmänna handlingar. Genom en grundlig genomgång av den viktiga meddelarfriheten, visar författaren vilka möjligheter och skyldigheter uppgiftslämnare respektive mottagare av uppgifterna har. Boken inleds…
Köp här

Isbn: 9789144132822

Utgivningsår: 20190816

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Zetterström

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningens göromål är en viktig del av vårt rättssamhälle. En öppenhet i myndigheternas arbete och ärenden skapar en form av garanti för att myndigheterna handlägger sina ärenden och utövar sin offentliga makt med stöd i lag. Offentlighetsprincipen förverkligar…
Köp här

Isbn: 9789147095483

Utgivningsår: 20100824

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Bo-Göran Wallin

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken handlar om förarbetet för att utveckla och lansera nya produkter, strategisk planering av en immaterialrättslig portfölj, konkurrensbevakning och mycket annat. I denna unika, rikt illustrerade och praktiska handledning beskrivs inte bara vilka möjligheter immaterialrättsskyddets olika delar erbjuder i…
Köp här

Isbn: 9789139108214

Utgivningsår: 20051202

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175172668

Utgivningsår: 20121017

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Uppdraget har här varit att föreslå ett genomförande i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU om kollektiv rättighetsförvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre…
Köp här

Isbn: 9789138242902

Utgivningsår: 20150519

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Laura Popa

Kategorier: Copyrightlagstiftning Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Konstnärens upphovsrätt är en praktisk handbok som erbjuder en grundläggande presentation av upphovsrätten. Boken fokuserar på konstnärliga verk (bildkonst, brukskonst och fotografiska verk) och vissa närstående rättigheter (utövande konstnärer och fotografiska bilder). Den riktar sig till konstnärer, fotografer och…
Köp här

Isbn: 9789198160185

Utgivningsår: 20171122

Utgivare: Adagio förlag, Polen

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139016663

Utgivningsår: 20120522

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Irja Hed

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Den 30 juni 2009 ersattes sekretesslagen av en ny offentlighets- och sekretesslag. Den nya lagstiftningen innebär att samtliga paragrafer har bytt sifferbeteckning. Detta påverkar alla som arbetar med frågor om att lämna ut handlingar och uppgifter och som måste hantera sekretessfrågor. I anledning av detta utkom…
Köp här

Isbn: 9789172234192

Utgivningsår: 20100929

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Irja Hed

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedia har rätt till insyn i myndigheters verksamhet. Den innebär bl.a. att alla svenska medborgare, liksom utländska medborgare, har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar, i den utsträckning de inte är hemliga. Regler som gäller hanteringen av…
Köp här

Isbn: 9789172237865

Utgivningsår: 20190915

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Kristina Ahlström

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
För statliga myndigheter, kommuner, landsting och kommunalt ägda bolag samt organ med offentligrättsliga uppgifter.Läs merRätten att ta del av allmänna handlingar är en grundläggande princip inom offentlig verksamhet. Tillämpningen inom personalområdet följer de grundläggande regler som gäller för alla myndigheter och…
Köp här

Isbn: 9789147096190

Utgivningsår: 20110809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anders Thunved, Lars Clevesköld

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Boken beskriver huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. offentlighetsprincipen och de särskilda sekrtessregler som gäller för socialtjänsten och närliggande verksamheter. Övriga frågor som tas upp gäller bl.a. den enskildes…
Köp här

Isbn: 9789139110712

Utgivningsår: 20090908

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Föreslår en ny lag om företagshemligheter, som ska ersätta den nu gällande lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Förslaget har sin bakgrund i att det måste göras ändringar den svenska lagstiftningen för att genomföra ett EU-direktiv om skydd för företagshemligheter. I betänkandet föreslås även utan…
Köp här

Isbn: 9789138246184

Utgivningsår: 20170601

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC