Bläddra

av: David Johansson

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrättsliga skadestånd ger rättighetshavarna en möjlighet att erhålla ersättning efter ett intrång, och fyller således en central funktion på området. Samtidigt har det visat sig svårt att processa om ersättning, och de svårigheterna påverkar inte bara rättighetshavarna utan även intrångsgörarna och…
Köp här

Isbn: 9789177371236

Utgivningsår: 20200804

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av: Kenneth Österlin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Immaterialrätt Juridik Juridik: handböcker Kommersiell konst och design Konst Särskilda rättsområden
2:a uppdaterade upplagan 2019 Idéskydd för kreativa – handbok i immaterialrätt och strategier mot idéstöld Har du eller ditt företag en idé som ni vill exploatera? Då måste ni välja rätt strategi för att undvika idéstöld och stärka de kommersiella möjligheterna. Men vad innebär det och hur gör man? Den här…
Köp här

Isbn: 9789163986031

Utgivningsår: 20190917

Utgivare: Skissbox.se

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175175478

Utgivningsår: 20140219

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Malin Edmar

Kategorier: Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna som rör internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster. Boken är full av exemplifierande rättsfall och förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditionella juridiken har utvecklats i takt med…
Köp här

Isbn: 9789139020301

Utgivningsår: 20210331

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Åsa Hellstadius

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt och marknadsrätt – ur praktiskt perspektiv behandlar översiktligt de olika immaterialrätterna (upphovsrätt, patent, varumärken och mönster) samt marknadsföringsrätt och konkurrensrätt. Regelsystemen presenteras med tyngdpunkt på svensk…
Köp här

Isbn: 9789139209300

Utgivningsår: 20200814

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Irja Hed

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Den 30 juni 2009 ersattes sekretesslagen av en ny offentlighets- och sekretesslag. Den nya lagstiftningen innebär att samtliga paragrafer har bytt sifferbeteckning. Detta påverkar alla som arbetar med frågor om att lämna ut handlingar och uppgifter och som måste hantera sekretessfrågor. I anledning av detta utkom…
Köp här

Isbn: 9789172234192

Utgivningsår: 20100929

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Kenneth Österlin

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Har du eller ditt företag en idé som ni vill exploatera? Då måste ni välja rätt strategi för att undvika idéstöld och stärka de kommersiella möjligheterna. Men vad innebär det och hur gör man? Den här handboken hjälper dig att tänka efter före och välja rätt skyddsstrategi. Situationen, era affärsmål och era resurser…
Köp här

Isbn: 9789163933301

Utgivningsår: 20170406

Utgivare: Skissbox.se

Mediatyp: BC

av: Christina Wainikka

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
I alla typer av verksamheter görs innovationer. Det kan handla om att ett företag utvecklar en ny produkt eller att en organisation tar fram en ny typ av tjänst för att möta människors behov. Den här boken beskriver på vilket sätt immaterialrättsliga regler kan…
Köp här

Isbn: 9789139022022

Utgivningsår: 20200814

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Fredrik Rådman

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Medarbetare inom socialtjänsten ställs ibland inför frågor som rör huruvida de får eller till och med ska lämna ut sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter. Hur ska de agera när andra myndigheter begär ut uppgifter och hur ska de göra om de inte kan tillmötesgå en sådan begäran? I denna handbok beskrivs vissa…
Köp här

Isbn: 9789139116592

Utgivningsår: 20180525

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Merima Bruncevic, Jannice Käll

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Detta är en klassisk lärobok i immaterialrätt med en modern twist. Boken tar upp de fyra regelverken upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt. Här finns hänvisningar till lagrum, EU-direktiv, förordningar och rättsfall, och även diskussioner om hur regelverken kan tolkas och användas.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147112364

Utgivningsår: 20160913

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Bengt Domeij

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Den första upplagan, Patenträtt, utgavs 2007. Sedan dess har mycket hänt inom området, inte minst en ny lag om företagshemligheter från 2018. I den andra upplagan, nu Patent och företagshemligheter, erbjuds läsaren en uppdaterad och detaljerad bild av svensk och europeisk rätt kring patenterbarhet och patentintrång…
Köp här

Isbn: 9789176789216

Utgivningsår: 20190722

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Lars Pehrson, Jan Rosén, Claes Sandgren

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt ger en samlad framställning av hela ämnesområdet. Boken är välkänd och allmänt använd alltsedan första upplagan kom ut 1983. Fjortonde upplagan speglar immaterialrättens starkt ökade ekonomiska betydelse och snabba europeisering. Kapitlet om upphovsrätten har arbetats om. Framställningen har genomgående…
Köp här

Isbn: 9789172236639

Utgivningsår: 20170118

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Eva Lenberg, Ulrika Geijer, Anna Tansjö

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
En paragrafvis kommentar till Offentlighets- och sekretesslagen som trädde i kraft den 30 juni 2009. Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare sekretesslagen i syfte att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.
Köp här

Isbn: 9789139111801

Utgivningsår: 20101130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Dag Wetterberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Immaterialrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Boken tar upp de centrala rättsområdena inom mediejuridiken som yttrandefrihet, personlig integritetoch upphovsrätt. Den belyser även vissa speciellafrågeställningar i varumärkesrätten och marknadsrättenvilka knyter an till medierätten.Boken kan användas som studentlitteratur i medierätt påSveriges olika jurist- och…
Köp här

Isbn: 9789139017783

Utgivningsår: 20140527

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Bengt Domeij

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Kunskap är avgörande för de flesta företags konkurrenskraft. Men när och hur kan den skyddas? Och på vilket sätt avgörs om man själv gör intrång i annans ensamrätt? Patenträtt är en praktiskt inriktad läro- och handbok om vad som i Sverige, men också internationellt, gäller i frågor om patenterbarhet och patentintrång,…
Köp här

Isbn: 9789176786543

Utgivningsår: 20070201

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind, Andreas Dahlqvist

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningen är en viktig del av vårt rättssamhälle. Offentlighet, sekretess och dataskydd behandlar dels handlingsoffentligheten, det vill säga de regler som ger var och en av oss rätt att ta del av allmänna handlingar, dels de viktigaste reglerna för skydd av…
Köp här

Isbn: 9789147140107

Utgivningsår: 20210129

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Stefan Zetterström

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningens göromål är en viktig del av vårt rättssamhälle. En öppenhet i myndigheternas arbete och ärenden skapar en form av garanti för att myndigheterna handlägger sina ärenden och utövar sin offentliga makt med stöd i lag. Offentlighetsprincipen förverkligar…
Köp här

Isbn: 9789147095483

Utgivningsår: 20100824

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lars Clevesköld, Anders Thunved

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. begreppet allmän handling, offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för socialtjänsten. Övriga frågor som tas upp gäller exempelvis den…
Köp här

Isbn: 9789139116448

Utgivningsår: 20180806

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Åsa Hellstadius

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrätt och marknadsrätt ur praktiskt perspektiv behandlar översiktligt de olika immaterialrätterna (upphovsrätt, patent, varumärken och mönster) samt marknadsföringsrätt och konkurrensrätt.Regelsystemen presenteras med tyngdpunkt på svensk lagstiftningoch praxis, inklusive viss EU-rätt. Varje kapitel inleds…
Köp här

Isbn: 9789139207894

Utgivningsår: 20161004

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Henrik Stannow, Håkan Hillerström

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Musikjuridik – fjärde reviderade omarbetade upplagan Denna bok handlar om musik och juridik. Boken är i första hand skriven för musikbranschens aktörer: kompositörer, författare, bearbetare, artister, musiker, producenter, musikförlag, managers m.fl. Den informerar om olika upphovsrättsliga och avtalsrättsliga frågor,…
Köp här

Isbn: 9789170400919

Utgivningsår: 20100910

Utgivare: CKM Förlag

Mediatyp: BC

av: Stojan Arnerstål

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Immaterialrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Digitaliseringen har underlättat framväxten av nya innovationer och affärsmodeller som bygger helt på intellektuella resurser såsom information, kunskap och immaterialrätter. Ett effektivt sätt att kommersialisera tillgångar av detta slag är att upplåta licenser.I boken behandlas ett sammanhållet licensavtal som utgör…
Köp här

Isbn: 9789139116226

Utgivningsår: 20190422

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Fredrik Rådman, Therése Fridström Montoya

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Regler om sekretess och tystnadsplikt aktualiseras inom både offentlig och enskilt bedriven verksamhet på socialtjänstområdet. SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT INOM SOCIALTJÄNSTENS OMRÅDE redogör först kortfattat för offentlighetsprincipen och grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789139023081

Utgivningsår: 20200827

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anna-Lena Dahlqvist, Liselotte Westerlind

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Regler om sekretess i det allmännas verksamhet – främst som de uttrycks i offentlighets- och sekretesslagen – behandlar såväl tystnadsplikt som förbud att lämna ut handlingarna eller lämna ut uppgifter på annat sätt. Reglerna anses…
Köp här

Isbn: 9789139022152

Utgivningsår: 20210203

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Peter Adamsson, Anders Kylhammar

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken är en ny kommentar till lagen om företagsnamn som trädde i kraft den 1 januari 2019. I samband med ikraftträdandet upphörde 1974 års firmalag att gälla. Alla företag i Sverige har ett – eller flera – företagsnamn. Företagsnamn är ett viktigt…
Köp här

Isbn: 9789139021087

Utgivningsår: 20210118

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Malin Edmar

Kategorier: Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna som rör internetpublicering, sociala medier, e-handel och IT-tjänster. Boken går igenom upphovsrätt, varumärken, domännamn, e-handel, reklamjuridik och inte minst GDPR. Den är full av…
Köp här

Isbn: 9789139023012

Utgivningsår: 20210211

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Patenträtt Särskilda rättsområden
Förslag som ska stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården samt bidra till en mer effektiv prövning av behörighetsärenden. Förslår bl.a.: att hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ges möjlighet att utifrån de omständigheter som anförs i ärendet besluta om en lämplig åtgärd utan att nämnden är bunden av vad som…
Köp här

Isbn: 9789138248188

Utgivningsår: 20180613

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Sara Saberi

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
I kampen mot piratkopiering är intrångsundersökning ett viktigt verktyg för att säkra bevis för ett immaterialrättsligt intrång. En sådan undersökning kan beslutas av domstol, på yrkande av part, under vissa förutsättningar. Beslut om intrångsundersökning verkställs av kronofogdemyndigheten. Intrångsundersökning är en…
Köp här

Isbn: 9789172235656

Utgivningsår: 20140505

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Kristina Ahlström

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
För statliga myndigheter, kommuner, landsting och kommunalt ägda bolag samt organ med offentligrättsliga uppgifter.Läs merRätten att ta del av allmänna handlingar är en grundläggande princip inom offentlig verksamhet. Tillämpningen inom personalområdet följer de grundläggande regler som gäller för alla myndigheter och…
Köp här

Isbn: 9789147096190

Utgivningsår: 20110809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175172668

Utgivningsår: 20121017

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Copyrightlagstiftning Immaterialrätt Juridik Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
I april 2019 antogs ett EU-direktiv om utövande av upphovsrätt och närstående rättigheter när det gäller vissa radio- och tv-sändningar. Direktivet syftar huvudsakligen till att förbättra den gränsöverskridande tillgången till radio- och tv-program…
Köp här

Isbn: 9789138251157

Utgivningsår: 20201119

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Offentlighetsprincipen är en hörnsten i vårt demokratiska statsskick. Inskränkningar ska göras bara om det är påkallat med hänsyn till viktiga skyddsintressen. Regeringskansliet får löpande in skrivelser från myndigheter och enskilda med önskemål om ändringar i offentlighets- och sekretesslagen och några sådana…
Köp här

Isbn: 9789138244104

Utgivningsår: 20160208

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Laura Popa

Kategorier: Copyrightlagstiftning Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Konstnärens upphovsrätt är en praktisk handbok som erbjuder en grundläggande presentation av upphovsrätten. Boken fokuserar på konstnärliga verk (bildkonst, brukskonst och fotografiska verk) och vissa närstående rättigheter (utövande konstnärer och fotografiska bilder). Den riktar sig till konstnärer, fotografer och…
Köp här

Isbn: 9789198160185

Utgivningsår: 20171122

Utgivare: Adagio förlag

Mediatyp: BC

av: Malin Bonthron, Peter Danowsky, Eric W Essén, Leif Karlsson, Ragnar Lundgren, Henry Olsson, Lars Pehrson, Karl Olov Öster, Peter Adamsson, Anders Kylhammar

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kommenterar på ett probleminriktat sätt de immaterialrättsliga författningarna, bl.a. upphovsrättslagen, patentlagen, växtförädlarrättslagen, firmalagen, mönsterskyddslagen och varumärkeslagen med därtill hörande lagstiftning. I anslutning till varje paragraf finns också rikliga och utförliga hänvisningar till…
Köp här

Isbn: 9789139012467

Utgivningsår: 20080506

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kristina Ahlström

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
RÄTTEN ATT TA DEL AV allmänna handlingar är en grundläggande princip inom offentlig verksamhet. Begränsningar finns i bestämmelser om sekretess. Den här boken ger en praktisk och informativ redovisning av dessa regler med fokus på personalområdet. Bestämmelserna gäller för statliga myndigheter, kommuner, regioner och…
Köp här

Isbn: 9789198452822

Utgivningsår: 20200129

Utgivare: Ahlströms Förlag

Mediatyp: BC

av: Mikael Ahola

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Tryck- och yttrandefriheten är en omistlig del av den svenska demokratinoch sekretessregleringen utgör här en motpol, som begränsar allmänhetens insyn i myndigheternas verksamhet. Sekretessregleringen har av den anledningen stor betydelse för den allmänna diskussionen i samhället. Trots att området uppfattas som…
Köp här

Isbn: 9789139020691

Utgivningsår: 20181017

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Magnus Tonell

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Företagshemligheter – t.ex. affärsplaner, produktionsmetoder och kundinforma­tion – kan representera mycket stora värden och kunskapen om hur företags-hemligheterna bäst kan skyddas är viktig. Utöver det rättsliga skydd som företags­hemligheter…
Köp här

Isbn: 9789139023142

Utgivningsår: 20210415

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Föreslår en ny lag om företagshemligheter, som ska ersätta den nu gällande lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Förslaget har sin bakgrund i att det måste göras ändringar den svenska lagstiftningen för att genomföra ett EU-direktiv om skydd för företagshemligheter. I betänkandet föreslås även utan…
Köp här

Isbn: 9789138246184

Utgivningsår: 20170601

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Marianne Levin

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Skyddet för intellektuella prestationer och kännetecken spelar i våra dagar en mycket stor ekonomisk och kulturell roll. Upphovsrätt, patenträtt, designrätt och känneteckensrätt inklusive kvalitetsbeteckningar utgör centrala värden i företag. Samtidigt innebär den moderna utvecklingen med nät och plattformar ständigt…
Köp här

Isbn: 9789139207320

Utgivningsår: 20170403

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Louise Thorning, Solvår Winnie Finnanger

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden Varumärkeslagstiftning
A handbook which guides you on the How, When and Why in the European trademark system. This book covers all of the general aspects of protecting a trademark in the European Union – either by direct filing at the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) or through the Madrid Protocol. It is a first-aid…
Köp här

Isbn: 9788761928030

Utgivningsår: 20100712

Utgivare: Thomson Reuters Professional

Mediatyp: BC

av: Eric W. Essén, Peter Adamsson, Anders Kylhammar

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken Firmarätt Företagsnamn i praktiken tar upp de olika rättsliga och praktiska aspekter som har betydelse för näringsidkare som driver företag i Sverige. Firma är det namn under vilket en rörelse drivs. Firmalagstiftningen är av betydelse för varje näringsidkare, vare sig han är enskild företagare eller om rörelsen…
Köp här

Isbn: 9789139014829

Utgivningsår: 20130516

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC