Bläddra

Kommunal vardagsjuridik : för förtroendevalda i fullmäktige, styrelser och nämnder

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Kommunal vardagsjuridik : för förtroendevalda i fullmäktige, styrelser och nämnder

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Boken inleds med en överskådlig introduktion till kommunallagen. Därefter berörs en annan viktig lag för lokalpolitiker - förvaltningslagen. Boken tar också upp frågor om handlingars offentlighet, yttrande- och meddelarfrihet och avslutas med en praktisk handledning i sammanträdesteknik. Kommunal vardagsjuridik har visat sig användbar vid utbildningsaktiviteter och studiecirklar för förtroendevalda. I denna elfte upplaga har vi beaktat de ändringar i kommunallagen som skett till och med den 31 maj 2010. Också de ändringar som föreslagits i prop. 2009/10:46 ”Oberoendet i den kommunala revisionen” om valbarhet för revisorer samt i prop. 2009/10:80 ”En reformerad grundlag” om extra val och om folkomröstningar har beaktats. Dessa ändringar avses träda i kraft den 1 januari 2011.