Bläddra

Kronholmskoggen: Marinarkeologiska undersökningar

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Marinarkeologi

Kronholmskoggen: Marinarkeologiska undersökningar

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Marinarkeologi
Södertörns högskola utförde i oktober 2020, i samverkan med Göteborgs universitet, en arkeologisk undersökning i anslutning till lämningarna av ett medeltida skepp beläget på Kronholmens golfbana, Västergarn, Gotland. Arbetet innefattade öppnandet av tre schakt inom tidigare undersökta ytor för att ta prover samt insamlande av träprover utlagda på vraket år 1995. Skeppsvraket visar flera karaktäristiska byggnadsdrag som är typiska för det som av forskningen definierats som en kogg. Det gäller den platta botten, den branta vinkeln till stäven och tätningen med mossa. Avviker från andra koggar gör den relativt glesa spantningen och att bottenstockarna inte är av ek utan av furu. En ny analys visar att träet skeppet byggdes av är från smålandskusten och Gotland vilket är unikt bland kända koggfynd. Dateringen visar att skeppet bör ha byggts under perioden 1245–1251. När skeppet några årtionden senare var uttjänt övergavs det på grunt vatten i vad som då var ett sund innanför ön Kronholmen. Platsen var förmodligen vid detta tillfälle en väl använd ankrings- och hamnplats. Att området är rikt på arkeologiska lämningar, både från järnåldern och medeltiden, visar att det funnits en lång tradition av sjöfartsaktivitet och handel på platsen.