Bläddra

Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister : en kommentar

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här

Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister : en kommentar

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här
Lag om medling i vissa privaträttsliga tvister är en lagkommentar till den nyligen antagna svenska medlingslagen. Samtidigt belyser boken institutet särskild medling enligt rättegångsbalken i den reviderade lydelse den samtidigt kommit att få, innebärande bland annat att lagreglerad möjlighet till medling i hovrätt nu införs.

Genom antagande av medlingslagen och genom förändringar i bland annat rättegångsbalken genomför Sverige det så kallade medlingsdirektivet i svensk rätt. För att få en överblick över de frågor som kan aktualiseras i samband med medling, såsom jävsfrågor, ansvarsfrågor, frågor rörande offentlighet och sekretess, frågor rörande rättegångskostnader samt rättsskydd i samband med medlingen, omfattar kommentaren till medling enligt rättegångsbalkens regler även frågor som regleras av andra lagar. De förändringar som nu har genomförts löser många av de problem som tidigare har inverkat återhållande på medling i Sverige.

Boken belyser och jämför också reglerna för särskild medling enligt rättegångsbalken med Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut samt innehåller en kommenterar såväl till det så kallade Medlingsdirektivet som till det av UNCITRAL under år 2002 framlagda förslaget till modellag under namnet ”Model Law on International Commercial Conciliation.”

Boken innehåller i ett avslutande kapitel ett metodavsnitt avsett för den praktiserande medlaren.

Dan Engström är advokat, grundare av och delägare i Stockholm Arbitration & Litigation Center (SALC) Advokatbyrå i Stockholm, en advokatbyrå som uteslutande arbetar med tvistlösning i alla förekommande former. Dan Engström har varit verksam på advokatbyrå sedan 1988 och är frekvent anlitad för alla typer av tvistlösning i kommersiella tvister. Han är medlem av The Chartered Institute of Arbitrators i London och är numer upptagen på World Intellectual Property Organizations (WIPO) förteckning över internationella skiljemän och medlare med särskild kunskap i immaterialrättsliga tvister.