Bläddra

Matte till 1000 ÅR 8 Bashäfte

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Matte till 1000 ÅR 8 Bashäfte

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Utvecklar elevens förmåga att förstå matematik
Läromedlet Matte till 1000 bygger på en metodisk modell som successivt ökar elevens förmåga att verkligen förstå matematik. Metoden stärker också elevernas självförtroende och förmåga att tala matematik.

Varje kapitel består av ett antal avsnitt. Varje avsnitt inleds med ett intresseväckande problem eller exempel hämtat från elevernas verklighet som lärare och elever kan samtala kring.

Samtalen ska ge eleverna en chans att förstå och upptäcka matematik.

Lösta uppgifter följer som tillämpar den genomgångna teorin. De visar eleverna hur lösningar kan genomföras och redovisas.

Till sist får eleverna öva och befästa sina kunskaper.

Stimulerar elever på alla kunskapsnivåer
Övningsuppgifterna är uppdelade i tre nivåer: A-nivån som karakteriseras av att utföra kända procedurer och enkla rutinövningar. På B-nivån finns rutinövningar, flerstegsuppgifter och tillämpningar som kräver begreppsförståelse. C-nivån är svårare med flerstegsuppgifter och problemlösning.

Kan du det här? inleder övningsuppgifterna. Här testas eleverna på de grundläggande färdigheterna. Vid otillräckliga kunskaper tränar man mera på A-uppgifterna och fortsätter med B-uppgifter. Med många rätt i Kan du det här? går man direkt till nivå B och fortsätter sedan med C-uppgifter. Denna struktur gör att varje elev får arbeta på rätt nivå.

Uppgifter av problemlösningskaraktär finns bland övningsuppgifterna på nivå C och i särskilda problemlösningsavsnitt.

Dessa uppgifter och avsnitt är särskilt väl ägnade att ta till vara och utveckla elevernas kreativitet och fantasi.

I Fundera och förklara får eleverna uppgifter där de ska beskriva och förklara sitt tänkande.

Tema där matematiken tillämpas på ett sammanhållet ämnesområde finns i varje kapitel.

Matematikens utveckling och historia presenteras i särskilda historikrutor.

Varje kapitel avslutas med Hemuppgifter, en sammanfattning av det viktigaste i kapitlet och med Blandade övningar i tre nivåer som behandlar även tidigare kapitel. I varje kapitel tränas också taluppfattning och arbete utan miniräknare.

Mera Matte
De duktigaste eleverna går vidare till häftet Mera Matte, som stimulerar eleverna med en mer avancerad matematik. För varje avsnitt i läroboken i år 7 och år 8 finns i Mera Matte antingen fler uppgifter på C-nivå eller också en samling temaliknande uppgifter som inleds med en kort teori. I år 9 är Mera Matte en tilläggsbok som är avsedd för särskilt intresserade elever och de elever som ska fortsätta på naturvetenskapsprogrammet.

För de elever som i år 9, inte arbetar med tilläggsboken Mera Matte finns i grundboken ett kapitel med Vardagsmatematik.

Bashäften
De som behöver mer stöd leds i år 7 och år 8 till Bashäftet, som förstärker de nödvändiga baskunskaperna på ett mycket strukturerat sätt. I Bashäftet för år 7 och år 8 finns till varje Kan du det här? uppgifter som tränar grundläggande färdigheter under A-nivå och på A-nivå. Avsikten är att eleven efter arbetet i Bashäftet ska kunna fortsätta med elevbokens A-uppgifter.

Basbok År 9
För år 9 finns en särskild Basbok som tar sikte på kursplanens uppnåendemål. De elever som i år 7 och år 8 regelbundet arbetat med Bashäftena kan i år 9 arbeta helt i denna Basbok. Den repeterar och förstärker på godkändnivå de mest grundläggande färdigheterna i högstadiets kurs. Basboken går i varje avsnitt så långt tillbaka att eleven får lära om de viktiga begreppen från början.

Lärarhandledning Många anvisningar och tips
Varje uppslag i Lärarha