Bläddra

Medicinsk juridik för hälso- och sjukvårdspersonal

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt

Medicinsk juridik för hälso- och sjukvårdspersonal

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Det regelverk som ska säkerställa patientsäkerheten är stort och komplext, och den stora mängden bindande föreskrifter, allmänna råd, lokala föreskrifter och vårdgivares egna riktlinjer gör systemet svårt att överblicka.
 
Vilka rättsliga krav ställs på hälso- och sjukvårdspersonalen? Vilket ansvar har man som verksamhetschef? Vilka skyldigheter har vårdgivaren? Vad kan hända om man inte följer de regler som finns? Vad menas egentligen med hälso- och sjukvård, vårdskada, vetenskap och beprövad erfarenhet? Den här boken ger svar på dessa frågor och många fler.

Här återges och förklaras de grundläggande skyldigheterna i lag och andra föreskrifter och tillämpningen illustreras med autentiska fall. Boken beskriver också de viktigaste aktörerna som bedriver någon form av extern kontroll: Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyrelsen, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, patientnämnderna och Läkemedelsverket. Författaren belyser också områden som till exempel journalföring, åtkomst till uppgifter i patientjournaler och läkemedelshantering på ett lättillgängligt sätt.

Boken vänder sig till studerande, men yrkesverksam hälso- och sjukvårdspersonal har också stor nytta av innehållet.

Ewa Axelsson disputerade i december 2011 på avhandlingen Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård. En medicinrättslig studie, och blev därmed Sveriges första juris doktor i ämnet medicinsk rätt. Hon arbetar som jurist på enheten verksamhetsstöd Patientsäkerhet, Stockholms läns sjukvårdsområde i Stockholms läns landsting.