Bläddra

Mervärdesskatt i teori och praktik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Köp här

Mervärdesskatt i teori och praktik

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Köp här

I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EG-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Boken är en uppföljare till boken ”Handbok i mervärdeskatt” (Kleerup/Melz, Juristförlaget 1992). Utmärkande för den boken var kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag.

Inriktningen på denna bok är i huvudsak densamma. Författarna representerar både den vetenskapligt och den praktiskt verksamma sidan på mervärdesskatteområdet.
    Mervärdesskatt i teori och praktik är indelad i en allmän och en särskild del. I den allmänna delen behandlas mervärdesskattens syfte och utformning, principer, rättskällor samt skattskyldighet och avdragsrätt. Denna del är avsedd att ge läsaren grunderna för mervärdesskatten och därmed underlätta studiet av de frågor som behandlas i den särskilda delen av boken.
    I den särskilda delen ges fördjupade redogörelser för, och i vissa fall författarnas egna synpunkter på, ett urval aktuella problemområden,t.ex. företagsförvärv, gränsöverskridande handel, fastigheter och konkurssituationer. Avsikten har i första hand just varit att åstadkomma en problemorienterad snarare än en heltäckande framställning.
    Bokens uppläggning gör att den med fördel kan användas såväl i skatterättsutbildning på universitets- och högskolenivå som av praktiskt verksamma jurister och ekonomer.
I boken beaktas det nya omarbetade mervärdesskattedirektiv som trätt i kraft den 1 januari 2007.var sc_project=2234753; var sc_invisible=1; var sc_partition=20; var sc_security="856dc2f6";