Bläddra

Praktisk kunskap : en introduktion

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap

Praktisk kunskap : en introduktion

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Den här boken handlar om den kunskap som uppstår och utvecklas i själva det praktiska utövandet – till exempel på en arbetsplats eller i ett yrke − och förutsättningarna för denna typ av kunskap. Vad ligger bakom professionella beslut och handlingar och hur kan vi både förhålla oss kritiska till den erfarenhetsbaserade kunskapen och använda oss av den? Hur går det till när den här sortens kunskap utvecklas, formas och lärs in? 

Författarna ser praktik och teori som ömsesidigt beroende av varandra, och försöker klarlägga hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut. Tre centrala ord för ämnet praktisk kunskap är erkännande, kritisk och konstruktiv. Boken visar hur man kan ta upplevelser på allvar (erkännande); vrida och vända på dem (kritiskt) och återföra dem till yrkespraktiken, till hjälp i yrkesutövningen (konstruktivt).

I boken presenteras grundläggande begrepp och metoder inom området som svarsförmåga, klokhet och kunskap, praxis och fronesis, techne och theoria, blinda fläckar, narrativitet och kritiskt prövande essäer.  

Kåre Sigvald Fuglseth är professor i studier av professionspraktik vid Centrum för praktisk kunskap på Nord universitet i Bodø.
Catrine Torbjørnsen Halås är professor i socialt arbete vid samhällsvetenskapliga fakulteten på Nord universitetet i Bodø och forskningsgruppsledare för den praktiska kunskapens teori. Hennes doktorsavhandling handlar om professionspraktik.

Översättning: Maria Åsard

Fackgranskning: Hildur Kalman, professor emerita, socialt arbete, Umeå universitet