Bläddra

Servitut i teori och praktik

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Servitut i teori och praktik

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
I boken behandlas de generella servitutsrekvisiten i svensk rätt och
de särskilda bestämmelser om servitut som finns i olika lagar. Tyngdpunkten
ligger på servitutsbestämmelserna i jordabalken samt i
fastighetsbildninglagen och anläggningslagen, men även andra lagar
tas upp.
Såväl villkoren för bildande som för ändring och upphävande av
servitut behandlas. Boken innehåller även en redovisning av de värderingsregler som ska tillämpas. Vidare behandlas frågor om klarläggande av innehållet i befintliga servitut och tvist om sådana.
Boken innehåller också en redovisning av rättspraxis rörande
servitut.