Bläddra

Sexuell hälsorådgivning i en mångkulturell kontext : röster från unga svensksomaliska kvinnor

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Sexualitet och samhälle Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Köp här

Sexuell hälsorådgivning i en mångkulturell kontext : röster från unga svensksomaliska kvinnor

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Sexualitet och samhälle Sociala grupper Sociala och etiska frågor
Köp här
Rapporten handlar om ungdomar och sexuell hälsorådgivning och fokuserar särskilt på unga kvinnor som lever i en mångkulturell kontext. Rapporten belyser sexuell hälsorådgivning ur unga somaliska kvinnor synvinkel; hur rådgivningen upplevs och hur den bäst kan utformas för att matcha unga kvinnors behov. Bland annat har vi undersökt vilka frågeställningar ungdomar anser relevanta att få svar på och hur dessa kan angripas på ett respektfullt sätt. Vissa resultat är specifika för målgruppen medan andra kan förväntas gälla även för andra ungdomar som lever i mångkulturella kontexter. Studien pågick under hösten 2014 och finansierades av Migrationens Utmaningar som är ett forskningssamarbete vars övergripande syfte är att bidra med kunskapsutveckling i migrationsfrågor kopplat till hälsa, omsorg och vård. Forskningssamarbetet är ett samarbete mellan Malmö stad, Region Skåne och Malmö högskola och en målsättning är att forskningen ska bidra med ny kunskap till redan befintliga verksamheter i kommunen och regionen. Förhoppningen är att resultat från den här studien ska utgöra ett underlag i fortsatta diskussioner om hur sexuell hälsorådgivning kan utformas i ett mer religiöst och kulturellt diversifierat samhälle. Resultaten av studien finns dels publicerade i form av en masteruppsats från sexologiprogrammet i Malmö och dels här i form av en rapport främst riktad till yrkesverksamma som kommer i kontakt med hälsorelaterade frågor i sin dagliga gärning. Den riktar sig till personal inom exempelvis hälso- och sjukvård, skolor, etableringsprogram och socialtjänst. Rapporten kan även vara av värde för andra som arbetar inom verksamhetsområdet, där inte minst frivilligorganisationer och andra aktörer som är intresserade av migrationsfrågor i relation till sexuell hälsa.