Bläddra

Skattelagstiftning 24:2 : Lagar och andra författningar som de lyder den 1

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Skattelagstiftning 24:2 : Lagar och andra författningar som de lyder den 1

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Lagsamlingen, som nu utkommer för sextioåttonde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.

Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext för inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen med.

I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet. I lagtextsamlingen ingår även lagstiftning med EU-anknytning, som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och skatteflyktsdirektivet samt utdrag ur EU-fördraget med in- och utträdesartiklarna, EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal.

Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar.