Bläddra

Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande. Ds 2013:30

Köp här

Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande. Ds 2013:30

Köp här
Gör en översyn av de särskilda skyndsamhetskrav och tidsfrister som gäller handläggningen av ärenden där ungdomar är inblandade som misstänkta eller målsägande under förundersökningen och i domstol.

Idag gäller olika skyndsamhetsregler under förundersökningen beroende på om den misstänkte är ung eller om målsäganden är det. För domstolsprocessen finns idag särskilda skyndsamhetsregler när målet rör en ung tilltalad person, men inte när målet rör en ung målsägande.

Utredaren gör bedömningen att skyndsamhetsreglerna under förundersökningen i högre utsträckning än vad som är fallet idag bör samordnas och förtydligas. Det föreslås en samordning både vad gäller när tidsfristen ska starta och av fristens längd. Vidare föreslås förtydliganden gällande i vilka fall skyndsamhetsreglerna är tillämpliga och vilka möjligheter det ska finnas att överskrida fristen. Förslagen bedöms kunna förbättra effektiviteten i handläggningen av ärenden med ungdomar inblandade.

Utredaren gör vidare bedömningen att såväl ett särskilt skyndsamhetskrav som tidsfrister bör införas i domstol i vissa mål med unga målsägande. De tidsfrister som idag gäller mål mot unga tilltalade och bara avser mål om något allvarligare brott föreslås gälla även mål om något lindrigare brott. Det bedöms vara viktigt med en skyndsam handläggning i hela rättskedjan för såväl unga misstänkta som unga målsägande. Förslagen är utformade utifrån utgångspunkten att skyndsamhetsreglerna för unga målsägande respektive unga tilltalade under såväl förundersökningen som i domstol bör vara så lika som möjligt.