Bläddra
Sökresultat för Justitiedepartementet... Rensa filter?

av: Slutbetänkande av Förvarsutredningen Justitiedepartementet

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Isbn: 9789174371765

Utgivningsår: 20110316

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Föreslår att säkerhetsskyddslagen ersätts av en ny lag. Även den nya lagen bör benämnas säkerhetsskyddslag. En ny lag ska svara mot de förändrade kraven på säkerhetsskyddet, bl.a. avseende utvecklingen på informationsteknikområdet, en ökad internationell samverkan, en ökad sårbarhet i samhällsviktiga funktioner och att…
Köp här

Isbn: 9789138242582

Utgivningsår: 20150318

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Slutbetänkande av Upphovsrättsutredningen Justitiedepartementet

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Det här är den text som bland annat nätbokhandeln använder för att presentera boken.
Köp här

Isbn: 9789174372441

Utgivningsår: 20110503

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Författningsrätt och förvaltningsrätt Integritetsrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
I lagen om elektronisk kommunikation finns bestämmelser som anger att leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska lagra vissa uppgifter som genereras eller behandlas i samband med att sådana tjänster tillhandahålls för att uppgifterna ska kunna användas vid brottsbekämpning. Vårt…
Köp här

Isbn: 9789138242650

Utgivningsår: 20150331

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Betänkande av Utredningen om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter Justitiedepartementet

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Utredningen lämnar i betänkandet förslag till de författningsändringar och andra åtgärder som behövs när den EU-rättsliga Atenförordningen1 om skadeståndsansvar vid passagerartransporter till sjöss blir tillämplig i Sverige den 31 december 2012. Utredningen tar också fram underlag för bedömningen om Sverige bör…
Köp här

Isbn: 9789174375251

Utgivningsår: 20120316

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik
Har undersökt om det finns behov av åtgärder för att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling av barn. Utredningen har även utvärderat hur oaktsamhetskravet för gärningsmän beträffande brottsoffrets ålder tillämpas när ett sexualbrott begåtts mot ett barn (6…
Köp här

Isbn: 9789138244609

Utgivningsår: 20160617

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Betänkande av Utredningen om snabbare betalningar Justitiedepartementet

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Köprätt Särskilda rättsområden
Långa betalningstider försämrar företagens likviditet och lönsamhet. Detta kan i förlängningen få negativa effekter för samhällsekonomin. Små och medelstora företag anses värst drabbade. Inom EU har betalningsförseningar vid handelstransaktioner länge ansetts utgöra ett hot mot en väl fungerande inre marknad. År 2000…
Köp här

Isbn: 9789174375565

Utgivningsår: 20120406

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Privatiserad delgivning! Föreslår att företag och enskilda inte längre ska få hjälp med delgivning utomlands av svenska myndigheter, utan i ställen sköta delgivningen själva med hjälp av t.ex. privata delgivningsföretag.Föreslår även att en myndighet eller domstol själv ska sköta delgivning utomlands, normalt genom…
Köp här

Isbn: 9789138236741

Utgivningsår: 20120102

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik
Utredningen lämnar bland annat följande förslag: Inrätta två nya alternativ till häktning; hemarrest och områdesarrest. Dessa ska övervakas med fotboja och den misstänkte förbjuds att lämna bostaden eller ett visst område annat än vid vissa bestämda tider och för särskilda ändamål. Häktningstiderna ska begränsas genom…
Köp här

Isbn: 9789138244814

Utgivningsår: 20160829

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Betänkande av Utredningen om tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden Justitiedepartementet

Med ökad rörlighet över gränserna och ökad invandring har Sverige fått ett samhälle som präglas av en kulturell, etnisk och religiös mångfald. Från att vara ett huvudsakligen enspråkigt land talas det i Sverige i dag över 150 olika språk. Även om många är flerspråkiga och behärskar svenska mycket väl, finns det även…
Köp här

Isbn: 9789174376739

Utgivningsår: 20120914

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Utredningens uppdrag har varit att kartlägga hur Migrationsverkets beslut är utformade samt hur de uppfattas av enskilda parter, överinstanser och andra myndigheter. I uppdraget har ingått att, mot bakgrund av kartläggningen, lämna förslag till hur utformningen av Migrationsverkets…
Köp här

Isbn: 9789138239476

Utgivningsår: 20130603

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Europeiska unionen har enats om en genomgripande dataskyddsreform som ska vara genomförd under våren 2018. Reformen omfattar dels en allmän dataskyddsförordning, dels ett dataskyddsdirektiv som behandlar dataskyddet vid bland annat brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet. Bland innehållet: Brottsdatalagen…
Köp här

Isbn: 9789138246757

Utgivningsår: 20171004

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik
I fråga om straffmätning har uppdraget varit att: överväga och föreslå hur en ordning bör utformas som innebär att lagöverträdare i åldersgruppen 1820 år behandlas som andra myndiga lagöverträdare vid straffmätningen, analysera konsekvenserna av en sådan ordning för lagöverträdare i åldersgruppen 1517 år och mot den…
Köp här

Isbn: 9789138248812

Utgivningsår: 20181218

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik Konsumentköplagen Särskilda rättsområden Socialrätt
Har kartlagt skuldsättningens och överskuldsättningens utbredning i Sverige med hjälp av datauppgifter från UC AB, Kronofogdemyndigheten och Statistiska Centralbyrån (SCB). Statistiken visar bland annat att det är hushåll med höga inkomster och lång utbildning som i regel tar de största lånen, medan det är hushåll med…
Köp här

Isbn: 9789138240427

Utgivningsår: 20131127

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Författningsrätt och förvaltningsrätt Integritetsrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Digitala spår är ofta den första och ibland enda ingången i polisens utredningsarbete. Frågor om vem som har pratat med vem i telefon eller var en viss mobiltelefon fanns vid tiden för ett brott behöver kunna besvaras. Utredningen föreslår: Lagringsskyldigheten begränsas, till exempel undantas all kommunikation inom…
Köp här

Isbn: 9789138246764

Utgivningsår: 20171011

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik
Under senare år har antalet stora förundersökningar och brottmål ökat. Detta innebär påfrestningar för rättsväsendet och enskilda och har lett till ett ökat behov av att reformera brottmåls­processen.Utredningen om processrätt och brottmål föreslår därför i sitt slutbetänkande nya processuella verktyg anpassade efter…
Köp här

Isbn: 9789138249543

Utgivningsår: 20190710

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Lämnar förslag på en modernisering av den civilrättsliga regleringen av nationella järnvägstransporter, liksom den civilrättsliga regleringen av spårvägs- och tunnelbanetransporter. Utredningen lämnar också förslag på en vidsträckt regressrätt mellan transportör och…
Köp här

Isbn: 9789138242353

Utgivningsår: 20150309

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik
Vårt uppdrag har varit att föreslå hur regelverket för Rättsmedicinalverket (RMV) ska anpassas så att verksamheten kan bedrivas med effektiva arbetsformer och stor hänsyn tagen till människors integritet. I uppdraget har ingått att ta ställning till möjligheten och behovet av att införa en särskild…
Köp här

Isbn: 9789138246832

Utgivningsår: 20171026

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Databaser Datalager Informationsteknik
Här redovisas det övergripande uppdraget att se över den så kallade registerlagstiftningen, ett rättsområde som omfattar ett stort antal sektors- eller myndighetsspecifika lagar och förordningar som kompletterar personuppgiftslagen (1998:204) och innehåller bestämmelser om statliga och kommunala myndigheters behandling…
Köp här

Isbn: 9789138242773

Utgivningsår: 20150410

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik Kriminologi: juridiska aspekter Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Lättare för brottsbekämpande myndigheter att få tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation när kriminella för att undvika avlyssning byter sin telefon eller sitt sim-kort. I vissa kriminella sammanhang är det vanligt att byta telefon eller att använda flera sim-kort för att inte bli avlyssnad. I dag…
Köp här

Isbn: 9789138247884

Utgivningsår: 20180411

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Politik och statsskick Politiska partier Samhälle och samhällsvetenskap
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Här föreslås att europeiska politiska partier och stiftelser i svensk rätt ska jämställas med ideella föreningar. Vadgäller redovisning och revision föreslås emellertid viss särreglering. Till skillnad från ideella föreningar i allmänhet föreslås att dessa partier och stiftelser alltid…
Köp här

Isbn: 9789138243589

Utgivningsår: 20151008

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik
Har haft i uppdrag att utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna för att skapa lagliga vägar för att söka asyl i EU, till exempel genom att införa en möjlighet att utfärda viseringar eller någon annan typ av inresetillstånd för personer som har för avsikt att ansöka om asyl i EU. Utredningens…
Köp här

Isbn: 9789138247259

Utgivningsår: 20171221

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik
Förslag på hur verksamheten i hyres- och arrendenämnderna kan effektiviseras och hur prövningen av hyres- och arrendeärenden och mål kan moderniseras och göras mer ändamålsenlig.
Köp här

Isbn: 9789138244258

Utgivningsår: 20160321

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik
Utredningen föreslår att grovt brott, med särskild straffskala, införs för upphovsrättsintrång och varumärkesintrång. Den som har gjort sig skyldig till upphovsrättsbrott eller varumärkesbrott av normalgraden ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år. Vid grovt brott ska man kunna dömas för grovt…
Köp här

Isbn: 9789138247532

Utgivningsår: 20180219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik
Konstaterar att den som deltar i en väpnad konflikt utomlands för en terroristorganisation redan i dag kan bestraffas i mycket stor utsträckning. Samtidigt finns det typer av deltagande som i dag inte är kriminaliserat. Exempel är materielvård, transport och underhåll eller matlagning som bidrar till organisationens…
Köp här

Isbn: 9789138244579

Utgivningsår: 20160620

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC