Bläddra

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. SOU 2017:31 : Betänkande från Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden. SOU 2017:31 : Betänkande från Utredningen om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Utredningens syfte har varit att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Här nedan är en kort sammanfattning av utredningens förslag.
 • att alla bostadsrättsföreningar ska skriva av sina byggnaderenligt komponentmetoden i K3
 • Nyckeltal och en kassaflödesanalys bör presenteras i årsredovisningen
 • Boverket ges bemyndigande att meddela närmare föreskrifter omverkställigheten av bestämmelserna om ekonomisk plan och kostnadskalkylsamt bestämmelserna om intygsgivning och intygsgivarna
 • Intygsgivarna ska vara godkända av Boverket
 • Krav på ansvarsförsäkring för intygsgivare
 • En teknisk underhållsplan ska ingå som en del av den ekonomiska planensom ska visa fastighetens underhålls- och investeringsbehov de kommande 50 åren.
 • Reglerna om förhandsavtal,omfattar bl.a. krav på kostnadskalkyl och en särskilduppsägningsrätt för förhandstecknaren
 • Bostadsrättsföreningen bör därför åläggas en informationsskyldighet gentemotförhandstecknarna vid väsentliga förändringar av förhandsavtalet eller vad som annars överenskommits.
 • Det införs en uttrycklig rätt för förhandstecknaren att frånträdaavtalet vid väsentliga avvikelser från vad som har avtalats.
 • Reglerna kring redovisning av slutlig kostnad skärps
 • Skärpta krav på upplåtelseavtalet för att förtydliga vad gäller mark men även gällande takterrasser och balkonger, och vad som ingår i lägenheten
 • Att förtydliga i författning vilken typ av ändring som bostadsrättshavarens kan göra i lägenheten utan styrelsens tillstånd
Utredningen föreslår att förslagen träder i kraft den 1 januari 2019.