Bläddra

Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik

Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Köp här

Med avstamp i den realistiska orsaksteorin ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat analys samt hur man med hjälp av dessa tekniker kan uttala sig om den ofta komplicerade orsaksbilden bakom samhälleliga fenomen. Bl.a. redogörs för central- och spridningsmått, olika typer av diagram, korstabellanalys, medelvärdesanalys, sambandsmått, Chi 2-test, t-test, variansanalys och regressionsanalys. Dessutom diskuteras normalfördelningen och olika typer av urvalsmetoder.
Boken innehåller en introduktion till statistikpaketet SPSS. Varje kapitel avslutas med anvisningar för hur de genomgångna momenten genomförs i SPSS 17, samt övningsuppgifter kopplade till autentiska forskningsdatabaser. Boken behandlar såväl den konkreta och hantverksorienterade empiriska analysen som den teoretiska förståelsen för de kvantitativa metoderna.
Från och med den femte tryckningen av den andra upplagan finns det kompletterande materialet på bokens webbplats. I boken finns då aktiveringskod som ger tillgång till detta.

Den cd-skiva som medföljer första upplagan av boken innehåller dataset till alla centrala moment och numeriska exempel. Skivan innehåller även fullständiga lösningar till bokens övningsuppgifter. Cd:n i andra upplagan av boken är anpassad till version 17 av SPSS. Outputfilerna som ligger på cd-skivan som medföljde första upplagan av Statistisk verktygslåda volym 1 kan tyvärr inte öppnas i version 17. Följ länken Ladda ner under Extramaterial för att ladda ner Facit till version 17.

Boken är i första hand avsedd för studenter i samhällsvetenskapliga ämnen vid högskola och universitet, men kan användas av alla med intresse för kvantitativa metoder.