Bläddra

Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 3

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 3

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och symposier. I föreliggande skriftserie presenteras fortlöpande bidrag från Centrets verksamhet.

Stockholm Centre for Commercial Law, Centret, har fortsatt att utvecklas. Flera av Centrets unga forskare har avancerat i sina forskarkarriärer och flera nytillskott har skett. Centret utgör numera att stabilt och kreativt forskningscentrum för kommersiell rätt i vid bemärkelse. Denna antologi presenterar en del av produktionen från flera av Centrets firskare samt dess gäster. Artiklarna i boken, som är delvis tidigare publicerade, delvis nyskrivna, speglar dynamiken av den forskarmiljö Centret lyckats skapa.

I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden. Här finns europarätt, avtalsrätt, köprätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, skatterätt, finansmarknadsrätt, associationsrätt, insolvensrätt, sakrätt, skiljemannarätt samt, inom den kommersiella rätten, interdisciplinära ämnen representerade.

Innehåll:
- Om rätt till ersättning för obehörig vinst – särskilt i europarättsligt och immaterialrättsligt perspektiv av Ulf Bernitz
- The Sanction of Voidness Under Article 82 EC and its Relation to the Right to Damages av Ulf Bernitz
- Words, drafting and the law av Lars Gorton
- AB-kontrakten och den allmänna kontraktsrätten av Lars Gorton
- Högsta domstolens rättsskapande verksamhet – några reflexioner (Föredrag på SCC, Stockholms Universitet 10 november 2010) av Torkel Gregow
- Skiljemännens behörighet att i en skiljedom avgöra frågor som endast täcks av skiljeavtalet, men inte av huvudavtalet av Lars Heuman
- I gränslandet mellan samhällsekonomiskt värde och systemrisk: Förslag till reglering av kreditderivat i spåren av finanskrisen av Tobias Johansson
- Konkurrensrätt på allmän skadeståndsrättslig grund av Jan Kleineman
- Rådgivning eller marknadsföring? Analys av försäkringsförmedlares verksamhet i förhållande till lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden av Fredric Korling
- Lojalitetsplikt i insolvensrätten av Gertrud Lennander
- Finansielt tilsyn/finansiel stabilitet/kundeinteresser av Lennart Lynge Andersen
- Betalning – En rättsfigur med många drag av Göran Millqvist
- Försäkringsbolags lojalitetskrav under utmejsling av Jori Munukka
- Oskälighet måste alltid prövas ex officio – men konsumenten kan avstå från detta av Jori Munukka
- Felaktiga skadereglerarlöften - Några frågor om försäkringsgivares avtalsrättsliga bundenhet av Marcus Radetzki
- Nya argumentationslinjer i förmögenhetsrätten - Rättighetsargument av Mårten Schultz
- Skatteplanering, skatteflykt och skattebrott – särskilt om innebörden och betydelsen av skenrättshandlingar och oviktigt betecknade rättshandlingar av Teresa Simon-Almendal
- Mastering the Financial Crisis – The Swedish Approach av Gustaf Sjöberg
- Handling Systemically Important Banks in Distress – Some Thoughts from a Swedish Perspective av Gustaf Sjöberg
- Moraliska risker vid ansvarsförsäkring – En probleminventering av Jessika van der Sluijs
- Soft law-reglering av försäkringsrätten av Jessika van der Sluijs
- Koncernkonkurs. Bolag med snåriga relationer av Rolf Åbjörnsson
- Trends in Data Protection Law av Sören Öman