Bläddra
Köp här

Isbn: 9789173335478

Utgivningsår: 20121107

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186191009

Utgivningsår: 20090401

Utgivare: Tholin & Larsson-gruppen

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173339414

Utgivningsår: 20190122

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Kent Löfgren, Kerstin Fagerberg, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken beskriver de regler i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och skatteförfarandelagen som kan medföra att aktieägare, styrelseledamöter och vd kan göras personligen ansvariga för bolagets förpliktelser. Reglerna om likvidationsplikt, värdeöverföring, låneförbudet samt företrädaransvaret för skatter och avgifter…
Köp här

Isbn: 9789139112600

Utgivningsår: 20121112

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Johanna Norberg, Kjell Adolfsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken är speciellt framtagen för kurser som behandlar de regler och andra rättsliga förutsättningar som har betydelse för företag och företagande – kort sagt kurser i juridik för icke-jurister.Läs merBoken inleder med att förklara rättsgrunderna avtal och rättsregler och fortsätter sedan med de regler som gäller…
Köp här

Isbn: 9789147111640

Utgivningsår: 20160128

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Rolf Dotevall

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok ger en fördjupad inblick i de aktiebolagsrättsliga reglerna. Tyngdpunkten ligger i den svenska aktiebolagsrätten men boken innehåller även omfattande komparativa inslag där framför allt amerikansk, engelsk, fransk och tysk bolagsrätt uppmärksammas. I boken behandlas bl.a. frågor som rör aktiebolagets bildande…
Köp här

Isbn: 9789139016342

Utgivningsår: 20150428

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Svensson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Det här är en praktisk handbok som visar hur du ombildar från handelsbolag till aktiebolag. Boken vänder sig till dig som är handelsbolagsdelägare eller arbetar som konsult mot enskilda firmor. Boken innehåller ett praktiskt exempel som visar hur en ombildning går till med hela kedjan från överlåtelseavtal till…
Köp här

Isbn: 9789170277092

Utgivningsår: 20110430

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139015673

Utgivningsår: 20110316

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Anna Molin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
AVTAL är en praktisk handbok om hur du skriver olika typer av avtal och kontrakt. Boken går punkt för punkt igenom vilka delar som ska ingå i ett avtal och hur du undviker fallgropar. Du hittar också exempel på hur de vanligaste avtalsbestämmelserna kan utformas. Ur innehållet: Parternas rättigheter och skyldigheter…
Köp här

Isbn: 9789170277672

Utgivningsår: 20120229

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Johanna Lundberg, Gabriella Nyström Gustavsson, Rebecka Elming, Johanna Karlsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vingestipendiet 2017 har tilldelats: – Skatterättsligt företrädaransvar under likvidation. En analys av…
Köp här

Isbn: 9789177370116

Utgivningsår: 20170906

Utgivare: Iustus, Eurographic

Mediatyp: BC

av: Marko Granroth, Lars Olof Matsson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
I byggvägledningen kommenteras också de övergripande allmänna principer och krav kring vatten- och avloppsinstallationer som är gemensamma för alla avsnitten i BBR, exempelvis regler om material och produkter, projektering och utförande, verifiering samt drift- och underhållsinstruktioner. Byggvägledning är en serie…
Köp här

Isbn: 9789173338776

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Detaljplanehandboken ger stöd och vägledning för plan- och lovhandläggare och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Sedan föregående upplaga är innehållet uppdaterat efter de förändringar som har skett i plan- och bygglagen vid årsskiftet 2014/2015 och efter Boverkets nya allmänna råd om planbestämmelser…
Köp här

Isbn: 9789139018469

Utgivningsår: 20150708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

av: Anne Kuttenkeuler

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Handelsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler berör avtalssituationer som har fått allt större praktisk betydelse, framför allt på grund av den ökade näthandeln. Detta verk ger en utförlig beskrivning av rättsområdet med kommentarer till lagen och hänvisningar till förarbeten och rättspraxis. Det är tänkt som…
Köp här

Isbn: 9789139019756

Utgivningsår: 20181031

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198214635

Utgivningsår: 20160825

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Hur upphandlar man kvalitet? Presenterar en utvärdering av upphandlingsregelverket ur ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv. En av de frågor som ställs gäller frågan om »kvalitet» och vilken roll detta begrepp spelar i offentlig upphandling, jämfört med t.ex. det mer påtagliga begreppet »inköpspris». Mot bakgrund…
Köp här

Isbn: 9789138236482

Utgivningsår: 20111124

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139014225

Utgivningsår: 20180406

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den 1 januari 2006 trädde en ny aktiebolagslag i kraft. Den nya lagen innehöll en rad materiella och redaktionella nyheter. Författarna utarbetade därför en helt ny kommentar på området, som gavs ut våren 2006 och som senare kompletterats vid flera tillfällen. Kommentaren har nu uppdaterats med ett Supplement 10. I…
Köp här

Isbn: 9789139018667

Utgivningsår: 20150626

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Knut Rohde, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok utkom första gången 1947 med ambitionen att ge en utförlig redogörelse för aktiebolagsrätten med undantag för de delar som avser styrelsens årsredovisning. Boken baserades ursprungligen på 1944 års aktiebolagslag och utkom i sju upplagor innan den helt skrevs om med utgångspunkt i 1975 års…
Köp här

Isbn: 9789139205739

Utgivningsår: 20110128

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Torsten Sandström

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna femte upplaga av läroboken Svensk aktiebolagsrätt behandlas 2005 års aktiebolagslag (ABL). I fokus står regler om aktiebolagets bildande och upphörande, hur beslut fattas och verkställs i aktiebolag samt skyddet för bolagets bundna kapital. Framställningen är bred och detta syns på olika vis. Ett är att viktiga…
Köp här

Isbn: 9789139207276

Utgivningsår: 20150115

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Kristian Pedersen

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Den offentliga upphandlingen och upphandlingen i försörjningssektorerna i Sverige omsätter årligen uppskattningsvis 400-500 miljarder kronor. På många områden är det offentliga den i särklass största köparen av varor, tjänster och byggentreprenader. I stort sett all offentlig verksamhet och en betydande del av det…
Köp här

Isbn: 9789172234284

Utgivningsår: 20110124

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335386

Utgivningsår: 20121129

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Carl Hemström, Magdalena Giertz

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Nu utkommer en uppdaterad andra upplaga av boken “Föreningar”. Denna bok är avsedd att utgöra ett komplement till Carl Hemströms bok Bolagens rättsliga ställning. I Bolagens rättsliga ställning behandlas reglerna om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. För att ge en översikt av…
Köp här

Isbn: 9789197443456

Utgivningsår: 20110131

Utgivare: Litteraturcompagniet

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Centret anordnade våren 2004 ett heldagsseminarium om förslaget till svensk bolagsstyrningskod. Vid seminariet deltog ett stort antal framstående jurister och en rad representanter för näringslivet i vid mening. Den tredje volymen i skriftserien innehåller de föredrag som hölls vid seminariet samt referat av den…
Köp här

Isbn: 9789176785904

Utgivningsår: 20050408

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law, Almqvist & Wiksell Tryckeri / Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Juridik Särskilda rättsområden
ABL och ABF är författningar som ändras ofta. Här får du dem uppdaterade i ett litet och behändigt format.
Köp här

Isbn: 9789187387715

Utgivningsår: 20160926

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176106884

Utgivningsår: 20190520

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Undersöker den ingående skattens andel av den totala kostnaden inom verksamhet med ambulansflyg och bedömer eventuellt behov av en särskild författningsreglering som avser ersättning för dold mervärdesskatt vid upphandling av sådan verksamhet. Utredningen bedömer att det varken finns behov av eller är lämpligt att…
Köp här

Isbn: 9789138241974

Utgivningsår: 20141202

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Göran Nyström, Robert Ohlsson, Erik Sjöman, Rolf Skog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Fusion och uppköp: rättsliga regler Juridik Särskilda rättsområden
I detta uppdaterade verk kommenteras NASDAQ OMX Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (takeover-reglerna) samt ges en översikt över Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på First North, AktieTorget och Nordic MTF.…
Köp här

Isbn: 9789139017196

Utgivningsår: 20130429

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Henriksson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Distributionsavtal är troligen ett av de vanligare typerna av avtal mellan företag och dessa har en stor och ibland avgörande betydelse när varor och tjänster skall sättas på marknaden. Denna bok behandlar de viktigaste aspekterna av konkurrensrättens inverkan på distributionsavtal. Vidare behandlas reglerna om…
Köp här

Isbn: 9789139112631

Utgivningsår: 20120831

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Carl Hemström

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Detta är en introduktionsbok i bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik och den vänder sig till läsare som saknar förkunskaper i juridik. Efter ett introduktionsavsnitt där vissa allmänna frågor om rättssystemet berörs behandlas i tur och ordning enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag,…
Köp här

Isbn: 9789139205142

Utgivningsår: 20100817

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställning av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behov av en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens…
Köp här

Isbn: 9789139208747

Utgivningsår: 20180111

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105320

Utgivningsår: 20140201

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av: Erik Hellström, Kajsa Johansson, Tove Lindgren, Emma Lindwall

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789176788318

Utgivningsår: 20121017

Utgivare: Iustus, Edita

Mediatyp: BC

av: Stojan Arnerstål

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Immaterialrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Digitaliseringen har underlättat framväxten av nya innovationer och affärsmodeller som bygger helt på intellektuella resurser såsom information, kunskap och immaterialrätter. Ett effektivt sätt att kommersialisera tillgångar av detta slag är att upplåta licenser. I boken behandlas ett sammanhållet licensavtal som utgör…
Köp här

Isbn: 9789139116226

Utgivningsår: 20190422

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC