Bläddra

Straffrättsliga prejudikat : ett urval av rättsfall med väsentlig betydelse inom straffrätten

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Köp här

Straffrättsliga prejudikat : ett urval av rättsfall med väsentlig betydelse inom straffrätten

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Köp här
STRAFFRÄTTSLIGA PREJUDIKAT innhåller ett urval rättsfall som illustrerar olika principer och resonemang inom straffrätten, t ex bevisvärdering, gärningsmannaskap, försökspunkten mm. Samlingens målsättning är inte att skapa något heltäckande verk, utan endast visa på HD:s resonemang i dessa centrala frågor.

Att läsa och förstå ett rättsfall är grundläggande för att kunna tillämpa fallet i praktiken. Grunden för förståelsen är innehållet i gärningsbeskrivningen.

Gärningsbeskrivningen ska innehålla de rekvisit som utgör en nödvändig förutsättning för att domstolen ska kunna fälla någon till ansvar för brott.

Högsta domstolen har vid prövning om innehållet i en gärningsbeskrivning uttalat, att beskrivningen utgör ramen för brottmålsprocessen. Det innebär att endast påståenden om gärningen som kan utläsas av gärningsbeskrivningen får läggas till grund för domen. Det krävs inte att åklagaren i detalj ska beskriva den brottsliga gärningen. Det räcker att han eller hon anger de omständigheter som är tillräckliga för dess kännetecknande. Detta innebär att gärningsbeskrivningen ska innehålla det som enligt åklagaren konstituerar brottet. Man kan även uttrycka det så att gärningsbeskrivningen ska innehålla sådana rekvisit som karaktäriserar gärningen som brottslig. Påståenden rörande gärningen som inte kan utläsas av gärningsbeskrivningen får inte läggas till grund för en fällande dom. (NJA 2015 s 405).

TORD JOSEFSON, f.d. åklagare och numera anställd av Linnéuniversitet i Växjö som expert och ämnesansvarig i juridik vid Polisutbildningen.
Tord Josefson har en lång karriär som åklagare bakom sig. Han har, förutom de operativa åklagaruppgifterna inom Åklagarmyndigheten, även arbetat inom utvecklings- och överprövningsverksamheten.
Tord Josefson har varit engagerad i flera uppmärksammade brottmålsutredningar, däribland ett mycket omfattande s.k. bluffakturamål. Han har vidare i utvecklings- och överprövningsverkssamheten sysslat med bl.a. sexualbrott och människohandelsärenden samt varit medförfattare till promemorior och handböcker.
Tord Josefson ingår i länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.