Bläddra

av: Nils Jareborg, Josef Zila

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
STRAFFRÄTTENS PÅFÖLJDSLÄRA är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemet för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen sätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte…
Köp här

Isbn: 9789139209256

Utgivningsår: 20200825

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Jack Ågren

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
“Brott och straff. En grundbok i straffrätt” är en lärobok som i första hand riktar sig till dem som aldrig tidigare, eller endast i begränsad omfattning, studerat straffrätt. Den är avsedd att användas främst på introduktionskurser. Framställningen är koncentrerad till att ge en grundläggande och…
Köp här

Isbn: 9789139208525

Utgivningsår: 20180531

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Suzanne Wennberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Introduktion till straffrätten är en lärobok som vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper i straffrätt. I denna bok ges en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätten samt, i viss mån, straffprocessrätten. Läsaren…
Köp här

Isbn: 9789139209294

Utgivningsår: 20200109

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
STRAFFRÄTTSLIGA PREJUDIKAT innhåller ett urval rättsfall som illustrerar olika principer och resonemang inom straffrätten, t ex bevisvärdering, gärningsmannaskap, försökspunkten mm. Samlingens målsättning är inte att skapa något heltäckande verk, utan endast visa på HD:s resonemang i dessa centrala frågor. Att läsa och…
Köp här

Isbn: 9789139208860

Utgivningsår: 20180828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Nils Jareborg, Magnus Ulväng

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Nils Jareborg Kognitionspsykologi och straffrättsligt ansvar – Konfrontation och inspiration – Jaget och Hjärnan – Allmänna brottsförutsättningar – Skuldrekvisit – Bevisning av uppsåt Magnus Ulväng Likgiltighet och uppsåt – Likgiltighetsuppsåt – Affekttillstånd –…
Köp här

Isbn: 9789176789681

Utgivningsår: 20160804

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Författningarna i denna samling har valts ut för att användasvid undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men de kan ocksåanvändas för självstudier.Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna grundlagar, lagar och förordningar på straffrättens område.Vidare ingår fördraget om Europeiska unionen och…
Köp här

Isbn: 9789139209522

Utgivningsår: 20200311

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Erik Svensson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Specialstraffrätten omfattar alla straffrättsliga bestämmelser utanför brottsbalken. Flera av dessa bestämmelser tillämpas ofta i domstolarna. I boken kommenteras de centrala, särskilda strafflagarna: trafikbrottslagen, narkotikastrafflagen, skattebrottslagen och lagen om straff för smuggling. Därutöver behandlas de…
Köp här

Isbn: 9789177371304

Utgivningsår: 20210105

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Petter Asp

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Innanför pärmarna till denna bok har samlats ett urval av texter som under en tjugoårsperiod har publicerats i olika samlingsverk och tidskrifter. Texterna har olika karaktär. Somligt är långt. Annat är kort. Somligt rör konkreta rättsfrågor. Annat har en övergripande karaktär. Somligt rör frågor som av någon anledning…
Köp här

Isbn: 9789177370420

Utgivningsår: 20181221

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Petter Asp, Mattias Larsson, Mari-Ann Roos, Josef Zila, Kazimir Åberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Denna bok innehåller Lexinokommentarerna till det som brukar ses som specialstraffrättens kärna (de särskilda strafflagarna om trafikbrott, narkotikabrott, skattebrott och smuggling) och därutöver finansieringslagen, bidragsbrottslagen och lagen om penningtvättsbrott. Ambitionen har varit att åstadkomma en…
Köp här

Isbn: 9789176106808

Utgivningsår: 20190219

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Författningarna i denna samling har valts ut för att användas vidundervisningen i straffrätt på juristlinjen, men de kan också användas försjälvstudier. Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna – grundlagar,lagar och förordningar – på straffrättens område. Vidare ingår fördragetom Europeiska unionen…
Köp här

Isbn: 9789139208235

Utgivningsår: 20170208

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Josef Zila

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
SPECIALSTRAFFRÄTTEN. EN INTRODUKTION är riktad till dem som söker en grundläggande information om den straffrättsliga regleringen utanför brottsbalken.I boken förklaras uppdelningen av svensk straffrätt i allmän straffrätt och specialstraffrätt. De s.k. centrala specialstraffrättsliga lagarna, dvs. trafikbrottslagen,…
Köp här

Isbn: 9789139208914

Utgivningsår: 20190520

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Juridik Kriminalvård och straff Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Utredaren lämnar en rad förslag: En ny strafftidslag som ersätter lagen om beräkning av strafftid med mera föreslås. Syftet med förslaget är att göra regelverket tydligt och enkelt att tillämpa samt att anpassa det till systemet med överförande av straff från andra länder. Förslaget innebär bland annat att rätten för…
Köp här

Isbn: 9789138244197

Utgivningsår: 20160304

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Ebba Sverne Arvill, Henrik Rasmusson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Straffrätten regleras i hög utsträckning i lagtext. Högsta domstolens avgöranden har dock stor betydelse vid tolkningen av lagen. Den här boken tar främst upp rättsfall som har betydelse för straffrättens allmänna del, t.ex. utformning av gärningsbeskrivning,…
Köp här

Isbn: 9789139209393

Utgivningsår: 20210713

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Utredaren har haft i uppdrag att se över regelverket om elektronisk övervakning av kontaktförbud och bedöma om det finns behov av att använda fotboja i fler situationer än vad som medges i dag. Föreslår ökade möjligheter att använda fotboja vid kontaktförbud. Det finns flera olika typer av kontaktförbud, bland annat…
Köp här

Isbn: 9789138245514

Utgivningsår: 20170119

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Nils Jareborg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Detta kompendium handlar om förutsättningar för juridisk argumentation, särskilt inom straffrätten: språk och språkbehandlingar, språklig obestämdhet, värderingar, regler, moral och en rad centrala rättsliga begrepp, alltifrån ”det rätta” och ”rättssäkerhet” till ”gällande rätt” och ”rättsdogmatik”. Det rör sig om…
Köp här

Isbn: 9789176787885

Utgivningsår: 20110530

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Jack Ågren

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Brott och straff. En grundbok i straffrätt är en lärobok som i första hand riktar sig till dem som aldrig tidigare, eller endast i begränsad omfattning, studerat straffrätt. Den är avsedd att användas främst på introduktionskurser. Framställningen är…
Köp här

Isbn: 9789139024897

Utgivningsår: 20211216

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Blåljus-yrken Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Föreslår att ett nytt brott införs, blåljussabotage. Det nya brottet gör det straffbart att angripa eller hindra till exempel polis eller räddningstjänst när de utför sitt arbete. Straffet föreslås bli upp till fyra års fängelse och i grova fall upp till livstids fängelse. Utredningen föreslår även: att det lägsta…
Köp här

Isbn: 9789138247419

Utgivningsår: 20180118

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Författningarna i denna samling har valts ut för att användas vidundervisningen i straffrätt på juristprogrammet, men de kan ocksåanvändas för självstudier.Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna grundlagar,lagar och förordningar på straffrättens område. Vidare ingårfördraget om Europeiska unionen…
Köp här

Isbn: 9789139209058

Utgivningsår: 20190211

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Nils Jareborg, Josef Zila

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Boken är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemet för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen sätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte på att kartlägga den…
Köp här

Isbn: 9789139026860

Utgivningsår: 20220812

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Håkan Friman, Ulf Wallentheim, Joakim Zetterstedt

Kategorier: Internationell rätt Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
I boken kommenteras lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder och lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder. Kommentaren hänvisar till svensk och europeisk rättspraxis på området för internationellt straffrättsligt samarbete. Frågor som…
Köp här

Isbn: 9789139114413

Utgivningsår: 20161006

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Författningarna i denna samling har valts ut för att användas vid undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men de kan också användas för självstudier. Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna – grundlagar, lagar och förordningar – på straffrättens område. Vidare ingår fördraget om…
Köp här

Isbn: 9789139207412

Utgivningsår: 20150323

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Genom Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen inrättades Internationella brottmålsdomstolen (ICC) som en permanent institution för lagföring av enskilda för de allvarligaste internationella brotten. Av artikel 5 i Romstadgan framgår att ICC har jurisdiktion över brotten folkmord, brott mot mänskligheten,…
Köp här

Isbn: 9789138248843

Utgivningsår: 20190110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Annika Norée

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Dagens straffrätt ger dig en snabb överblick över ämnet. Du kan vara en blivande jurist, en polisaspirant eller en praktiker. Boken har du användning av både vid den lärarledda undervisningen och vid självstudier. Den kan ge dig en daglig dos straffrätt, den kan läsas i ett enda svep, den kan komma till nytta vid…
Köp här

Isbn: 9789139208204

Utgivningsår: 20161101

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Författningarna i denna samling har valts ut för att användas vid undervisningen i straffrätt på juristprogrammet, men de kan ocksåanvändas för självstudier. Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna – grundlagar, lagar och förordningar – på straffrättens område. Vidare ingår fördraget om Europeiska…
Köp här

Isbn: 9789139208716

Utgivningsår: 20180213

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Författningarna i denna samling har valts ut för att användas vidundervisningen i straffrätt på juristlinjen, men de kan också användas för självstudier. Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna – grundlagar, lagar och förordningar – på straffrättens område. Vidare ingår fördraget om Europeiska…
Köp här

Isbn: 9789139207832

Utgivningsår: 20160209

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Civilkuragelag med reservationer!Avråder från att införa en straffsanktionerad allmän skyldighet att bistå nödställda personer, dvs. vad som även brukar kallas en civilkuragelag. I enlighet med sitt uppdrag presenterar utredaren Olle Abrahamsson likväl en teknisk modell till en sådan lagstiftning.Enligt lagförslaget…
Köp här

Isbn: 9789138235379

Utgivningsår: 20110315

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC