Bläddra

Uppsats med kvantitativ ansats

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod

Uppsats med kvantitativ ansats

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
Den som skriver en uppsats i företagsekonomi kan välja en kvantitativ ansats. Det innebär att statistiska metoder kommer att användas för analys av data. Uppsats med kvantitativ ansats tar sin utgångspunkt i att man kan lyckas med sitt uppsatsskrivande utan djupgående kunskaper i statistisk teori eller tillgång till avancerade statistikprogram. Boken visar hur uppsatsskrivandets olika moment länkar in i varandra och bildar en helhet. Ett uppsatsproblem formuleras. En teoretisk referensram väljs som ligger till grund för teoretisering och formulering av hypoteser. Variabler operationaliseras och kanske måste en enkät utarbetas. En population väljs och ofta tas ett stickprov. Data samlas in, granskas och analyseras. Resultatet diskuteras och utmynnar i slutsatser. De val, svårigheter och möjligheter som en uppsatsstudent står inför är desamma som seniora forskare möter och hanterar. Detta faktum illustreras återkommande i boken med hjälp av en tidigare publicerad forskningsartikel som kommenteras. Uppsats med kvantitativ ansats vänder sig till studenter inom företagsekonomi som antingen använder eller funderar på att använda kvantitativ metod i sin uppsats.