Bläddra

Våld och tvång under internationella militära insatser. SOU 2011:76

Kategorier: Krig och försvar Regementen, militära minnesmärken etc. Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Våld och tvång under internationella militära insatser. SOU 2011:76

Kategorier: Krig och försvar Regementen, militära minnesmärken etc. Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
HAR UTGÅTT - KAN INTE KÖPAS.

Skendränkning och annan tortyr ska vara förbjudet för en svensk soldat!

Föreslår en ny, övergripande lag som sätter tydligare gränser för straffansvar vid användning av våld och tvång under internationella militära insatser. Försvarsmaktens personal ska få använda våld och tvång, men bara inom vissa givna ramar. Dessa ramar utgörs av Sveriges folkrättsliga förpliktelser framför allt när det gäller den humanitära rätten enligt Genèvekonventionen. Lagförslaget har vissa likheter med den reglering som införts i Finland och Frankrike.
Sammanfattningsvis innebär den nya lagen att den svenska militära personalens användning av våld
  • ska ske enligt mandatet för den aktuella insatsen och tillämplig folkrätt,
  • inte får ingripa mer i individers fri- och rättigheter än vad som är nödvändigt och proportionerligt till rådande hotbild m.m.,
  • aldrig inskränker de icke-derogerbara* rättigheterna,
  • måste följa Sveriges förpliktelser inom området för den humanitära rätten.
*Rättigheter som aldrig kan frångås och som är bindande också för stater som inte biträtt FN:s konvention om mänskliga fri- och rättigheter. Bland de regler som detta gäller återfinns rätten till liv och förbud mot tortyr och annan omänsklig behandling.