Bläddra

Vart är vi på väg? : systemfel i transportpolitiken

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Transportplanering och transportpolitik
Köp här

Vart är vi på väg? : systemfel i transportpolitiken

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Transportplanering och transportpolitik
Köp här
Sverige har ett väl utbyggt väg- och järnvägsnät av god standard. Men det betyder inte att transportinfrastrukturen är färdigbyggd. Nya investeringar behövs och existerande infrastruktur måste underhållas. Det kräver investeringsplaner som är väl genomtänkta och analyserade utifrån transportpolitikens uppställda mål. SNS Konjunkturråd 2016 identifierar klara skillnader mellan de mål som riksdagen har formulerat och den faktiska politiken. De pekar på betydelsen av att använda den samhällsekonomiska analysen för att på ett tydligt sätt jämföra kostnader för väg- och järnvägsprojekten med dess vinster i form av bland annat kortare restid, högre transportkvalitet, bättre miljö och minskade olycksrisker. Konjunkturrådet konstaterar att större samhällsnytta är möjlig om projekt med högre samhällsekonomisk lönsamhet prioriteras och föreslår åtgärder för att få en bättre överensstämmelse mellan faktisk politik och uppställda mål. I Konjunkturrådet 2016 medverkar Harry Flam (ordförande), professor i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, Maria Börjesson, docent i transportsystemanalys vid Centrum för transportstudier, Kungliga Tekniska högskolan, Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, och Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi vid Statens väg- och trafikforskningsinstitut.