Bläddra
Sökresultat för Bertil Bengtsson... Rensa filter?

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet. Den nionde upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, ny rättspraxis och ny litteratur på området.
Köp här

Isbn: 9789139207283

Utgivningsår:20150518

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Mårten Schultz, Bertil Bengtsson

Kategorier: Juridik
Denna översiktliga framställning av skadeståndsrätten är i första hand avsedd för den juridiska undervisningen vid universiteten och i andra sammanhang. Den bör också ha sitt intresse för praktiker som vill få en överblick av den senaste utvecklingen…
Köp här

Isbn: 9789139026389

Utgivningsår:20220824

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Juridik
Boken behandlar en ny typ av skadeståndsansvar som fått allt större betydelse i svensk rätt på senare år: ett ansvar som inte bygger på uppsåt eller oaktsamhet utan på överträdelse av en rättighet. Grunden för ansvaret har till en början…
Köp här

Isbn: 9789139025139

Utgivningsår:20211210

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet.Den tionde upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, ny rättspraxis och ny litteratur på området.
Köp här

Isbn: 9789139208921

Utgivningsår:20190110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kollektivavtalsgrundad försäkring. Några huvuddrag ger en översikt av en rad praktiskt viktiga försäkringsformer som inte tidigare behandlats närmare i den juridiska litteraturen. I arbetet beskrivs det komplicerade samspel mellan försäkringsvillkor och…
Köp här

Isbn: 9789139023104

Utgivningsår:20201015

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Anders Holm, Svante O. Johansson, Britta Behrendt Jonsson, Birger Nydrén, Marcus Radetzki, Jessika van der Sluijs, Harald Ullman

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd
Denna antologi ingår i en serie antologier som publicerats av Nätverket för skadestånds- och försäkringsrättslig forskning. De föregående antologierna är: Uppsatser om försäkringsavtalslagen (2009), Uppsatser om skadeståndsrätt och ansvarsförsäkring (2012), Uppsatser om försäkringsvillkor (2015) och Uppsatser om…
Köp här

Isbn: 9789172238749

Utgivningsår:20220525

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd
Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och försäkringspraxis och med hänvisningar till ny litteratur. Fördelningen av avsnitten mellan författarna är densamma…
Köp här

Isbn: 9789139024620

Utgivningsår:20210601

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av:Bertil Bengtsson, Harald Ullman, Sven Unger

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Civilrättsliga åtgärder Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd
ALLEHANDA OM SKADESTÅND I AVTALSFÖRHÅLLANDEN behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i. Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, skadestånd…
Utgått

Isbn: 9789172237674

Utgivningsår:20190604

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:Petter Asp, Arne Baekkevold, Bertil Bengtsson, Severin Blomstrand, Göran Håkansson, Peter Rosén, Inger Nyström, Birgitta Nyström, Rune Lavin, Henrik Jermsten

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789176105245

Utgivningsår:20131130

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BB

av:Bertil Bengtsson, Harald Ullman

Köp här

Isbn: 9789176784440

Utgivningsår:20010101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Denna lärobok behandlar huvuddragen i nuvarande regler om planering, fastighetsbildning, expropriation, allemansrätt, miljöskydd, naturvård och annan markanvändning. Särskilt behandlas miljöbalken med dess genomgripande betydelse för fastighetsrätten. Framställningen är närmast avsedd för jurist- och…
Köp här

Isbn: 9789177372127

Utgivningsår:20220908

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kortfattad orientering om försäkringsrätten, främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer men användbar för alla som behöver en introduktion i ämnet. Den sjunde upplagan har reviderats med hänsyn till den nya försäkringsavtalslagen.
Köp här

Isbn: 9789139204046

Utgivningsår:20051115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Harald Ullman

Köp här

Isbn: 9789176786871

Utgivningsår:20080303

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789154425815

Utgivningsår:20030427

Utgivare: Juristförlaget i Lund

Mediatyp: BB

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken behandlar försäkringsavtalsrätten. Första delen ger en översikt över vissa allmänna frågor på rättsområdet, den andra delen kommenterar försäkringsavtalslagens bestämmelser. Denna femte upplaga av boken har uppdaterats med ny…
Köp här

Isbn: 9789139026921

Utgivningsår:20221230

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789176786758

Utgivningsår:20071212

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Den första allmänna sammanställningen av det nya rättsläget inom miljörätten sedan 1998 års miljöbalk trädde i kraft. Enligt författaren får miljöbalkens regler och tankegångarna bakom dem konsekvenser också utanför balkens egentliga område. Målet om en hållbar utveckling och skyddet för biologisk mångfald får en annan…
Köp här

Isbn: 9789139008200

Utgivningsår:20010903

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189243286

Utgivningsår:20221117

Utgivare: Trafik-Nostalgiska Förlaget

Mediatyp: BB

av:Bertil Bengtsson, Richard Hager, Anders Victorin

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok lämnar författarna en redogörelse för i första hand hyresrätten,men även reglerna om arrende, tomträtt och bostadsrätt behandlas.Boken bygger ursprungligen på Bertil Bengtssons tidigare arbete Nyttjanderätt till fast egendom men har omdisponerats bl.a. så att avsnittet om hyra har utvidgats. Denna nionde…
Köp här

Isbn: 9789139208563

Utgivningsår:20181018

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken behandlar försäkringsavtalsrätten. Första delen ger en översikt över vissa allmänna frågor på rättsområdet, den andra delen kommenterar försäkringsavtalslagens bestämmelser. Denna fjärde upplaga av boken har uppdaterats med ny rättspraxis, ny lagstiftning och ny litteratur på området.
Köp här

Isbn: 9789139020998

Utgivningsår:20190315

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Bertil Bengtsson

Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av första upplagan. Stor tonvikt har lagts vid utvecklingen av praxis, särskilt kring de starkt förändrade regler om ersättning för personskada som infördes i skadeståndslagen fr o m 2002. Även annan praxis uppmärksammas, liksom ny lagstiftning. Här märks bl a…
Köp här

Isbn: 9789139011651

Utgivningsår:20060630

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd
Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelser för ny domstols- och försäkringspraxis och med hänvisningar till ny litteratur. Sedan förra upplagan har ny lagstiftning tillkommit, dels om…
Köp här

Isbn: 9789139027584

Utgivningsår:20230614

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Den första delen av denna uppsatssamling, Från lagstiftningsarbetet, behandlar vissa praktiska frågor som författaren kommit i kontakt med under långvarigt arbete i utredningar, i departement och i Lagrådet. I en allmän diskussion om olika lagstiftningsfrågor så framhålls att man främst bör utnyttja det omfattande…
Köp här

Isbn: 9789139016496

Utgivningsår:20111123

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd
Miljöskadestånd och grannansvar är en utvidgad upplaga av författarens tidigare framställning Skadestånd för miljöskada. Boken behandlar skadeståndsansvar för miljöskador och vissa andra skador i en verksamhets omgivning, där rättsläget har visat…
Köp här

Isbn: 9789139028536

Utgivningsår:20230809

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Svante O. Johansson, Eva Lindell-Frantz, Birger Nydrén, Harald Ullman, Jessika van der Sluijs, Marcus Radetzki

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Temat för denna antologi är den nya försäkringsavtalslagen som trädde i kraft år 2006. Antologin består av sju fristående uppsatser med inriktning på främst skadeförsäkring. Ambitionen är att härmed tillgodose en del av det behov av forskning som den nya försäkringsavtalslagen fört med sig. Uppsatserna är författade…
Köp här

Isbn: 9789172233591

Utgivningsår:20091118

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Civilrätt: allmänt Juridik Särskilda rättsområden
Offentliga tjänster i civilrättsligt perspektiv behandlar aktuella frågor om den enskildes rättsskydd vid olika offentliga tjänster, exempelvis sjukvård, tandvård, utbildning, barnomsorg, äldrevård och offentlig information.Särskilt diskuteras möjligheten att i större utsträckning än nu åberopa civilrättsliga regler om…
Köp här

Isbn: 9789139017523

Utgivningsår:20131218

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139029045

Utgivningsår:20231121

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Ulf Bernitz, Michael Bogdan, Kerstin Calissendorff, Torgny Håstad, Bill Dufwa, Lars Gorton, Torkel Gregow, Johnny Herre, Marie Karlsson-Tuula, Jan Kleineman, Gustaf Lindencrona, Stefan Lindskog, Mikael Mellqvist, Göran Millqvist, Johan Munck, Jori Munukka, Mats Müllern, Annina Persson, Anne Ramberg, Jenny Söderlund, Fredrik Wersäll, Staffan Vängby

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789172234079

Utgivningsår:20100913

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Boken behandlar skadestånd för miljöskador enligt gällande svensk rätt. Den är i första hand avsedd för praktiker. Författaren har bara sporadiskt berört annan nordisk rätt och knappast alls utomnordisk rätt. I vissa delar bygger arbetet på författarens behandling av 32 kap. miljöbalken i…
Köp här

Isbn: 9789139112204

Utgivningsår:20111116

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Harald Ullman, Sven Unger

Kategorier: Juridik
ALLEHANDA OM SKADESTÅND I AVTALSFÖRHÅLLANDEN behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i. Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, skadestånd…
Köp här

Isbn: 9789172239210

Utgivningsår:20231122

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:Håkan Andersson, Bertil Bengtsson, Anders Holm, Eva Lindell-Frantz, Birger Nydrén, Marcus Radetzki, Jessika van der Sluijs, Harald Ullman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna antologi är ett uttryck för författarnas ambitioner att tillgodose en del av behovet av forskning inom försäkrings- och skadeståndsrätt och att fortsätta det arbete med denna inriktning som inleddes år 2009 med publiceringen av antologin Uppsatser om försäkringsavtalslagen. Uppsatserna är författade av Håkan…
Köp här

Isbn: 9789172234994

Utgivningsår:20121126

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck

Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelser för ny domstols- och försäkringspraxis, liksom ny lagstiftning och ny litteratur.Fördelningen av avsnitten mellan författarna är densamma som i den första upplagan. Material som blivit…
Köp här

Isbn: 9789139112884

Utgivningsår:20140604

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Harald Ullman, Sven Unger

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i. Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, skadestånd…
Köp här

Isbn: 9789172235236

Utgivningsår:20131219

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:Bertil Bengtsson, Harald Ullman

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Den så kallade produktansvarslagen föreskriver ett strängare ansvar än vad som följer av de allmänna reglerna i skadeståndslagen – ansvaret är på många punkter strikt. Denna bok ger en översikt av reglerna om produktansvar, d.v.s. ansvar för sådan skada som levererad vara orsakar på en person eller annan egendom än den…
Köp här

Isbn: 9789177371915

Utgivningsår:20220505

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Erland Strömbäck

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och försäkringspraxis, med kommentar till ny lagstiftning bl.a. tre nya paragrafer, 3 kap. 4 §, 5 kap. 8 § och 6 kap.7 § skadeståndslagen och med hänvisningar till ny…
Köp här

Isbn: 9789139116387

Utgivningsår:20180426

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Håkan Andersson, Bertil Bengtsson, Anders Holm, Svante O Johansson, Malou Klevhill Larsson, Eva Lindell-Frantz, Birger Nydrén, Marcus Radetzki, Jessika van der Sluijs, Harald Ullman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna antologi är ett uttryck för författarnas ambitioner att tillgodose en del av behovet av forskning inom försäkrings- och skadeståndsrätt och att fortsätta det arbete med denna inriktning som inleddes år 2009 med publiceringen av antologin Uppsatser om försäkringsavtalslagen. Uppsatserna är författade av Håkan…
Köp här

Isbn: 9789172236332

Utgivningsår:20151120

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Richard Hager, Anders Victorin

Här lämnar författarna en redogörelse för i första hand hyresrätten, men även reglerna om arrende, tomträtt och bostadsrätt behandlas. Boken är värdefull för alla som söker en översiktlig framställning av nyttjanderätten.
Köp här

Isbn: 9789139204589

Utgivningsår:20070828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kortfattad orientering om försäkringsrätten, främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer men användbar för alla som behöver en introduktion i ämnet.
Köp här

Isbn: 9789139205791

Utgivningsår:20120525

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC