Bläddra
Sökresultat för Offentliga Förlaget... Rensa filter?

av: Delbetänkande av Miljömålsberedningen Miljödepartementet

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Miljödepartementet har fått i uppdrag att ta fram en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning – med syfte att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen (dir. 2011:91). Uppdraget ska slutredovisas den 15 juni 2014. I denna delrapport redovisar vi en problemanalys som grund för det fortsatta arbetet. Analysen…
Köp här

Isbn: 9789174375596

Utgivningsår: 20120408

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Det här är den text som bland annat nätbokhandeln använder för att presentera boken.
Köp här

Isbn: 9789174372175

Utgivningsår: 20110414

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Utredningens övergripande uppdrag har varit att göra en översyn av lagstiftningen om sekretess inom skolväsendet med anledning av den utökade dokumentationsskyldigheten när det gäller uppgifter om elevers och andra enskildas personliga förhållanden. I direktiven nämns särskilt individuella utvecklingsplaner och…
Köp här

Isbn: 9789174376333

Utgivningsår: 20120627

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Slutbetänkande av Förvarsutredningen Justitiedepartementet

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Isbn: 9789174371765

Utgivningsår: 20110316

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Delbetänkande av Kommittén Kulturbryggan Kulturdepartementet

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Kommittén Kulturbryggan har enligt sina direktiv två uppdrag av regeringen (se bilaga 1). Det ena uppdraget är att lämna förslag till ändamålsenlig verksamhetsform för en långsiktig bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Det andra uppdraget är att etablera en försöksverksamhet som under…
Köp här

Isbn: 9789174375602

Utgivningsår: 20120408

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174372434

Utgivningsår: 20110510

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Utredningens uppdrag är att kartlägga förekomsten av våld, hot och kränkningar som drabbar utländska kvinnor och deras barn som har beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning. Vidare ska vi identifiera de utsatta kvinnornas behov av insatser från förvaltningen samt lämna förslag till hur insatserna kan…
Köp här

Isbn: 9789174376524

Utgivningsår: 20120802

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Slutbetänkande av Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet (Strål Miljödepartementet

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789174371956

Utgivningsår: 20110407

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Betänkande av Patentspråksutredningen Näringsdepartementet

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Patent är en nationell rättighet. Ensamrätten till ett patent gäller alltså endast i det land för vilket patentet beviljats. Innehavaren av patentet har dock ofta ett behov av att kommersialisera föremålet för patentet, dvs. uppfinningen, i mer än ett land. Patent behöver därför i de flesta fall sökas i flera länder.
Köp här

Isbn: 9789174375619

Utgivningsår: 20120408

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Slutbetänkande av Upphovsrättsutredningen Justitiedepartementet

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Det här är den text som bland annat nätbokhandeln använder för att presentera boken.
Köp här

Isbn: 9789174372441

Utgivningsår: 20110503

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Utredaren har skapat en överblick över de statliga sjöverkande myndigheternas maritima verksamhet genom en kartläggning av ansvar, uppgifter, organisation, resurser, lokalisering och nuvarande samverkan. Fokus har varit på den operativa verksamheten. Till kartläggningen hör även en genomgång av relevant…
Köp här

Isbn: 9789174376531

Utgivningsår: 20120803

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Delbetänkande av Parlamentariska socialförsäringsutredningen Socialdepartementet

En gränsarbetare är en anställd eller egenföretagare som utför sitt arbete i en annan medlemsstat inom EU/EES (och Schweiz) än den där han eller hon är bosatt i och dit personen återvänder minst en gång i veckan. Gränsarbetare möter delvis andra problem än de som bor och arbetar i en och samma medlemsstat eftersom de…
Köp här

Isbn: 9789174373950

Utgivningsår: 20111121

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Gymnasieskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Alla ungdomar har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet i delaktighet och gemenskap med andra. Det gäller oberoende av om eleven får sin utbildning i hemkommunens skola, i en annan kommuns eller i en fristående skola, eller om eleven går på en riksrekryterande utbildning. Ungdomar med funktionsnedsättning…
Köp här

Isbn: 9789174375718

Utgivningsår: 20120420

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174372885

Utgivningsår: 20110628

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Det förekommer ett flertal olika, men ofta snarlika, definitioner av vad som utgör utanförskap. Oavsett definition är det ofta så att utanförskapet är koncentrerat till vissa områden eller stadsdelar. Detta innebär inte att segregation och utanförskap enbart är ett storstadsproblem. Det s.k. urbana utvecklingsarbetet,…
Köp här

Isbn: 9789174376722

Utgivningsår: 20120913

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Betänkande av Utredningen om översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer Socialdepartementet

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
I betänkandet görs en översyn av anställningsvillkoren för de chefer som leder myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Utgångspunkten för våra överväganden är konstitutionell. Förvaltningen lyder under regeringen och har till uppgift att förverkliga dess politik. Den grundläggande uppgiften för en chef i…
Köp här

Isbn: 9789174374513

Utgivningsår: 20120109

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174370737

Utgivningsår: 20110120

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Alla människors vilja och förmåga att arbeta ska tas tillvara på arbetsmarknaden. Varje person som inte ges förutsättningar att bidra i arbetslivet med sin kompetens och sin förmåga innebär en förlust för individ och samhälle. I dag arbetar personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i betydligt lägre…
Köp här

Isbn: 9789174376005

Utgivningsår: 20120522

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Betänkande av utredningen om kommunsektorn och konjunkturen Finansdepartementet

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Kommuner och landsting svarar för en stor del av samhällets välfärd i form av vård, skola och omsorg. Kommunsektorn utgör därtill en betydande del av samhällsekonomin. Sektorn både påverkar och påverkas av den samhällsekonomiska utvecklingen och måste anpassas till den. Samtidigt gagnas sektorns omfattande…
Köp här

Isbn: 9789174373523

Utgivningsår: 20111101

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
Avfallsutredningen (M 2011:02) ska enligt direktivet (dir. 2011:66) göra en allmän översyn av avfallsområdet. Översynen ska främst omfatta utformningen och ansvaret för insamling och omhändertagande av hushållens avfall men även ansvaret för verksamheters avfall, särskilt avseende hushållsavfall, förpackningar och…
Köp här

Isbn: 9789174376807

Utgivningsår: 20120919

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Göran Linde, Lars Naeslund, Bo Sundblad

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
“Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling” består av tre delar, som på olika sätt behandlar frågan om sambandet mellan läsförmåga och skolframgång för flickor och pojkar. Den första delen utgörs av en litteraturgenomgång. Den andra delen utgörs av en resultatuppföljning i en kommun. Den tredje…
Köp här

Isbn: 9789174371116

Utgivningsår: 20110111

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar
Utredningen anser att konventionens bestämmelser om vilotid och säkerhetsbesättning är av betydelse för säkerheten samt för hindrande av olyckor och tillbud. Dock har även framkommit att just de kostnader ett införande av vilotider och krav på säkerhetsbesättning skulle medföra innebär att incitamentet för…
Köp här

Isbn: 9789174374537

Utgivningsår: 20120109

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Järnvägsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
I vissa länder som Sverige, Storbritannien och Nederländerna har avregleringen av järnvägsverksamheten, som traditionellt utförts av nationella monopol, lett till en ökande organisatorisk separation av olika delar av järnvägssystemet. I stället för nationellt monopol kännetecknas branschen alltmer av konkurrerande och…
Köp här

Isbn: 9789174371161

Utgivningsår: 20110113

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: ,

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Upphandlingsstödet bör arbeta med information och vägledning kring både upphandlingsjuridiska frågor och andra aspekter som ekonomi, miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovationer, liksom strategiska frågor såsom organisation och resurser för offentlig upphandling. Verksamheten ska vända sig till både upphandlande…
Köp här

Isbn: 9789174376012

Utgivningsår: 20120522

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Utredningens direktiv består av två delar. I en första steg ska utredningen gå igenom de renskötselanläggningar på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen som Samefonden har underhållsansvaret för och bedöma vilka anläggningar som bör behållas. I nästa steg ska utredningen inleda förhandlingar med…
Köp här

Isbn: 9789174373554

Utgivningsår: 20111101

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Enligt våra direktiv ska vi analysera litteraturens ställning i dag och identifiera utvecklingstendenser som förväntas kunna påverka litteraturområdet framöver. Vi ska också lämna förslag på hur litteraturens ställning kan stärkas samt bl.a. bedöma och föreslå vilka statliga insatser som bör göras för att möta de…
Köp här

Isbn: 9789174376968

Utgivningsår: 20120928

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Lennart Flood, Andreea Mitrut

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Pensioner
Bakgrunden till denna rapport, som är den sjätte av flera från Sociala rådet, är oklarheter kring den ekonomiska situationen för personer som kommit till Sverige och som saknar pensionsrättigheter från det land eller de länder där de tidigare bott.
Köp här

Isbn: 9789174371147

Utgivningsår: 20110113

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Utredningen har haft i uppdrag att utreda viss personuppgiftsbehandling inom det arbetsmarknadspolitiska området. I uppdraget har ingått att klargöra vilka regler som bör gälla på området och utreda om det finns behov av särskilda regler för behandling av personuppgifter hos s.k. kompletterande aktörer. Dessa externa…
Köp här

Isbn: 9789174374797

Utgivningsår: 20120211

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Slutbetänkande av Utredningen om utsatta barn i skolan Utbildningsdepartementet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den 1 oktober 2009 utsågs jag till särskild utredare med uppdrag att leda Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn (U 2009:05). Uppdraget är omfattande (dir. 2009:80) och innebär att jag ska ge en samlad bild av ett område som till sin karaktär är svårdefinierat.
Köp här

Isbn: 9789174376135

Utgivningsår: 20120606

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Delbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 Finansdepartementet

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden Upphandlingsrätt
Syftet med utredningens uppdrag är att utreda om dagens regelverk i tillräcklig utsträckning möjliggör för upphandlande myndigheter och enheter att göra goda affärer genom att tillvarata konkurrensen på marknaden och samtidigt använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta sociala och etiska hänsyn samt verka för…
Köp här

Isbn: 9789174373943

Utgivningsår: 20111123

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Utredningen har haft i uppdrag att se över reglerna kring tvister i samband med uppsägningar och att lämna förslag på hur arbetsgivarnas kostnader i samband med sådana tvister kan begränsas. Förslagen ska även bidra till systemets förutsägbarhet och syfta till att främja nyanställningar. En utgångspunkt är enligt…
Köp här

Isbn: 9789174377040

Utgivningsår: 20121009

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Kristina Alexanderson, Jenny Kärrholm, Christina Lindholm, Elsy Söderberg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Sjukförsäkringen, dvs. möjligheten till ekonomisk ersättning när en person p.g.a. sjukdom eller skada inte kan få inkomst från arbete, är en central del i alla välfärdssamhällen. I Sverige har antalet personer med sådan ersättning varierat mycket över de senare decennierna; mer än i de flesta andra länder. Läkare har…
Köp här

Isbn: 9789174371154

Utgivningsår: 20110113

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Betänkande av Utredningen om assistansersättningens kostnader Socialdepartementet

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Utredningens uppdrag innebär dels att beskriva och analysera orsaker till fusk, oegentligheter och överutnyttjande inom assistansersättningen samt föreslå åtgärder för att förhindra detta och stärka möjligheterna till uppföljning och kontroll, dels att analysera grundorsakerna till kostnadsutvecklingen inom…
Köp här

Isbn: 9789174375220

Utgivningsår: 20120316

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Tillverkningsindustri
Det här är den text som bland annat nätbokhandeln använder för att presentera boken.
Köp här

Isbn: 9789174371895

Utgivningsår: 20110322

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: ,

Legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården är förbehållen sådana yrkesgrupper som har kvalificerade arbetsuppgifter och ett särskilt ansvar för patienternas säkerhet i vården. Socialstyrelsen är ansvarig för ett register (HOSP-registret) över dessa yrkesutövare. Efterfrågan till uppgifter ur registret kommer från…
Köp här

Isbn: 9789174376166

Utgivningsår: 20120612

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC