Bläddra
Sökresultat för SKL Kommentus... Rensa filter?

av: Kalle Krall, Eva-Lotta Sandberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Strategiska offentliga inköp är den första handboken i sitt slag. Den ger ett annat perspektiv på inköp än traditionella upphandlingsböcker som ofta fokuserar på juridiken. Eftersom det inte är reglerna utan det praktiska förfarandet som avgör den affärsmässiga effektiviteten, är denna handbok istället tydligt…
Köp här

Isbn: 9789173452403

Utgivningsår: 20100701

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BB

av: Kalle Krall, Eva-Lotta Sandberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Den här handboken visar att det krävs ett vidare perspektiv på strategiska offentliga inköp än de delar som regleras i lagarna LOU, LUF och LUFS. Offentliga inköp är lagreglerade och även om inköp i det privata näringslivet inte är det, så styrs även dessa av policy och interna företagsregler. Men det är inte reglerna…
Köp här

Isbn: 9789173452687

Utgivningsår: 20130401

Utgivare: SKL Kommentus, Åtta45

Mediatyp: BC

av: Johan Eriksson

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Web services Webbprogrammering
Öppna myndigheten ger dig ett helikopterperspektiv på svensk e-förvaltning. Boken tar upp aktuella frågor om öppna data, e-tjänster, sociala medier, molntjänster, e-arkiv och processorienterade ledningssystem. Samtidigt tolkas allt mot gällande rätt: Hur ska offentlighetsprincipen kunna förenas med krav på sekretess…
Köp här

Isbn: 9789173452694

Utgivningsår: 20140401

Utgivare: SKL Kommentus, Livonia Print

Mediatyp: BB

av: Lena Dahlman, Helena Linde, Leif Petersén, Magnus Ljung, Irene Reuterfors Mattson, Håkan Torngren, Staffan Wikell

Kategorier: Juridik
I denna femte utgåva av Kommunallagen med kommentarer och praxis redovisas lagändringar som trätt i kraft den 1 januari 2011, och praxis fram till och med november 2010. I tilltrycket 2013 har två rättsfall uppdaterat, i övrigt är det samma utgåva som 5:e upplaga 2011. Syftet med den nya utgåvan är liksom med de…
Köp här

Isbn: 9789173452786

Utgivningsår: 20130301

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BB

av: Mats Lindbäck

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Hur ska upphandlaren genomföra en bra upphandling? Att behärska såväl lagstiftning som praktik är nyckeln till framgång. Metodhandboken bygger på aktuell lagstiftning och fokuserar på själva hantverket, med råd och förslag på tillvägagångssätt för hur upphandlaren tar sig ”från punkt A till punkt B” i olika…
Köp här

Isbn: 9789173453004

Utgivningsår: 20170807

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BB

av: Ewa Larsson

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
År 2016 kom en ny lag om offentlig upphandling som bland annat pekar på elektroniska hjälpmedel för att genomföra upphandlingar. Under våren 2018 ersattes personuppgiftslagen med EU-förordningen GDPR, dataskyddsförordningen, som fått stor uppmärksamhet och stor påverkan på vår hantering av personuppgifter. År 2018…
Köp här

Isbn: 9789173453066

Utgivningsår: 20190429

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Helena Linde

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Särskilda rättsområden
Lagens förarbeten finns i huvudsak i propositionen En ny kommunallag (2016/17:171), konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU30 och riksdagsskrivelsen (rskr) 2016/17:335.
Köp här

Isbn: 9789173453103

Utgivningsår: 20190429

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452335

Utgivningsår: 20140201

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BB

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrätten i kommuner och regioner är översiktlig och ger huvuddragen i de vanligaste förekommande arbetsrättsliga lagarna och kommunala kollektivavtalen som tillämpas dels av kommunerna och regionerna, dels av de kommunalförbund och företag som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Sobona.
Köp här

Isbn: 9789173453110

Utgivningsår: 20191202

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av:

Den här skriften beskriver översiktligt de centrala kollektivavtalens uppbyggnad och innebörd samt redogör kortfattat för bland annat • förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare • lön och olika slags ersättningar, till exempel vid övertidsarbete • ledighetsförmåner vid föräldraledighet, sjukdom, semester med…
Köp här

Isbn: 9789173452588

Utgivningsår: 20110620

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452076

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
I fickfakta ingår utöver LOU ett urval av lagar och förordningar relevanta för offentlig upphandling. Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande myndigheter medan andra enbart gäller statliga myndigheter eller kommuner och landsting. Den innehåller förutom lagar och författningar en begreppsordlista samt en…
Köp här

Isbn: 9789173453080

Utgivningsår: 20190301

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BE

av: Håkan Torngren, Lars Munters

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken inleds med en överskådlig introduktion till kommunallagen. Därefter berörs en annan viktig lag för lokalpolitiker – förvaltningslagen. Boken tar också upp frågor om handlingars offentlighet, yttrande- och meddelarfrihet och avslutas med en praktisk handledning i sammanträdesteknik. Kommunal vardagsjuridik…
Köp här

Isbn: 9789173452373

Utgivningsår: 20101104

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452052

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452465

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452700

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus Media, SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452533

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

av: Axel Danielsson

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Kommunal nämndadministration är den kompletta handboken för nämndsekreteraren. I boken beskrivs lagar och regler för till exempel genomförande och dokumentation av kommunala sammanträden, den tar upp offentlighet, sekretess, ärendehantering och ger därutöver tips på olika nämndadministrativa rutiner. Boken är därför…
Köp här

Isbn: 9789173452328

Utgivningsår: 20101110

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452731

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

av: Axel Danielsson

Kategorier: Lokal styrning Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Kommunal nämndadministration är den kompletta handboken för nämndsekreterare. Handboken ger grundläggande kunskaper om lagar och regler för förberedelser, genomförande och dokumentation av kommunala nämndsammanträden. Den har nu uppdaterats med vad som gäller enligt den nya kommunallagen, nya förvaltningslagen och den…
Köp här

Isbn: 9789173452847

Utgivningsår: 20181012

Utgivare: SKL Kommentus, Komlitt AB

Mediatyp: BB

av: Thomas Beckman, Ulf Lindelöw

Någonting har gått fel inom den svenska skolan, något som har att göra med ledarskapet, ansvaret, förtroendet och verksamheten i sig. Men det behöver inte fortsätta på det viset! Inom fem till tio år skulle Sveriges skolor kunna vara bland de bästa i världen. I Modet att styra – en idébok för ledarskap i skolan,…
Köp här

Isbn: 9789173452953

Utgivningsår: 20140623

Utgivare: SKL Kommentus, Estland

Mediatyp: BC

av: Kerstin Lundberg, Christina Hjort

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering
Cultural planning är en metod för att använda kulturella resurser i samhällsplaneringen. Metoden står för ett humanistiskt synsätt, som sätter människan och mänsklig kommunikation i fokus. Cultural planning har sitt ursprung i bland annat England, Canada och Australien, och sedan en tid används den på flera platser i…
Köp här

Isbn: 9789173452656

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452441

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Lars Oscarsson

Den här boken ger en nyanserad bild av evidensbaserad praktik och beskriver särskilt hur den kan utövas i vardagen i mötet med klienter och brukare. Den innehåller bland annat praktiska exempel från olika verksamheter. De tre kunskapskällorna i en evidensbaserad praktik, det vill säga forskningen, praktiken och…
Köp här

Isbn: 9789173452083

Utgivningsår: 20090515

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Katarina Bergström, Christina Madfors, Sophie Thörne

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Arbetsrätten i kommuner och landsting ger en översikt av arbetsrättsliga lagar och avtal som gäller för kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund och Pactas medlemsföretag. Syftet är att underlätta den praktiska hanteringen av arbetsrättsliga frågor, till exempel anställning, semester, förhandlingar och…
Köp här

Isbn: 9789173452960

Utgivningsår: 20141013

Utgivare: SKL Kommentus, Komlitt AB

Mediatyp: BC

av: Viktoria Myrén, Gunnar Wetterberg, Anders Parment

Hur ska kommuner och landsting kunna rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare de närmaste åren – i konkurrens med andra arbetsgivare? I skriften ger tunga namn – Gunnar Wetterberg, Anders Parment och Lisskulla Lindström – sin syn på hur det ser ut idag och hur kommuner och landsting kan arbeta framåt. Särskilt…
Köp här

Isbn: 9789173452137

Utgivningsår: 20090430

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Elof O Petterson

Tjocka rapporter och avhandlingar har skrivits om utvärdering i den stora skalan – i regioner, statliga sektorer och storstädernas stadsdelsnämnder. Den här boken handlar istället om det utvärderingsarbete som pågår relativt obemärkt på lokal nivå, inom kommunala enheter, begränsade landstingssektorer,…
Köp här

Isbn: 9789173452144

Utgivningsår: 20090228

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452199

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Helena Linde

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Detta är den fjortonde upplagan av Kommunallagen – “lagtexthäftet” – som innehåller 2017 års kommunallag (2017:725). Lagen träder i kraft den 1 januari 2018. Lagens förarbeten finns i huvudsak i propositionen En ny kommunallag (2016/17:171), konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU30 och…
Köp här

Isbn: 9789173453035

Utgivningsår: 20180101

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452182

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av:

Arbetsrätten i kommuner och landsting är en mycket uppskattad och användbar bok som på ett bra sätt beskriver områdena: allmänt om arbetsrätt, förhandlingar, kollektivavtal, medbestämmande, arbetsmiljö, jämställdhet, diskriminering, med flera områden. Boken innehåller också förteckning över vissa AD-domar. Boken kan…
Köp här

Isbn: 9789173452595

Utgivningsår: 20110615

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den här skriften beskriver översiktligt de centrala kollektivavtalens uppbyggnad och innebörd samt redogör kortfattat för bland annat: förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare lön och olika slags ersättningar, till exempel vid övertidsarbete ledighetsförmåner vid föräldraledighet, sjukdom, semester med…
Köp här

Isbn: 9789173453042

Utgivningsår: 20190509

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Anders Hemmingson, Mårten Nilsson, Monica Gullberg

Energianvändningen i våra idrottsanläggningar är onödigt hög, och försvårar det miljömål som riksdagen beslutat om när det gäller energianvändningen i fastigheter. Hur kan idrotten ta sin del av energieffektiviseringen? Hur kan vi undvika att idrotten får stämpeln ”miljöbuse”? Utgångspunkten för den här skriften är de…
Köp här

Isbn: 9789173452267

Utgivningsår: 20100215

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

av: Lotta Victor Tillberg

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Utgångspunkten för den här boken är vårdarbetarens egna erfarenheter av att ställas inför problematiska situationer i sin yrkesvardag. I boken beskrivs kunskaps- former som idag ofta nedvärderas eller tas för givna så att de inte uppmärksammas alls. Det handlar om kunskap som är svår att uttrycka konkret i ett direkt…
Köp här

Isbn: 9789173452236

Utgivningsår: 20160119

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Katarina Bergström, Anders Bergqvist, Catharina Bäck, Lina Cronebäck, Jeanette Grenfors, Tommy Larsson, Dag Linde, Christina Madfors, Ann-Charlotte Ohlsson, Anna Svanestrand, Jan Svensson, Sophie Thörne

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Isbn: 9789173452809

Utgivningsår: 20130325

Utgivare: SKL Kommentus, SKL Kommentus AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452663

Utgivningsår: 20140201

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

av: Petra Offrell, Robert Lundström, Rolf Nilsson

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik Vägbyggnad och trafikteknik
Partnering innebär ett alternativt sätt att organisera beställare och utförare kring en uppgift. I stället för det konventionella sättet att strikt ­fördela ansvar och resurser efter en i förväg upprättad plan, syftar partnering till att utveckla ett samarbete mellan parterna. Samarbetet styrs ­efter ­gemensamt…
Köp här

Isbn: 9789173452311

Utgivningsår: 20100303

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC