Bläddra
Sökresultat för SKL Kommentus... Rensa filter?

av: Kalle Krall, Eva-Lotta Sandberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Strategiska offentliga inköp är den första handboken i sitt slag. Den ger ett annat perspektiv på inköp än traditionella upphandlingsböcker som ofta fokuserar på juridiken. Eftersom det inte är reglerna utan det praktiska förfarandet som avgör den affärsmässiga effektiviteten, är denna handbok istället tydligt…
Köp här

Isbn: 9789173452403

Utgivningsår: 20100701

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BB

av: Kalle Krall, Eva-Lotta Sandberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Den här handboken visar att det krävs ett vidare perspektiv på strategiska offentliga inköp än de delar som regleras i lagarna LOU, LUF och LUFS. Offentliga inköp är lagreglerade och även om inköp i det privata näringslivet inte är det, så styrs även dessa av policy och interna företagsregler. Men det är inte reglerna…
Köp här

Isbn: 9789173452687

Utgivningsår: 20130401

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452076

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Johan Eriksson

Kategorier: Bibliotek, arkiv och informationshantering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Datorprogrammering och systemutveckling Informationsteknik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Web services Webbprogrammering
Öppna myndigheten ger dig ett helikopterperspektiv på svensk e-förvaltning. Boken tar upp aktuella frågor om öppna data, e-tjänster, sociala medier, molntjänster, e-arkiv och processorienterade ledningssystem. Samtidigt tolkas allt mot gällande rätt: Hur ska offentlighetsprincipen kunna förenas med krav på sekretess…
Köp här

Isbn: 9789173452694

Utgivningsår: 20140401

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BB

av: Ewa Larsson

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
År 2016 kom en ny lag om offentlig upphandling som bland annat pekar på elektroniska hjälpmedel för att genomföra upphandlingar. Under våren 2018 ersattes personuppgiftslagen med EU-förordningen GDPR, dataskyddsförordningen, som fått stor uppmärksamhet och stor påverkan på vår hantering av personuppgifter. År 2018…
Köp här

Isbn: 9789173453066

Utgivningsår: 20190429

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Håkan Torngren, Lars Munters

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken inleds med en överskådlig introduktion till kommunallagen. Därefter berörs en annan viktig lag för lokalpolitiker – förvaltningslagen. Boken tar också upp frågor om handlingars offentlighet, yttrande- och meddelarfrihet och avslutas med en praktisk handledning i sammanträdesteknik. Kommunal vardagsjuridik…
Köp här

Isbn: 9789173452373

Utgivningsår: 20101104

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Mats Lindbäck

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Hur ska upphandlaren genomföra en bra upphandling? Att behärska såväl lagstiftning som praktik är nyckeln till framgång. Metodhandboken bygger på aktuell lagstiftning och fokuserar på själva hantverket, med råd och förslag på tillvägagångssätt för hur upphandlaren tar sig ”från punkt A till punkt B” i olika…
Köp här

Isbn: 9789173453004

Utgivningsår: 20170807

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173452427

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Lena Dahlman, Helena Linde, Leif Petersén, Magnus Ljung, Irene Reuterfors Mattson, Håkan Torngren, Staffan Wikell

Kategorier: Juridik
I denna femte utgåva av Kommunallagen med kommentarer och praxis redovisas lagändringar som trätt i kraft den 1 januari 2011, och praxis fram till och med november 2010. I tilltrycket 2013 har två rättsfall uppdaterat, i övrigt är det samma utgåva som 5:e upplaga 2011. Syftet med den nya utgåvan är liksom med de…
Köp här

Isbn: 9789173452786

Utgivningsår: 20130301

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BB

av: Lena Dalman, Helena Linde, Leif Petersén, Magnus Ljung, Irene Reuterfors Mattson, Håkan Torngren, Staffan Wikell

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna femte utgåva av Kommunallagen med kommentarer och praxis redovisas lagändringar som trätt i kraft den 1 januari 2011, och praxis fram till och med november 2010. Syftet med den nya utgåvan är liksom med de tidigare att redovisa innehållet i förarbeten och i rättspraxis, men även att ge en översiktlig bild av…
Köp här

Isbn: 9789173452243

Utgivningsår: 20110331

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173452335

Utgivningsår: 20140201

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BB

av: Lars Oscarsson

Den här boken ger en nyanserad bild av evidensbaserad praktik och beskriver särskilt hur den kan utövas i vardagen i mötet med klienter och brukare. Den innehåller bland annat praktiska exempel från olika verksamheter. De tre kunskapskällorna i en evidensbaserad praktik, det vill säga forskningen, praktiken och…
Köp här

Isbn: 9789173452083

Utgivningsår: 20090515

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av:

Den här skriften beskriver översiktligt de centrala kollektivavtalens uppbyggnad och innebörd samt redogör kortfattat för bland annat • förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare • lön och olika slags ersättningar, till exempel vid övertidsarbete • ledighetsförmåner vid föräldraledighet, sjukdom, semester med…
Köp här

Isbn: 9789173452588

Utgivningsår: 20110620

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsrätten i kommuner och regioner är översiktlig och ger huvuddragen i de vanligaste förekommande arbetsrättsliga lagarna och kommunala kollektivavtalen som tillämpas dels av kommunerna och regionerna, dels av de kommunalförbund och företag som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Sobona.
Köp här

Isbn: 9789173453110

Utgivningsår: 20191202

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452663

Utgivningsår: 20140201

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
I fickfakta ingår utöver LOU ett urval av lagar och förordningar relevanta för offentlig upphandling. Några av lagarna gäller för samtliga upphandlande myndigheter medan andra enbart gäller statliga myndigheter eller kommuner och landsting. Den innehåller förutom lagar och författningar en begreppsordlista samt en…
Köp här

Isbn: 9789173453080

Utgivningsår: 20190301

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BE

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Lagtextsamlingen innehåller ett urval av lagar och förordningar som behövs i rollen som arbetsgivare för kommuner, regioner och företag inom offentliga sektorn. I innehållet finns grundläggande arbetsrättsliga lagar men även utdrag ur bland annat skollagen, kommunallagen och andra lagar som har betydelse för…
Köp här

Isbn: 9789173453127

Utgivningsår: 20200101

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452731

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

av: Karin Ahlberg, Elias Arnestrand, Daniel Moback, Fredrik Orwén, Martina Bohlin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Transportindustri
Kommunen har ett starkt intresse av att skapa en attraktiv stad för både medborgare och näringsliv. Kommunen är därför en naturlig ledare för en process som skapar ett mer hållbart transportsystem för stadens godstransporter. Den här handboken stödjer en sådan process, där kommunen i samarbete med transportörer,…
Köp här

Isbn: 9789173452540

Utgivningsår: 20110127

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452366

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Axel Danielsson

Kategorier: Lokal styrning Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Kommunal nämndadministration är den kompletta handboken för nämndsekreterare. Handboken ger grundläggande kunskaper om lagar och regler för förberedelser, genomförande och dokumentation av kommunala nämndsammanträden. Den har nu uppdaterats med vad som gäller enligt den nya kommunallagen, nya förvaltningslagen och den…
Köp här

Isbn: 9789173452847

Utgivningsår: 20181012

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173452052

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Katarina Bergström, Christina Madfors, Sophie Thörne

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Arbetsrätten i kommuner och landsting ger en översikt av arbetsrättsliga lagar och avtal som gäller för kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund och Pactas medlemsföretag. Syftet är att underlätta den praktiska hanteringen av arbetsrättsliga frågor, till exempel anställning, semester, förhandlingar och…
Köp här

Isbn: 9789173452960

Utgivningsår: 20141013

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452465

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452533

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

av: Axel Danielsson

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Kommunal nämndadministration är den kompletta handboken för nämndsekreteraren. I boken beskrivs lagar och regler för till exempel genomförande och dokumentation av kommunala sammanträden, den tar upp offentlighet, sekretess, ärendehantering och ger därutöver tips på olika nämndadministrativa rutiner. Boken är därför…
Köp här

Isbn: 9789173452328

Utgivningsår: 20101110

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Sophie Thörne, Christina Madfors, Katarina Bergström

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Boken vänder sig främst till chefer, personalhandläggare och andra som i sitt arbete förväntas känna till vilka regler som är tillämpliga i olika situationer. För mer information hänvisas till den juridiska litteraturen ochvrättspraxis som finns inom respektive område. Den nya upplagan har reviderats i förhållande till…
Köp här

Isbn: 9789173453028

Utgivningsår: 20171019

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Sari Wallberg, Oscar Grönvall, Roger Johansson, Mats Hermansson, Leif Linderholm, Annika Nilsson, Liselott Söderström, Gudrun Öberg, Anna Niska

Kategorier: Bilkörning och trafikregler Hälsa, relationer och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här

Isbn: 9789173452342

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Gunnar Sandström

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Hur kan man göra sitt arbete synligt? Hur beskriver man resultatet av sitt arbete? Den här boken vänder sig till alla som arbetar med människor – från socialarbetare, socionomer och psykologer till lärare och personal inom vården. Det är yrken där det ibland kan vara svårt att se resultatet av sitt arbete. En av…
Köp här

Isbn: 9789173452410

Utgivningsår: 20100515

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452571

Utgivningsår: 20140201

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

av: SKL Kommentus Förlag

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Bevarande- och gallringsråd för kultur och fritid. Utgåvan är från 2004. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet ger tillsammans ut publikationsserien Bevara eller gallra?. Råden utarbetas inom ramen för det samarbete mellan den kommunala och den statliga arkivverksamheten som bedrivs inom Samrådsgruppen för…
Köp här

Isbn: 9197873451525

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Kommentus Förlag

Mediatyp: BH

av: Helena Linde, Göran Söderlöf, Sophie Thörne

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789173452830

Utgivningsår: 20130926

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Margareta Erman

Köp här

Isbn: 9789173451840

Utgivningsår: 20080101

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Lena Hörngren

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
– en inspirationsbok för dig som fått väljarnas förtroende att föra deras talan i kommuner och landsting. Ett uppdrag som ger stora möjligheter, men som förpliktigar och kan innebära stora utmaningar. Här får du: Lära om den demokratiska processen, som du nu är en del av. Hjälp att förstå vad ekonomichefen pratar om…
Köp här

Isbn: 9789173452946

Utgivningsår: 20140630

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Eva Thulin Skantze, Johanna Torstensson, Sara Kullgren, Maria Dahlberg, Catharina Bäck

Arbetsgivaren har ett ansvar för den anställdes hälsa både ur ett förebyggande och efterhjälpande perspektiv. När en arbetstagare blir sjuk eller skadad ansvarar arbetsgivaren för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen av sin anställde. Arbetsgivaren ska utreda behovet av insatser och göra allt som är möjligt för att…
Köp här

Isbn: 9789173452069

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452618

Utgivningsår: 20140201

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452434

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC