Bläddra
Sökresultat för Tommy Iseskog... Rensa filter?

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Juridik
Detta är den trettiotredje upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken är upplagd så att den ska…
Köp här

Isbn: 9789139117483

Utgivningsår: 20200827

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Detta är den trettioandra upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom…
Köp här

Isbn: 9789139117025

Utgivningsår: 20190814

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Tommy Iseskog

Fungerar som hjälp genom att ge exempel på formuleringar och mallar för de arbetsrättsliga dokument som praktiker behöver. I boken finns formulär och exempel som rör anställning, medbestämmande och arbetsmiljö. Nu även med formulär inom områdena jämställdhet och mångfald samt tvister.
Köp här

Isbn: 9789139105756

Utgivningsår: 20030115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198464382

Utgivningsår: 20190822

Utgivare: IJK förlag

Mediatyp: BE

av: Tommy Iseskog

Arbetsmarknadens olika relationer regleras genom avtal. Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare finns ett anställningsavtal. Kollektivavtal styr i stor utsträckning anställnings- och arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden och relationen mellan arbetsgivare och facklig organisation.I grunden gäller vår allmänna…
Köp här

Isbn: 9789139112617

Utgivningsår: 20120507

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Den nya ledighetslagen har en direkt koppling till den s.k. rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen. Dessa regler innebär i princip att sjukpenning inte betalas ut efter 180 dagars sjukskrivning, om den försäkrade kan utföra något på den reguljära arbetsmarknaden förekommande arbete. Lagen ger arbetstagare, som…
Köp här

Isbn: 9789197731997

Utgivningsår: 20090224

Utgivare: Talentum HR

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I det s.k. januariavtalet (2019) mellan regeringen, Centerpartiet och liberalerna uttalas att ”arbetsrätten ska moderniseras”. Den som läser denna utsaga kan få föreställningar om att nya regler för bl.a. kollektivavtal, föreningsrätt, medbestämmande, anställningar, arbetsmiljö och ledigheter är att vänta. Så är inte…
Köp här

Isbn: 9789198464337

Utgivningsår: 20200820

Utgivare: IJK förlag

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Min syn på svensk arbetsrätt vann förstapriset i tävlingen “Årets Bokstöd 2008” – ett samarrangemang mellan Sveriges HR-förening och tidningen “Personal & Ledarskap”. Juryns motivering till vinnarboken:“Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog lyckas i Min syn på svensk arbetsrätt på…
Köp här

Isbn: 9789139110125

Utgivningsår: 20080828

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197731966

Utgivningsår: 20081118

Utgivare: Talentum HR

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Alla människor råkar ut för rättsliga problem. Det kan handla om att man blir föremål för ett rättsligt krav eller upplever att ens ”rätt” har blivit kränkt. Ibland kan det hända att den som har en juridisk rättighet eller skyldighet inte alls vet om sin belägenhet, än mindre att denna situation består av eller…
Köp här

Isbn: 9789198464375

Utgivningsår: 20200512

Utgivare: IJK förlag

Mediatyp: BB

av: Tommy Iseskog

Läsanvisningarna är en sammanfattning av de moment som Du bör behärska efter att ha studerat boken Personaljuridik. Läsanvisningarna följer helt boken och dess disposition. I läsanvisningarna finns också fjortonkunskapsprov i form av »tentor« på boken Personaljuridik. Dessa är rimliga »kunskapsmätare« inom ämnet…
Köp här

Isbn: 9789197731942

Utgivningsår: 20080901

Utgivare: Talentum HR

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198464382

Utgivningsår: 20190822

Utgivare: IJK förlag

Mediatyp: BE

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den som är anställd riskerar att bli uppsagd om han eller hon bryter mot någon av de skyldigheter som följer av anställningsavtalet. I anställningen har arbetstagaren åtagit sig att utföra vissa arbetsuppgifter, att följa ordningsregler, att respektera…
Köp här

Isbn: 9789139023029

Utgivningsår: 20201223

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Att leda en skolverksamhet kräver kunskap om ett stort antal rättsregler som påverkar relationerna på den arbetsplats som skolan utgör. I Skolans administration och ledning presenterar författaren de spelregler som direkt eller indirekt inverkar på ledarskapet i skolan och därmed på relationen mellan å ena sidan…
Köp här

Isbn: 9789144125879

Utgivningsår: 20190916

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Särskilda rättsområden
ARBETSRÄTTSLIG AVTALSRÄTT behandlar alla avtalsrättsliga spelregler som måste beaktas vid träffande och tillämpning av avtal på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens olika relationer regleras genom avtal. Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare finns ett anställningsavtal.…
Köp här

Isbn: 9789139023043

Utgivningsår: 20210304

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Recensionsutdrag från Bibliotekstjänst BTJ-häfte nr 23, 2019 Lektör: Håkan Rosborg “Bokens syfte är att leda in en organisations ansvariga som berörs av arbetsrättens regelverk till rätt väg med hjälp av personalhandläggare. Policy och personalpolitik skall ha stabil grund i organisationen. Författaren menar att…
Köp här

Isbn: 9789198464399

Utgivningsår: 20190829

Utgivare: IJK förlag

Mediatyp: BB

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
På grund av coronapandemin har lagen om stöd vid korttidsarbete fått en oerhört stor betydelse såväl samhällsekonomiskt som företagsekonomiskt och privatekonomiskt. Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts i tillämpningen av lagen under 2020 och coronapandemins utveckling har riksdagen fattat beslut om vissa…
Köp här

Isbn: 9789198464313

Utgivningsår: 20210219

Utgivare: IJK förlag

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsmiljölagen ställer krav på att arbetsgivare systematiskt arbetar med såväl fysiska som psykiska och sociala arbetsmiljöfrågor. I boken Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt beskrivs innebörden av arbetsmiljölagens allmänt hållna krav om att arbetsgivare ska ”vidta alla åtgärder som behövs” i syfte…
Köp här

Isbn: 9789198294019

Utgivningsår: 20160110

Utgivare: IJK förlag

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Det har funnits regler om företagsbot i den svenska lagstiftningen alltsedan 1986. Införandet av ett system med företagsbot motiverades med att det då gällande sanktionssystemet vid brott i näringsverksamhet var otillräckligt. Företagsboten konstruerades inte som ett straff, utan som ”en särskild rättsverkan av brott”.…
Köp här

Isbn: 9789198464344

Utgivningsår: 20200427

Utgivare: IJK förlag

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Rehabilitering Särskilda rättsområden
I ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR redogör Tommy Iseskog för de juridiska regler som gäller för rehabilitering och som styr arbetsgivarens ansvar; detta ansvar är en del av arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret men ingår också i arbetstagarens skydd mot diskriminering.Reglerna kring arbetsgivarens…
Köp här

Isbn: 9789139117032

Utgivningsår: 20190115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

I boken Aktivt jämställdhetsarbete kommenterar Tommy Iseskog jämställdhetslagens krav på aktivt jämställdhetsarbete, dvs det årliga arbetet med jämställdhetsplan. I den nya upplagan redovisas de nya regler som gäller i jämställdhetslagen fr.o.m. den 1 juli 2005 avseende könsdiskriminering och trakasserier. Boken har…
Köp här

Isbn: 9789176102275

Utgivningsår: 20050827

Utgivare: Thomson Fakta

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsmiljörätt Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsmiljöansvar handlar om de olika ansvarsregler som gäller i arbetsmiljösammanhang. Denna handbok redovisar vad regelverket kring arbetsmiljöansvar innebär och hur reglerna fungerar i praktiken. Boken är ett arbetsredskap för såväl chefer som skyddsombud. Den elfte uplagan av boken Arbetsmiljöansvar är…
Köp här

Isbn: 9789139111153

Utgivningsår: 20100428

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Tommy Iseskog

En ny sammanhållen diskrimineringslag gäller fr.o.m. den 1 januari 2009. Denna nya lag ersätter sju tidigare lagar, nämligen; jämställdhetslagen, lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på…
Köp här

Isbn: 9789197731959

Utgivningsår: 20081001

Utgivare: Talentum Fakta

Mediatyp: BB

av: Tommy Iseskog

Redogörelse över reglerna om arbetsskada och arbetsskadeförsäkring. Den nya upplagan innehåller de senaste lagändringarna på området och bygger på Tommy Iseskogs tidigare bok “Det nya arbetsskadebegreppet” (1993).
Köp här

Isbn: 9789139105770

Utgivningsår: 20021010

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Enligt nya redovisningslagstiftningen ska alla arbetsgivare som har fler än tio anställda lämna uppgifter om sjukfrånvaron i sin årsredovisning. Det handlar om den totala sjukfrånvaron samt om sjukfrånvaron för kvinnor respektive män och olika åldersgrupper. Härutöver ska också långtidsfrånvaron redovisas. Syftet med…
Köp här

Isbn: 9789176102404

Utgivningsår: 20041231

Utgivare: Thomson Fakta

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Det moderna arbetsmiljöarbetet påverkar hur vi mår i vårt arbete men också i livet i allmänhet. Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete bidrar till att risker för ohälsa, olycksfall och sjukdomar minimeras, men också att livskvalitet och produktivitet förbättras. Det kan på goda grunder hävdas att arbetsmiljö­frågorna är…
Köp här

Isbn: 9789197732000

Utgivningsår: 20090421

Utgivare: Talentum HR

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198464320

Utgivningsår: 20200902

Utgivare: IJK förlag

Mediatyp: BE

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Tidsbegränsade anställningar är vanligt förekommande i det svenska arbetslivet. Lagstiftningen utgår från att en anställning löper tills vidare och att tidsbegränsade anställningar är undantag från denna huvudregel.I boken Tidsbegränsade anställningar behandlas alla aspekter på denna anställningsform. Särskild…
Köp här

Isbn: 9789139020202

Utgivningsår: 20160621

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Reglerna om företagsbot har ändrats radikalt fr.o.m. den 1 juli 2006. Företagsbot är en sanktion med straffande funktion (utan att vara ett straff), som kan påföras en juridisk person. Lagändringarna innebär att företagsbot kan användas bl.a. vid i praktiken alla typer av arbetsmiljöbrott. Syftet med lagändringarna är…
Köp här

Isbn: 9789176102589

Utgivningsår: 20060601

Utgivare: Thomson Fakta

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I boken Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar redogör Tommy Iseskog för de juridiska regler som gäller för rehabilitering och som styr arbetsgivarens ansvar. Detta ansvar är en del av arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret. Reglerna kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar har påverkats genom införandet av den…
Köp här

Isbn: 9789139113409

Utgivningsår: 20130314

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Missbruk av alkohol och andra droger är naturligtvis inte i första hand en arbetsrättslig eller ens en rättslig fråga. De mänskliga och medmänskliga aspekterna är långt viktigare än de rättsliga när en människa missbrukar alkohol eller andra droger. Alkohol- och annat drogmissbruk medför dock i många fall konsekvenser…
Köp här

Isbn: 9789197732031

Utgivningsår: 20090625

Utgivare: Talentum HR

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Dags för människocertifiering av arbetsplatser? Liv och arbete är en bok om några av vår tids viktigaste samhällsfrågor. Hur ska vi åstadkomma ett arbetsliv som bidrar till människors livskvalitet? Hur ser det människovänliga arbetet ut? Varför är vi miljömedvetna och certifierar verksamheter från miljösynpunkt…
Köp här

Isbn: 9789139105862

Utgivningsår: 20020618

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Nya regler för tidsbegränsat anställda, föräldralediga och information i anställningsfrågor Lagen om anställningsskydd utgör en grundsten i den moderna arbetsrätten. Lagen påverkar varje anställningsförhållande. Efter flera politiska turer har riksdagen nu fattat beslut om viktiga förändringar av lagen med avseende på…
Köp här

Isbn: 9789176102756

Utgivningsår: 20070701

Utgivare: Thomson Fakta

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I Personaljuridik. behandlas de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken kan användas såväl som handbok som lärobok. I den tjugosjunde upplagan har samtliga kapitel reviderats och uppdaterats med beaktande av ny lagstiftning och nya domar från Arbetsdomstolen. Särskilt…
Köp här

Isbn: 9789139114109

Utgivningsår: 20140826

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Tommy Iseskog

Efter många års arbete inom EU antogs EU:s bemanningsdirektiv (2008/104/EG) den 19 november 2008. Enligt direktivet skulle medlemsländerna ha implementerat direktivets regler i nationell lag senast den 5 december 2011. Under hösten 2012 presenterade regeringen en proposition (prop. 2011/12:178) med förslag om en ny lag…
Köp här

Isbn: 9789198085501

Utgivningsår: 20130501

Utgivare: IJK förlag

Mediatyp: BB

av: Tommy Iseskog

En praktisk instruktionsbok och handledning som på ett pedagogiskt sätt visar förhandlingens särdrag och hur lagstiftaren tänkt sig att MBL ska fungera. Den nya upplagan har uppdaterats med lagändringar och ny praxis.
Köp här

Isbn: 9789139106142

Utgivningsår: 20030228

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Tommy Iseskog

Riksdagen har i juni 2008 antagit en ny sammanhållen diskrimineringslag. Denna nya lag ersätter sju tidigare lagar, nämligen jämställdhetslagen, lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på…
Köp här

Isbn: 9789198085525

Utgivningsår: 20130601

Utgivare: IJK förlag

Mediatyp: BB

av: Tommy Iseskog

Den svenska arbetstidslagen tillfördes den 1 juli 2005 EU-regler om arbetstider. Dessa regler har sin grund i EU:s arbetstidsdirektiv och rör främst veckoarbetstid, dygnsvila och nattarbete. Därmed innehåller arbetstidslagen (sedan tidigare gällande) bestämmelser om bl.a. normalarbetstid, övertid, mertid, veckovila och…
Köp här

Isbn: 9789139114338

Utgivningsår: 20140807

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

I en särskild lag regleras skydd mot diskriminering av tidsbegränsat anställda och deltidsarbetande. Lagens syfte är att förebygga och undanröja diskriminering av den som har deltidsarbete eller tidsbegränsat anställd vad gäller löner och andra anställningsvillkor. I boken kommenterar Tommy Iseskog lagens bakgrund,…
Köp här

Isbn: 9789176102091

Utgivningsår: 20071026

Utgivare: Thomson Fakta

Mediatyp: BC

av: Tommy Iseskog

Beskriver de tämligen komplicerade regler som styr hur en arbetsgivare ska bete sig för att följa anställningsskyddslagens krav på saklig grund vid en uppsägning av personliga skäl. I den nya upplagan har ny rättspraxis inarbetats och samtliga kapitel uppdaterats.
Köp här

Isbn: 9789139107118

Utgivningsår: 20050801

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB