Bläddra

Folkhälsovetenskapligt lexikon

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här

Folkhälsovetenskapligt lexikon

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, folkhälsoarbete, prevention, epidemiologi, samhällsmedicin, socialmedicin, yrkes- och miljömedicin, hälso- och sjukvårdsforskning, hälsoekonomi, medicinsk sociologi, forskningsetik

Är det någon skillnad i betydelse mellan ogifta och ej gifta? Hur beräknar man BMI (kroppsmasseindex)? Och vad innebär egentligen primär, sekundär och tertiär prevention?

Folkhälsoområdet har vuxit snabbt under senare år, liksom alla de ord och uttryck som både professionella och en intresserad allmänhet använder då det handlar om människors hälsa. Detta lexikon samlar och förklarar centrala begrepp från såväl praktiskt folkhälsoarbete som från forskning inom bl a epidemiologi, samhällsmedicin, hälsoekonomi och medicinsk sociologi. Det utgör på så sätt ett komplement till medicinska ordböcker.

Urban Janlert presenterar koncist och begripligt cirka 5 000 uppslagsord från AA (Anonyma alkoholister) till övre kvartil (den fjärdedel som omfattar de högsta värdena i en rangordnad fördelning). I många fall har engelsk terminologi anpassats till svensk språkdräkt.

Under det mångåriga skrivandet har författaren fått värdefulla synpunkter från en rad experter inom de olika delområden som behandlas. Slutmanuskriptet har dessutom fackgranskats av företrädare för respektive discipliner.

Boken utges i samarbete med Folkhälsoinstitutet.

Detta lexikon bör ha en given plats hos alla som behöver förklaringar till ett brett fält av folkhälsotermer: läkare, sjuksköterskor och övriga personalkategorier i vården, lärare och studenter inom högskolans olika vårdutbildningar, hälsoupplysare, hälsoplanerare, sjukvårdsadministratörer, politiker, forskare, journalister och andra intresserade.