Bläddra

RAMP Vad gör vi sen?

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap

RAMP Vad gör vi sen?

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Kapitlet inleds med en kort presentation av observationsområdet, sedan följer generella tips hur man kan arbeta med området i barngruppen. Kapitlet avslutas med beskrivningar av en rad olika lekar som är särskilt lämpliga för att stimulera det aktuella området. RAMP ger dig som pedagog möjlighet att observera och dokumentera motoriken och perceptionen hos barn i förskolan. Materialet dokumenterar områdena auditiv perception, visuell perception, kinestetisk perception, taktil perception, finmotorik och motorik – rörelse. RAMP fyller också en viktig funktion i arbetet med barn som behöver särskilt stöd. Om man tidigt kan identifiera svårigheter och erbjuda stöd kan man underlätta för barnets fortsatta skolgång. Förutom den här boken består RAMP av en handbok och scheman. Materialet är utvecklat av specialpedagogen Gunilla Lindblom. Det har under flera års tid provats på en grupp förskolor i Ljungby kommun.