Bläddra

Salutogent Ledarskap för hälsosam framgång

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Salutogent Ledarskap för hälsosam framgång

Kategorier: Arbetspsykologi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Denna bok utgår från ett salutogent perspektiv som visat sig mycket användbart som utgångspunkt och inriktning för ett framgångsrikt ledarskap. Salutogenes innebär att söka hälsans ursprung. Det passar väl in på vad ledarskap i grunden går ut på, nämligen att hitta och påverka de förutsättningar som gör att människor, arbetsgrupper och organisationer fungerar och mår bra. I denna andra upplaga finns några nya avsnitt som kopplar ledarskap till vår tids behov och strävan att stärka tilliten i mänskliga sammanhang och dessutom hitta nya former för styrning och ledning som bygger på tillit till de som gör jobbet. Boken vänder sig till den som är ledare i varje sammanhang. Författaren väljer att använda ordet medarbetare men det går utmärkt att läsa in andra roller som till exempel deltagare, elev, klient eller vilken det nu är man möter i sitt ledarskap. Den idé författaren för fram är tillämpbar i många olika sammanhang och kan vara en tillgång i en tid som så starkt betonar materiella och rationella lösningar. Boken presenterar en idé om ett ledarskap som tar utgångspunkt i det mänskliga men som samtidigt vill skapa förutsättningar för att människan ska lyckas med det hon gör. Det är en tanke om att människans hälsa och välbefinnande måste värnas och främjas. Samtidigt kan produktiva kvaliteter som intresse, arbetsglädje och förmåga uppstå. Vad som förklarar att människan fungerar och mår bra går att söka hos individen själv, i hennes sammanhang och i samhället i stort. Ledarskapet ska påverka sammanhanget att bli mer gynnsamt både för människans välbefinnande och för hennes förmåga att uppnå goda resultat i det hon gör. Det är en idé om värdeskapande som utgår från att det finns värdefulla förutsättningar och resurser hos varje människa. En sådan syn på människan kommer då att påverka hur vi leder henne. För att kunna vägleda läsaren från filosofi och teori till praktik och gott ledarskap är boken upplagd i tre delar: 1. Bakgrunden till salutogenes och kasam Tankar om samhällets och arbetslivets utveckling från tidig industrialisering och fram till där vi befinner oss i idag. Vi har gått från en lydnadskultur till en ansvarskultur där tillit och delaktighet är avgörande. Det är dessa förutsättningar som motiverar att det salutogena ledarskapet behövs. 2. Beskrivning av den salutogena idén och teorin om känsla av sammanhang Boken berättar om Aaron Antonovsky, vem han var och vad hans forskning bidragit med. Hur kan det kopplas till ledarskap? Det salutogena synsättet och kasam som teori beskrivs så pass ingående att läsaren direkt kan översätta det till sitt eget ledarskap. 3. Tillämpning av det salutogena ledarskapet Hur gör man sitt eget ledarskap och det sammanhang man leder både meningsfullt, begripligt och hanterbart? Boken ger konkreta tips och exempel på hur man kan koppla denna ledarfilosofi och teori till ditt eget ledarskap. Författaren Anders Hanson är utbildare inom hälsopromotion och ledarskap och sedan mer än 30 år engagerad i ledarutvecklingsuppdrag. Under 1990-talet var han knuten till Högskolan Väst inom arbetspsykologi och pedagogik. Anders är författare bland annat till Hälsopromotion i arbetslivet (Studentlitteratur, 2004.) Salutogen kultur - från värdegrund till verksamhetsnytta (Salutogent ledarskap Sverige 2015). Vem har gjort slut på mjölken – salutogen tankebok om rädslan makt och kärlekens kraft. (Salutogent ledarskap Sverige 2016).