Bläddra

Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap

Kategorier: Forskning och informationshantering Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här

Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap

Kategorier: Forskning och informationshantering Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här

Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Kursboken Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även med fördel läsas av den som är allmänt intresserad av utbildningsvetenskapens teorier och metoder och ta del av dess mångfald. Boken täcker in centrala delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan och belyser frågor såsom:

Vad är kunskap och vetenskap samt vad innebär olika teorier och metoder i forskning om utbildning? Hur organiseras utbildningsvetenskaplig forskning? Hur förhåller sig teori till tillämpning inom utbildningsvetenskap? Hur bedrivs forskning med kvalitativa, kvantitativa och mixade metoder inom olika utbildningsvetenskapliga forskningsfält? Hur kan forskning användas som vetenskaplig grund i läraryrket?


Med goda exempel på utbildningsvetenskaplig forskning, utifrån olika perspektiv, ger boken vägledning i hur forskning kan läsas kritiskt och konstruktivt. Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik för lärare ger blivande och verksamma lärare möjlighet att ta del av den senaste forskningen och därigenom bidra till en skola på vetenskaplig grund.

Thomas Nygren är docent, excellent lärare och universitetslektor vid Uppsala universitet. Han har mångårigt erfarenhet av undervisning på olika ungdomsskolor, Komvux och högskolor. I sin praktiknära forskning om undervisning vid Umeå, Stanford och Uppsala universitet har han använt olika perspektiv och kvalitativa, kvantitativa och mixade metoder.