Bläddra

av:Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är egentligen didaktik och allmändidaktik? Vad betyder de för undervisning och lärande i en postmodern värld där möten mellan kulturer blir allt vanligare, där internationella jämförelser av prestationer alltmer styr och där kunskapsutvecklingen i allt snabbare takt utmanar skolans arbete?Allmändidaktik är den…
Köp här

Isbn: 9789144113173

Utgivningsår:20170116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ulf Brinkkjaer, Marianne Høyen

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Kunskap är något som människor producerar. För att kunna tala om och fundera kring den produktionsprocessen behövs ett tillräckligt detaljerat fackspråk. Med den här boken får du som student en verktygslåda som hjälper dig att medvetet reflektera över frågor som du bör ställa dig när du ska tillägna dig vetenskapliga…
Köp här

Isbn: 9789144134536

Utgivningsår:20200407

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maja Keszei

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Det här är en ny bok som lyfter montessoripedagogiken en bra bit in på 2020 talet. Boken lär dig hur man idag praktiskt kan bemöta barn och undervisa med montessoripedagogik i förskola och grundskola. Den beskriver också montessorimaterialen och hur man kan presentera material för barnen och varför man gör det. Boken…
Köp här

Isbn: 9789152727805

Utgivningsår:20220712

Utgivare: På rätt kurs

Mediatyp: BC

av:Silvia Edling

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Läroplanen är ett viktigt styrdokument för lärare, men det räcker inte att lärare oreflekterat utför det som står där. Läroplanens innehåll måste tolkas och sättas i ett sammanhang. Läroplansteorin hjälper oss till exempel att förstå vilka historiska och samhälleliga idéer och tankeströmningar som påverkar läroplanen,…
Köp här

Isbn: 9789144151793

Utgivningsår:20210709

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Bim Riddersporre, Sven Persson, Karin Alnevik, Thom Axelsson, Elisabeth Björklund, Barbro Bruce, Harold Göthson, Ylva Holmberg, Ingrid Pramling Samuelsson, Jonas Qvarsebo, Joel Rudnert, Jonas Stier, Ingegerd Tallberg Broman, Susanne Thulin, Anna wernberg, Kristina Westlund

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Den populära Utbildningsvetenskap för förskolan ges nu ut i en helt omarbetad version med flera nyskrivna kapitel. Den uppdaterade boken är ett fortsatt bidrag till att formulera förskolans egen kunskapsbas och möter behovet av pedagogisk fördjupning. Boken följer förändringen av förskolan, från att vara en social och…
Köp här

Isbn: 9789127818767

Utgivningsår:20170523

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Joakim Ekman, Lina Pilo

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Det är en vanlig föreställning att skolan har en viktig funktion att fylla i en demokrati. Skolan ska fostra ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar, och mer specifikt utrusta eleverna med de färdigheter och kunskaper som de behöver som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Men vilka är egentligen skolans…
Köp här

Isbn: 9789147097319

Utgivningsår:20120809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Gert J. J. Biesta

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
”’ Gert J. Biesta är världens mest inflytelserika utbildningsfilosof. Enligt honom är utbildningsväsendets främsta uppgift att göra det möjligt för eleven att bli ett självständigt
Köp här

Isbn: 9789127823594

Utgivningsår:20190121

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Elisabeth Elmeroth, Lotta Eek-Karlsson, Maria Hedlin, Mattias Lundin, Ann-Christin Torpsten, Berit Willén Lundgren, Peter Karlsudd

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Den grundläggande principen för gemenskap i skola och samhälle uttrycks ofta med frasen ”människors lika värde”. Men principer och verklighet talar inte alltid samma språk.I syfte att bejaka likavärdesprincipen har diskriminerings-lagen reviderats och kommit att utgöra grunden för likabehandlingsplaner i skolan. Men…
Köp här

Isbn: 9789144079455

Utgivningsår:20120319

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jens Möller

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Waldorfpedagogiken är ingen statisk kultur. Utvecklingen pågår fortfarande eftersom nya tider kräver nya lösningar. Antingen är det vi som är verksamma inom waldorfskolan som själva definierar och formar den utvecklingen, eller så kommer förändringen att påtvingas oss utifrån. Den som ärver ett berg måste bestiga…
Köp här

Isbn: 9789152740286

Utgivningsår:20221029

Utgivare: DYNAMIS

Mediatyp: BB

av:Mona Holmqvist (red.)

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan teoretiska antaganden bli verktyg för att förstå, planera och utvärdera undervisning? Kan teorier bidra till att elever får bättre möjligheter till lärande? Hur kan lärande utformas så att barn och elever får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential? Tankar och antaganden om vad som krävs för att…
Köp här

Isbn: 9789151101590

Utgivningsår:20210820

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:David Mitchell

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Mångfald i skolan är en viktig bok om hur undervisning, skola och utbildning kan och måste välkomna och tillhöra alla. Skolan kan bara bli rättvis och demokratisk först när alla omhuldas av undervisningen och David Mitchell ger evidensbaserade verktyg till framgångsrika sätt som fungerar oavsett de likheter och…
Köp här

Isbn: 9789127818859

Utgivningsår:20170420

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Pedagogik är en av de klassiska vetenskapliga disciplinerna och har som universitetsämne en hundraårig tradition. I takt med att samhället förändras har även det innehåll som sysselsätter pedagogiken ändrats. Var befinner sig det vetenskapliga ämnet pedagogik i dag? Hur ser den historiska bakgrunden till ämnets…
Köp här

Isbn: 9789140697202

Utgivningsår:20180627

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Margareta Serder, Anna Jobér

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i…
Köp här

Isbn: 9789127827608

Utgivningsår:20210806

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

Kategorier: Kommunikationsvetenskap Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Vårt moderna samhälle är i allt högre grad multimodalt och olika uttrycksformer som bild, text, ljud och musik kombineras för kommunikation av skilda slag. Visuella representationer genomsyrar i stort sett alla delar av vår globaliserade vardag, och bildanalys är ofta avgörande för en kritisk granskning av människors…
Köp här

Isbn: 9789144114699

Utgivningsår:20170602

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Corrado Matta

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
På vetenskaplig grund ger lärare, lärarstudenter och skolledare instrument för att reflektera kring vad utbildning på vetenskaplig grund kan och bör innebära för den egna praktiken. I boken diskuterar, analyserar och tolkar författaren betydelsen av skollagens formulering ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund…
Köp här

Isbn: 9789147128457

Utgivningsår:20200813

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Paulo Freire

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
I De förtrycktas pedagogik utarbetar Paulo Freire en pedagogisk metodologi för frigörelse. Hur kan vi utveckla en pedagogik där människor lär sig tillsammans som subjekt, utan den tradtionella idén om en lärare som gör insättningar av kunskap i eleverna, löper som en röd tråd: att tillsammans problematisera i stället…
Köp här

Isbn: 9789188226129

Utgivningsår:20210108

Utgivare: Trinambai

Mediatyp: BB

av:Ana Marega, Selma Gusic, René Leon Rosales, Tina Kindeberg, Laid Bouakaz

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
I Sverige har alla barn rätt till att gå i skolan. Det är där de bl.a. ska lära sig demokratiska värderingar och få verktyg för att kunna vara självständiga samhällsdeltagare. Genom handledning och processledning av skolor i Malmö har projektet Normbrytande rättigheter tagit fram metoder för att omsätta den svenska…
Köp här

Isbn: 9789187439322

Utgivningsår:20161024

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BC

av:Thomas Nygren

Kategorier: Forskning och informationshantering Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i…
Köp här

Isbn: 9789127827394

Utgivningsår:20210920

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Carin Thörnqvist, Per Wijkström

Kategorier: Informationsteknik It: allmänt It: hälsa och säkerhet Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad gör barn och unga på nätet och vad är de med om på sociala medier? Vuxenvärlden har ofta svårt att hålla jämna steg med den digitala utvecklingen och för skolans del skapar detta svårigheter i arbetet med värdegrund och mot kränkningar. Denna bok visar hur elever kan engageras i skolans utvecklingsprocesser och…
Köp här

Isbn: 9789144145105

Utgivningsår:20220309

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Sven Persson, Bim Riddersporre

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Utbildningsvetenskap för förskolan följer förändringen av förskolan, från att vara en social och omsorgsinriktad verksamhet till att bli en del av utbildningssystemet. Den tar ett samlat grepp om vad utbildningsvetenskap kan bestå av och belyser frågor som: Hur påverkas verksamheten och dess personal av att förskolan…
Köp här

Isbn: 9789127121119

Utgivningsår:20101011

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Thom Axelsson, Jonas Qvarsebo

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Skola och medborgarfostran behandlar den svenska enhetsskolans historia från 1900-talets början fram till 1960-talet och etablerandet av grundskolan. När utvecklingen mot enhetsskola under olika perioder hakade i dominerande idéströmningar – som hygienismen, eugeniken, progressivismen och nya idéer inom medicin,…
Köp här

Isbn: 9789144121444

Utgivningsår:20220530

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:David Didau

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur tror du att dina elever lär sig? Och vad har forskning att säga om hur inlärning sker? Glappet mellan tro och verklighet är avgörande för undervisningens kvalitet och skillnaden kan vara större än vi anar. I Tänk om allt du vet om utbildning är fel? gör David Didau en bred granskning av olika teser och myter om…
Köp här

Isbn: 9789127147454

Utgivningsår:20170101

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Emilie Moberg

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet visar hur teorier kan användas för att analysera olika former av empiriskt material inom ramen för uppsatsarbeten, rapporter eller självständiga arbeten. Fokus i boken ligger på undersökningar av förskolebarns möten med digitala…
Köp här

Isbn: 9789127825246

Utgivningsår:20210122

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Karin Rönnerman

Kategorier: Forskning och informationshantering Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Aktionsforskning är i dag ett bekant inslag i förskolors och skolors verksamhet. Det är en välkommen utveckling, men den har samtidigt bidragit till att begreppet urvattnats, när aktionsforsk­ning reduceras till en ”forskningsmetod” för lärare eller en form av handledning kollegor emellan. Boken gör en historisk…
Köp här

Isbn: 9789144142272

Utgivningsår:20220208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Pedro De Bruyckere, Paul A. Kirschner, Casper D. Hulshof

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
I Moderna myter diskuteras dagens vanligaste myter om lärande och utbildning mot bakgrund av mytens sanningshalt och vad god forskning inom pedagogik och psykologi har att säga om den. Exempel på sådana myter sträcker sig från lärstilar, digitalisering i skolan, utbildningspolitik till myter om hur hjärnan fungerar och…
Köp här

Isbn: 9789144114750

Utgivningsår:20170117

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Niclas Fohlin, Anneke Moerkerken, Lisa Westman, Jennie Wilson

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
I Grundbok i kooperativt lärande – Vägen till det samarbetande klassrummet får läsaren möta ett förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelsen och…
Köp här

Isbn: 9789144116723

Utgivningsår:20171016

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lars Löwenborg

Kategorier: Förskolan Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Under förskoletiden är barn som mest mottagliga för lärande och hjärnans utvecklingsmöjligheter är som störst. Det är i förskolan grunden läggs för barnens livslånga lärande och i skolan är det självklart att barnen ska lära sig skriva, läsa och räkna. Lika viktigt är att utveckla de självreglerande, sociala och…
Utgått

Isbn: 9789172059917

Utgivningsår:20150616

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Lars Löwenborg

Kategorier: Förskolan Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Sociala och emotionella färdigheter har en avgörande betydelse för lärandet, för hälsan, för livet och för det samhälle vi skapar tillsammans. I förskoleåldern är barn som mottagligast för lärande och hjärnans utvecklingsmöjligheter som störst. Därför behöver sociala och emotionella färdigheter medvetet…
Köp här

Isbn: 9789177411574

Utgivningsår:20191022

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Friedrich Nietzsche

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
En av det moderna tänkandets mest inflytelserika filosofer »Har någon lust att för ett ögonblick skåda in i och ner i den hemlighetsfulla verkstad, där idealen här på jorden fabriceras? Har någon mod att göra det?«   Sommaren 1887 – ett och ett halvt år före det slaganfall från vilket han aldrig återhämtade sig…
Köp här

Isbn: 9789174992038

Utgivningsår:20190329

Utgivare: Modernista

Mediatyp: BB

av:Joakim Landahl, Christian Lundahl, Jakob Billmayer, Janne Holmén, Johanna Ringarp, Linda Rönnberg, Petter Sandgren, Barbara Schulte, Margareta Serder, Gita Steiner-Khamsi

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Bortom PISA introducerar internationell och jämförande pedagogik, ett relevant forskningsfält för alla som är intresserade av hur utbildning tar form i en social kontext. Hur och varför skiljer sig olika länders skolor åt och hur kan vi studera dessa skillnader? Hur går det till när en viss typ av pedagogik…
Köp här

Isbn: 9789127817630

Utgivningsår:20170224

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Emelie Bardon

Kategorier: Dans Genusvetenskap Konst Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Scenkonst och film Sociala grupper Undervisning i specifika ämnen
Varför dansar killar och tjejer på olika sätt? Är dans en tjejgrej eller dansar killar egentligen bättre än tjejer? Hur många kön finns det? Vad är våld? Hur viktigt är det att vara snygg? Dansundervisning sker ofta genom auktoritär härmpedagogik eller oreflekterad improvisation, men vilka andra alternativ finns?…
Utgått

Isbn: 9789188149169

Utgivningsår:20170207

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av:Bengt Persson, Elisabeth Persson

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
På senare år har det pågått en intensiv debatt om tillståndet i svensk skola. Denna diskussion tar ofta utgångspunkt i sjunkande elevresultat men handlar också om brist på trivsel och avsaknad av studiero. En lika viktig fråga, som lätt hamnar i skymundan, är den om inkludering. Hur kan lärare och rektorer realisera…
Köp här

Isbn: 9789144109664

Utgivningsår:20160708

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Bosse Bergstedt, Anna Herbert

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Historiskt har pedagogik betraktats som en viktig förutsättning för kunskap och samhälle. Pedagogiska modeller har ofta utvecklats i samband med samhällsförändringar, revolutioner och krig. Pedagogiska teoretiker har frågat sig på vilket sätt människan kan bli en självständig tänkare som inte låter sig ledas av andra.…
Köp här

Isbn: 9789144113920

Utgivningsår:20170504

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anette Jahnke

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Sedan 2011 ska hela utbildningssystemet i Sverige vila på kunskap i form av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det har dock visat sig vara svårt att tolka innebörden av begreppen och att realisera kraven på dem. Särskilt svårt är det för kunskapen som ligger…
Köp här

Isbn: 9789127828995

Utgivningsår:20220302

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Staffan Selander

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
I Didaktiken efter Vygotskij – Design för lärande ger författaren en helhetsbild av didaktiken och diskuterar hur vi idag kan förstå lärande och undervisning. Boken bidrar med nya perspektiv och frågor som gör att var och en som läser den kan utveckla sin egen praktiska verksamhet – och sitt eget tänkande. Genom att…
Köp här

Isbn: 9789147094042

Utgivningsår:20170504

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
»Mellan ett perspektivöppnande inledningskapitel och avslutande reflexioner av en av redaktörerna, Bernt Gustavsson, erbjuds läsaren åtta väl skrivna och berikande artiklar … För alla som på något sätt är intresserade av samtida folkbildning, dess villkor och för dagen annorlunda perspektiv på denna är detta en…
Köp här

Isbn: 9789188168863

Utgivningsår:20170127

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av:Henriikka Wilinger

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
This dissertation explores how and why adult migrants with academic backgrounds read literature. Two connected studies investigate second language learners’ fiction reading practices in an advanced Swedish course at two universities, as well as in free time, several years after such a course. The method is…
Köp här

Isbn: 9789178772360

Utgivningsår:20220308

Utgivare: Malmö universitet

Mediatyp: BC

av:Bosse Bergstedt, Anna Herbert

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Historiskt sett har pedagogik betraktats som en viktig förutsättning för demokrati. Pedagogiska modeller har dessutom ofta utvecklats i samband med samhällsförändringar, revolutioner och krig. Pedagogiska teoretiker har frågat sig på vilket sätt människan kan bli en självständig tänkare som inte tillåter sig ledas av…
Köp här

Isbn: 9789144058542

Utgivningsår:20110324

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Lovisa Bergdahl, Donald Broady, Anders Burman, Niklas Eriksson, Bernt Gustavsson, Shamal Kaveh, Sven-Eric Liedman, Mats Myrstener, Johanna Ringarp, Kerstin Rydbeck, Inga Sanner, Christer Skoglund, Per Sundgren, Erik Tängerstad

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad betyder bildning idag? Hur kan ett politiskt och pedagogiskt radikalt bildningsbegrepp formuleras i dagens globaliserade värld? Vilken roll kan bildning spela i ett utbildningsväsende som i allt högre grad utmärks av målstyrning och det kortsiktigt nyttoinriktade? Det är angelägna frågor som saknar enkla svar. Men…
Köp här

Isbn: 9789171733863

Utgivningsår:20121008

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:David O. Kronlid

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
I Skolans värdegrund 2.0 driver författaren argumentet att skolans värdegrundsmodell har kommit att bli alltför dominerande för det etiska arbetet i skolan. På grund av sin inneboende stelhet är modellen inte ultimat varken för dagens samhälle eller dagens skola. De moraliska utmaningar som vi möter idag, som t.ex.…
Köp här

Isbn: 9789127146525

Utgivningsår:20170912

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB