Bläddra

av: Bim Riddersporre, Sven Persson, Karin Alnevik, Thom Axelsson, Elisabeth Björklund, Barbro Bruce, Harold Göthson, Ylva Holmberg, Ingrid Pramling Samuelsson, Jonas Qvarsebo, Joel Rudnert, Jonas Stier, Ingegerd Tallberg Broman, Susanne Thulin, Anna wernberg, Kristina Westlund

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Den populära Utbildningsvetenskap för förskolan ges nu ut i en helt omarbetad version med flera nyskrivna kapitel. Den uppdaterade boken är ett fortsatt bidrag till att formulera förskolans egen kunskapsbas och möter behovet av pedagogisk fördjupning. Boken följer förändringen av förskolan, från att vara en social och…
Köp här

Isbn: 9789127818767

Utgivningsår: 20170523

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Ninni Wahlström

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Läroplansteori och didaktik är två delar av det vetenskapliga ämnet pedagogik. Läroplansteorins grundläggande fråga är ”Vad räknas som kunskap?”.  Det är en fråga som alltid är aktuell, oftast väcker känslor och som aldrig kommer att få ett slutgiltigt svar, den är ständigt utsatt för omprövning och debatt. Hur…
Köp här

Isbn: 9789140687135

Utgivningsår: 20150408

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Elmeroth, Lotta Eek-Karlsson, Maria Hedlin, Mattias Lundin, Ann-Christin Torpsten, Berit Willén Lundgren, Peter Karlsudd

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Den grundläggande principen för gemenskap i skola och samhälle uttrycks ofta med frasen ”människors lika värde”. Men principer och verklighet talar inte alltid samma språk. I syfte att bejaka likavärdesprincipen har diskriminerings-lagen reviderats och kommit att utgöra grunden för…
Köp här

Isbn: 9789144079455

Utgivningsår: 20120319

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är egentligen didaktik och allmändidaktik? Vad betyder de för undervisning och lärande i en postmodern värld där möten mellan kulturer blir allt vanligare, där internationella jämförelser av prestationer alltmer styr och där kunskapsutvecklingen i allt snabbare takt utmanar skolans arbete? Allmändidaktik är den…
Köp här

Isbn: 9789144113173

Utgivningsår: 20170116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lena Martinsson (red.), Eva Reimers (red.)

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Skola i normer granskar hur normer för hur man ska vara och bete sig upprepas och utmanas av elever och lärare i skolan, på lärarutbildningen och i skolans värdegrundsarbete. Genom föreställningar om normalitet skapas också det Andra, det som inte ryms innanför normens gränser och som därför stängs ute. Samtidigt…
Köp här

Isbn: 9789140685995

Utgivningsår: 20140703

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Peter Friberg, Martin Karlberg, Ia Sundberg Lax, Robert Palmér

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Hemmasittare och vägen tillbaka Insatser vid långvarig skolfrånvaro Att inte gå i skolan innebär ett stort lidande för den unge själv och för familjen runtomkring. Skolfrånvaro övergår ofta i arbetslöshet och utanförskap om inget görs. Det finns många goda skäl till att sätta in resurser tidigt för att hjälpa…
Köp här

Isbn: 9789185617258

Utgivningsår: 20150413

Utgivare: Columbus Förlag

Mediatyp: BC

av: Ana Marega, Selma Gusic, René Leon Rosales, Tina Kindeberg, Laid Bouakaz

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
I Sverige har alla barn rätt till att gå i skolan. Det är där de bl.a. ska lära sig demokratiska värderingar och få verktyg för att kunna vara självständiga samhällsdeltagare. Genom handledning och processledning av skolor i Malmö har projektet Normbrytande rättigheter tagit fram metoder för att omsätta den svenska…
Köp här

Isbn: 9789187439322

Utgivningsår: 20161024

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BC

av: Sven Persson, Bim Riddersporre

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Utbildningsvetenskap för förskolan följer förändringen av förskolan, från att vara en social och omsorgsinriktad verksamhet till att bli en del av utbildningssystemet. Den tar ett samlat grepp om vad utbildningsvetenskap kan bestå av och belyser frågor som: Hur påverkas verksamheten och dess personal av att förskolan…
Köp här

Isbn: 9789127121119

Utgivningsår: 20101011

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Lars Löwenborg

Kategorier: Förskolan Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Under förskoletiden är barn som mest mottagliga för lärande och hjärnans utvecklingsmöjligheter är som störst. Det är i förskolan grunden läggs för barnens livslånga lärande och i skolan är det självklart att barnen ska lära sig skriva, läsa och räkna. Lika viktigt är att utveckla de självreglerande, sociala och…
Köp här

Isbn: 9789172059917

Utgivningsår: 20150616

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Jenni Nilsson, Mimmi Örberg

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Författarna vill med boken belysa vikten av att aktivt ta ställning för demokratin i förskolans utbildning. Stor vikt läggs på förhållningssätt och reflektion. I boken finns genomgående belysande exempel från verksamheten och frågor för diskussion i arbetslaget. Till boken finns även en studiehandledning som…
Köp här

Isbn: 9789127457812

Utgivningsår: 20200605

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grønlien Zetterqvist

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
En medveten och gemensam professionsetik bidrar till att utveckla den etiska kompetensen och innebär att lärare får inspiration och stöd för det dagliga yrkesutövandet. Under en vanlig dag i skolan uppstår ofta svåra situationer, där lärare måste agera snabbt och många gånger på egen hand. Detta kräver en etisk…
Köp här

Isbn: 9789140694751

Utgivningsår: 20160527

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: David Mitchell

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Mångfald i skolan är en viktig bok om hur undervisning, skola och utbildning kan och måste välkomna och tillhöra alla. Skolan kan bara bli rättvis och demokratisk först när alla omhuldas av undervisningen och David Mitchell ger evidensbaserade verktyg till framgångsrika sätt som fungerar oavsett de likheter och…
Köp här

Isbn: 9789127818859

Utgivningsår: 20170420

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Robert Thornberg

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Det sociala livet i skolan är en introduktion till socialpsykologi där kunskapsområdet relateras till skolans värld genom skildringar av vardagssituationer och resultat från forskning. Kapitlen handlar bland annat om grupper, grupputveckling, normer, grupptryck, lärarens ledarskap, social identitet, prosociala…
Köp här

Isbn: 9789147105434

Utgivningsår: 20130508

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Kommunikationsvetenskap Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Vårt moderna samhälle är i allt högre grad multimodalt och olika uttrycksformer som bild, text, ljud och musik kombineras för kommunikation av skilda slag. Visuella representationer genomsyrar i stort sett alla delar av vår globaliserade vardag, och bildanalys är ofta avgörande för en kritisk granskning av människors…
Köp här

Isbn: 9789144114699

Utgivningsår: 20170602

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Några få länder i världen gör år efter år mycket goda resultat i de internationella kunskapstest som återkommande genomförs med skolelever. Andra länder gör lika konsekvent svaga resultat. Går de här skillnaderna att förklara på vetenskaplig grund – eller är det så att vissa kulturer stöder undervisning och lärande i…
Köp här

Isbn: 9789144114767

Utgivningsår: 20170111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Niclas Fohlin, Anneke Moerkerken, Lisa Westman, Jennie Wilson

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
I Grundbok i kooperativt lärande – Vägen till det samarbetande klassrummet får läsaren möta ett förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelsen och…
Köp här

Isbn: 9789144116723

Utgivningsår: 20171020

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Joakim Landahl, Christian Lundahl, Jakob Billmayer, Janne Holmén, Johanna Ringarp, Linda Rönnberg, Petter Sandgren, Barbara Schulte, Margareta Serder, Gita Steiner-Khamsi

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Bortom PISA introducerar internationell och jämförande pedagogik, ett relevant forskningsfält för alla som är intresserade av hur utbildning tar form i en social kontext. Hur och varför skiljer sig olika länders skolor åt och hur kan vi studera dessa skillnader? Hur går det till när en viss typ av pedagogik…
Köp här

Isbn: 9789127817630

Utgivningsår: 20170224

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Friedrich Nietzsche

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
En av det moderna tänkandets mest inflytelserika filosofer »Har någon lust att för ett ögonblick skåda in i och ner i den hemlighetsfulla verkstad, där idealen här på jorden fabriceras? Har någon mod att göra det?«   Sommaren 1887 – ett och ett halvt år före det slaganfall från vilket han aldrig återhämtade sig…
Köp här

Isbn: 9789174992038

Utgivningsår: 20190329

Utgivare: Modernista, C.G. Naumann

Mediatyp: BB

av: Dan Tedenljung

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
The vision behind this book is to reach the world, presenting a cause of reforming the relation between fathers and children of future generations. This we do by illustrating John Dewey’s transactional theory of learning and make it a easy theory to apply in real life.
Köp här

Isbn: 9789198257618

Utgivningsår: 20160430

Utgivare: psoyf!

Mediatyp: BB

av: Kirsten Grønlien Zetterqvist, Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
En medveten och gemensam professionsetik bidrar till att utveckla den etiska kompetensen och innebär att lärare får inspiration och stöd för det dagliga yrkesutövandet. Under en vanlig dag i skolan uppstår ofta svåra situationer, där lärare måste agera snabbt och många gånger på egen hand. Detta kräver en etisk…
Köp här

Isbn: 9789140664174

Utgivningsår: 20090313

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Ingrid Bosseldal

Kategorier: Behaviorism, beteendeteori Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan det komma sig att metoder byggda på den radikala behavioristen B F Skinners inlärningsteori uppfattas som nya, mjuka, positiva och interaktiva när de används för att uppfostra och träna hundar, men som förlegade, hårda, negativa och hierarkiska vid uppfostran och utbildning av barn? Med den frågan som…
Köp här

Isbn: 9789188899194

Utgivningsår: 20190326

Utgivare: Lunds universitet, Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Anna Barsotti, Gunilla Dahlberg, Harold Göthson, Tove Jonstoij (red.)

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Har du förundrats över något idag? Frågan ställdes en gång av den italienske pedagogen Loris Malaguzzi. Att förundras är grunden för allt lärande. Förundran kan vara att stå överraskad inför en ny tanke. Det kan också vara att se något oväntat i det som man trodde man visste allt om.Läs merI den här boken berättar…
Köp här

Isbn: 9789147115143

Utgivningsår: 20150421

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Daniel Goleman, Peter Senge

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Två av vår tids stora och nyskapande tänkare Daniel Goleman och Peter Senge presenterar i den här boken tre viktiga färdigheter som alla barn och vuxna behöver. Det handlar om att förstå sig själv, andra människor och de större system vi lever och verkar i men även hur dessa tre fokusområden är sammanlänkade och…
Köp här

Isbn: 9789198262636

Utgivningsår: 20161017

Utgivare: Fabricius Resurs, More Than Sound, Narayana Press

Mediatyp: BC

av: Lars Löwenborg

Kategorier: Förskolan Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Sociala och emotionella färdigheter har en avgörande betydelse för lärandet, för hälsan, för livet och för det samhälle vi skapar tillsammans. I förskoleåldern är barn som mottagligast för lärande och hjärnans utvecklingsmöjligheter som störst. Därför behöver sociala och emotionella färdigheter medvetet…
Köp här

Isbn: 9789177411574

Utgivningsår: 20191022

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Bosse Bergstedt, Anna Herbert

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Historiskt har pedagogik betraktats som en viktig förutsättning för kunskap och samhälle. Pedagogiska modeller har ofta utvecklats i samband med samhällsförändringar, revolutioner och krig. Pedagogiska teoretiker har frågat sig på vilket sätt människan kan bli en självständig tänkare som inte låter sig ledas av…
Köp här

Isbn: 9789144113920

Utgivningsår: 20170504

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Marie Hållander

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Kan en undervisning byggd på vittnesmål bidra till att rätta det orätta? Det omöjliga vittnandet undersöker vilka pedagogiska möjligheter som finns i vittnandet genom en filosofisk utredning av aspekterna representation, subjektivitet och känslor. Det är en studie som utgår från Giorgio Agamben, men också från The…
Köp här

Isbn: 9789198400113

Utgivningsår: 20170425

Utgivare: Eskaton

Mediatyp: BC

av: Pedro De Bruyckere, Paul A. Kirschner, Casper D. Hulshof

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
I Moderna myter diskuteras dagens vanligaste myter om lärande och utbildning mot bakgrund av mytens sanningshalt och vad god forskning inom pedagogik och psykologi har att säga om den. Exempel på sådana myter sträcker sig från lärstilar, digitalisering i skolan, utbildningspolitik till myter om hur hjärnan fungerar och…
Köp här

Isbn: 9789144114750

Utgivningsår: 20170127

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anna Jobér

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Grundskolan Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala och etiska frågor
Social klass i skolan visar hur social klass påverkar klassrumssituationen, undervisningen och i förlängningen även elevernas resultat. Skolans förmåga att kompensera för elevers bakgrund har försämrats och föräldrarnas utbildningsnivå får en allt större betydelse för hur elever lyckas i skolan. Med konkreta…
Köp här

Isbn: 9789127139367

Utgivningsår: 20150611

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Den fenomenologiska filosofin – skapad av Edmund Husserl (1859–1938) – har haft ett stort genomslag inom den pedagogiska vetenskapen i Norden. Detta beror inte minst på filosofen och pedagogen Jan Bengtsson (1949–2013), som introducerade den fenomenologiska tanketraditionen i en lång rad artiklar och böcker. Bengtsson…
Köp här

Isbn: 9789171735621

Utgivningsår: 20191125

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Pia Williams, Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Barngruppens storlek i förskolan är en komplex och omdebatterad fråga som inte låter sig besvaras endast utifrån antalet barn. Hur många barn som är för många varierar beroende på flera olika faktorer. Men blir gruppen för stor kommer det att påverka verksamhetens kvalitet. I boken Barngruppens storlek i förskolan ges…
Köp här

Isbn: 9789127146440

Utgivningsår: 20160113

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Gunnel Andersdotter, Cecilia Arensmeier, Jan-Magnus Enelo, Agneta Gustafson, Bernt Gustavsson, Bosse Jonsson, Henrik Nordvall, Sam Paldanius, Catarina Schmidt, Matilda Wiklund

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
De starkaste drivkrafterna bakom utbildningssatsningar har under senare årtionden varit snäva perspektiv av ekonomisk vinning för staten och för den enskilde. Men begreppet bildning innebär en utveckling av mänskliga förmågor bortom böcker och klassisk kunskapsteori. Nytta är något mer än endast krass ekonomisk…
Köp här

Isbn: 9789187351143

Utgivningsår: 20130417

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan skolans demokratiska idéer och dess värdegrund förverkligas och bli en självklar del av förskolan och skolan, samt av barns och elevers lärande och utveckling? Att ha bestämda mål för undervisningen – mål som kan uppnås och där uppnåendegraden kan mätas – är en given del av skolans utbildning. Men utbildning…
Köp här

Isbn: 9789140695291

Utgivningsår: 20170418

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171735799

Utgivningsår: 20191123

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: David O. Kronlid

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
I Skolans värdegrund 2.0 driver författaren argumentet att skolans värdegrundsmodell har kommit att bli alltför dominerande för det etiska arbetet i skolan. På grund av sin inneboende stelhet är modellen inte ultimat varken för dagens samhälle eller dagens skola. De moraliska utmaningar som vi möter idag, som t.ex.…
Köp här

Isbn: 9789127146525

Utgivningsår: 20170912

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171732644

Utgivningsår: 20071220

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Lena Martinsson (red.), Eva Reimers (red.)

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Skola i normer granskar hur normer för hur man ska vara och bete sig upprepas och utmanas av elever och lärare i skolan, på lärarutbildningen och i skolans värdegrundsarbete. Genom föreställningar om normalitet skapas också det Andra, det som inte ryms innanför normens gränser och som därför stängs ute. Samtidigt…
Köp här

Isbn: 9789151101606

Utgivningsår: 20200315

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Ronny Ambjörnsson

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Vid sekelskiftet 1900 var Ellen Key på allas läppar, mitt i den feministiska och pedagogiska debatten som hon stod. Hon var en stridbar person som slogs för yttrandefrihet och var en av de första i Sverige att kräva kvinnlig rösträtt. Strindberg kallade henne smädfullt Hanna Paj, men vid sidan av just Strindberg och…
Köp här

Isbn: 9789100113490

Utgivningsår: 20120529

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Ann S. Pihlgren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Fritidshemmets verksamhet är under stark förändring, med nya styrdokument och ett förändrat lärandeuppdrag som på ett tydligare sätt inlemmar fritidshemmen i utbildningssystemet. Leda fritidshemmet ger skolledare de nödvändiga redskap som krävs för att leda och styra fritidshemmet. Med utgångspunkt i forskning och med…
Köp här

Isbn: 9789144122007

Utgivningsår: 20180508

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: David Didau

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur tror du att dina elever lär sig? Och vad har forskning att säga om hur inlärning sker? Glappet mellan tro och verklighet är avgörande för undervisningens kvalitet och skillnaden kan vara större än vi anar. I Tänk om allt du vet om utbildning är fel? gör David Didau en bred granskning av olika teser och myter om…
Köp här

Isbn: 9789127147454

Utgivningsår: 20170101

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Emelie Bardon

Kategorier: Dans Genusvetenskap Konst Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Scenkonst och film Sociala grupper Undervisning i specifika ämnen
Varför dansar killar och tjejer på olika sätt? Är dans en tjejgrej eller dansar killar egentligen bättre än tjejer? Hur många kön finns det? Vad är våld? Hur viktigt är det att vara snygg? Dansundervisning sker ofta genom auktoritär härmpedagogik eller oreflekterad improvisation, men vilka andra alternativ finns?…
Köp här

Isbn: 9789188149169

Utgivningsår: 20170207

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC