Bläddra

av: Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är egentligen didaktik och allmändidaktik? Vad betyder de för undervisning och lärande i en postmodern värld där möten mellan kulturer blir allt vanligare, där internationella jämförelser av prestationer alltmer styr och där kunskapsutvecklingen i allt snabbare takt utmanar skolans arbete? Allmändidaktik är den…
Köp här

Isbn: 9789144113173

Utgivningsår: 20170116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Brinkkjaer, Marianne Høyen

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Kunskap är något som människor producerar. För att kunna tala om och fundera kring den produktionsprocessen behövs ett tillräckligt detaljerat fackspråk. Med den här boken får du som student en verktygslåda som hjälper dig att medvetet reflektera över frågor som du bör ställa dig när du ska tillägna dig vetenskapliga…
Köp här

Isbn: 9789144134536

Utgivningsår: 20200407

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Joakim Ekman, Lina Pilo

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Det är en vanlig föreställning att skolan har en viktig funktion att fylla i en demokrati. Skolan ska fostra ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar, och mer specifikt utrusta eleverna med de färdigheter och kunskaper som de behöver som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Men vilka är egentligen skolans…
Köp här

Isbn: 9789147097319

Utgivningsår: 20120809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Bim Riddersporre, Sven Persson, Karin Alnevik, Thom Axelsson, Elisabeth Björklund, Barbro Bruce, Harold Göthson, Ylva Holmberg, Ingrid Pramling Samuelsson, Jonas Qvarsebo, Joel Rudnert, Jonas Stier, Ingegerd Tallberg Broman, Susanne Thulin, Anna wernberg, Kristina Westlund

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Den populära Utbildningsvetenskap för förskolan ges nu ut i en helt omarbetad version med flera nyskrivna kapitel. Den uppdaterade boken är ett fortsatt bidrag till att formulera förskolans egen kunskapsbas och möter behovet av pedagogisk fördjupning. Boken följer förändringen av förskolan, från att vara en social och…
Köp här

Isbn: 9789127818767

Utgivningsår: 20170523

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Gert J. J. Biesta

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Gert J. Biesta är världens mest inflytelserika utbildningsfilosof. Enligt honom är utbildningsväsendets främsta uppgift att göra det möjligt för eleven att bli ett självständigt, fritt subjekt som kan möta omvärlden på ett vuxet sätt. I boken Undervisningens återkomst diskuterar han graden av lärarstyrning i skolan…
Köp här

Isbn: 9789127823594

Utgivningsår: 20190121

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Elisabeth Elmeroth, Lotta Eek-Karlsson, Maria Hedlin, Mattias Lundin, Ann-Christin Torpsten, Berit Willén Lundgren, Peter Karlsudd

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Den grundläggande principen för gemenskap i skola och samhälle uttrycks ofta med frasen ”människors lika värde”. Men principer och verklighet talar inte alltid samma språk. I syfte att bejaka likavärdesprincipen har diskriminerings-lagen reviderats och kommit att utgöra grunden för likabehandlingsplaner i skolan. Men…
Köp här

Isbn: 9789144079455

Utgivningsår: 20120319

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: David Mitchell

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Mångfald i skolan är en viktig bok om hur undervisning, skola och utbildning kan och måste välkomna och tillhöra alla. Skolan kan bara bli rättvis och demokratisk först när alla omhuldas av undervisningen och David Mitchell ger evidensbaserade verktyg till framgångsrika sätt som fungerar oavsett de likheter och…
Köp här

Isbn: 9789127818859

Utgivningsår: 20170420

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Paulo Freire

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
I De förtrycktas pedagogik utarbetar Paulo Freire en pedagogisk metodologi för frigörelse. Hur kan vi utveckla en pedagogik där människor lär sig tillsammans som subjekt, utan den tradtionella idén om en lärare som gör insättningar av kunskap i eleverna, löper som en röd tråd: att tillsammans problematisera i stället…
Köp här

Isbn: 9789188226129

Utgivningsår: 20210108

Utgivare: Trinambai

Mediatyp: BB

av: Ana Marega, Selma Gusic, René Leon Rosales, Tina Kindeberg, Laid Bouakaz

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
I Sverige har alla barn rätt till att gå i skolan. Det är där de bl.a. ska lära sig demokratiska värderingar och få verktyg för att kunna vara självständiga samhällsdeltagare. Genom handledning och processledning av skolor i Malmö har projektet Normbrytande rättigheter tagit fram metoder för att omsätta den svenska…
Köp här

Isbn: 9789187439322

Utgivningsår: 20161024

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BC

Kategorier: Kommunikationsvetenskap Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Vårt moderna samhälle är i allt högre grad multimodalt och olika uttrycksformer som bild, text, ljud och musik kombineras för kommunikation av skilda slag. Visuella representationer genomsyrar i stort sett alla delar av vår globaliserade vardag, och bildanalys är ofta avgörande för en kritisk granskning av människors…
Köp här

Isbn: 9789144114699

Utgivningsår: 20170602

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Corrado Matta

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
På vetenskaplig grund ger lärare, lärarstudenter och skolledare instrument för att reflektera kring vad utbildning på vetenskaplig grund kan och bör innebära för den egna praktiken. I boken diskuterar, analyserar och tolkar författaren betydelsen av skollagens formulering ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund…
Köp här

Isbn: 9789147128457

Utgivningsår: 20200813

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Thomas Nygren

Kategorier: Forskning och informationshantering Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk. Kursboken…
Köp här

Isbn: 9789127827394

Utgivningsår: 20210920

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av: Margareta Serder, Anna Jobér

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk. Kursboken…
Köp här

Isbn: 9789127827608

Utgivningsår: 20210806

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av: Mona Holmqvist (red.)

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan teoretiska antaganden bli verktyg för att förstå, planera och utvärdera undervisning? Kan teorier bidra till att elever får bättre möjligheter till lärande? Hur kan lärande utformas så att barn och elever får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential? Tankar och antaganden om vad som krävs för att…
Köp här

Isbn: 9789151101590

Utgivningsår: 20210820

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Carin Thörnqvist, Per Wijkström

Kategorier: Informationsteknik It: allmänt It: hälsa och säkerhet Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Vad gör barn och unga på nätet och vad är de med om på sociala medier? Vuxenvärlden har ofta svårt att hålla jämna steg med den digitala utvecklingen och för skolans del skapar detta svårigheter i arbetet med värdegrund och mot kränkningar. Denna bok visar hur elever kan engageras i skolans utvecklingsprocesser och…
Köp här

Isbn: 9789144145105

Utgivningsår: 20220309

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Silvia Edling

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Läroplanen är ett viktigt styrdokument för lärare, men det räcker inte att lärare oreflekterat utför det som står där. Läroplanens innehåll måste tolkas och sättas i ett sammanhang. Läroplansteorin hjälper oss till exempel att förstå vilka historiska och samhälleliga idéer och tankeströmningar som påverkar läroplanen,…
Köp här

Isbn: 9789144151793

Utgivningsår: 20210709

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sven Persson, Bim Riddersporre

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Utbildningsvetenskap för förskolan följer förändringen av förskolan, från att vara en social och omsorgsinriktad verksamhet till att bli en del av utbildningssystemet. Den tar ett samlat grepp om vad utbildningsvetenskap kan bestå av och belyser frågor som: Hur påverkas verksamheten och dess personal av att förskolan…
Köp här

Isbn: 9789127121119

Utgivningsår: 20101011

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: David Didau

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Hur tror du att dina elever lär sig? Och vad har forskning att säga om hur inlärning sker? Glappet mellan tro och verklighet är avgörande för undervisningens kvalitet och skillnaden kan vara större än vi anar. I Tänk om allt du vet om utbildning är fel? gör David Didau en bred granskning av olika teser och myter om…
Köp här

Isbn: 9789127147454

Utgivningsår: 20170101

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Emilie Moberg

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Lärarutbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Teori som analysverktyg i uppsatsarbetet visar hur teorier kan användas för att analysera olika former av empiriskt material inom ramen för uppsatsarbeten, rapporter eller självständiga arbeten. Fokus i boken ligger på undersökningar av förskolebarns möten med digitala medier. Bokens första del beskriver varför…
Köp här

Isbn: 9789127825246

Utgivningsår: 20210122

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Pedro De Bruyckere, Paul A. Kirschner, Casper D. Hulshof

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
I Moderna myter diskuteras dagens vanligaste myter om lärande och utbildning mot bakgrund av mytens sanningshalt och vad god forskning inom pedagogik och psykologi har att säga om den. Exempel på sådana myter sträcker sig från lärstilar, digitalisering i skolan, utbildningspolitik till myter om hur hjärnan fungerar och…
Köp här

Isbn: 9789144114750

Utgivningsår: 20170117

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Niclas Fohlin, Anneke Moerkerken, Lisa Westman, Jennie Wilson

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
I Grundbok i kooperativt lärande – Vägen till det samarbetande klassrummet får läsaren möta ett förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelsen och…
Köp här

Isbn: 9789144116723

Utgivningsår: 20171016

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Löwenborg

Kategorier: Förskolan Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Under förskoletiden är barn som mest mottagliga för lärande och hjärnans utvecklingsmöjligheter är som störst. Det är i förskolan grunden läggs för barnens livslånga lärande och i skolan är det självklart att barnen ska lära sig skriva, läsa och räkna. Lika viktigt är att utveckla de självreglerande, sociala och…
Köp här

Isbn: 9789172059917

Utgivningsår: 20150616

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Friedrich Nietzsche

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
En av det moderna tänkandets mest inflytelserika filosofer »Har någon lust att för ett ögonblick skåda in i och ner i den hemlighetsfulla verkstad, där idealen här på jorden fabriceras? Har någon mod att göra det?«   Sommaren 1887 – ett och ett halvt år före det slaganfall från vilket han aldrig återhämtade sig…
Köp här

Isbn: 9789174992038

Utgivningsår: 20190329

Utgivare: Modernista

Mediatyp: BB

av: Joakim Landahl, Christian Lundahl, Jakob Billmayer, Janne Holmén, Johanna Ringarp, Linda Rönnberg, Petter Sandgren, Barbara Schulte, Margareta Serder, Gita Steiner-Khamsi

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Bortom PISA introducerar internationell och jämförande pedagogik, ett relevant forskningsfält för alla som är intresserade av hur utbildning tar form i en social kontext. Hur och varför skiljer sig olika länders skolor åt och hur kan vi studera dessa skillnader? Hur går det till när en viss typ av pedagogik…
Köp här

Isbn: 9789127817630

Utgivningsår: 20170224

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Bosse Bergstedt, Anna Herbert

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Historiskt har pedagogik betraktats som en viktig förutsättning för kunskap och samhälle. Pedagogiska modeller har ofta utvecklats i samband med samhällsförändringar, revolutioner och krig. Pedagogiska teoretiker har frågat sig på vilket sätt människan kan bli en självständig tänkare som inte låter sig ledas av andra.…
Köp här

Isbn: 9789144113920

Utgivningsår: 20170504

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anette Jahnke

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Sedan 2011 ska hela utbildningssystemet i Sverige vila på kunskap i form av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det har dock visat sig vara svårt att tolka innebörden av begreppen och att realisera kraven på dem. Särskilt svårt är det för kunskapen som ligger utanför det exakta och vetenskapliga – den…
Köp här

Isbn: 9789127828995

Utgivningsår: 20220302

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Staffan Selander

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
I Didaktiken efter Vygotskij – Design för lärande ger författaren en helhetsbild av didaktiken och diskuterar hur vi idag kan förstå lärande och undervisning. Boken bidrar med nya perspektiv och frågor som gör att var och en som läser den kan utveckla sin egen praktiska verksamhet – och sitt eget tänkande. Genom att…
Köp här

Isbn: 9789147094042

Utgivningsår: 20170504

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Några få länder i världen gör år efter år mycket goda resultat i de internationella kunskapstest som återkommande genomförs med skolelever. Andra länder gör lika konsekvent svaga resultat. Går de här skillnaderna att förklara på vetenskaplig grund – eller är det så att vissa kulturer stöder undervisning och lärande i…
Köp här

Isbn: 9789144114767

Utgivningsår: 20170111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Henriikka Wilinger

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
This dissertation explores how and why adult migrants with academic backgrounds read literature. Two connected studies investigate second language learners’ fiction reading practices in an advanced Swedish course at two universities, as well as in free time, several years after such a course. The method is…
Köp här

Isbn: 9789178772360

Utgivningsår: 20220308

Utgivare: Malmö universitet

Mediatyp: BC

av: Anna Barsotti, Gunilla Dahlberg, Harold Göthson, Tove Jonstoij (red.)

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Har du förundrats över något idag? Frågan ställdes en gång av den italienske pedagogen Loris Malaguzzi. Att förundras är grunden för allt lärande. Förundran kan vara att stå överraskad inför en ny tanke. Det kan också vara att se något oväntat i det som man trodde man visste allt om.Läs merI den här boken berättar…
Köp här

Isbn: 9789147115143

Utgivningsår: 20150421

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
»Mellan ett perspektivöppnande inledningskapitel och avslutande reflexioner av en av redaktörerna, Bernt Gustavsson, erbjuds läsaren åtta väl skrivna och berikande artiklar … För alla som på något sätt är intresserade av samtida folkbildning, dess villkor och för dagen annorlunda perspektiv på denna är detta en…
Köp här

Isbn: 9789188168863

Utgivningsår: 20170127

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av: Lars Löwenborg

Kategorier: Förskolan Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Sociala och emotionella färdigheter har en avgörande betydelse för lärandet, för hälsan, för livet och för det samhälle vi skapar tillsammans. I förskoleåldern är barn som mottagligast för lärande och hjärnans utvecklingsmöjligheter som störst. Därför behöver sociala och emotionella färdigheter medvetet…
Köp här

Isbn: 9789177411574

Utgivningsår: 20191022

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Persson, Elisabeth Persson

Kategorier: Moraliskt och socialt syfte med utbildning Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
På senare år har det pågått en intensiv debatt om tillståndet i svensk skola. Denna diskussion tar ofta utgångspunkt i sjunkande elevresultat men handlar också om brist på trivsel och avsaknad av studiero. En lika viktig fråga, som lätt hamnar i skymundan, är den om inkludering. Hur kan lärare och rektorer realisera…
Köp här

Isbn: 9789144109664

Utgivningsår: 20160708

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Dan Tedenljung

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
The vision behind this book is to reach the world, presenting a cause of reforming the relation between fathers and children of future generations. This we do by illustrating John Dewey’s transactional theory of learning and make it a easy theory to apply in real life.
Köp här

Isbn: 9789198257618

Utgivningsår: 20160430

Utgivare: psoyf!

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171735799

Utgivningsår: 20191123

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Karin Rönnerman

Kategorier: Forskning och informationshantering Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Vetenskapsmetod
Aktionsforskning är i dag ett bekant inslag i förskolors och skolors verksamhet. Det är en välkommen utveckling, men den har samtidigt bidragit till att begreppet urvattnats, när aktionsforsk­ning reduceras till en ”forskningsmetod” för lärare eller en form av handledning kollegor emellan. Boken gör en historisk…
Köp här

Isbn: 9789144142272

Utgivningsår: 20220208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Daniel Goleman, Peter Senge

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Pedagogisk metodik Samhälle och samhällsvetenskap
Två av vår tids stora och nyskapande tänkare Daniel Goleman och Peter Senge presenterar i den här boken tre viktiga färdigheter som alla barn och vuxna behöver. Det handlar om att förstå sig själv, andra människor och de större system vi lever och verkar i men även hur dessa tre fokusområden är sammanlänkade och…
Köp här

Isbn: 9789198262636

Utgivningsår: 20161017

Utgivare: Fabricius Resurs

Mediatyp: BC

av: Ronny Ambjörnsson

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Vid sekelskiftet 1900 var Ellen Key på allas läppar, mitt i den feministiska och pedagogiska debatten som hon stod. Hon var en stridbar person som slogs för yttrandefrihet och var en av de första i Sverige att kräva kvinnlig rösträtt. Strindberg kallade henne smädfullt Hanna Paj, men vid sidan av just Strindberg och…
Köp här

Isbn: 9789100113490

Utgivningsår: 20120529

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Marie Hållander

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Psykologi Psykologi: känslor Samhälle och samhällsvetenskap
Kan en undervisning byggd på vittnesmål bidra till att rätta det orätta? Det omöjliga vittnandet undersöker vilka pedagogiska möjligheter som finns i vittnandet genom en filosofisk utredning av aspekterna representation, subjektivitet och känslor. Det är en studie som utgår från Giorgio Agamben, men också från The…
Köp här

Isbn: 9789198400113

Utgivningsår: 20170425

Utgivare: Eskaton

Mediatyp: BC

av: Arne Nikolaisen Jordet

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Læreplanreformen Fagfornyelsen, omtalt som skolens verdiløft, har som intensjon å sette barnet i sentrum for opplæringen og styrke elevenes motivasjon og lærelyst gjennom en mer elevaktiv undervisning. Dette er nødvendig i en skole hvor mange elever føler seg umyndiggjort, lite sett og får tildelt roller som passive…
Köp här

Isbn: 9788202603182

Utgivningsår: 20200316

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC