Bläddra

4 kap. 6 § miljöbalken. SOU 2012:89 : delbetänkande från Vattenverksamhetsutredningen

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Köp här

4 kap. 6 § miljöbalken. SOU 2012:89 : delbetänkande från Vattenverksamhetsutredningen

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Köp här
Konstaterar att det i nuläget finns alltför få avgöranden för att kunna dra några säkra slutsatser om hur tillämpningen av 4 kap. 6 § miljöbalken* överensstämmer med syftet enligt förarbetena. Därför föreslås inga ändringar i detta lagrum.
Däremot föreslås ett förtydligande i 2 kap. 6 §. Hänvisningen till ändrad användning av mark- eller vattenområden tas bort. I stället läggs det till att hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. gäller vid prövning enligt 9 kap. 6 §, 11 kap. 9 a § och 12 kap. 6 § av anmälningspliktiga verksamheter som inte är av tillfällig art.
*Enligt första och andra stycket får vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte utföras i vissa angivna älvar m.m. Enligt tredje stycket gäller bestämmelserna inte vattenverksamhet som medför endast obetydlig miljöpåverkan.