Bläddra

av:Annika Ryegård, Ann Åkerskog

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Vad ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) innehålla? Varför behövs det alternativ i en miljöbedömning? Den här boken ger dig en introduktion till vad miljöbedömning är. Den beskriver hur de olika stegen i miljöbedömningsprocessen går till och vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Eftersom miljöbedömningen…
Köp här

Isbn: 9789144139777

Utgivningsår:20201019

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Den svenska miljörätten introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne. Bland författningarna analyseras miljöbalken särskilt ingående. Plan- och bygglagen och skogsvårdslagen är exempel på annan mark- och miljölagstiftning som behandlas. Den svenska lagstiftningen sätts in i ett internationellrättsligt…
Köp här

Isbn: 9789177371168

Utgivningsår:20210817

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139017837

Utgivningsår:20190206

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Miljörätt Särskilda rättsområden
Det övergripande syftet med utredningen har varit att identifiera miljöproblemen från användning av plast under hela livscykeln och föreslå åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna som plasten för med sig. Utredningen föreslår bl.a. att regeringen: tillsätter en nationell resurs för samordning av…
Köp här

Isbn: 9789138248805

Utgivningsår:20181219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Ämnet för De lege år 2022 är ”hållbarhet”, under den övergripande frågan vilken uppgift rätten har haft, har eller kan komma att få för att nå de mål som formulerats i Förenta Nationernas Agenda 2030. Juridiken och rättsvetenskapen kan bidra på olika sätt för att de mål som uppställs i Agenda 2030 ska kunna…
Köp här

Isbn: 9789177372325

Utgivningsår:20230424

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Den här boken är tillägnad Gabriel Michanek med anledning av att han blev professor emeritus i januari 2019. Medverkande författare: Helle Tegner Anker, Inge Lorange Backer, Ellen Margrethe Basse, Bertil Bengtsson, Sanja Bogojević, Brita Bohman, Anoeska Buijze, Carl Dalhammar, Jan Darpö, Jonas Ebbesson, Susana Goytia,…
Köp här

Isbn: 9789177370635

Utgivningsår:20190415

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Jan Darpö, Gabriel Michanek

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Uppsatserna i denna bok speglar miljörättens roll i en tid då samhället förändras på grund av ökad förorening, klimatförändring, överexploatering av naturresurser och utarmning av biologisk mångfald, m.m. Här diskuteras även hur miljörätten bör eller rentav måste utvecklas för att kunna möta dessa förändringar i…
Köp här

Isbn: 9789177370611

Utgivningsår:20191210

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Med ekologisk kompensation avser utredningen gottgörelse av skada på naturmiljö som utgör allmänna intressen, såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden. Gottgörelsen kan ske genom att den som orsakat skada tillför nya värden eller säksäkerställer befintliga värden som annars skulle riskera att…
Köp här

Isbn: 9789138246009

Utgivningsår:20170504

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Industriell verksamhet är av stor betydelse för Europas ekonomiska välstånd. Industriutsläpp orsakar dock miljöföroreningar och industriutsläppen utgör en stor del av Europas totala utsläpp till luft, vatten och mark. För att uppnå hälso- och miljövinster för EU:s medborgare finns behov av reglering av industriell…
Köp här

Isbn: 9789174374612

Utgivningsår:20120122

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138250280

Utgivningsår:20200302

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Utredningen anser att kvaliteten på och omfattningen av tillsynen varierar mellan tillsynsmyndigheterna. Det riskerar att leda till att brister i regelefterlevnaden inte upptäcks eller åtgärdas och att osäkerhet skapas för verksamhetsutövare som kan påverka deras konkurrenskraft. Den nuvarande organisationen ger…
Köp här

Isbn: 9789138246474

Utgivningsår:20170704

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Jonas Ebbesson

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: miljörätt Internationell rätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
”Den miljörättsliga utmaningen, i ljuset av målet om hållbar utveckling, består inte bara i att förbjuda alla skadliga verksamheter. Det handlar också om att utforma rättsprinciper och processer som på ett tillfredsställande och långsiktigt och rättvist sätt skyddar människan och miljön – de socialekologiska systemen –…
Köp här

Isbn: 9789177372431

Utgivningsår:20230918

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö kommer inte att vara på plats till 2020 trots att åtgärder har vidtagits. Med nuvarande arbete kommer det dröja mycket länge innan målet kan nås. Syftet med denna strategi är att öka möjligheterna att uppnå målet. För att detta ska kunna ske behöver…
Köp här

Isbn: 9789174376234

Utgivningsår:20120615

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:Annika K. Nilsson

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
This thesis is about the distrubution of responsibilities in the environmental law enforcement procedure, between the state and the individual environmental actor. The state and its public authorities have a fundamental environmental responsibility. This responsibility is nevertheless shared with the actors. Actor…
Köp här

Isbn: 9789150622157

Utgivningsår:20120118

Utgivare: Uppsala Universitet

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljöekonomi Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Miljörätt Nationalekonomi Särskilda rättsområden
Utredningen har haft i uppgift att kartlägga i vilken utsträckning kapitalmarknaden beaktar miljö- och klimatfrågor i dag, samt att analysera om projekt som bidrar till miljömålen under nuvarande marknadsförutsättningar tilldelas investeringar i en sådan omfattning som…
Köp här

Isbn: 9789138250372

Utgivningsår:20200401

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Utredningen föreslår två nya skattelagar: lag om skatt på kadmium i vissa produkter lag om skatt på kemiska växtskyddsmedel. Utredningen föreslår också att nuvarande lag om skatt på bekämpningsmedel tas bort. De två nya skattelagarna föreslås träda i kraft 1 juli 2019, samtidigt som nuvarande…
Köp här

Isbn: 9789138247242

Utgivningsår:20171222

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Girion Blomdahl, Karin Åhman

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
I rapporten anges innebörden i tre principer av vikt för rättsstaten. Det rör sig om legalitets-, objektivitets- och proportionalitetsprinciperna. Legalitetsprincipen innebär ett krav på lagstöd för åtgärder i den offentliga förvaltningen, objektivitetsprincipen att ovidkommande hänsyn inte får påverka bedömningar samt…
Köp här

Isbn: 9789180598958

Utgivningsår:20240305

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av:Brita Bohman

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
This study evaluates the role of law in the transboundary environmental governance of the Baltic Sea with regard to eutrophication, on the basis of theories on resilience in social-ecological systems. The scientific discourse on resilience in social-ecological systems provides theories on effective governance of…
Köp här

Isbn: 9789176496589

Utgivningsår:20170308

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Att förebygga dammolyckor – ett måste när vattnet flödar högre…br> Föreslår ett nytt klassificeringssystem för att höja dammsäkerheten. Systemet utgår ifrån vilka skador en olycka skulle orsaka och innehåller tre säkerhetsklasser: A, B och C. Dammägarna får ansvaret för att göra en konsekvensutredning och…
Köp här

Isbn: 9789138237601

Utgivningsår:20120702

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.…
Köp här

Isbn: 9789138250860

Utgivningsår:20200818

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Per Ole Träskman

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Inom miljöpolitiken och rättspolitiken har man under senare tid allt starkare framhållit betydelsen av att bedriva en miljökontroll som också använder sig av straffrättsliga medel. Inom EU:s miljöpolitiska och rättsliga arbete har t.ex. framförts att kraftfulla straffrättsliga ingripanden mot miljöskadliga eller…
Köp här

Isbn: 9789139011491

Utgivningsår:20100427

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Konstaterar att det i nuläget finns alltför få avgöranden för att kunna dra några säkra slutsatser om hur tillämpningen av 4 kap. 6 § miljöbalken* överensstämmer med syftet enligt förarbetena. Därför föreslås inga ändringar i detta lagrum.Däremot föreslås ett förtydligande i 2 kap. 6 §. Hänvisningen till ändrad…
Köp här

Isbn: 9789138238578

Utgivningsår:20130116

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Boken behandlar skadestånd för miljöskador enligt gällande svensk rätt. Den är i första hand avsedd för praktiker. Författaren har bara sporadiskt berört annan nordisk rätt och knappast alls utomnordisk rätt. I vissa delar bygger arbetet på författarens behandling av 32 kap. miljöbalken i…
Köp här

Isbn: 9789139112204

Utgivningsår:20111116

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Åsa Romson

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
This dissertation analyses the implications of international investment law on host states’ legal ability to protect the environment, regulate sustainable use of natural resources and develop new approaches to manage environmental risks and uncertainties. ‘Environmental policy space’ is found to be a useful term when…
Köp här

Isbn: 9789186071899

Utgivningsår:20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Utredningen har haft i uppdrag att se över hur samordningen av planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen (2010:900) med prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan ökas. Syftet har varit att underlätta planering och byggande av bostäder…
Köp här

Isbn: 9789138240168

Utgivningsår:20131009

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jonas Ebbesson

Kategorier: Folkrätt Folkrätt: miljörätt Internationell rätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
”Den miljörättsliga utmaningen, i ljuset av målet om hållbar utveckling, består inte bara i att förbjuda alla skadliga verksamheter. Det handlar också om att utforma rättsprinciper och processer som på ett tillfredsställande och långsiktigt sätt skyddar människan och miljön – de socialekologiska systemen – och främjar…
Köp här

Isbn: 9789177370482

Utgivningsår:20210215

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Stefan Rubenson

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
MILJÖBALKEN trädde i kraft 1999 och är en samlad miljölagstiftning som är stefan rubenson sektorsövergripande.Ambitionen med miljöbalken är att utifrån ett modernt hållbarhetsbegrepp åstadkomma en sektorsövergripande miljölagstiftning som kan fungera som ett praktiskt verktyg för att komma till rätts med många av de…
Köp här

Isbn: 9789139114444

Utgivningsår:20170213

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. Lämnar förslag till hur svensk rätt ska genomföra bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av…
Köp här

Isbn: 9789138240878

Utgivningsår:20140401

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Jasmina Nedevska Törnqvist

Kategorier: Etiska frågor och debatter Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Miljörätt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
This dissertation analyses the capacity of two moral theories, contractualism and natural law, to justify environmental intergenerational duties. While contractualism is influential among political liberals, natural law appeals to many political conservatives. The point of departure of the study is the non-identity…
Köp här

Isbn: 9789177974000

Utgivningsår:20210323

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335669

Utgivningsår:20130222

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Miljömyndighetsutredningen uppdrag har varit att pröva förutsättningarna för en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur och ett bättre resursutnyttjande för myndigheterna under det dåvarande Miljödepartementet.
Köp här

Isbn: 9789138242810

Utgivningsår:20150410

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173336338

Utgivningsår:20140303

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljörätt Särskilda rättsområden
Delegationen ser att regeringen med dessa förslag kan skapa goda förutsättningar att nå de mål som Sverige har förbundit sig till genom att anta agendan. I betänkandet föreslås bland annat att: riksdagen beslutar om ett nationellt mål för genomförandet av Agenda 2030. Syftet är att få till stånd långsiktighet i beslut…
Köp här

Isbn: 9789138249093

Utgivningsår:20190312

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Har sett över om de nuvarande riksintressena motsvarar dagens och framtidens behov och föreslår att grundvattenförekomst kan bli nytt riksintresse. Bostadsförsörjning föreslås inte att bli riksintresse. Däremot föreslås att länsstyrelsen och regeringen ska kunna göra undantag från kravet att tillgodose riksintressen om…
Köp här

Isbn: 9789138243787

Utgivningsår:20151214

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Sammantaget anser Kärnavfallsrådet att den forsknings- och utvecklingsverksamhet som beskrivs i 2016 års Fud-program inte i alla avseenden uppfyller de krav på forskningsverksamheten som föreskrivs enligt 11 § kärntekniklagen. Det finns avsnitt i Fud-programmet som behöver förtydligas och forskning som behöver…
Köp här

Isbn: 9789138246443

Utgivningsår:20170704

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Denna lärobok behandlar huvuddragen i nuvarande regler om planering, fastighetsbildning, expropriation, allemansrätt, miljöskydd, naturvård och annan markanvändning. Särskilt behandlas miljöbalken med dess genomgripande betydelse för fastighetsrätten. Framställningen är närmast avsedd för jurist- och…
Köp här

Isbn: 9789177372127

Utgivningsår:20220908

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC