Bläddra

av:Annika Ryegård, Ann Åkerskog

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Vad ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) innehålla? Varför behövs det alternativ i en miljöbedömning? Den här boken ger dig en introduktion till vad miljöbedömning är. Den beskriver hur de olika stegen i miljöbedömningsprocessen går till och vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Eftersom miljöbedömningen…
Köp här

Isbn: 9789144139777

Utgivningsår:20201019

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173334617

Utgivningsår:20110509

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
OBS att boken har reviderats i en fjärde upplaga 2023. Tidigare utkomna upplagor från 2013 och 2015 som beskriver rättsläget vid respektive tidpunkt, finns fortfarande tillgängliga. I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna,…
Köp här

Isbn: 9789139020950

Utgivningsår:20190913

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

av:Göran Stöth

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång. Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänster.Läs merI den tredje upplagan har författaren reviderat och uppdaterat…
Utgått

Isbn: 9789147113095

Utgivningsår:20170406

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Nancy Mattsson, Carl-Gustaf Hagander

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Nya lagar och regler för byggandet påverkar PBL Utgångspunkten för handboken är PBL, Plan- och bygglagen, men eftersom det finns en mängd andra lagar och regler som styr planeringen och byggandet redovisas i vilket sammanhang PBL verkar. Handboken ger inledningsvis en allmän översikt över hur samhället fördelat makten…
Köp här

Isbn: 9789173337960

Utgivningsår:20160822

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Sirkku Sarenbo

Kategorier: Djur och natur Djur och samhälle Djurrätt Hundar Husdjur Juridik Livsstil, hobby och fritid Miljö-, transport- och planeringsrätt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
Min hund är egentligen snäll är i första hand riktad till den myndighet som handlägger tillsynsärenden, enligt lag om tillsyn (2007:1150) över hundar och katter. I boken redovisas bakgrunden till rasförbuden i Danmark och Norge, och demografi över hundpopulationer i Sverige av de hos grannländerna förbjudna raserna,…
Köp här

Isbn: 9789175177250

Utgivningsår:20150401

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179170271

Utgivningsår:20200513

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179272777

Utgivningsår:20221214

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Göran Stöth

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Management och företagsledning Management: distribution och logistik Management: särskilda områden Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång. Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänster.Läs merI den tredje upplagan har författaren reviderat och uppdaterat…
Köp här

Isbn: 9789147138364

Utgivningsår:20210119

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Göran Stöth

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Transport- och logistikrätt är en bok som behandlar de olika regelverk och standardavtal som tillämpas inom transport- och logistikbranschen. Boken ger en allmän bild av reglerna kring avtal och köp, Incoterms 2000, transportförsäkringar, allmän transporträtt med inriktning mot svensk landsvägsrätt samt en genomgång av…
Köp här

Isbn: 9789147096664

Utgivningsår:20110321

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Barbro Julstad

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Fastighetsägares och andras rätt att använda olika mark- och vattenområden styrs av ett stort antal bestämmelser. I Fastighetsindelning och markanvändning ges en överblick över olika sådana regler. Tyngdpunkten ligger på bestämmelser om fastigheter och deras…
Köp här

Isbn: 9789139023128

Utgivningsår:20210107

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173334754

Utgivningsår:20110620

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Annika Gustafsson

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk skolning för korrekt tolkning och handläggning. Den här boken ger den kunskap som krävs för att kunna hantera de olika momenten i bygglovsprocessen. Bygglovsboken reder ut de väsentliga frågorna vid bygglovs­hand­läggning…
Köp här

Isbn: 9789144140278

Utgivningsår:20200817

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Naturskyddsrätt Särskilda rättsområden
Uppdraget har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden. Det ska ske genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar…
Köp här

Isbn: 9789138251270

Utgivningsår:20201222

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Anette Cedergren

Kategorier: Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Varför är då detta frågan? I vår rättsordning är djur kategoriserade som en sak i vissa delar och som en levande varelse i andra. Hade de istället tillhört «kollektivet brottsoffer» skulle de bli enhetligt betraktade som levande varelser. Att flytta någon eller något från rättsordningens «saksida» till «personsida»…
Köp här

Isbn: 9789175170503

Utgivningsår:20111012

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BH

Köp här

Isbn: 9789176492345

Utgivningsår:20151119

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Kategorier: Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Betänkande av Djurhälsolagsutredningen, som har haft ett uppdrag att göra en översyn av den nuvarande lagstiftningen på djurhälsoområdet.
Köp här

Isbn: 9789138251041

Utgivningsår:20201112

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Biogasmarknadsutredningens uppdrag har varit att kartlägga hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler.
Köp här

Isbn: 9789138250020

Utgivningsår:20200110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljörätt Särskilda rättsområden
Utredningen har redovisat dagens tekniska möjligheter för slamhantering med fosforåtervinning samt utifrån olika scenarier om en utfasning av framtida slamspridning utformat två alternativ till reglering m.m.
Köp här

Isbn: 9789138250174

Utgivningsår:20200121

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
OBS att boken reviderats i två senare upplagor 2019 och 2023. Rättsläget beskrivs vid respektive tidpunkt. Detaljplanehandboken ger stöd och vägledning för plan- och lovhandläggare och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Sedan föregående upplaga…
Köp här

Isbn: 9789139018469

Utgivningsår:20150708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789173339872

Utgivningsår:20191101

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Klimatförändringar Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Miljörätt Särskilda rättsområden
För att nå negativa utsläpp av växthusgaser krävs kompletterande åtgärder, vid sidan av omfattande utsläppsminskningar. Denna strategi innehåller principer och mål för en politik på området kompletterande åtgärder samt en handlingsplan…
Köp här

Isbn: 9789138250198

Utgivningsår:20200130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Den svenska miljörätten introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne. Bland författningarna analyseras miljöbalken särskilt ingående. Plan- och bygglagen och skogsvårdslagen är exempel på annan mark- och miljölagstiftning som behandlas. Den svenska lagstiftningen sätts in i ett internationellrättsligt…
Köp här

Isbn: 9789177371168

Utgivningsår:20210817

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Utredningen lämnar författningsförslag och andra förslag som sammantaget ger förutsättningar för en hållbar terrängkörning. Avvägningar har gjorts mellan olika allmänna och enskilda intressen.
Köp här

Isbn: 9789138250112

Utgivningsår:20200113

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Ämnet för De lege år 2022 är ”hållbarhet”, under den övergripande frågan vilken uppgift rätten har haft, har eller kan komma att få för att nå de mål som formulerats i Förenta Nationernas Agenda 2030. Juridiken och rättsvetenskapen kan bidra på olika sätt för att de mål som uppställs i Agenda 2030 ska kunna…
Köp här

Isbn: 9789177372325

Utgivningsår:20230424

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Agnes Larfeldt Alvén, Rolf Strömberg

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Vattenrätten har sedan gammalt ansetts vara en tekniskt komplicerad lagstiftning. Genom miljöbalken har de äldre vattenrättsliga bestämmelserna samordnats med de miljörättsliga bestämmelserna, men i många delar återstår det äldre regelverket oförändrat. Detta har resulterat i delvis svåröverblickbara och svårtillämpade…
Köp här

Isbn: 9789139017837

Utgivningsår:20190206

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Miljörätt Särskilda rättsområden
Det övergripande syftet med utredningen har varit att identifiera miljöproblemen från användning av plast under hela livscykeln och föreslå åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna som plasten för med sig. Utredningen föreslår bl.a. att regeringen: tillsätter en nationell resurs för samordning av…
Köp här

Isbn: 9789138248805

Utgivningsår:20181219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Mats Ringborg

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Naturskyddsrätt Särskilda rättsområden
I denna skrift redovisas konkreta exempel på hur reglerna om strandskydd hanteras av tjänstemän i kommuner och länsstyrelser. Det är skrämmande läsning. Exemplen visar på missförhållanden som inte anstår en rättsstat. Regering och riksdag kan inte längre blunda för dessa förhållanden. Vår förhoppning är att denna…
Köp här

Isbn: 9789198446814

Utgivningsår:20200407

Utgivare: Nordberghs förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Den här boken är tillägnad Gabriel Michanek med anledning av att han blev professor emeritus i januari 2019. Medverkande författare: Helle Tegner Anker, Inge Lorange Backer, Ellen Margrethe Basse, Bertil Bengtsson, Sanja Bogojević, Brita Bohman, Anoeska Buijze, Carl Dalhammar, Jan Darpö, Jonas Ebbesson, Susana Goytia,…
Köp här

Isbn: 9789177370635

Utgivningsår:20190415

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Jesper Blomberg, Johan Svensson

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Plan- och byggrätt är ett rättsområde som fått en allt större betydelse för samhällsutvecklingen i stort och som reglerar frågor av mycket stor vikt för både enskilda och det allmänna, allt från översiktlig planering till ingripande mot…
Köp här

Isbn: 9789139400011

Utgivningsår:20210210

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ida Dicksson, Viktor Falkenström, Bengt Spade

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Byggnadsvård, bevarande av byggnader och byggnadsmaterial Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik Vattenbyggnad
Dammbyggandet i Sverige har avsatt ett stort antal dammar, de flesta ganska små. Dammar har anlagts här sedan medeltiden när man önskat utnyttja vattnets kraft till tunga sysslor som att mala mjöl, såga timmer, stampa ben och vadmal, länsa gruvor på vatten och spela upp malm, driva masugnars bläster och smedjors…
Köp här

Isbn: 9789151907758

Utgivningsår:20200608

Utgivare: Svensk Industrikultur

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Med ekologisk kompensation avser utredningen gottgörelse av skada på naturmiljö som utgör allmänna intressen, såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden. Gottgörelsen kan ske genom att den som orsakat skada tillför nya värden eller säksäkerställer befintliga värden som annars skulle riskera att…
Köp här

Isbn: 9789138246009

Utgivningsår:20170504

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Marco Bongiovanni

Kategorier: Djur och samhälle Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
On 10 December 1948 in Paris The Universal Declaration of Human Rights was drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world, The Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly as General Assembly resolution 217 A. It sets out fundamental human…
Köp här

Isbn: 9789189153226

Utgivningsår:20210111

Utgivare: Nomen

Mediatyp: BC

av:Olle Nordberg

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Den här boken kom till för att fylla behovet av kurslitteratur till grundkurser i bygg- och miljörätt vid bl.a. Kungliga Tekniska högskolan. Boken ger en översikt över de regler i miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, anläggningslagen, väglagen och kulturmiljölagen som kan bli aktuella vid exploatering och som…
Köp här

Isbn: 9789172237780

Utgivningsår:20190715

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Hugo Tiberg, Johan Schelin

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Denna lärobok är ett försök att beskriva och analysera svensk och internationell sjö-och transporträtt. Boken behandlar transporter till havs såväl som järnvägs-, väg- och lufttransporter. Den är speciellt framtagen för avancerade kurser inom sjö-och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av…
Köp här

Isbn: 9789198263329

Utgivningsår:20160901

Utgivare: Poseidon Förlag AB

Mediatyp: BC

av:Göran Stöth

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång. Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänster.Läs merI den tredje upplagan har författaren reviderat och uppdaterat…
Köp här

Isbn: 9789147111534

Utgivningsår:20140211

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Ove Bring

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Juridik Kulturmiljölagen Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Miljö-, transport- och planeringsrätt Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Arkeologiska föremål, ursprungsbefolkningars kulturskatter och privatägda konstverk har genom tiderna förts bort eller konfiskerats och dykt upp på museer. Regimer, folkgrupper och privatpersoner har vänt sig till domstolar för att återfå sina föremål. Den mest kända kulturtvisten Greklands krav gentemot British…
Köp här

Isbn: 9789173537254

Utgivningsår:20150113

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av:Jan Darpö, Gabriel Michanek

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Uppsatserna i denna bok speglar miljörättens roll i en tid då samhället förändras på grund av ökad förorening, klimatförändring, överexploatering av naturresurser och utarmning av biologisk mångfald, m.m. Här diskuteras även hur miljörätten bör eller rentav måste utvecklas för att kunna möta dessa förändringar i…
Köp här

Isbn: 9789177370611

Utgivningsår:20191210

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Henrik Hallgren, Pella LarsdotterThiel

Kategorier: Bevarande av djurliv och djurens livsmiljöer Bevarande av miljön Djur och samhälle Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljörätt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
Hur skulle det se ut om naturen hade egna rättigheter? Om berg, hav, floder och skogar betraktades som rättssubjekt och skyddades av lagar, på liknande sätt som människan? Naturlagen tar ett helt nytt grepp om klimatkrisen, miljöfrågan och vår planet. I boken argumenterar författarna Henrik Hallgren och Pella…
Köp här

Isbn: 9789179652029

Utgivningsår:20220810

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB