Bläddra

av: Nikolas Berg, Ingrid Berg, Martin Hultman

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Särskilda rättsområden
Dagens lagstiftning skyddar inte miljön utan reglerar exploateringen av den. Naturen ses som en resurs på människans villkor. Det här gör att den biologiska mångfalden hotas, klimatet påverkas och livsförutsättningar för alla levande varelser förändras. Naturens rättigheter ändrar på det när ekosystemen blir juridiska…
Köp här

Isbn: 9789187439537

Utgivningsår: 20190506

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda områden, Miljökvalitetsnormer, Infrastrukturplanering,…
Köp här

Isbn: 9789139020950

Utgivningsår: 20190913

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

av: Göran Stöth

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång. Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänster.Läs merDen andra upplagan (2017) av Logistikrätt är genomgående…
Köp här

Isbn: 9789147113095

Utgivningsår: 20170406

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Sirkku Sarenbo

Kategorier: Djur och natur Djur och samhälle Djurrätt Hundar Husdjur Juridik Livsstil, hobby och fritid Miljö-, transport- och planeringsrätt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
Min hund är egentligen snäll är i första hand riktad till den myndighet som handlägger tillsynsärenden, enligt lag om tillsyn (2007:1150) över hundar och katter. I boken redovisas bakgrunden till rasförbuden i Danmark och Norge, och demografi över hundpopulationer i Sverige av de hos grannländerna förbjudna raserna,…
Köp här

Isbn: 9789175177250

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176492345

Utgivningsår: 20151119

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173334617

Utgivningsår: 20110509

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
OBS att boken reviderats i en senare upplaga, 2019.Detaljplanehandboken ger stöd och vägledning för plan- och lovhandläggare och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Sedan föregående upplaga är innehållet uppdaterat efter de förändringar som har skett i plan- och bygglagen vid årsskiftet 2014/2015 och…
Köp här

Isbn: 9789139018469

Utgivningsår: 20150708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

av: Agnes Larfeldt Alvén, Rolf Strömberg

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Vattenrätten har sedan gammalt ansetts vara en tekniskt komplicerad lagstiftning. Genom miljöbalken har de äldre vattenrättsliga bestämmelserna samordnats med de miljörättsliga bestämmelserna, men i många delar återstår det äldre regelverket oförändrat. Detta har resulterat i delvis svåröverblickbara och svårtillämpade…
Köp här

Isbn: 9789139017837

Utgivningsår: 20190206

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Miljörätt Särskilda rättsområden
Det övergripande syftet med utredningen har varit att identifiera miljöproblemen från användning av plast under hela livscykeln och föreslå åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna som plasten för med sig. Utredningen föreslår bl.a. att regeringen: tillsätter en nationell resurs för samordning av…
Köp här

Isbn: 9789138248805

Utgivningsår: 20181219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Den här boken är tillägnad Gabriel Michanek med anledning av att han blev professor emeritus i januari 2019. Medverkande författare: Helle Tegner Anker, Inge Lorange Backer, Ellen Margrethe Basse, Bertil Bengtsson, Sanja Bogojević, Brita Bohman, Anoeska Buijze, Carl Dalhammar, Jan Darpö, Jonas Ebbesson, Susana Goytia,…
Köp här

Isbn: 9789177370635

Utgivningsår: 20190415

Utgivare: Iustus, Dimograf

Mediatyp: BB

av: Rolf Ihre

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Samhället ställer allt högre på krav på de som framför båtar och skepp och på de som har annan uppgift ombord som är viktig för sjösäkerheten. Detta gäller både för fritidsfartyg och för yrkesfartyg. Denna bok vänder sig både till fritidsbåtfolk som inte behöver någon formell behörighet innefattande sjörättsutbildning…
Köp här

Isbn: 9789172235601

Utgivningsår: 20140411

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

Kategorier: Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
SLUTSÅLD, GÅR INTE ATT BESTÄLLA. Djurens väl – en angelägenhet för både folk och fä! Friskare djur som får leva enligt sin natur och inte behöver behandlas med antibiotika och andra läkemedel ger en ovärderlig samhällsvinst i form av t.ex. låg antibiotikaresistens och säkra livsmedel för konsumenterna. Detta är…
Köp här

Isbn: 9789138236512

Utgivningsår: 20111202

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Med ekologisk kompensation avser utredningen gottgörelse av skada på naturmiljö som utgör allmänna intressen, såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden. Gottgörelsen kan ske genom att den som orsakat skada tillför nya värden eller säksäkerställer befintliga värden som annars skulle riskera att…
Köp här

Isbn: 9789138246009

Utgivningsår: 20170504

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173334754

Utgivningsår: 20110620

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Kamill Szeker

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Boken ger en översikt över allmänna bestämmelser, gällande branschdokument och författningar som kan vara relevanta i ett byggprojekt. Den beskriver även byggsektorns olika standardavtal och ger de kunskaper som krävs för att se helheten och sambandet mellan dessa dokument. Juridik för byggingenjörer inleds med…
Köp här

Isbn: 9789144132921

Utgivningsår: 20190329

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Lämnar förslag på en modernisering av den civilrättsliga regleringen av nationella järnvägstransporter, liksom den civilrättsliga regleringen av spårvägs- och tunnelbanetransporter. Utredningen lämnar också förslag på en vidsträckt regressrätt mellan transportör och…
Köp här

Isbn: 9789138242353

Utgivningsår: 20150309

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Per Ole Träskman

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Inom miljöpolitiken och rättspolitiken har man under senare tid allt starkare framhållit betydelsen av att bedriva en miljökontroll som också använder sig av straffrättsliga medel. Inom EU:s miljöpolitiska och rättsliga arbete har t.ex. framförts att kraftfulla straffrättsliga ingripanden mot miljöskadliga eller…
Köp här

Isbn: 9789139011491

Utgivningsår: 20100427

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anette Cedergren

Kategorier: Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Varför är då detta frågan? I vår rättsordning är djur kategoriserade som en sak i vissa delar och som en levande varelse i andra. Hade de istället tillhört «kollektivet brottsoffer» skulle de bli enhetligt betraktade som levande varelser. Att flytta någon eller något från rättsordningens «saksida» till «personsida»…
Köp här

Isbn: 9789175170503

Utgivningsår: 20111012

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BH

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Här fokuseras på några grundläggande frågor som påverkar bostadsbyggandet: rollfördelning mellan stat och kommun samt statliga styrmedel för att skapa förutsättningar för kommunerarnas arbete med bostadsförsörjningen.
Köp här

Isbn: 9789138245965

Utgivningsår: 20170425

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Olle Nordberg

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Boken behandlar de regler utanför PBL som är väsentliga vid markanvändning och byggande. Det gäller bland annat miljökonsekvensbeskrivningar, områdesskydd, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet men likaså allmänna vattentjänster, byggande av vägar, byggnadsminnen och fornlämningar. Syftet med boken är att ge en…
Köp här

Isbn: 9789172235618

Utgivningsår: 20140331

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186525859

Utgivningsår: 20130326

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Olagligt för fritidsskeppare att slänga skit i sjön! Föreslår en ny lag om förbud mot utsläpp av olja, toalettavfall och sopor från fartyg inom Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon. Den stora nyheten är att lagen även gäller fritidsbåtar, med undantag för båtar med äldre tvåtaktsmotorer.Transportstyrelsen och…
Köp här

Isbn: 9789138236611

Utgivningsår: 20111215

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Utredningen anser att kvaliteten på och omfattningen av tillsynen varierar mellan tillsynsmyndigheterna. Det riskerar att leda till att brister i regelefterlevnaden inte upptäcks eller åtgärdas och att osäkerhet skapas för verksamhetsutövare som kan påverka deras konkurrenskraft. Den nuvarande organisationen ger…
Köp här

Isbn: 9789138246474

Utgivningsår: 20170704

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Detta delbetänkande utgör en lägesrapport avseende hittills utfört arbete med att analysera utvecklingen av underhållsmarknaden, inklusive förutsättningarna för spårentreprenörsföretagen att kontinuerligt leverera effektiva tjänster till infrastrukturförvaltarna, utvärdera avtalen mellan Trafikverket och…
Köp här

Isbn: 9789138242803

Utgivningsår: 20150417

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Eva Diesen

Kategorier: Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Djurens roll i juridiken omfattar både civilrättsliga, straffrättsliga och förvaltningsrättsliga bestämmelser. Djur har juridisk status som egendom samtidigt som lagstiftningen ska ta hänsyn till att djur är levande individer, vilket i praktiken leder till ett ständigt förhandlande mellan människors intressen av att…
Köp här

Isbn: 9789139015352

Utgivningsår: 20161108

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Sammantaget anser Kärnavfallsrådet att den forsknings- och utvecklingsverksamhet som beskrivs i 2016 års Fud-program inte i alla avseenden uppfyller de krav på forskningsverksamheten som föreskrivs enligt 11 § kärntekniklagen. Det finns avsnitt i Fud-programmet som behöver förtydligas och forskning som behöver…
Köp här

Isbn: 9789138246443

Utgivningsår: 20170704

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Rolf Ihre

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Detta är den andra reviderade upplagan av Sjörätt Noll till VII. Boken ger en grundläggande redogörelse för de rättsregler som styr sjöfarten. Särskilt sjöfart med mindre yrkesfartyg i inre fart och närfart samt fritidssjöfart beaktas. Boken är lämplig som kursbok, för självstudier och som introduktion för den som…
Köp här

Isbn: 9789172234734

Utgivningsår: 20120118

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Vinnova

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Rapporten skildrar samhällsbyggande och projektledning i form av en fallstudie av Sverigeförhandlingens arbete för nya höghastighetsbanor, stadstrafiksystem och bostadsbyggande. Ambitiösa förberedelser, omfattande samråd och kraftfullt genomförande är en ledarskapsmodell som tjänat Sverige väl. Men fungerar det…
Köp här

Isbn: 9789187537714

Utgivningsår: 20180306

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: ,

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Bolagisera flygplatserna! Föreslår att Luftfartsverkets konkurrensutsatta verksamhet renodlas som ett statligt bolag senast den 1 januari 2015.Förslaget omfattar framför allt affärsområdet Terminal. Genom denna bolagisering bör Luftfartsverket även få möjlighet att etablera dotterbolag utomlands.Föreslår i övrigt bl.a.…
Köp här

Isbn: 9789138237205

Utgivningsår: 20120426

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Föreslår att kravet på detaljplan ska begränsas. I dag finns krav på att ny sammanhållen bebyggelse i stort sett alltid ska prövas genom en detaljplan. Utredaren föreslår att ny sammanhållen bebyggelse i vissa fall ska kunna prövas direkt genom ett bygglov. Bland annat ska det vara möjligt att avstå från att göra en…
Köp här

Isbn: 9789138246498

Utgivningsår: 20170705

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Miljömyndighetsutredningen uppdrag har varit att pröva förutsättningarna för en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur och ett bättre resursutnyttjande för myndigheterna under det dåvarande Miljödepartementet.
Köp här

Isbn: 9789138242810

Utgivningsår: 20150410

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
OBS att boken reviderats i två senare upplagor, 2015 och 2019.I boken, som ges ut av Norstedts Juridik, beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om:…
Köp här

Isbn: 9789139017004

Utgivningsår: 20180406

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BE

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Primära rättskällor Särskilda rättsområden Transporträtt
Denna bok innehåller en översättning av den svenska sjölagen till engelska. Översättningen är speciellt avsedd för avancerade kurser inom sjö- och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av praktiskt verksamma jurister. Den femte upplagan av sjölagen i engelsk översättning med svensk parallelltext,…
Köp här

Isbn: 9789198263312

Utgivningsår: 20150908

Utgivare: Poseidon förlag

Mediatyp: BC

av: Göran Stöth

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Transport- och logistikrätt är en bok som behandlar de olika regelverk och standardavtal som tillämpas inom transport- och logistikbranschen. Boken ger en allmän bild av reglerna kring avtal och köp, Incoterms 2000, transportförsäkringar, allmän transporträtt med inriktning mot svensk landsvägsrätt samt en genomgång av…
Köp här

Isbn: 9789147096664

Utgivningsår: 20110321

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Juridik Klimatförändringar Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Särskilda rättsområden
Dricksvattenutredningen lämnar i detta delbetänkande en uppdaterad analys av klimatförändringarna i Sverige under återstoden av detta sekel, med de risker för dricksvattenförsörjningen som kan förutses. Det gäller en rad pågående och framtida effekter på vattenförekomster, berednings- och distributionssystem för…
Köp här

Isbn: 9789138243015

Utgivningsår: 20150604

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Svante O. Johansson

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
I denna reviderade andra upplaga ges en modern översikt över hela den svenska transporträtten. Boken omfattar sjö-, järnvägs-, flyg- samt vägtransporter. Genomgående görs jämförelser mellan de olika transportsätten för att peka på både likheter och olikheter i den rättsliga regleringen. Syftet med framställningen är…
Köp här

Isbn: 9789172235885

Utgivningsår: 20140911

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: ,

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Bättre kompensation vid tvångsinlösen av masttomter! Föreslår att ersättningar när mark tvångsvis tas i anspråk för master och liknande anordningar ska bestämmas utifrån vad som skulle ha gällt vid »normala» frivilliga överenskommelser. Såväl privata som offentliga aktörers markförvärv omfattas av förslaget.Förslaget…
Köp här

Isbn: 9789138237946

Utgivningsår: 20121005

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Att förebygga dammolyckor – ett måste när vattnet flödar högre…br> Föreslår ett nytt klassificeringssystem för att höja dammsäkerheten. Systemet utgår ifrån vilka skador en olycka skulle orsaka och innehåller tre säkerhetsklasser: A, B och C. Dammägarna får ansvaret för att göra en konsekvensutredning och…
Köp här

Isbn: 9789138237601

Utgivningsår: 20120702

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC