Bläddra

av: Nikolas Berg, Ingrid Berg, Martin Hultman

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Särskilda rättsområden
Dagens lagstiftning skyddar inte miljön utan reglerar exploateringen av den. Naturen ses som en resurs på människans villkor. Det här gör att den biologiska mångfalden hotas, klimatet påverkas och livsförutsättningar för alla levande varelser förändras. Naturens rättigheter ändrar på det när ekosystemen blir juridiska…
Köp här

Isbn: 9789187439537

Utgivningsår: 20190506

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda områden, Miljökvalitetsnormer, Infrastrukturplanering,…
Köp här

Isbn: 9789139020950

Utgivningsår: 20190913

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

av: Sirkku Sarenbo

Kategorier: Djur och natur Djur och samhälle Djurrätt Hundar Husdjur Juridik Livsstil, hobby och fritid Miljö-, transport- och planeringsrätt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
Min hund är egentligen snäll är i första hand riktad till den myndighet som handlägger tillsynsärenden, enligt lag om tillsyn (2007:1150) över hundar och katter. I boken redovisas bakgrunden till rasförbuden i Danmark och Norge, och demografi över hundpopulationer i Sverige av de hos grannländerna förbjudna raserna,…
Köp här

Isbn: 9789175177250

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176492345

Utgivningsår: 20151119

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
OBS att boken reviderats i en senare upplaga, 2019.Detaljplanehandboken ger stöd och vägledning för plan- och lovhandläggare och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Sedan föregående upplaga är innehållet uppdaterat efter de förändringar som har skett i plan- och bygglagen vid årsskiftet 2014/2015 och…
Köp här

Isbn: 9789139018469

Utgivningsår: 20150708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

av: Göran Stöth

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång. Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänster.Läs merDen andra upplagan (2017) av Logistikrätt är genomgående…
Köp här

Isbn: 9789147113095

Utgivningsår: 20170406

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Agnes Larfeldt Alvén, Rolf Strömberg

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Vattenrätten har sedan gammalt ansetts vara en tekniskt komplicerad lagstiftning. Genom miljöbalken har de äldre vattenrättsliga bestämmelserna samordnats med de miljörättsliga bestämmelserna, men i många delar återstår det äldre regelverket oförändrat. Detta har resulterat i delvis svåröverblickbara och svårtillämpade…
Köp här

Isbn: 9789139017837

Utgivningsår: 20190206

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Miljörätt Särskilda rättsområden
Det övergripande syftet med utredningen har varit att identifiera miljöproblemen från användning av plast under hela livscykeln och föreslå åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna som plasten för med sig. Utredningen föreslår bl.a. att regeringen: tillsätter en nationell resurs för samordning av…
Köp här

Isbn: 9789138248805

Utgivningsår: 20181219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Den här boken är tillägnad Gabriel Michanek med anledning av att han blev professor emeritus i januari 2019. Medverkande författare: Helle Tegner Anker, Inge Lorange Backer, Ellen Margrethe Basse, Bertil Bengtsson, Sanja Bogojević, Brita Bohman, Anoeska Buijze, Carl Dalhammar, Jan Darpö, Jonas Ebbesson, Susana Goytia,…
Köp här

Isbn: 9789177370635

Utgivningsår: 20190415

Utgivare: Iustus, Dimograf

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Den nya järnvägen kommer att knyta ihop våra tre storstadsregioner och öka kapaciteten i vårt järnvägssystem samtidigt som regioner och kommuner längs de nya järnvägssträckningarna kommer att gynnas. Utbyggnaden kommer att innebära större arbetsmarknadsregioner, ökat bostadsbyggande och fler resor och transporter på…
Köp här

Isbn: 9789138243992

Utgivningsår: 20160114

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Åsa Marklund Andersson

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Naturskyddsrätt Särskilda rättsområden
Artskydd grunder och tillämpning beskriver hur växt- och djurarter i Sverige är skyddade och ger läsaren en överblick av relevanta internationella konventioner, EU-direktiv samt bestämmelser i miljöbalken och artskyddsförordningen m.m. Boken innehåller en grundlig genomgång av praxis med många exempel från…
Köp här

Isbn: 9789139114505

Utgivningsår: 20160112

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Brita Bohman

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
This study evaluates the role of law in the transboundary environmental governance of the Baltic Sea with regard to eutrophication, on the basis of theories on resilience in social-ecological systems. The scientific discourse on resilience in social-ecological systems provides theories on effective governance of…
Köp här

Isbn: 9789176496589

Utgivningsår: 20170308

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Väglagen
Tidsvinst på upp till två år för väg- och järnvägsbyggen! Föreslår förenklingar när det gäller planeringen av vägar och järnvägar så att denna genomförs i en enda sammanhållen process och inte som nu delas upp i tre skeden. Förslag till förenklingar: Om ett väg- eller järnvägsprojekt inte kan antas medföra en…
Köp här

Isbn: 9789138234341

Utgivningsår: 20100906

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Särskilda rättsområden
En trygg, samordnad och långsiktig dricksvattenförsörjning kan tyckas självklar, men speglar på ett allmänt plan den grundläggande problematik som utredningen uppmärksammat. Dricksvattenutredningens övergripande uppgift har varit att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten.…
Köp här

Isbn: 9789138244395

Utgivningsår: 20160426

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173335669

Utgivningsår: 20130222

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Regional planering och områdesplanering Särskilda rättsområden Stadsplanering och kommunal planering
Behandlar ”privat initiativrätt”. Med detta avser utredningen möjligheten för enskilda planintressenter att ta initiativ till och medverka i kommunens arbete med att ta fram detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Utredningen anser att den initiativrätt som enskilda redan har i dag inte bör utökas eller formaliseras…
Köp här

Isbn: 9789138249024

Utgivningsår: 20190214

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Utredningen har haft i uppdrag att se över hur samordningen av planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen (2010:900) med prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan ökas. Syftet har varit att underlätta planering och byggande av bostäder…
Köp här

Isbn: 9789138240168

Utgivningsår: 20131009

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Gör bedömningen att det finns effektivitetsvinster att hämta genom att involvera privat kapital i finansieringen av investeringar i statlig transportinfrastruktur i form av offentlig-privat samverkan (OPS) och förordade ett svenskt försöksprogram. Kommittén gör bedömningen att det inte är möjligt att införa en särskild…
Köp här

Isbn: 9789138247624

Utgivningsår: 20180305

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Att de djur som människan håller har en god djurvälfärd är i dag en viktig del av vår kultur och något som tas för givet i vårt samhälle. Utredaren anser att det med en användning och ett hållande av djur medföljer en moralisk skyldighet att ta hänsyn till djurens behov och välfärd. En djurhållning måste enligt…
Köp här

Isbn: 9789174374124

Utgivningsår: 20111207

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Jordbrukslagstiftning Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Utredningen menar bl.a. att det är regeringen som ska avgöra om odling av en gentiskt modifierad växt ska förbjudas. Innan ett godkännande har getts för en växt kan en medlemsstat kräva av sökanden att det geografiska tillämpningsområdet i ansökan ändras vilket sen avspeglas i godkännandet för en genetiskt modifierad…
Köp här

Isbn: 9789138244234

Utgivningsår: 20160317

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Barbro Julstad

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Fastighetsägares och andras rätt att använda olika mark- och vattenområden styrs av ett stort antal bestämmelser. I Fastighetsindelning och markanvändning ges en överblick över reglerna. Tyngdpunkten ligger på bestämmelser om fastigheter och deras äganderättsliga innehåll och om planering för en förändring eller ett…
Köp här

Isbn: 9789139116134

Utgivningsår: 20180108

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Hur ska transporter på väg och järnväg finansieras fram till år 2021? Presenterar en utvärdering av de avtal om medfinansiering av infrastrukturprojekt som trafikverken* förhandlat fram inför perioden 2010-2010; ett 50-tal avtal till ett totalt värde av drygt 65 miljarder kr. Medfinansiering har skett…
Köp här

Isbn: 9789138235317

Utgivningsår: 20110223

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173336338

Utgivningsår: 20140303

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Några av utredningens förslag: Miljömålsberedningen ges i uppdrag att ta fram mål för minskade utsläpp i flyget. En långsiktig reduktionsplikt för flygfotogen införs. Möjligheten att upphandla biojetbränsle bör införas i de statliga ramavtalen. Försvarsmakten ges i uppdrag att upphandla biojetbränsle för den volym…
Köp här

Isbn: 9789138249079

Utgivningsår: 20190304

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. Lämnar förslag till hur svensk rätt ska genomföra bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändring och senare upphävande av…
Köp här

Isbn: 9789138240878

Utgivningsår: 20140401

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Näringsdepartementet

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Föreslår ett helt nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att ta ett gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i, och hur den ska lösas på alla nivåer. För att reglera det gemensamma arbetssättet föreslår utredningen en ny bostadsförsörjningslag. En kartläggning visar att vilka grupper som…
Köp här

Isbn: 9789138247990

Utgivningsår: 20180517

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Industriell verksamhet är av stor betydelse för Europas ekonomiska välstånd. Industriutsläpp orsakar dock miljöföroreningar och industriutsläppen utgör en stor del av Europas totala utsläpp till luft, vatten och mark. För att uppnå hälso- och miljövinster för EU:s medborgare finns behov av reglering av industriell…
Köp här

Isbn: 9789174374612

Utgivningsår: 20120122

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Har haft i uppdrag att lämna förslag på hur ett s.k. bonusmalussystem för nya lätta fordon kan utformas, där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället genom en bonus medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Huvudmotivet för…
Köp här

Isbn: 9789138244425

Utgivningsår: 20160502

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Denna lärobok är ett försök att beskriva och analysera svensk och internationell sjö-och transporträtt. Boken behandlar transporter till havs såväl som järnvägs-, väg- och lufttransporter. Den är speciellt framtagen för avancerade kurser inom sjö-och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av…
Köp här

Isbn: 9789172235533

Utgivningsår: 20140129

Utgivare: Jure Förlag, Universitetsservice

Mediatyp: BC

av: Åsa Romson

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
This dissertation analyses the implications of international investment law on host states’ legal ability to protect the environment, regulate sustainable use of natural resources and develop new approaches to manage environmental risks and uncertainties. ‘Environmental policy space’ is found to be a useful term when…
Köp här

Isbn: 9789186071899

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Utredningen bedömer att det finns potentiella effektivitetsvinster att realisera med hjälp av OPS-modeller inom investeringar i statlig transportinfrastruktur. (OPS-modeller: ett långsiktigt kontrakt mellan staten och en privat part avseende tillhandahållandet av en infrastrukturtjänst, inte en anläggning.) Dessa…
Köp här

Isbn: 9789138245644

Utgivningsår: 20170303

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljörätt Särskilda rättsområden
Delegationen ser att regeringen med dessa förslag kan skapa goda förutsättningar att nå de mål som Sverige har förbundit sig till genom att anta agendan. I betänkandet föreslås bland annat att: riksdagen beslutar om ett nationellt mål för genomförandet av Agenda 2030. Syftet är att få till stånd långsiktighet i beslut…
Köp här

Isbn: 9789138249093

Utgivningsår: 20190312

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. En översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor och att analysera Trafikverkets djupstudier och de register över olyckor som finns på transportområdet. I fråga om analysen av Transportstyrelsens vägtrafikolycksregister ska uppdraget redovisas senast den 28 april 2014.…
Köp här

Isbn: 9789138240984

Utgivningsår: 20140424

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Behovet av att snabbt få fram bostäder är stort. Problem med dröjsmål och byggrätter gäller oftast privatägd mark, eftersom kommunerna har skarpare verktyg för att snabbt få fram bostäder på egen mark. Därför bör kommunerna i större utsträckning bedriva en strategisk och långsiktig markpolitik med syfte att förvärva…
Köp här

Isbn: 9789138248539

Utgivningsår: 20180828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö kommer inte att vara på plats till 2020 trots att åtgärder har vidtagits. Med nuvarande arbete kommer det dröja mycket länge innan målet kan nås. Syftet med denna strategi är att öka möjligheterna att uppnå målet. För att detta ska kunna ske behöver…
Köp här

Isbn: 9789174376234

Utgivningsår: 20120615

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Utreningen lämnar författningsförslag angående följande punkter: En obligatorisk användning av taxameterutrustning i taxifordon utan möjligheter till dispens. En ny kategori av yrkesmässig personbefordran med personbil eller lätt lastbil utan obligatoriskt taxameterkrav. Ändringar eller förtydliganden av de regler som…
Köp här

Isbn: 9789138245378

Utgivningsår: 20161208

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC