Bläddra

av: Göran Stöth

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång. Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänster.Läs merDen andra upplagan (2017) av Logistikrätt är genomgående…
Köp här

Isbn: 9789147113095

Utgivningsår: 20170406

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda områden, Miljökvalitetsnormer, Infrastrukturplanering,…
Köp här

Isbn: 9789139020950

Utgivningsår: 20190913

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789176492345

Utgivningsår: 20151119

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Sirkku Sarenbo

Kategorier: Djur och natur Djur och samhälle Djurrätt Hundar Husdjur Juridik Livsstil, hobby och fritid Miljö-, transport- och planeringsrätt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
Min hund är egentligen snäll är i första hand riktad till den myndighet som handlägger tillsynsärenden, enligt lag om tillsyn (2007:1150) över hundar och katter. I boken redovisas bakgrunden till rasförbuden i Danmark och Norge, och demografi över hundpopulationer i Sverige av de hos grannländerna förbjudna raserna,…
Köp här

Isbn: 9789175177250

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hantering av mark- och naturresurser Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljörätt Särskilda rättsområden
Utredningen har redovisat dagens tekniska möjligheter för slamhantering med fosforåtervinning samt utifrån olika scenarier om en utfasning av framtida slamspridning utformat två alternativ till reglering m.m.
Köp här

Isbn: 9789138250174

Utgivningsår: 20200121

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173334617

Utgivningsår: 20110509

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
OBS att boken reviderats i en senare upplaga, 2019.Detaljplanehandboken ger stöd och vägledning för plan- och lovhandläggare och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Sedan föregående upplaga är innehållet uppdaterat efter de förändringar som har skett i plan- och bygglagen vid årsskiftet 2014/2015 och…
Köp här

Isbn: 9789139018469

Utgivningsår: 20150708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Biogasmarknadsutredningens uppdrag har varit att kartlägga hur biogasens nytta som resurs kan tas till vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt stabila spelregler.
Köp här

Isbn: 9789138250020

Utgivningsår: 20200110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Agnes Larfeldt Alvén, Rolf Strömberg

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Vattenrätten har sedan gammalt ansetts vara en tekniskt komplicerad lagstiftning. Genom miljöbalken har de äldre vattenrättsliga bestämmelserna samordnats med de miljörättsliga bestämmelserna, men i många delar återstår det äldre regelverket oförändrat. Detta har resulterat i delvis svåröverblickbara och svårtillämpade…
Köp här

Isbn: 9789139017837

Utgivningsår: 20190206

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Miljörätt Särskilda rättsområden
Det övergripande syftet med utredningen har varit att identifiera miljöproblemen från användning av plast under hela livscykeln och föreslå åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna som plasten för med sig. Utredningen föreslår bl.a. att regeringen: tillsätter en nationell resurs för samordning av…
Köp här

Isbn: 9789138248805

Utgivningsår: 20181219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Utredningen lämnar författningsförslag och andra förslag som sammantaget ger förutsättningar för en hållbar terrängkörning. Avvägningar har gjorts mellan olika allmänna och enskilda intressen.
Köp här

Isbn: 9789138250112

Utgivningsår: 20200113

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179170271

Utgivningsår: 20200513

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Klimatförändringar Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Miljörätt Särskilda rättsområden
För att nå negativa utsläpp av växthusgaser krävs kompletterande åtgärder, vid sidan av omfattande utsläppsminskningar. Denna strategi innehåller principer och mål för en politik på området kompletterande åtgärder samt en handlingsplan…
Köp här

Isbn: 9789138250198

Utgivningsår: 20200130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Denna lärobok är ett försök att beskriva och analysera svensk och internationell sjö-och transporträtt. Boken behandlar transporter till havs såväl som järnvägs-, väg- och lufttransporter. Den är speciellt framtagen för avancerade kurser inom sjö-och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av…
Köp här

Isbn: 9789198263329

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Poseidon Förlag AB, US-AB

Mediatyp: BC

av: Mats Ringborg

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Naturskyddsrätt Särskilda rättsområden
I denna skrift redovisas konkreta exempel på hur reglerna om strandskydd hanteras av tjänstemän i kommuner och länsstyrelser. Det är skrämmande läsning. Exemplen visar på missförhållanden som inte anstår en rättsstat. Regering och riksdag kan inte längre blunda för dessa förhållanden. Vår förhoppning är att denna…
Köp här

Isbn: 9789198446814

Utgivningsår: 20200407

Utgivare: Nordberghs förlag

Mediatyp: BC

av: Rolf Ihre

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Samhället ställer allt högre på krav på de som framför båtar och skepp och på de som har annan uppgift ombord som är viktig för sjösäkerheten. Detta gäller både för fritidsfartyg och för yrkesfartyg. Denna bok vänder sig både till fritidsbåtfolk som inte behöver någon formell behörighet innefattande sjörättsutbildning…
Köp här

Isbn: 9789172235601

Utgivningsår: 20140411

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173334754

Utgivningsår: 20110620

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Den här boken är tillägnad Gabriel Michanek med anledning av att han blev professor emeritus i januari 2019. Medverkande författare: Helle Tegner Anker, Inge Lorange Backer, Ellen Margrethe Basse, Bertil Bengtsson, Sanja Bogojević, Brita Bohman, Anoeska Buijze, Carl Dalhammar, Jan Darpö, Jonas Ebbesson, Susana Goytia,…
Köp här

Isbn: 9789177370635

Utgivningsår: 20190415

Utgivare: Iustus, Dimograf

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Har sett över om de nuvarande riksintressena motsvarar dagens och framtidens behov och föreslår att grundvattenförekomst kan bli nytt riksintresse. Bostadsförsörjning föreslås inte att bli riksintresse. Däremot föreslås att länsstyrelsen och regeringen ska kunna göra undantag från kravet att tillgodose riksintressen om…
Köp här

Isbn: 9789138243787

Utgivningsår: 20151214

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Eva Diesen

Kategorier: Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Djurens roll i juridiken omfattar både civilrättsliga, straffrättsliga och förvaltningsrättsliga bestämmelser. Djur har juridisk status som egendom samtidigt som lagstiftningen ska ta hänsyn till att djur är levande individer, vilket i praktiken leder till ett ständigt förhandlande mellan människors intressen av att…
Köp här

Isbn: 9789139015352

Utgivningsår: 20161108

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Göran Stöth

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång. Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänster.Läs merDen andra upplagan (2017) av Logistikrätt är genomgående…
Köp här

Isbn: 9789147111534

Utgivningsår: 20140211

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Regional planering och områdesplanering Särskilda rättsområden
Utreder och föreslår förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet. Bl.a. utvärderas systemet med regionplanering enligt 7 kap. plan- och…
Köp här

Isbn: 9789138243121

Utgivningsår: 20150616

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Rolf Ihre

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Detta är den andra reviderade upplagan av Sjörätt Noll till VII. Boken ger en grundläggande redogörelse för de rättsregler som styr sjöfarten. Särskilt sjöfart med mindre yrkesfartyg i inre fart och närfart samt fritidssjöfart beaktas. Boken är lämplig som kursbok, för självstudier och som introduktion för den som…
Köp här

Isbn: 9789172234734

Utgivningsår: 20120118

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: ,

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Bättre kompensation vid tvångsinlösen av masttomter! Föreslår att ersättningar när mark tvångsvis tas i anspråk för master och liknande anordningar ska bestämmas utifrån vad som skulle ha gällt vid »normala» frivilliga överenskommelser. Såväl privata som offentliga aktörers markförvärv omfattas av förslaget.Förslaget…
Köp här

Isbn: 9789138237946

Utgivningsår: 20121005

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Redovisar de utbildnings- och kompetensinsatser som genomförts sedan nya plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft den 2 maj 2011. Insatserna omfattar bl.a.: Orienterings- och översiktskurser för politiker och tjänstemän Fördjupningsutbildningar i form av rikstäckande webbseminarier Lärarutbildningar och nätverksmöten…
Köp här

Isbn: 9789138238547

Utgivningsår: 20121227

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Regional planering och områdesplanering Särskilda rättsområden Stadsplanering och kommunal planering
Uppdraget innebär att verka för att få till stånd ett bostadsbyggande på statens fastigheter. Där utredningen bedömer att ett bostadsbyggande skulle kunna vara aktuellt ska relevanta aktörer sammanföras i syfte att realisera bostadsbyggandet. Uppdraget består av två delar. Den första delen, som redovisas i det här…
Köp här

Isbn: 9789138246696

Utgivningsår: 20170919

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Utredningens uppdrag har varit att undersöka förutsättningar för en bättre konkurrens, så att utbudet av nya bostäder långsiktigt kan anpassas till efterfrågan, och vid behov föreslå åtgärder som kan förbättra konkurrensen. I uppdraget ingick att undersöka anbudskonkurrensen vid offentlig upphandling av bostadsbyggande…
Köp här

Isbn: 9789138243893

Utgivningsår: 20151216

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
OBS att boken reviderats i två senare upplagor, 2015 och 2019.I boken, som ges ut av Norstedts Juridik, beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om:…
Köp här

Isbn: 9789139017004

Utgivningsår: 20180406

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BE

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Primära rättskällor Särskilda rättsområden Transporträtt
Denna bok innehåller en översättning av den svenska sjölagen till engelska. Översättningen är speciellt avsedd för avancerade kurser inom sjö- och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av praktiskt verksamma jurister. Den femte upplagan av sjölagen i engelsk översättning med svensk parallelltext,…
Köp här

Isbn: 9789198263312

Utgivningsår: 20150908

Utgivare: Poseidon förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Naturskyddsrätt Särskilda rättsområden
Delegationen har haft i uppdrag att fungera som en arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna. Genom att fungera som en arena för erfarenhetsutbyte och dialog har utredningen bidragit till kompetensutveckling när det gäller strandskyddet. För fortsatt…
Köp här

Isbn: 9789138243923

Utgivningsår: 20151218

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Svante O. Johansson

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
I denna reviderade andra upplaga ges en modern översikt över hela den svenska transporträtten. Boken omfattar sjö-, järnvägs-, flyg- samt vägtransporter. Genomgående görs jämförelser mellan de olika transportsätten för att peka på både likheter och olikheter i den rättsliga regleringen. Syftet med framställningen är…
Köp här

Isbn: 9789172235885

Utgivningsår: 20140911

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Mindre krångel och rättvisare system med kommunal gatutaxa – men villaägarna* är inte nöjda! Föreslår bl.a. att en kommun ska få finansiera sina gatubyggnadskostnader med en avgift baserad på en taxa, i likhet med va-avgiften, Genom en taxebaserad avgift ökas förutsägbarheten för berörda fastighetsägare. Avgiften…
Köp här

Isbn: 9789138238660

Utgivningsår: 20130114

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Kärnkraftsfrågor Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Särskilda rättsområden
This report reflects an intensive phase of licensing in the Swedish programme for management of spent nuclear fuel. After six years of review by the Swedish regulator, the Land and Environment Court is now preparing for its main hearings in autumn 2017 on the licence application for a spent nuclear fuel repository at…
Köp här

Isbn: 9789138246931

Utgivningsår: 20171109

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Nancy Mattsson, Carl-Gustaf Hagander

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Nya lagar och regler för byggandet påverkar PBL Utgångspunkten för handboken är PBL, Plan- och bygglagen, men eftersom det finns en mängd andra lagar och regler som styr planeringen och byggandet redovisas i vilket sammanhang PBL verkar. Handboken ger inledningsvis en allmän översikt över hur samhället fördelat makten…
Köp här

Isbn: 9789173337960

Utgivningsår: 20160822

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Planprocessutredningen föreslår bland annat en förenkling av arbetet med att ta fram detaljplaner. I uppdraget har ingått att föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar. Utredningen har också fått i uppdrag att undersöka en kommuns möjlighet…
Köp här

Isbn: 9789138243930

Utgivningsår: 20151221

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198263343

Utgivningsår: 20180827

Utgivare: Poseidon Förlag, Poseidon Förlag AB, Elanders Sverige AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138250280

Utgivningsår: 20200302

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Annika K. Nilsson

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
This thesis is about the distrubution of responsibilities in the environmental law enforcement procedure, between the state and the individual environmental actor. The state and its public authorities have a fundamental environmental responsibility. This responsibility is nevertheless shared with the actors. Actor…
Köp här

Isbn: 9789150622157

Utgivningsår: 20120118

Utgivare: Uppsala Universitet, Edita Västra Aros

Mediatyp: BC