Bläddra

av: Göran Stöth

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Logistikrätt behandlar de rättsregler som omgärdar logistikuppdraget. Den beskriver reglerna kring avtal och köp samt riskövergång. Boken tar också upp vilka försäkringar som är av intresse och behandlar viktiga ansvarsfrågor kring logistiktjänster.Läs merDen andra upplagan (2017) av Logistikrätt är genomgående…
Köp här

Isbn: 9789147113095

Utgivningsår: 20170406

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs ingående. Särskilda frågor behandlas i temaavsnitt om: Strandskydd, Buller, Skyddsvärda områden, Miljökvalitetsnormer, Infrastrukturplanering,…
Köp här

Isbn: 9789139020950

Utgivningsår: 20190913

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

av: Sirkku Sarenbo

Kategorier: Djur och natur Djur och samhälle Djurrätt Hundar Husdjur Juridik Livsstil, hobby och fritid Miljö-, transport- och planeringsrätt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
Min hund är egentligen snäll är i första hand riktad till den myndighet som handlägger tillsynsärenden, enligt lag om tillsyn (2007:1150) över hundar och katter. I boken redovisas bakgrunden till rasförbuden i Danmark och Norge, och demografi över hundpopulationer i Sverige av de hos grannländerna förbjudna raserna,…
Köp här

Isbn: 9789175177250

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176492345

Utgivningsår: 20151119

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173334617

Utgivningsår: 20110509

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
OBS att boken reviderats i en senare upplaga, 2019.Detaljplanehandboken ger stöd och vägledning för plan- och lovhandläggare och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Sedan föregående upplaga är innehållet uppdaterat efter de förändringar som har skett i plan- och bygglagen vid årsskiftet 2014/2015 och…
Köp här

Isbn: 9789139018469

Utgivningsår: 20150708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Utredningen föreslår att följande kvalitativa mål införs:• Produktionen och användningen av biogas i Sverige ska på ett ändamålsenligt sätt bidra till att de av riksdagen beslutade energi och klimatmålen uppnås samtidigt som den inhemska…
Köp här

Isbn: 9789138250020

Utgivningsår: 20200110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Agnes Larfeldt Alvén, Rolf Strömberg

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Vattenrätten har sedan gammalt ansetts vara en tekniskt komplicerad lagstiftning. Genom miljöbalken har de äldre vattenrättsliga bestämmelserna samordnats med de miljörättsliga bestämmelserna, men i många delar återstår det äldre regelverket oförändrat. Detta har resulterat i delvis svåröverblickbara och svårtillämpade…
Köp här

Isbn: 9789139017837

Utgivningsår: 20190206

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Miljörätt Särskilda rättsområden
Det övergripande syftet med utredningen har varit att identifiera miljöproblemen från användning av plast under hela livscykeln och föreslå åtgärder för att minska de negativa miljöeffekterna som plasten för med sig. Utredningen föreslår bl.a. att regeringen: tillsätter en nationell resurs för samordning av…
Köp här

Isbn: 9789138248805

Utgivningsår: 20181219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Utredningen lämnar författningsförslag och andra förslag som sammantaget ger förutsättningar för en hållbar terrängkörning. Avvägningar har gjorts mellan olika allmänna och enskilda intressen. Förslagen bedöms vara förenliga med de nationella…
Köp här

Isbn: 9789138250112

Utgivningsår: 20200113

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Rolf Ihre

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Samhället ställer allt högre på krav på de som framför båtar och skepp och på de som har annan uppgift ombord som är viktig för sjösäkerheten. Detta gäller både för fritidsfartyg och för yrkesfartyg. Denna bok vänder sig både till fritidsbåtfolk som inte behöver någon formell behörighet innefattande sjörättsutbildning…
Köp här

Isbn: 9789172235601

Utgivningsår: 20140411

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Den här boken är tillägnad Gabriel Michanek med anledning av att han blev professor emeritus i januari 2019. Medverkande författare: Helle Tegner Anker, Inge Lorange Backer, Ellen Margrethe Basse, Bertil Bengtsson, Sanja Bogojević, Brita Bohman, Anoeska Buijze, Carl Dalhammar, Jan Darpö, Jonas Ebbesson, Susana Goytia,…
Köp här

Isbn: 9789177370635

Utgivningsår: 20190415

Utgivare: Iustus, Dimograf

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Har haft i uppdrag att lämna förslag på hur ett s.k. bonusmalussystem för nya lätta fordon kan utformas, där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället genom en bonus medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Huvudmotivet för…
Köp här

Isbn: 9789138244425

Utgivningsår: 20160502

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Johan Schelin

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Denna lärobok är ett försök att beskriva och analysera svensk och internationell sjö-och transporträtt. Boken behandlar transporter till havs såväl som järnvägs-, väg- och lufttransporter. Den är speciellt framtagen för avancerade kurser inom sjö-och transporträtt på universitetsnivå, men kan också användas av…
Köp här

Isbn: 9789172235533

Utgivningsår: 20140129

Utgivare: Jure Förlag, Universitetsservice

Mediatyp: BC

av: Åsa Romson

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
This dissertation analyses the implications of international investment law on host states’ legal ability to protect the environment, regulate sustainable use of natural resources and develop new approaches to manage environmental risks and uncertainties. ‘Environmental policy space’ is found to be a useful term when…
Köp här

Isbn: 9789186071899

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Utredningen bedömer att det finns potentiella effektivitetsvinster att realisera med hjälp av OPS-modeller inom investeringar i statlig transportinfrastruktur. (OPS-modeller: ett långsiktigt kontrakt mellan staten och en privat part avseende tillhandahållandet av en infrastrukturtjänst, inte en anläggning.) Dessa…
Köp här

Isbn: 9789138245644

Utgivningsår: 20170303

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljön Miljörätt Särskilda rättsområden
Delegationen ser att regeringen med dessa förslag kan skapa goda förutsättningar att nå de mål som Sverige har förbundit sig till genom att anta agendan. I betänkandet föreslås bland annat att: riksdagen beslutar om ett nationellt mål för genomförandet av Agenda 2030. Syftet är att få till stånd långsiktighet i beslut…
Köp här

Isbn: 9789138249093

Utgivningsår: 20190312

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. En översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor och att analysera Trafikverkets djupstudier och de register över olyckor som finns på transportområdet. I fråga om analysen av Transportstyrelsens vägtrafikolycksregister ska uppdraget redovisas senast den 28 april 2014.…
Köp här

Isbn: 9789138240984

Utgivningsår: 20140424

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Behovet av att snabbt få fram bostäder är stort. Problem med dröjsmål och byggrätter gäller oftast privatägd mark, eftersom kommunerna har skarpare verktyg för att snabbt få fram bostäder på egen mark. Därför bör kommunerna i större utsträckning bedriva en strategisk och långsiktig markpolitik med syfte att förvärva…
Köp här

Isbn: 9789138248539

Utgivningsår: 20180828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö kommer inte att vara på plats till 2020 trots att åtgärder har vidtagits. Med nuvarande arbete kommer det dröja mycket länge innan målet kan nås. Syftet med denna strategi är att öka möjligheterna att uppnå målet. För att detta ska kunna ske behöver…
Köp här

Isbn: 9789174376234

Utgivningsår: 20120615

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Lagar om vatten och avlopp Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Utredningen har haft i uppdrag att utreda och utvärdera ansvarsfördelningen, beslutanderätten och organiseringen av myndigheterna inom vattenförvaltningen och att lämna förslag på hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv, samordnad,…
Köp här

Isbn: 9789138250082

Utgivningsår: 20200109

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Utreningen lämnar författningsförslag angående följande punkter: En obligatorisk användning av taxameterutrustning i taxifordon utan möjligheter till dispens. En ny kategori av yrkesmässig personbefordran med personbil eller lätt lastbil utan obligatoriskt taxameterkrav. Ändringar eller förtydliganden av de regler som…
Köp här

Isbn: 9789138245378

Utgivningsår: 20161208

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
SLUTSÅLD, GÅR INTE ATT BESTÄLLA. Djurens väl – en angelägenhet för både folk och fä! Friskare djur som får leva enligt sin natur och inte behöver behandlas med antibiotika och andra läkemedel ger en ovärderlig samhällsvinst i form av t.ex. låg antibiotikaresistens och säkra livsmedel för konsumenterna. Detta är…
Köp här

Isbn: 9789138236512

Utgivningsår: 20111202

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Med ekologisk kompensation avser utredningen gottgörelse av skada på naturmiljö som utgör allmänna intressen, såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden. Gottgörelsen kan ske genom att den som orsakat skada tillför nya värden eller säksäkerställer befintliga värden som annars skulle riskera att…
Köp här

Isbn: 9789138246009

Utgivningsår: 20170504

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173334754

Utgivningsår: 20110620

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Lämnar förslag på en modernisering av den civilrättsliga regleringen av nationella järnvägstransporter, liksom den civilrättsliga regleringen av spårvägs- och tunnelbanetransporter. Utredningen lämnar också förslag på en vidsträckt regressrätt mellan transportör och…
Köp här

Isbn: 9789138242353

Utgivningsår: 20150309

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Per Ole Träskman

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Inom miljöpolitiken och rättspolitiken har man under senare tid allt starkare framhållit betydelsen av att bedriva en miljökontroll som också använder sig av straffrättsliga medel. Inom EU:s miljöpolitiska och rättsliga arbete har t.ex. framförts att kraftfulla straffrättsliga ingripanden mot miljöskadliga eller…
Köp här

Isbn: 9789139011491

Utgivningsår: 20100427

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anette Cedergren

Kategorier: Djurrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Varför är då detta frågan? I vår rättsordning är djur kategoriserade som en sak i vissa delar och som en levande varelse i andra. Hade de istället tillhört «kollektivet brottsoffer» skulle de bli enhetligt betraktade som levande varelser. Att flytta någon eller något från rättsordningens «saksida» till «personsida»…
Köp här

Isbn: 9789175170503

Utgivningsår: 20111012

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BH

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Naturskyddsrätt Särskilda rättsområden
OBS! Detta är preliminär förhandsinformation baserad på utgivningsbeslut från myndigheten/departementet. När Norstedts Juridik får mer uppgifter om innehåll och andra detaljer kompletteras informationen.
Köp här

Isbn: 9789138250426

Utgivningsår: 20200331

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Här fokuseras på några grundläggande frågor som påverkar bostadsbyggandet: rollfördelning mellan stat och kommun samt statliga styrmedel för att skapa förutsättningar för kommunerarnas arbete med bostadsförsörjningen.
Köp här

Isbn: 9789138245965

Utgivningsår: 20170425

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Olle Nordberg

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Boken behandlar de regler utanför PBL som är väsentliga vid markanvändning och byggande. Det gäller bland annat miljökonsekvensbeskrivningar, områdesskydd, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet men likaså allmänna vattentjänster, byggande av vägar, byggnadsminnen och fornlämningar. Syftet med boken är att ge en…
Köp här

Isbn: 9789172235618

Utgivningsår: 20140331

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186525859

Utgivningsår: 20130326

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Olagligt för fritidsskeppare att slänga skit i sjön! Föreslår en ny lag om förbud mot utsläpp av olja, toalettavfall och sopor från fartyg inom Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska zon. Den stora nyheten är att lagen även gäller fritidsbåtar, med undantag för båtar med äldre tvåtaktsmotorer.Transportstyrelsen och…
Köp här

Isbn: 9789138236611

Utgivningsår: 20111215

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Utredningen anser att kvaliteten på och omfattningen av tillsynen varierar mellan tillsynsmyndigheterna. Det riskerar att leda till att brister i regelefterlevnaden inte upptäcks eller åtgärdas och att osäkerhet skapas för verksamhetsutövare som kan påverka deras konkurrenskraft. Den nuvarande organisationen ger…
Köp här

Isbn: 9789138246474

Utgivningsår: 20170704

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Särskilda rättsområden
Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av den svenska miljöövervakningen och föreslå dels en lämplig avgränsning i förhållande till närliggande verksamheter, dels förändringar för att bättre möta framtida behov. Syftet med miljöövervakning är att följa tillståndet i miljön, upptäcka nya miljörisker och vara…
Köp här

Isbn: 9789138249239

Utgivningsår: 20190507

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden Transporträtt
Detta delbetänkande utgör en lägesrapport avseende hittills utfört arbete med att analysera utvecklingen av underhållsmarknaden, inklusive förutsättningarna för spårentreprenörsföretagen att kontinuerligt leverera effektiva tjänster till infrastrukturförvaltarna, utvärdera avtalen mellan Trafikverket och…
Köp här

Isbn: 9789138242803

Utgivningsår: 20150417

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC