Bläddra

Attraktiv, innovativ och hållbar. SOU 2015:15. Strategi för en konkurrenskraftig jorbruks- och trädgårdsnäring : Slutbetänkande från Konkurrenskraftsutredningen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Konkurrens Lantbruk och primärnäringar
Köp här

Attraktiv, innovativ och hållbar. SOU 2015:15. Strategi för en konkurrenskraftig jorbruks- och trädgårdsnäring : Slutbetänkande från Konkurrenskraftsutredningen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Konkurrens Lantbruk och primärnäringar
Köp här
Sverige har goda förutsättningar för en konkurrenskraftig och hållbar produktion av livsmedel. Det finns stora resurser av mark och vatten, forskning av god kvalitet och en stabil samhällsekonomi. En livskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion är en väsentlig del i förvaltningen av landets naturresurser och en förutsättning för att nå flera miljökvalitetsmål.

Efter EU-inträdet har den svenska produktionen förlorat marknadsandelar. Konsumtionen har ökat och tillgodoses i allt högre grad av importerade produkter. Utredningen anser att jordbruks- och trädgårdsnäringen står inför stora utmaningar för att nå ökad konkurrenskraft och produktion. Utredningen föreslår därför:
  • Att regeringen till riksdagen lägger ett förslag till en vision för 2030 om en hållbar, attraktiv och innovativ jordbruks- och trädgårdsnäring. För att nå denna vision föreslår utredningen en strategi för tillväxt och värdeskapande. Strategin delas in i etappmål och åtgärder för att uppnå dessa.
  • Att strategin utgår från fyra fokusområden. Förslagen till åtgärder inom dessa ska tillsammans bidra till målet om en hållbar, attraktiv och innovativ jordbruks- och trädgårdsnäring.
  • Att ett nationellt råd inrättas för att bidra till att genomföra strategin. Rådet ska stärka samarbetet mellan berörda aktörer.

Regeringen bör även uppdra åt berörda myndigheter att samverka och medverka till förbättrad konkurrenskraft inom sektorn. Detta bör ske genom en översyn av instruktioner och regleringsbrev.