Bläddra

Bättre miljö – minskade utsläpp : betänkande SOU 2011:86

Kategorier: Avfallshantering Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Köp här

Bättre miljö – minskade utsläpp : betänkande SOU 2011:86

Kategorier: Avfallshantering Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Köp här
EU har gjort en översyn av gällande lagstiftning om industriutsläpp, som finns angiven i det s.k. IPPC-direktivet och sex befintliga sektorsdirektiv för industriverksamhet och energiproduktion. Detta har resulterat i ett enda direktiv för industriutsläpp (IED).
Här föreslås lagändringar för genomförandet av IED-direktivet i svensk rätt. Ändringarna rör framför allt en anpassning till de nya begreppen BAT*-referenser, BAT-slutsatser och statusrapport.

BAT = Best Available Techniques (bästa tillgängliga teknik)