Bläddra

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. SOU 2018:52 : Betänkande från Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05)

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården Särskilda rättsområden
Köp här

Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. SOU 2018:52 : Betänkande från Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05)

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården Särskilda rättsområden
Köp här
Regeringen och riksdagen har kommit överens om att myndighetsregister som omfattar många registrerade och vars innehåll är känsligt särskilt ska regleras i lag. Några av förslagen:
  • Utredningen bedömer att sådan behandling av personuppgifter som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gör ibland faller under den överenskommelsen. Utredningen föreslår därför en lag om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Man menar att det bästa sättet att reglera när myndigheten ska få utföra särskilt riskfyllda behandlingar är att föreskriva att detta i varje enskilt fall ska bedömas av en extern oberoende och kompetent instans.
  • Vidare föreslås att projekt som behandlar uppgifter som avslöjar etniskt ursprung ska genomgå en extern etisk prövning. Utredningen föreslår därför en bestämmelse om att känsliga personuppgifter bara får behandlas med stöd av uttryckligt samtycke eller – i fråga om uppgifter om hälsa eller personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung – om projektet har prövats och godkänts vid en etisk prövning.
  • Utredningen menar att en extern etisk prövning garanterar att all behandling av personuppgifter inom ett godkänt projekt är välgrundad och proportionerlig. Utredningen föreslår därför en bestämmelse som innebär att andra personuppgifter än sådana som är känsliga eller uppgifter om lagöverträdelser får behandlas utan de registrerades samtycke. Detta i projekt som har prövats och godkänts vid en etisk prövning.

Särskild utredare: Sören Öman

För kompletta analyser och förslag - köp ditt eget exemplar av utredningen!