Bläddra

av:Cecilia Magnusson Sjöberg, Helena Andersson, Tobias Edvardsson, Gustaf Johnssén, Mark Klamberg, Staffan Malmgren, Peter Nordbeck, Anna Nordén, Dan Svantesson, Mikael Vall, Daniel Westman, Sören Öman

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
Juridiken och tekniken befinner sig i ett ömsesidigt beroende­förhållande. Behovet av ett juridiskt förhållningssätt till digitali­seringen gör sig alltmer påmint. När denna fjärde upplaga skrivs har coronaviruset fortsatt grepp om samhället. Flera aspekter på rättsinformatik aktualiseras under pandemin. Det gäller…
Köp här

Isbn: 9789144139906

Utgivningsår:20210112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Malin Edmar

Kategorier: Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna som rör internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster. Boken är full av exemplifierande rättsfall och förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditionella juridiken har utvecklats i takt med…
Köp här

Isbn: 9789139020301

Utgivningsår:20210331

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Sören Öman

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Detta är en nyskriven och omfattande kommentar till EU:s dataskyddsförordning (2016/679) GDPR. Förordningen kommenteras artikel för artikel på traditionellt sätt. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras paragraf för paragraf. I verket finns också en utförlig kommentar till…
Köp här

Isbn: 9789139020868

Utgivningsår:20190610

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Utgått

Isbn: 9789139024064

Utgivningsår:20210825

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Rättsfallssamlingen avspeglar kurser i Rättsinformatik vid Stockholmsuniversitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vidannan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliseradesamhället. Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2020.…
Köp här

Isbn: 9789139209492

Utgivningsår:20200824

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind, Andreas Dahlqvist

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningen är en viktig del av vårt rättssamhälle. Offentlighet, sekretess och dataskydd behandlar dels handlingsoffentligheten, det vill säga de regler som ger var och en av oss rätt att ta del av allmänna handlingar, dels de viktigaste reglerna för skydd av…
Köp här

Isbn: 9789147140107

Utgivningsår:20210129

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
FÖRFATTNINGSSAMLING I RÄTTSINFORMATIK är anpassad till kurser i Rättsinformatik vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället. FÖRFATTNINGSSAMLING I…
Köp här

Isbn: 9789139209447

Utgivningsår:20200824

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Förslag på hur det omarbetade direktiv om öppna data som EU har antagit ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med öppna data ska få ett bättre rättsligt stöd.
Köp här

Isbn: 9789138250945

Utgivningsår:20200915

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Monika Wendleby

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsboken är ett komplement till Dataskyddsförordningen GDPR: Hantera registrerades rättigheter. Genom marginalhänvisningar är det lätt att hoppa mellan böckerna och varva teori och praktik. Tillsammans skapar böckerna möjlighet till ett djupare lärande inom ett komplext rättsområde. Arbetsboken innehåller tydliga…
Köp här

Isbn: 9789152361061

Utgivningsår:20210121

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Rikard Karlsson Alverhill

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Författningsrätt och förvaltningsrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Regler för offentlig verksamhet Särskilda rättsområden
Målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Samtidigt som digitaliseringen leder till ökad effektivitet innebär den nya tekniken ökade risker för den personliga integriteten. I syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av…
Köp här

Isbn: 9789144159973

Utgivningsår:20230103

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Föreslår att de kompletterande nationella bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt som krävs ska samlas i en ny lag och en ny förordning. Förslår också att Försvarets materielverk ska vara nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering i Sverige m.m.
Köp här

Isbn: 9789138250983

Utgivningsår:20201012

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Malin Forsman

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
Boken förklarar reglerna som rör Internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster och ger en praktisk tillämpning av juridiken på Internet. Boken är full av exemplifierande rättsfall och förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditionella juridiken har utvecklats under…
Köp här

Isbn: 9789139016120

Utgivningsår:20111109

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I Ds:n lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-förordningarna om SIS. Förslagen innebär bland annat att det införs en ny lag och en ny förordning med kompletterande bestämmelser till…
Köp här

Isbn: 9789138249895

Utgivningsår:20191205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Berat Meholli, Jessica Engde

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Socialtjänsten behandlar personuppgifter i sitt dagliga arbete. Dessa personuppgifter är ofta känsliga och måste hanteras noggrant. Genom dataskyddsförordningen är enskilda individer bättre skyddade än tidigare och förordningens uppbyggnad med rättigheter och undantag…
Köp här

Isbn: 9789139023203

Utgivningsår:20220120

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Rättsfallssamlingen avspeglar kursen Rättsinformatik som ges på Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialetska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik somavser juridiken i det digitaliserade samhället. Innehållet är aktuellt perden 1 juli 2016. Rättsfallssamlingen i…
Köp här

Isbn: 9789139207863

Utgivningsår:20160824

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139025122

Utgivningsår:20221222

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Författningsrätt och förvaltningsrätt Integritetsrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
I lagen om elektronisk kommunikation finns bestämmelser som anger att leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska lagra vissa uppgifter som genereras eller behandlas i samband med att sådana tjänster tillhandahålls för att uppgifterna ska kunna användas vid brottsbekämpning. Vårt…
Köp här

Isbn: 9789138242650

Utgivningsår:20150331

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Förslag till genomförande av EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (webbtillgänglighetsdirektivet). Direktivet är ett s.k. minimi-harmoniseringsdirektiv och i Ds:n föreslås även vissa bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Det föreslås att…
Köp här

Isbn: 9789138247105

Utgivningsår:20171204

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Författningsrätt och förvaltningsrätt Integritetsrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen. Förordningen ska…
Köp här

Isbn: 9789138247945

Utgivningsår:20180528

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Monika Wendleby

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
GDPR syftar till att stärka de registrerades rättigheter. Genom dataskyddsförordningen garanteras människor både insyn och möjlighet att påverka användandet av deras personuppgifter. Detta ställer krav på organisationerna: de ska både kunna förstå komplexa regelverk och kunna hantera dem korrekt. Gör organisationer fel…
Köp här

Isbn: 9789152360057

Utgivningsår:20210121

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Författningssamlingen är anpassad till kursen Rättsinformatik somges på Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Avsikten är attmaterialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktiksom avser juridiken i det digitaliserade samhället. Författningssamlingeni rättsinformatik kompletteras av en…
Köp här

Isbn: 9789139208280

Utgivningsår:20170823

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Statliga myndigheter ska enligt 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap skyndsamt rapportera vissa it-incidenter som inträffat i myndighetens informationssystem till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I Ds:n föreslås att MSB ska…
Köp här

Isbn: 9789138244739

Utgivningsår:20160712

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Lena Olsen, Jens Forzelius, Daniel Gustavsson, Anna Hammarén, Lena Holmqvist, Magnus Larsson, Tord Petterson, Anders Stenlund

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Framställningen är inriktad på juridiken kring de allmänna och globala kommunikationsnäten telefoni, radio/tv samt internet. Ett kommunikationsperspektiv används för att åstadkomma en överblick av regelsystemet. Utgångspunkter är därför en avsändare som överför ett meddelande via ett medium till en mottagare.De…
Köp här

Isbn: 9789139115793

Utgivningsår:20190412

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En översyn av lagstiftningen för att säkerställa att den är anpassad till den tekniska och legala utvecklingen. Utredningen föreslår att den särskilda reglering som nu gäller för Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts behandling av personuppgifter upphävs och att nya lagar och förordningar införs. En ny reglering…
Köp här

Isbn: 9789138248492

Utgivningsår:20180810

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lena Olsen, Thomas Bull, Jens Forzelius, Carl-Martin Gölstam, Anna Hammarén, Magnus Larsson, Tord Pettersson, Anders Stenlund

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kommunikationsrätt hjälper dig att navigera i det nya medielandskapet. Författarna anlägger ett juridiskt perspektiv på kommunikationen av elektroniska meddelanden mellan parter. Ett antal rättsområden beaktas, såsom konstitutionell rätt, lagen om elektronisk kommunikation, radio och tv-lagen, upphovsrätt,…
Köp här

Isbn: 9789147096985

Utgivningsår:20130429

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Författningssamlingen är anpassad till kurser i Rättsinformatik vidStockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigtäven vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i detdigitaliserade samhället. Författningssamlingen i rättsinformatikkompletteras av en rättsfallssamling inom samma…
Köp här

Isbn: 9789139208679

Utgivningsår:20180831

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Rättsfallssamlingen avspeglar kurser i Rättsinformatik vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället. Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2023.…
Utgått

Isbn: 9789139028758

Utgivningsår:20230817

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I april 2016 antogs EU:s allmänna dataskyddsförordning. Genom förordningen införs enhetliga, generella krav på behandling av personuppgifter. Förordningen ersätter dataskyddsdirektivet, som i Sverige har genomförts huvudsakligen genom personuppgiftslagen (1998:204). I denna promemoria övervägs och föreslås…
Köp här

Isbn: 9789138246238

Utgivningsår:20170609

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Eva Jarbekk, Simen Sommerfeldt

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
GDPR-forordningen er et helt sentralt regelverk nærmest uansett hvilken bransje eller samfunnssektor man er en del av. I denne håndboken sammenfattes kunnskap som leseren ellers ville ha brukt lang tid på å søke opp i andre kilder, samtidig som forfatterne gir praktiske råd og løsninger. Boken er utstyrt med…
Köp här

Isbn: 9788202604066

Utgivningsår:20190321

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Efter dataskyddsreformen (SOU 2017:39, se Relaterade produkter till höger) finns det två grundregelverk för personuppgiftsbehandling: dataskyddsförordningen och brottsdatalagen All personuppgiftsbehandling måste förhålla sig till någon av dem. Personuppgiftsbehandling vid registrering av föreläggande av ordningsbot…
Köp här

Isbn: 9789138247570

Utgivningsår:20180228

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kustbevakare och poliser ska hantera personuppgifter på likartat sätt! Föreslår en ny lag som ska reglera Kustbevakningen behandling av personuppgifter och ersätta den nuvarande förordningen på området. Den nya lagen innebär bl.a. en enhetlig reglering av personuppgiftshantering inom brottsbekämpande myndigheter, där…
Köp här

Isbn: 9789138235874

Utgivningsår:20110516

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Cecilia Magnusson Sjöberg, Alexandra Sackemark

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författningssamlingen är anpassad till kursen Rättsinformatik som ges påJuristprogrammet vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialetska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avserjuridiken i det digitaliserade samhället. Innehållet är aktuellt per den1 juli 2015. Författningssamlingen i…
Köp här

Isbn: 9789139207689

Utgivningsår:20150810

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Andrew Murray

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Information Technology Law takes a unique socio-legal approach to examining the interaction between the law and other elements of the information society. Murray discusses relevant issues such as governance, free expression, and crime with enthusiasm, and looks forward to future challenges presented by developing…
Köp här

Isbn: 9780192893529

Utgivningsår:20230608

Utgivare: Oxford University Press

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) som ersätter dataskyddsdirektivet (95/46/EG) ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Det innebär att den svenska regleringen om behandling av personuppgifter måste anpassas efter EU:s nya dataskyddsreform. I Ds:n redogörs för de konsekvenser som dataskyddsförordningen medför i fråga…
Köp här

Isbn: 9789138246467

Utgivningsår:20170704

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården Särskilda rättsområden
Regeringen och riksdagen har kommit överens om att myndighetsregister som omfattar många registrerade och vars innehåll är känsligt särskilt ska regleras i lag. Några av förslagen: Utredningen bedömer att sådan behandling av personuppgifter som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gör ibland faller under den…
Köp här

Isbn: 9789138248287

Utgivningsår:20180629

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Rättsfallssamlingen avspeglar kurser i Rättsinformatik vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället. Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2021.…
Utgått

Isbn: 9789139024095

Utgivningsår:20210823

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Cecilia Magnusson Sjöberg, Alexandra Sackemark

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Rättsfallssamlingen avspeglar kursen Rättsinformatik som ges på Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialetska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avserjuridiken i det digitaliserade samhället. Innehållet är aktuellt per den1 juli 2015. Rättsfallssamlingen i…
Köp här

Isbn: 9789139207696

Utgivningsår:20150810

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Hajo Michael Holtz

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I kölvattnet av samhällets digitalisering vinner lagar och regler som avser olika delar av det digitala samhället alltmer i betydelse. Den tekniska utvecklingen påverkar såväl människor, företag som myndigheter samt deras inbördes relation. Allt fler fenomen, digitala…
Köp här

Isbn: 9789139028635

Utgivningsår:20240718

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC