Bläddra

Bygglovsboken

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden

Bygglovsboken

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Köp här
Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk skolning för korrekt tolkning och handläggning. Den här boken ger den kunskap som krävs för att kunna hantera de olika momenten i bygglovsprocessen.

Bygglovsboken reder ut de väsentliga frågorna vid bygglovs­hand­läggning och navigerar läsaren rätt bland bestämmelserna i plan- och bygg­lagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) och förvaltningslagen (FL).

Boken behandlar bland annat följande:

Rättsfall om liten avvikelse och betydande olägenhet.

När får ekonomibyggnad byggas utan bygglov?

Vilka regler i förvaltningslagen måste beaktas vid lovprövning?

Byggnadsnämndens ansvar för att ingripa mot olovligt byggande m.m.

Skadestånds- och straffansvar vid tjänstefel m.m. på byggnadsnämndens område.

Denna tredje upplaga har uppdaterats med ett antal betydelsefulla ändringar i den lagstiftning som används vid bygglovsprövning. En ny kommunallag och en ny förvaltningslag har trätt i kraft. Innehållet i lagarna har inte ändrats så mycket men alla paragrafnummer har gjorts om, vilket innebär att alla hänvisningar till PBL har ändrats. Den här upplagan har även kompletterats med nya rättsfall från mark- och miljödomstolen.

Boken riktar sig främst till dig som i ditt dagliga arbete i kommunerna handlägger och beslutar i bygglovsärenden, men även till dig som är student inom ämnen som berör bygglovsprocessen.