Bläddra
Köp här

Isbn: 9789173334617

Utgivningsår:20110509

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Juridik Juridik: handböcker Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
OBS att boken har reviderats i en fjärde upplaga 2023. Tidigare utkomna upplagor från 2013 och 2015 som beskriver rättsläget vid respektive tidpunkt, finns fortfarande tillgängliga. I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna,…
Köp här

Isbn: 9789139020950

Utgivningsår:20190913

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

av:Nancy Mattsson, Carl-Gustaf Hagander

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Nya lagar och regler för byggandet påverkar PBL Utgångspunkten för handboken är PBL, Plan- och bygglagen, men eftersom det finns en mängd andra lagar och regler som styr planeringen och byggandet redovisas i vilket sammanhang PBL verkar. Handboken ger inledningsvis en allmän översikt över hur samhället fördelat makten…
Köp här

Isbn: 9789173337960

Utgivningsår:20160822

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179170271

Utgivningsår:20200513

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139023128

Utgivningsår:20210107

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Annika Gustafsson

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk skolning för korrekt tolkning och handläggning. Den här boken ger den kunskap som krävs för att kunna hantera de olika momenten i bygglovsprocessen. Bygglovsboken reder ut de väsentliga frågorna vid bygglovs­hand­läggning…
Köp här

Isbn: 9789144140278

Utgivningsår:20200817

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173334754

Utgivningsår:20110620

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
OBS att boken reviderats i två senare upplagor 2019 och 2023. Rättsläget beskrivs vid respektive tidpunkt. Detaljplanehandboken ger stöd och vägledning för plan- och lovhandläggare och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Sedan föregående upplaga…
Köp här

Isbn: 9789139018469

Utgivningsår:20150708

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789173339872

Utgivningsår:20191101

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139400011

Utgivningsår:20210210

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Här fokuseras på några grundläggande frågor som påverkar bostadsbyggandet: rollfördelning mellan stat och kommun samt statliga styrmedel för att skapa förutsättningar för kommunerarnas arbete med bostadsförsörjningen.
Köp här

Isbn: 9789138245965

Utgivningsår:20170425

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Regional planering och områdesplanering Särskilda rättsområden Stadsplanering och kommunal planering
Behandlar privat initiativrätt. Med detta avser utredningen möjligheten för enskilda planintressenter att ta initiativ till och medverka i kommunens arbete med att ta fram detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Utredningen anser att den initiativrätt som enskilda redan har i dag inte bör utökas eller formaliseras…
Köp här

Isbn: 9789138249024

Utgivningsår:20190214

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Regional planering och områdesplanering Särskilda rättsområden
Utreder och föreslår förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet. Bl.a. utvärderas systemet med regionplanering enligt 7 kap. plan- och…
Köp här

Isbn: 9789138243121

Utgivningsår:20150616

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Föreslår att kravet på detaljplan ska begränsas. I dag finns krav på att ny sammanhållen bebyggelse i stort sett alltid ska prövas genom en detaljplan. Utredaren föreslår att ny sammanhållen bebyggelse i vissa fall ska kunna prövas direkt genom ett bygglov. Bland annat ska det vara möjligt att avstå från att göra en…
Köp här

Isbn: 9789138246498

Utgivningsår:20170705

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Näringsdepartementet

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar för regionalt styre Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Föreslår ett helt nytt arbetssätt för att få staten och kommunerna att ta ett gemensamt ansvar, skapa en samsyn på vad bostadsbristen består i, och hur den ska lösas på alla nivåer. För att reglera det gemensamma arbetssättet föreslår utredningen en ny bostadsförsörjningslag. En kartläggning visar att vilka grupper som…
Köp här

Isbn: 9789138247990

Utgivningsår:20180517

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt
Behovet av att snabbt få fram bostäder är stort. Problem med dröjsmål och byggrätter gäller oftast privatägd mark, eftersom kommunerna har skarpare verktyg för att snabbt få fram bostäder på egen mark. Därför bör kommunerna i större utsträckning bedriva en strategisk och långsiktig markpolitik med syfte att förvärva…
Köp här

Isbn: 9789138248539

Utgivningsår:20180828

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Kristina Adolfsson, Sven Boberg

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
OBS att boken reviderats i tre senare upplagor, 2015, 2019 och 2023. Rättsläget beskrivs vid respektive tidpunkt.I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt genomförande beskrivs…
Köp här

Isbn: 9789139017004

Utgivningsår:20180406

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BE

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Miljörätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.…
Köp här

Isbn: 9789138250860

Utgivningsår:20200818

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Redovisar de utbildnings- och kompetensinsatser som genomförts sedan nya plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft den 2 maj 2011. Insatserna omfattar bl.a.: Orienterings- och översiktskurser för politiker och tjänstemän Fördjupningsutbildningar i form av rikstäckande webbseminarier Lärarutbildningar och nätverksmöten…
Köp här

Isbn: 9789138238547

Utgivningsår:20121227

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Barbro Julstad

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Fastighetsägares och andras rätt att använda olika mark- och vattenområden styrs av ett stort antal bestämmelser. I Fastighetsindelning och markanvändning ges en överblick över reglerna. Tyngdpunkten ligger på bestämmelser om fastigheter och deras äganderättsliga innehåll och om planering för en förändring eller ett…
Köp här

Isbn: 9789139116134

Utgivningsår:20180108

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Utredning om förutsättningarna för att förenkla och förkorta plan- och byggprocessen Följande punkter har setts över: kravet på detaljplan, kravet på bygglov, möjligheterna att använda s.k. enkelt planförfarande, och möjligheterna för kommunfullmäktige att uppdra åt kommunal nämnd att anta en detaljplan.
Köp här

Isbn: 9789138239384

Utgivningsår:20130508

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Sven Boberg, Kristina Adolfsson

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
OBS att tidigare utkomna upplagor från 2013, 2015 och 2019 som beskriver rättsläget vid respektive tidpunkt, fortfarande finns tillgängliga. I boken beskriver författarna detaljplaneringen i dess helhet. Processen, förfarandet, handlingarna, bestämmelserna, rättsverkningar samt…
Köp här

Isbn: 9789139028499

Utgivningsår:20231103

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BE

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Utredningens uppdrag har varit att undersöka förutsättningar för en bättre konkurrens, så att utbudet av nya bostäder långsiktigt kan anpassas till efterfrågan, och vid behov föreslå åtgärder som kan förbättra konkurrensen. I uppdraget ingick att undersöka anbudskonkurrensen vid offentlig upphandling av bostadsbyggande…
Köp här

Isbn: 9789138243893

Utgivningsår:20151216

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Plan- och bygglagstiftning Särskilda rättsområden
Planprocessutredningen föreslår bland annat en förenkling av arbetet med att ta fram detaljplaner. I uppdraget har ingått att föreslå åtgärder som syftar till att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar. Utredningen har också fått i uppdrag att undersöka en kommuns möjlighet…
Köp här

Isbn: 9789138243930

Utgivningsår:20151221

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC