Bläddra

Det svenska genomförandet av EU:s rekonstruktions- och insolvensdirektiv: promemoria framtagen i anslutning till en hearing och en utredning

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden

Det svenska genomförandet av EU:s rekonstruktions- och insolvensdirektiv: promemoria framtagen i anslutning till en hearing och en utredning

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Köp här
EU antog under sommaren 2019 ett nytt rekonstruktions- och insolvensdirektiv. Med anledning av det arrangerade Stiftelsen Insolvensrättsligt forum i oktober samma år en hearing om hur direktivets regler om rekonstruktion bör genomföras i svensk rätt. Till grund för hearingen låg en av Stiftelsen utarbetad promemoria med lagförslag och motivliknande överväganden som omfattade stora delar av direktivets rekonstruktionsregler.

Efter hearingen har arbetet med promemorian fortsatt med beaktande av de synpunkter som där framförts. Sedan flera ledamöter i Stiftelsens styrelse utsetts som experter i utredningen har nya promemorietexter fortlöpande tillhandahållits i utredningsarbetet. I samband med att detta avslutas har promemorian färdigställts för publicering i denna bok.

Stiftelsens analyser och ställningstaganden i boken överensstämmer i hög grad med de överväganden och förslag som utredningen lägger fram. På ett antal punkter har vi dock avvikande uppfattningar som kan vara av värde att ta del av i anslutning till remiss- och departementsbehandlingen av utredningens betänkande.