Bläddra

av: Hans Elliot

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Konkurspraktikan är idag den mest heltäckande instruktionsboken för dig som arbetar med konkurs, både i konkursförvaltning och i myndighetskontroll. Innehållet är en systematisk sammanställning av beståndsdelarna i praktiskt taget alla konkurshandlingar samt när och vart expediering ska ske. Boken innehåller också ett…
Köp här

Isbn: 9789186325169

Utgivningsår: 20190514

Utgivare: Limhamnsgruppen, Tryckeri AB CA Andersson & Co

Mediatyp: BC

av: Hans Renman

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att så kort och koncist som möjligt beskriva gällande rätt i vissa process- och insolvensrättsliga frågor som aktualiseras vid en återvinningsprocess i konkurs. I boken beskrivs bl.a. de formella reglerna om vem som kan påkalla återvinning, hur återvinning påkallas och när återvinning senast…
Köp här

Isbn: 9789139016007

Utgivningsår: 20130412

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Henric Ask, Erik Danhard

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Att driva in lön till arbetstagare är en viktig uppgift för fackliga företrädare. Löneindrivning måste ske med hänsyn till att arbetsgivaren förr eller senare kan komma att försättas i konkurs. Frågan måste handläggas rätt och inom de tidsfrister som gäller. Löneindrivning och konkurs ger en vägledning i de…
Köp här

Isbn: 9789189076990

Utgivningsår: 20150917

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Lars Heuman

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
I denna nya upplaga av boken behandlas:• Skiljeförfarande inklusive reglerna om förenklat förfarande• Betalningsföreläggande och handräckning• Mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och underhåll samtreglerna om underhållsstöd• Domstolsärenden• Utsökningsrätt• Konkursrätt• Företagsrekonstruktion• SkuldsaneringVid…
Köp här

Isbn: 9789139205555

Utgivningsår: 20140129

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ann-Sofie Henrikson, Torbjörn Ingvarsson

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Den som är allvarligt skuldsatt kan behöva hjälp med många saker, och tidiga stödinsatser är viktiga. Överskuldsättning är inte ett problem bara för den enskilde, utan påverkar ofta den överskuldsattes familj och närstående negativt. Det är även ett samhällsproblem. Juridiken är ett av de verktyg som behövs för att…
Köp här

Isbn: 9789139116745

Utgivningsår: 20190917

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gösta Walin, Torkel Gregow, Göran Millqvist, Annina H. Persson

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
En grundläggande kommentar till utsökningsbalken med utförliga hänvisningar till förarbeten, praxis och annan litteratur. Den förra upplagan av detta arbete utkom i början av år 2009. Sedan dess har en del ändringar skett i utsökningsbalken. Bl.a. har införts möjlighet att sälja utmätt lös egendom på auktion som hålls…
Köp här

Isbn: 9789139019879

Utgivningsår: 20171201

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Hans Elliot

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika är ett verktyg som gör att du blir effektivare och vinner tid vid arbetet med förvaltarberättelsen. Både med metod och formulering. Strukturen följer de krav som ställs på en förvaltarberättelse och vilka olika typer av konkursgäldenärer som omfattas av respektive…
Köp här

Isbn: 9789186325183

Utgivningsår: 20191209

Utgivare: Limhamnsgruppen

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Internationell rätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
FÖRFATTNINGSSAMLING I KREDIT- OCH OBESTÅNDSRÄTT, EU-RÄTT OCH ASSOCIATIONSRÄTT innehåller en för kredit- och obeståndsrätt relevanta lagtexter (vissa i urval) i civilrätt, brottslighet och förbud relaterad till näringsverksamhet, obeståndsrätt och EU-rätt. EU-rätten omfattar områdena erkännande och verkställighet av…
Köp här

Isbn: 9789139208365

Utgivningsår: 20161020

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Överskuldsättningen bland privatpersoner medför en rad negativa konsekvenser för den skuldsatte, men även för borgenärer och samhället i övrigt. De samhällsekonomiska kostnaderna bedöms uppgå till miljardbelopp varje år.Genom skuldsaneringsinstitutet erbjuds de svårast skuldsatta en…
Köp här

Isbn: 9789138240229

Utgivningsår: 20131011

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Eric Gustafsson, Hans Renman

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Insolvensrätten håller på att förändras. Det har blivit vanligt att företag med ekonomiska problem blir föremål för omfattande räddningsinsatser i syfte att undvika konkurs. Reglerna om offentligt tvångsackord i 3 kap. lagen om företagsrekonstruktion är av central betydelse då andra alternativ än konkurs övervägs,…
Köp här

Isbn: 9789139019916

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Förslag om ett mer effektivt och ändamålsenligt konkursförfarande. Många av förfarandets olika delar ses över och moderniseras. En del i översynen rör ansvarsfördelningen mellan domstolen, Kronofogdemyndigheten (tillsynsmyndigheten i konkurser) och…
Köp här

Isbn: 9789138250075

Utgivningsår: 20191219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Erik Danhard

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
KonkursArbetsrätt – femte upplagan – är boken för alla som handlägger frågor om arbetstagares rättigheter och skyldigheter i samband med konkurser och företagsrekonstruktioner. Den vänder sig till konkursförvaltare, rekonstruktörer, kronofogdar, fackliga företrädare m fl. De arbets- och insolvensrättsliga frågor som…
Köp här

Isbn: 9789172235403

Utgivningsår: 20131130

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Har haft i uppdrag att ta fram förslag till de kompletterande regler som behövs med anledning av EU:s förordning om europeisk kvarstad på bankmedel. Förordningen antogs av Europaparlamentet och rådet i juli 2014 och syftar till att skapa ett enhetligt och snabbt system som ska underlätta för fordringsägare, särskilt…
Köp här

Isbn: 9789138243060

Utgivningsår: 20150609

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Insolvensvolymen innehåller regler om när någon inte kan betala sina skulder, såväl svenska författningar som EU-rätt. Från konkurs, förmånsrätt till skuldsanering och indrivning. Bland nyheterna i denna upplaga märks bl.a. förordningen om bistånd med delgivning utomlands och i Sverige samt att reglerna för motverkande…
Köp här

Isbn: 9789187387166

Utgivningsår: 20140328

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Lars Eric Gustafsson

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
“Företagsrekonstruktion och ackord” beskriver ur företagsekonomiskt, juridiskt och praktiskt perspektiv möjligheter och svårigheter att rekonstruera olönsamma företag.Förutom svenska rekonstruktions- och ackordsregler och det bästa sättet att genomföra en framgångsrik rekonstruktion inför domstol behandlas…
Köp här

Isbn: 9789139017578

Utgivningsår: 20140613

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Erik Danhard

Kategorier: Arbetsrätt Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
KonkursArbetsrätt – sjätte upplagan – är boken för alla som handlägger frågor om arbetstagares rättigheter och skyldigheter i samband med konkurser och företagsrekonstruktioner. Den vänder sig till konkursförvaltare, rekonstruktörer, kronofogdar, fackliga företrädare m fl. De arbets- och insolvensrättsliga frågor som…
Köp här

Isbn: 9789172237384

Utgivningsår: 20180904

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Analyserar innebörden av Europaparlamentets och rådets förordning om insolvensförfaranden (den reviderade insolvensförordningen) från ett svenskt perspektiv och föreslå de kompletterande författningsändringar och andra åtgärder som den ger anledning till. Genom den tidigare insolvensförordningen skapades ett europeiskt…
Köp här

Isbn: 9789138244180

Utgivningsår: 20160304

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Fredrik Benndorf, Nils-Bertil Morgell, Hans Ödén

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Denna bok är ingen traditionell lagkommentar, utan innehåller en praktisk redogörelse för hur en konkurs inleds, handläggs och avslutas. Här beskrivs vem som kan ansöka om konkurs och vad sökanden ska ange i sin ansökan. Vidare beskrivs bl.a. vilka tillgångar som ingår i konkursen och hur ”försvunna” tillgångar kan…
Köp här

Isbn: 9789139020967

Utgivningsår: 20190117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Ruukel

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
En löneindrivningsprocess börjar nästan alltid med att den anställdekonstaterar att lönen har uteblivit. Därefter följer en rad vägval somkan bli mer eller mindre komplicerade, men ofta bli avgörande för denanställdes möjlighet att få betalt.Obeståndsrätt och lönefordringar behandlar de olika skedena i dennaprocess:…
Köp här

Isbn: 9789139018704

Utgivningsår: 20161123

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Riksskatteverket

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Lärobok och uppslagsbok med tyngdpunkten på verkställighet av offentligrättsliga och privaträttsliga fordringar med stöd av författningar och internationella överenskommelser samt på handläggningen av svenska konkurser med utlandsanknytning. Tar upp såväl grundläggande regler som problemområden där rättspraxis saknas…
Köp här

Isbn: 9789138308554

Utgivningsår: 19970221

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
A number of academics and expert practitioners from Sweden, Norway, Denmark, Finland, Estonia, Latvia and Lithuania – the Nordic-Baltic Insolvency Network – have over the past five years regularly met to discuss draft texts of proposed rules for various blocks of insolvency law topics. The purpose of this activity has…
Köp här

Isbn: 9789139020240

Utgivningsår: 20160927

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Enar Folkesson

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Hur märker man när ett företag närmar sig en ekonomisk kris? Vad kan man göra för att om möjligt förhindra den? Om detta är för sent, vad kan man göra för att mildra effekterna? Hur kan ekonomiska kriser se ut? Hur genomförs en underhandsrekonstruktion, en företagsrekonstruktion, en likvidation eller en konkurs? Vad…
Köp här

Isbn: 9789198346619

Utgivningsår: 20180702

Utgivare: Borås Studentbokhandel, Borås Studentbokhandel AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
En lärobok och handbok i utsökningsrätt vid Kronofogdemyndigheten. En bok användbar också för andra som vill ha en introduktion till utsökningsrätten eller närmare kunskap om arbetet hos Kronofogden.
Köp här

Isbn: 9789138324004

Utgivningsår: 20080623

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Frågan om värdering är såväl ett teoretiskt som praktiskt 
problem och behöver belysas ur flera olika perspektiv. Det finns inte några enhetliga bestämmelser eller riktlinjer för när eller hur en värdering ska ske. Värdering av tillgångar görs inom fler olika ämnesområden och många gånger ställs man inför delvis samma…
Köp här

Isbn: 9789144124285

Utgivningsår: 20190424

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Marie Karlsson-Tuula, Annina H. Persson

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Boken syftar till att belysa lagen om företagsrekonstruktion ur såväl ett rättsteoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Boken är i huvudsak rättsteoretisk men i bilagorna ges även exempel på innehållet bl.a. i enrekonstruktionsplan och en rekonstruktörsberättelse. Vidare innehållerboken en instruktion som kan…
Köp här

Isbn: 9789139020653

Utgivningsår: 20170913

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Insolvensrättsligt forum är ett tvådagarssymposium som regelbundet hållits i Uppsala sedan 1990. Det riktar sig till envar som intresserar sig för en diskussion av tillämpningsfrågor och rättspolitik kopplad till aktuella insolvensrättsliga spörsmål med särskild inriktning på behovet av ny lagstiftning. Bakom…
Köp här

Isbn: 9789176786208

Utgivningsår: 20060415

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Norstedts Juridik

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Gäldenärens avtal utgör en av de viktigaste tillgångarna vid såväl företagsrekonstruktion som vid konkurs. Det är ett rättsområde som är komplext och som regleras på flera olika ställen i lagstiftningen. Vid företagsrekonstruktion finns ett lagrum i lagen om företagsrekonstruktion men vid konkurs tillämpas bl.a. 63 §…
Köp här

Isbn: 9789139009269

Utgivningsår: 20030521

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Internationell rätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Författningssamlingen innehåller en för kredit- och obeståndsrätt relevanta lagtexter i civilrätt, brottslighet och förbud relaterad till näringsverksamhet, obeståndsrätt och EU-rätt.Materialet speglar rättsläget i juni 2019.Författningssamlingen riktar sig till ekonomi- och juriststudenter inom både grund- och…
Köp här

Isbn: 9789139208754

Utgivningsår: 20190820

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Marie Karlsson-Tuula

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Gäldenärens avtal utgör en av de viktigaste tillgångarna vid såväl företagsrekonstruktion som vid konkurs. Det är ett rättsområde som är komplext och som regleras på flera olika ställen i lagstiftningen. Vid företagsrekonstruktion finns bestämmelsen 2 kap. 20 § i lagen om företagsrekonstruktion. Bestämmelsen reglerar…
Köp här

Isbn: 9789139020660

Utgivningsår: 20170811

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176787229

Utgivningsår: 20090317

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Gösta Walin, Torkel Gregow, Peter Löfmarck, Peter Millqvist, Annina H Persson

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
I den nya upplagan av kommentaren till utsökningsbalken har bland mycket annat den nya organisationen inom exekutionsväsendet beaktats. En nyhet är att författarna diskuterar och tar ståndpunkt till en hel del frågor som har uppkommit i Kronofogdemyndighetens praktiska verksamhet och som inte har behandlats i tidigare…
Köp här

Isbn: 9789139012665

Utgivningsår: 20090206

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt innehåller en sammanställning av centrala rättsall inom de obeståndsrättsliga, fordringsrättsliga-, säkerhetsrättsliga och sakrättsliga områdena. Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt vänder sig till alla som har intresse av och/eller har anledning att fördjupa sig…
Köp här

Isbn: 9789139209232

Utgivningsår: 20190820

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Welamson, Mikael Mellqvist

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Sedan förra upplagan har många nya rättsfall och ny lagstiftning tillkommit. Den insolvensrättsliga diskussionen har varit livlig och har avsatt spår i litteraturen, varför många delar i boken är helt omskrivna. En språklig modernisering har också ansetts nödvändig inför denna nya upplaga. Bokens huvudämne är…
Köp här

Isbn: 9789139204794

Utgivningsår: 20130123

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176789124

Utgivningsår: 20141113

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Mikael Möller

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Denna bok innehåller ett urval av rättsutlåtanden, rättsutredningar, promemorior och sammanfattningar av muntliga konsultationer – kort sagt ”utlåtanden” – som författaren har skrivit efter förfrågningar från praktiskt verksamma jurister i anslutning till konkreta fall och tvister på det insolvensrättsliga…
Köp här

Isbn: 9789139019190

Utgivningsår: 20160128

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Hans Elliot

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Rekonstruktionspraktikan är ett oumbärligt hjälpmedel för dig som arbetar med företagsrekonstruktion, inklusive lönegaranti, både som rekonstruktör och assisterande medarbetare. Praktikan innehåller en systematisk sammanställning av praktiskt taget alla handlingar enligt lagen om företagsrekonstruktion och…
Köp här

Isbn: 9789186325176

Utgivningsår: 20190624

Utgivare: Limhamnsgruppen, Tryckeri AB CA Andersson & Co

Mediatyp: BC

av: Mikael Mellqvist, Lars Welamson

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Denna bok är en lärobok i insolvensrätt, främst konkursrätt. Boken är frikostig med hänvisningar till rättsfall, förarbeten och annan relevant litteratur och är därför också användbar som en handbok.
Köp här

Isbn: 9789139207740

Utgivningsår: 20170310

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Internasjonale konkurser omhandler en rekke problemstillinger som oppstår når en virksomhet med tilknytning til flere land, går konkurs. De såkalte internasjonale konkursene har alltid skapt problemer, og for en bostyrer har det ofte vært vanskelig, både rettslig og rent faktisk, å disponere over aktiva i utlandet.…
Köp här

Isbn: 9788202442897

Utgivningsår: 20141016

Utgivare: Cappelen Damm, Cappelen Damm

Mediatyp: BC