Bläddra

av: Ola Eriksson, Anders Haglund, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Redovisning: offentliga finanser Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Riksdagen har beslutat om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag som ska gälla från och med 2019 och som ersätter tidigare redovisningslag från 1997. Den nya lagen bygger i hög grad på den tidigare lagstiftningen. De huvudsakliga förändringarna som gjorts i lagen är att stora delar av Rådet för kommunal…
Köp här

Isbn: 9789144128726

Utgivningsår: 20190315

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet. Den tionde upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, ny rättspraxis och ny litteratur på området.
Köp här

Isbn: 9789139208921

Utgivningsår: 20190110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bo-Göran Jansson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatter 2017 – pension och försäkring vänder sig till försäkrings­förmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälpmedel i det dagliga arbetet, men kan också…
Köp här

Isbn: 9789144118536

Utgivningsår: 20170224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Carl Espersson, Ulf Hellbacher

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring
Sverige var det första landet i världen som införde en särskild försäkring för att ersätta patienter för skador i samband med behandling inom hälso- och sjukvården samt tandvården. År 1975 tillkom en frivillig patientförsäkring som den 1 januari 1997 ersattes av patientskadelagen. Denna bok är den första utförliga…
Köp här

Isbn: 9789163908149

Utgivningsår: 20161101

Utgivare: Patientförsäkringsföreningens Service, Vulkan

Mediatyp: BC

av: Stefan Lindskog

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Denna bok kommenterar reglerna om kapitalbrist i aktiebolag som är praktiskt viktiga men många gånger svårtolkade. Detta leder ofta till missuppfattningar om det verkliga rättsläget. Inom affärslivet har därför skapats ett tämligen egenartat inhemskt regelverk utan egentlig motsvarighet i andra länder. Reglerna har…
Köp här

Isbn: 9789139017530

Utgivningsår: 20151001

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144091082

Utgivningsår: 20130327

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105436

Utgivningsår: 20170421

Utgivare: Karnov Group, Elanders Sverige AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Regelsamlingen för värdepapper med fokus på fonder och aktier. Nu med både MiFID och MiFID II, MiFIR och den nya regleringen av marknadsmissbruk.
Köp här

Isbn: 9789187387753

Utgivningsår: 20160905

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Ella Grundell, Johan Lycke, Alf-Peter Svensson

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Värdepappersmarknaden har en mycket viktig funktion i samhället. För att säkerställa att verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt har staten och marknadens aktörer gemensamt byggt upp ett regelverk som anger ramen för den finansiella verksamheten.Läs merRegelverk på värdepappersmarknaden är en av fyra…
Köp här

Isbn: 9789147098026

Utgivningsår: 20120206

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Utredningen föreslår bland annat att börsbolag och finansiella företag ska vara tvungna att byta revisionsbyrå efter viss tid (s.k. byrårotation). Det föreslås också att revisionsberättelsen framöver ska innehålla mer information till nytta för företagens intressenter. Revisionsutskotten, som ska övervaka att…
Köp här

Isbn: 9789138242995

Utgivningsår: 20150605

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139116233

Utgivningsår: 20161031

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Lars Gorton, Torkel Gregow, Lars Heuman, Tobias Johansson, Jan Kleineman, Fredric Korling, Gertrud Lennander, Lennart Lynge Andersen, Göran Millqvist, Jori Munukka, Marcus Radetzki, Teresa Simon-Almendal, Gustaf Sjöberg, Jessika van der Sluijs, Rolf Åbjörnsson, Sören Öman

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet har till uppgift att främja forskning och forskarutbildning inom affärsjuridik. Det sker bland annat genom att Centret tar initiativ till samt leder och samordnar forskningsprojekt. Centret anordnar också vetenskapliga föreläsningar, seminarier och…
Köp här

Isbn: 9789172234659

Utgivningsår: 20111212

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Försäkringsvolymen är regelsamlingen för försäkringsföretag. Innehåller nya Solvens II-förordningen som är direktverkande, Solvens II-direktivet och försäkringsförmedlingsdirektivet m.m.
Köp här

Isbn: 9789187387746

Utgivningsår: 20160905

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Rätt till a-kassa för frilansare med eller utan F-skatt! Föreslår tydligare regler om a-kasseersättning för dem som jobbar på uppdrag av en eller flera arbetsgivare.Den nuvarande definitionen av företagare kompletteras med ett par schablonregler: a) Uppdragstagare med F-skattsedel ska alltid betraktas som företagare…
Köp här

Isbn: 9789138236000

Utgivningsår: 20110620

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Christer Westermark

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Den omarbetade tredje upplagan av boken om lagar om bokföring och revision har tagit hänsyn till de ändringar i lagar och praxis som skettunder de senaste åren. Eftersom bokföringslagen är en ramlag är de normgivande organens roll betydande. Innebörden av god redovisningssed är central för såväl redovisning som…
Köp här

Isbn: 9789139016076

Utgivningsår: 20120130

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Erik Danhard

Kategorier: Arbetsrätt Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
KonkursArbetsrätt – sjätte upplagan – är boken för alla som handlägger frågor om arbetstagares rättigheter och skyldigheter i samband med konkurser och företagsrekonstruktioner. Den vänder sig till konkursförvaltare, rekonstruktörer, kronofogdar, fackliga företrädare m fl. De arbets- och insolvensrättsliga frågor som…
Köp här

Isbn: 9789172237384

Utgivningsår: 20180904

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Behandlar de delar av Kronogogdens verksamhet som regleras av framförallt utsökningsbalken. Utmätningsförfarandet ges stort utrymme. Boken innehåller dessutom särskilda avsnitt om bl.a. exekutiv försäljning, avhysning, handräckning och kvarstad, samt återtagning.
Köp här

Isbn: 9789186525477

Utgivningsår: 20111221

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Lämnar förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra de reviderade och nya regler för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument. I uppdraget…
Köp här

Isbn: 9789138242193

Utgivningsår: 20150130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Eric Gustafsson

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
“Företagsrekonstruktion och ackord” beskriver ur företagsekonomiskt, juridiskt och praktiskt perspektiv möjligheter och svårigheter att rekonstruera olönsamma företag. Förutom svenska rekonstruktions- och ackordsregler och det bästa sättet att genomföra en framgångsrik rekonstruktion inför domstol behandlas…
Köp här

Isbn: 9789139017578

Utgivningsår: 20140613

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Gabriel Oxenstierna, Mattias Anjou

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Investeringar och värdepapper Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Specialister på värdepappersmarknaden är en bok som ger kvalificerad kunskap om värdepappersmarknaden ur såväl finansekonomisk och juridisk som administrativ synvinkel. Den är särskilt framtagen för att passa dig som arbetar som specialist i finansbranschen, exempelvis som aktiemäklare, kapitalförvaltare, analytiker…
Köp här

Isbn: 9789144101439

Utgivningsår: 20160329

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Dannberg, Robert Dahlström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Pensioner Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
En handbok om tjänstepensioner för rådgivare. Handboken fungerar som uppslagsbok i kundmötet och ingår som kurslitteratur hos Contento Wassum Academy. Fokus ligger på tjänstepensioner, men visar även tjänstepensionen i sitt sammanhang, det vill säga tillsammans med allmän försäkring och privat pensionssparande. I boken…
Köp här

Isbn: 9789198208023

Utgivningsår: 20160302

Utgivare: Learnify

Mediatyp: BC

av: Ella Grundell, Johan Lycke, Alf-Peter Svensson, Gerhard Winroth

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
”Etik och regelverk på värdepappersmarknaden” är en av tre böcker i en serie framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för värdepappersmarknaden. Boken är anpassad till delområde 4 och 5 i kunskapskraven och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kapitelindelningen följer i huvudsak…
Köp här

Isbn: 9789147109319

Utgivningsår: 20130314

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Ser över beskattningen av livförsäkringsföretagen. Utredningens förslag innebär bland annat en anpassning av regelerverket till dagens tjänstepensionsplaner, som domineras av så kallade avgiftsbestämda utfästelser där pensionsborgenärerna står risken. Utredningen lämnar också förslag för att göra de olika sätten att…
Köp här

Isbn: 9789138243244

Utgivningsår: 20150630

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Heuman

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
I denna nya upplaga av boken behandlas: • Skiljeförfarande inklusive reglerna om förenklat förfarande• Betalningsföreläggande och handräckning• Mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och underhåll samtreglerna om underhållsstöd• Domstolsärenden• Utsökningsrätt• Konkursrätt• Företagsrekonstruktion• Skuldsanering Vid…
Köp här

Isbn: 9789139205555

Utgivningsår: 20140129

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172235199

Utgivningsår: 20130611

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Stefan Olsson

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
God redovisningsed är den rättsliga standard som styr det materiella innehållet i den svenska redovisningsrätten. Både bokföringslagen och årsredovisningslagen är relativt kortfattade ramlagar, vilka hänvisar till denna rättsliga standard. Även inkomstskattelagen hänvisar till god redovisningssed. Som sådan räknas…
Köp här

Isbn: 9789176787571

Utgivningsår: 20100614

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Aktiemarknadsnämndens material sammanställt i en volym. Viktig vägledning vid tolkning av till exempel takeover- och budpliktsregler.
Köp här

Isbn: 9789187387760

Utgivningsår: 20160905

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Två tredjedels majoritet…… på bolagsstämman ska räcka för beslut om riktade emissioner av aktier. I dagsläget gäller 90 procents majoritet enligt de s.k. Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen. Föreslår också att riktade emissioner i bolag som står för mindre än en procent av omsättningen i koncernen ska…
Köp här

Isbn: 9789138236093

Utgivningsår: 20110704

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Krister Moberg, Niklas Valentin, Peter Åkersten

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Inom det område som boken omfattar, huvudsakligen reglerna om revision i aktiebolagslagen och revisorslagens bestämmelser, har åtskilligt hänt sedan 2006. Ambitionen har därför i första hand varit att uppdatera boken med hänsyn till ny lagstiftning men behålla dess disposition. Vissa avsnitt har behövt skrivas om och…
Köp här

Isbn: 9789139016373

Utgivningsår: 20141024

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Anna Molin, Ulf Svensson

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
GÅVA tar upp den praktiska juridiken kring gåvor av olika slag, t ex av fastigheter eller av värdepapper, bostadsrätter, lösöre eller kontanter. Även närliggande områden behandlas i boken såsom gåvoutfästelser, förskott på arv och förstärkt laglottsskydd. Vilka villkor kan vara giltiga, vad händer om gåvotagaren är…
Köp här

Isbn: 9789170276231

Utgivningsår: 20100318

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Nyheter i urval Ny lag om försäkringsdistribution och nya föreskrifter från Finansinspektion till följd av det nya EU-direktivet om försäkringsdistribution IDD Den nya förenklade lagen om ekonomiska föreningar innebär en rad ändringar på försäkringsområdet
Köp här

Isbn: 9789188735119

Utgivningsår: 20180903

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av: Per Nilsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Pensioner Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Alla som förvärvsarbetar, bedriver näringsverksamhet eller uppbär sjuk- eller föräldrapenning eller arbetslöshetsersättning betalar en allmän pensionsavgift på 7 procent av inkomsten eller ersättningen. Dessutom betalar arbetsgivaren, egenföretagaren och staten en ålderspensionsavgift på 10,21 procent. Dessa avgifter,…
Köp här

Isbn: 9789186949891

Utgivningsår: 20170608

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Har haft i uppdrag att lämna förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av det s.k. öppenhetsdirektivet. Utredningen lämnar förslag till en ny ordning för redovisningstillsyn i Sverige. Utredningen föreslår bl.a att Finansinspektionen, som är…
Köp här

Isbn: 9789138242490

Utgivningsår: 20150305

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Mikael Ruukel

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
En löneindrivningsprocess börjar nästan alltid med att den anställdekonstaterar att lönen har uteblivit. Därefter följer en rad vägval somkan bli mer eller mindre komplicerade, men ofta bli avgörande för denanställdes möjlighet att få betalt. Obeståndsrätt och lönefordringar behandlar de olika skedena i dennaprocess:…
Köp här

Isbn: 9789139018704

Utgivningsår: 20161123

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Bo-Göran Jansson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatter 2015 – pension och försäkring vänder sig till försäkringsförmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälp­medel i det dagliga arbetet, men kan också…
Köp här

Isbn: 9789144106953

Utgivningsår: 20150327

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Dannberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Pensioner Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
En handbok om tjänstepensioner för rådgivare. Handboken fungerar som uppslagsbok i kundmötet och ingår som kurslitteratur hos Contento Wassum Academy. Fokus ligger på tjänstepensioner, men visar även tjänstepensionen i sitt sammanhang, det vill säga tillsammans med allmän försäkring och privat pensionssparande. I boken…
Köp här

Isbn: 9789198208030

Utgivningsår: 20170301

Utgivare: Learnify

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Aktiemarknadsnämndens material sammanställt i en volym. Viktig vägledning vid tolkning av till exempel takeover- och budpliktsregler. Aktiemarknadsnämndens uttalanden lämpar sig för ledningen av börsbolag och de som arbetar med dessa bolag såsom affärsjurister och revisorer
Köp här

Isbn: 9789187387913

Utgivningsår: 20170801

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av: Marcus Radetzki

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok behandlas de regler och principer som äger tillämpning vid tolkning av försäkringsvillkor. Boken har tre huvudsyften, nämligen:– klargöra vilka faktorer som kan äga inflytande vid tolkning av försäkringsvillkor,– att analysera hur dessa tolkningsfaktorer förhåller sig till varandra och att på…
Köp här

Isbn: 9789147114566

Utgivningsår: 20140411

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB