Bläddra

av: Ola Eriksson, Anders Haglund, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Redovisning: offentliga finanser Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Riksdagen har beslutat om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag som ska gälla från och med 2019 och som ersätter tidigare redovisningslag från 1997. Den nya lagen bygger i hög grad på den tidigare lagstiftningen. De huvudsakliga förändringarna som gjorts i lagen är att stora delar av Rådet för kommunal…
Köp här

Isbn: 9789144128726

Utgivningsår: 20190315

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Hans Renman

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att så kort och koncist som möjligt beskriva gällande rätt i vissa process- och insolvensrättsliga frågor som aktualiseras vid en återvinningsprocess i konkurs. I boken beskrivs bl.a. de formella reglerna om vem som kan påkalla återvinning, hur återvinning påkallas och när återvinning senast…
Köp här

Isbn: 9789139016007

Utgivningsår: 20130412

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Hans Elliot

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Konkurspraktikan är idag den mest heltäckande instruktionsboken för dig som arbetar med konkurs, både i konkursförvaltning och i myndighetskontroll. Innehållet är en systematisk sammanställning av beståndsdelarna i praktiskt taget alla konkurshandlingar samt när och vart expediering ska ske. Boken innehåller också ett…
Köp här

Isbn: 9789186325169

Utgivningsår: 20190514

Utgivare: Limhamnsgruppen, Tryckeri AB CA Andersson & Co

Mediatyp: BC

av: Bo-Göran Jansson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatter 2017 – pension och försäkring vänder sig till försäkrings­förmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälpmedel i det dagliga arbetet, men kan också…
Köp här

Isbn: 9789144118536

Utgivningsår: 20170224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Carl Espersson, Ulf Hellbacher

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring
Sverige var det första landet i världen som införde en särskild försäkring för att ersätta patienter för skador i samband med behandling inom hälso- och sjukvården samt tandvården. År 1975 tillkom en frivillig patientförsäkring som den 1 januari 1997 ersattes av patientskadelagen. Denna bok är den första utförliga…
Köp här

Isbn: 9789163908149

Utgivningsår: 20161101

Utgivare: Patientförsäkringsföreningens Service, Vulkan

Mediatyp: BC

av: Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet. Den tionde upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, ny rättspraxis och ny litteratur på området.
Köp här

Isbn: 9789139208921

Utgivningsår: 20190110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Eva Törning, Maria Albanson

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Boken beskriver redovisning på ett överskådligt och pedagogiskt sätt – anpassad till de sammanhang jurister kommer att verka i. Boken ger god insikt i gällande regler och ökar förståelsen för informationen i till exempel en årsredovisning.Läs merGenom boken lär sig juriststudenten att skilja på och förstå sambandet…
Köp här

Isbn: 9789147114795

Utgivningsår: 20150120

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Syftet med utredningen har varit att säkerställa att eventuella förändringar av premiepensionssystemet bidrar till att fler sparare får en långsiktigt bra avkastning på sitt premiepensionskapital till rimlig risk och kostnad, vilket utredningen har tolkat på det sättet att de förslag utredningen lämnar ska öka…
Köp här

Isbn: 9789138244982

Utgivningsår: 20160926

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Heuman

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
I denna nya upplaga av boken behandlas: • Skiljeförfarande inklusive reglerna om förenklat förfarande• Betalningsföreläggande och handräckning• Mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och underhåll samtreglerna om underhållsstöd• Domstolsärenden• Utsökningsrätt• Konkursrätt• Företagsrekonstruktion• Skuldsanering Vid…
Köp här

Isbn: 9789139205555

Utgivningsår: 20140129

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172235199

Utgivningsår: 20130611

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Karin Eklund, Daniel Stattin

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Kapitalmarknadsrätten innehåller regler om verksamheten på kapitalmarknaden, bland annat regler om olika slag av finansiella företag som banker, försäkringsbolag, fonder och marknadsplatser. Kapitalmarknadsrätten innehåller med få undantag inte materiella regler om den verksamhet som bedrivs (dessa återfinns oftast i…
Köp här

Isbn: 9789176788943

Utgivningsår: 20160122

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Försäkringsvolymen är regelsamlingen för försäkringsföretag. Innehåller nya Solvens II-förordningen som är direktverkande, Solvens II-direktivet och försäkringsförmedlingsdirektivet m.m. Försäkringsvolymen samlar gällande rätt på försäkringsområdet. Lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rätt är uppdaterade utifrån…
Köp här

Isbn: 9789187387944

Utgivningsår: 20170825

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT – GÄR INTE AT KÖPA I TRYCKT FORM. Spekulativa värdepappersaffärer ska övervakas!Föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning.Blankningsförordningen ska minska riskerna för att blankning, derivattransaktioner och liknande värdepappersaffärer bidrar till att skapa…
Köp här

Isbn: 9789138237137

Utgivningsår: 20120330

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Krister Moberg, Niklas Valentin, Peter Åkersten

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Inom det område som boken omfattar, huvudsakligen reglerna om revision i aktiebolagslagen och revisorslagens bestämmelser, har åtskilligt hänt sedan 2006. Ambitionen har därför i första hand varit att uppdatera boken med hänsyn till ny lagstiftning men behålla dess disposition. Vissa avsnitt har behövt skrivas om och…
Köp här

Isbn: 9789139016373

Utgivningsår: 20141024

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Anna Molin, Ulf Svensson

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
GÅVA tar upp den praktiska juridiken kring gåvor av olika slag, t ex av fastigheter eller av värdepapper, bostadsrätter, lösöre eller kontanter. Även närliggande områden behandlas i boken såsom gåvoutfästelser, förskott på arv och förstärkt laglottsskydd. Vilka villkor kan vara giltiga, vad händer om gåvotagaren är…
Köp här

Isbn: 9789170276231

Utgivningsår: 20100318

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Nyheter i urval Ny lag om försäkringsdistribution och nya föreskrifter från Finansinspektion till följd av det nya EU-direktivet om försäkringsdistribution IDD Den nya förenklade lagen om ekonomiska föreningar innebär en rad ändringar på försäkringsområdet
Köp här

Isbn: 9789188735119

Utgivningsår: 20180903

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Värdepappersvolymen är FAR Akademis samlingsverk för värdepapper, med fokus på fonder och aktier. Här hittar du bland annat de senaste EU-reglerna och Finansinspektionens föreskrifter. FAR Akademi erbjuder dig en bok som innehåller allt du behöver för att hålla dig uppdaterad. Nyheterna i korthet Det har skett stora…
Köp här

Isbn: 9789187387265

Utgivningsår: 20140829

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Marcus Radetzki

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd
I denna bok presenteras, analyseras och diskuteras de regler och principer som i svensk utomkontraktuell skadeståndsrätt styr skadeståndsberäkningen vid sakskada. Sedan den förra upplagan av boken publicerades har frågor om skadeståndsberäkning vid sakskada aktualiserats i flera prejudikat från Högsta domstolen som i…
Köp här

Isbn: 9789139021421

Utgivningsår: 20190716

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
I oktober 2014 fick en särskild utredare uppdraget att lämna förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU av den 23 juli 2014 om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när…
Köp här

Isbn: 9789138243169

Utgivningsår: 20150622

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Ruukel

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
En löneindrivningsprocess börjar nästan alltid med att den anställdekonstaterar att lönen har uteblivit. Därefter följer en rad vägval somkan bli mer eller mindre komplicerade, men ofta bli avgörande för denanställdes möjlighet att få betalt. Obeståndsrätt och lönefordringar behandlar de olika skedena i dennaprocess:…
Köp här

Isbn: 9789139018704

Utgivningsår: 20161123

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Bo-Göran Jansson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatter 2015 – pension och försäkring vänder sig till försäkringsförmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälp­medel i det dagliga arbetet, men kan också…
Köp här

Isbn: 9789144106953

Utgivningsår: 20150327

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Dannberg, Robert Dahlström, Magnus Dahlgren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Pensioner Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Denna bok vänder sig till dig som är rådgivare. Det är en handbok som på ett överskådligt sätt beskriver de viktigaste reglerna för tjänstepensioner, skatter mm. I boken beskrivs reglerna som de ser ut 2014. Avsikten är att boken ska uppdateras årligen. Författare är: Jur kand Björn Dannberg som driver Björn Dannberg…
Köp här

Isbn: 9789198208009

Utgivningsår: 20141001

Utgivare: Learnify

Mediatyp: BB

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut. Bankvolymen riktar sig till dig som arbetar med lednings-, ekonomi-, compliance- och kapitaltäckningsfrågor för banker. Ytterligare yrkesroller som boken passar för är affärsjurister och revisorer som är externa rådgivare…
Köp här

Isbn: 9789187387920

Utgivningsår: 20170825

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av: Henric Falkman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Verksamheten i privata försäkringsföretag har länge ansetts vara av särskild betydelse för både enskilda och samhälle. På samma gång är verksamheten komplex till sin natur och förenad med särskilda risker. Det betyder bland annat att en kund normalt saknar förmåga att bedöma om en försäkringsgivare kommer att kunna…
Köp här

Isbn: 9789172237827

Utgivningsår: 20190915

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Mats Beckman, Magnus Björkman, Robert Dahlström, Ella Grundell, Erik Holmstrand, Lennart Lundquist, Urban Rydin, Alf-Peter Svensson, Jan Wiberg

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
”Rådgivning på värdepappersmarknaden” är framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för Licensieringstest för rådgivare. Boken är anpassad till 2015 års kunskapskrav och ger aktuella, grundläggande kunskaper. Kunskapskraven utgör en grundnivå av kunskap som licenshavare i målgruppen måste ha, oavsett…
Köp här

Isbn: 9789147116423

Utgivningsår: 20140306

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Riksskatteverket

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Lärobok och uppslagsbok med tyngdpunkten på verkställighet av offentligrättsliga och privaträttsliga fordringar med stöd av författningar och internationella överenskommelser samt på handläggningen av svenska konkurser med utlandsanknytning. Tar upp såväl grundläggande regler som problemområden där rättspraxis saknas…
Köp här

Isbn: 9789138308554

Utgivningsår: 19970221

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kortfattad orientering om försäkringsrätten, främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer men användbar för alla som behöver en introduktion i ämnet.
Köp här

Isbn: 9789139205791

Utgivningsår: 20120525

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Erik Danhard

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
KonkursArbetsrätt – femte upplagan – är boken för alla som handlägger frågor om arbetstagares rättigheter och skyldigheter i samband med konkurser och företagsrekonstruktioner. Den vänder sig till konkursförvaltare, rekonstruktörer, kronofogdar, fackliga företrädare m fl. De arbets- och insolvensrättsliga frågor som…
Köp här

Isbn: 9789172235403

Utgivningsår: 20131130

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789176789124

Utgivningsår: 20141113

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Regelsamlingen för värdepapper med fokus på fonder och aktier. Nu med MiFID II, MiFIR och den nya regleringen av marknadsmissbruk. Värdepappersvolymen samlar EU-rätt, lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter och självregleringen för värdepappersföretag och kreditinstitut. Reglerna är indelade i ämnesområden. Det…
Köp här

Isbn: 9789187387951

Utgivningsår: 20170825

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Trots vissa positiva tendenser i de äldres sysselsättning är förändringarna blygsamma. Sverige har fortfarande en de facto normal pensionsålder på 65 år. Antalet arbetade timmar ökar bland äldre, men mycket långsamt. Det är inte uthålligt. När vi lever längre måste vi arbeta längre, annars blir pensionsnivåerna för…
Köp här

Isbn: 9789138239247

Utgivningsår: 20130424

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Olsson

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
I Redovisningsrätt beskrivs, introducerande och översiktligt, svenska och internationella redovisningsnormer. En utgångspunkt tas i redovisningsrättens särdrag som rättsvetenskaplig disciplin, t.ex. i fråga om normbildning och konstitutionell ställning. Med start i den enskilda affärshändelsen går framställningen…
Köp här

Isbn: 9789139016403

Utgivningsår: 20120709

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Penningtvättslagen är en handbok som i första hand vänder sig till redovisningskonsulter och revisorer. Dessa omfattas av penningtvättslagen, vilket bland annat innebär att de ska anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister, uppfylla kraven på kundkännedom och i vissa fall göra anmälan till Finanspolisen. I…
Köp här

Isbn: 9789170278716

Utgivningsår: 20131122

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Nyheter i urval Ny EU-förordning om penningmarknadsfonder som ska tillämpas från den 21 juli 2018 Nationella anpassningar till den nya EU-förordningen om penningmarknadsfonder Den nya förenklad lagen om ekonomiska föreningar får till följd att en rad bestämmelser ändras inom värdepappersområdet Ny tillsynsordning över…
Köp här

Isbn: 9789188735126

Utgivningsår: 20180903

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Det samlade regelverket för revisorer och revisionsföretag. Regelsamlingen innehåller ISA, RevR och RevU, Revisorsnämndens regelverk samt lagar som reglerar revisorer och revision. I FARs Samlingsvolym – revision finns de regler som reglerar verksamheten för revisorer och revisionsföretag. Här hittar du RevR 709 och…
Köp här

Isbn: 9789187387340

Utgivningsår: 20150206

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Internationell rätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Författningssamlingen innehåller en för kredit- och obeståndsrätt relevanta lagtexter i civilrätt, brottslighet och förbud relaterad till näringsverksamhet, obeståndsrätt och EU-rätt. Materialet speglar rättsläget i juni 2019. Författningssamlingen riktar sig till ekonomi- och juriststudenter inom både grund- och…
Köp här

Isbn: 9789139208754

Utgivningsår: 20190820

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Analyserar innebörden av Europaparlamentets och rådets förordning om insolvensförfaranden (den reviderade insolvensförordningen) från ett svenskt perspektiv och föreslå de kompletterande författningsändringar och andra åtgärder som den ger anledning till. Genom den tidigare insolvensförordningen skapades ett europeiskt…
Köp här

Isbn: 9789138244180

Utgivningsår: 20160304

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Emil Elgebrant

Kategorier: Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Intresset för olika kryptovalutor har ökat lavinartat sedan Satoshi Nakamoto gav ut sin text Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System 2009. Betalningar med bitcoins och andra liknande betalningsmedel har dock visat sig ställa flera befintliga rättsliga lösningar och förklaringsmodeller på sin spets. Hur väl…
Köp här

Isbn: 9789139019138

Utgivningsår: 20160404

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Bo-Göran Jansson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatter 2016 – pension och försäkring vänder sig till försäkringsförmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälp­medel i det dagliga arbetet, men kan också…
Köp här

Isbn: 9789144112459

Utgivningsår: 20160308

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Enar Folkesson

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Hur märker man när ett företag närmar sig en ekonomisk kris? Vad kan man göra för att om möjligt förhindra den? Om detta är för sent, vad kan man göra för att mildra effekterna? Hur kan ekonomiska kriser se ut? Hur genomförs en underhandsrekonstruktion, en företagsrekonstruktion, en likvidation eller en konkurs? Vad…
Köp här

Isbn: 9789198346619

Utgivningsår: 20180702

Utgivare: Borås Studentbokhandel, Borås Studentbokhandel AB

Mediatyp: BC