Bläddra

av: Henric Falkman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Verksamheten i privata försäkringsföretag har länge ansetts vara av särskild betydelse för både enskilda och samhälle. På samma gång är verksamheten komplex till sin natur och förenad med särskilda risker. Det betyder bland annat att en kund normalt saknar förmåga att bedöma om en försäkringsgivare kommer att kunna…
Köp här

Isbn: 9789172237827

Utgivningsår: 20190915

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789151919027

Utgivningsår: 20191022

Utgivare: Scandinavian RE Production AB, GöteborgsTryckeriet

Mediatyp: BC

av: Hans Renman

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att så kort och koncist som möjligt beskriva gällande rätt i vissa process- och insolvensrättsliga frågor som aktualiseras vid en återvinningsprocess i konkurs. I boken beskrivs bl.a. de formella reglerna om vem som kan påkalla återvinning, hur återvinning påkallas och när återvinning senast…
Köp här

Isbn: 9789139016007

Utgivningsår: 20130412

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Ola Eriksson, Anders Haglund, Torbjörn Tagesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Redovisning: offentliga finanser Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Riksdagen har beslutat om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag som ska gälla från och med 2019 och som ersätter tidigare redovisningslag från 1997. Den nya lagen bygger i hög grad på den tidigare lagstiftningen. De huvudsakliga förändringarna som gjorts i lagen är att stora delar av Rådet för kommunal…
Köp här

Isbn: 9789144128726

Utgivningsår: 20190315

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Hans Elliot

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Konkurspraktikan är idag den mest heltäckande instruktionsboken för dig som arbetar med konkurs, både i konkursförvaltning och i myndighetskontroll. Innehållet är en systematisk sammanställning av beståndsdelarna i praktiskt taget alla konkurshandlingar samt när och vart expediering ska ske. Boken innehåller också ett…
Köp här

Isbn: 9789186325169

Utgivningsår: 20190514

Utgivare: Limhamnsgruppen, Tryckeri AB CA Andersson & Co

Mediatyp: BC

av: Bo-Göran Jansson, Lars Bergendal, Carl Johan Rundquist

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I ett försäkringsavtal har innehållet betydelse inte bara för parterna i avtalet, utan även för andra, exempelvis förmånstagare och panthavare. Det är därför viktigt med en god kunskap om gällande regelsystem, så att inte syftet med avtalet förfelas eller rättsförluster uppstår. Juridik – personförsäkring ger dels en…
Köp här

Isbn: 9789144127644

Utgivningsår: 20191031

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Utredningen tillsattes efter att en dom från EU-domstolen i december 2017 förändrade förutsättningarna för den svenska garantipensionen. Domen innebar en förändring av hur garantipensionen ska beräknas för den som har varit bosatt i fler medlemsstater i EU. Huvuddragen…
Köp här

Isbn: 9789138249901

Utgivningsår: 20191211

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anna Molin, Ulf Svensson

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
GÅVA tar upp den praktiska juridiken kring gåvor av olika slag, t ex av fastigheter eller av värdepapper, bostadsrätter, lösöre eller kontanter. Även närliggande områden behandlas i boken såsom gåvoutfästelser, förskott på arv och förstärkt laglottsskydd. Vilka villkor kan vara giltiga, vad händer om gåvotagaren är…
Köp här

Isbn: 9789170276231

Utgivningsår: 20100318

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Henric Ask, Erik Danhard

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Att driva in lön till arbetstagare är en viktig uppgift för fackliga företrädare. Löneindrivning måste ske med hänsyn till att arbetsgivaren förr eller senare kan komma att försättas i konkurs. Frågan måste handläggas rätt och inom de tidsfrister som gäller. Löneindrivning och konkurs ger en vägledning i de…
Köp här

Isbn: 9789189076990

Utgivningsår: 20150917

Utgivare: Lars Åhnberg

Mediatyp: BC

av: Bo-Göran Jansson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatter 2017 – pension och försäkring vänder sig till försäkrings­förmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälpmedel i det dagliga arbetet, men kan också…
Köp här

Isbn: 9789144118536

Utgivningsår: 20170224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ann-Sofie Henrikson, Torbjörn Ingvarsson

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Den som är allvarligt skuldsatt kan behöva hjälp med många saker, och tidiga stödinsatser är viktiga. Överskuldsättning är inte ett problem bara för den enskilde, utan påverkar ofta den överskuldsattes familj och närstående negativt. Det är även ett samhällsproblem. Juridiken är ett av de verktyg som behövs för att…
Köp här

Isbn: 9789139116745

Utgivningsår: 20190917

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet. Den nionde upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, ny rättspraxis och ny litteratur på området.
Köp här

Isbn: 9789139207283

Utgivningsår: 20150518

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Carl Espersson, Ulf Hellbacher

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Hälso- och sjukvård Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Särskilda rättsområden Sjukförsäkring
Sverige var det första landet i världen som införde en särskild försäkring för att ersätta patienter för skador i samband med behandling inom hälso- och sjukvården samt tandvården. År 1975 tillkom en frivillig patientförsäkring som den 1 januari 1997 ersattes av patientskadelagen. Denna bok är den första utförliga…
Köp här

Isbn: 9789163908149

Utgivningsår: 20161101

Utgivare: Patientförsäkringsföreningens Service, Vulkan

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Särskilda rättsområden
Finansiella företag, såsom banker och försäkringsbolag, måste leva upp till omfattande krav på sin verksamhet. Det handlar om komplexa och detaljerade regelverk, samt kontroll av denna regelefterlevnad genom myndighetstillsyn. Boken belyser och diskuterar utvecklingen när det gäller regleringen av och tillsynen över…
Köp här

Isbn: 9789144131757

Utgivningsår: 20191031

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet. Den tionde upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, ny rättspraxis och ny litteratur på området.
Köp här

Isbn: 9789139208921

Utgivningsår: 20190110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lars Heuman

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
I denna nya upplaga av boken behandlas:• Skiljeförfarande inklusive reglerna om förenklat förfarande• Betalningsföreläggande och handräckning• Mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och underhåll samtreglerna om underhållsstöd• Domstolsärenden• Utsökningsrätt• Konkursrätt• Företagsrekonstruktion• SkuldsaneringVid…
Köp här

Isbn: 9789139205555

Utgivningsår: 20140129

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Lagstiftning för finansiella tjänster Särskilda rättsområden
Statistik ska skötas av SCB! Föreslår att SCB ska ta hand om såväl Riksbankens som Finansinspektionens uppgiftsinsamling. Uppgifterna ska lagras i en särskild databas hos SCB som Riksbanken och Finansinspektionen har tillgång till. Databasens hantering ska regleras i en särskild lag med bestämmelser om vilken typ av…
Köp här

Isbn: 9789138238394

Utgivningsår: 20121207

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Peter Nilsson, Eva Törning

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Bokföringslagen är en central lag och det är grundläggande för ett fungerande system att företagen följer dess bestämmelser. För företagen gäller detta det interna uppgiftslämnandet, såväl kontrollen som möjligheten till uppföljning, men även det externa uppgiftslämnandet i inkomstdeklaration, årsredovisning m.m. För…
Köp här

Isbn: 9789139016748

Utgivningsår: 20120507

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Anders Palm

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
PENSIONSSTIFTELSER visar hur den som driver ett aktiebolag kan ordna sin pension från företaget på ett förmånligt sätt. Genom stiftelse, skuldbokning i balansräkning eller försäkring. Ett eftersatt pensionssparande kan på en enda gång fyllas ut med avdragsgill pensionsavsättning på i regel många hundratusen kronor och…
Köp här

Isbn: 9789170278792

Utgivningsår: 20140207

Utgivare: Björn Lundén Information, Elanders

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Nyheter i urval Införande av övergångsarrangemang för att mildra inverkan på kapitalbasen vid införandet av IFRS 9 Nya regler om betaltjänster. Reglerna genomför det andra betaltjänstdirektivet Ett räntetak och kostnadstak införs för högkostnadskrediter. Dessutom ska konsumenter uppmärksammas om riskerna med att ta…
Köp här

Isbn: 9789188735096

Utgivningsår: 20180903

Utgivare: FAR

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Standardverket för bokföring och redovisning! Här samsas K1-, K2- och K3-regelverken med FARs rekommendationer och uttalanden, tillämpliga lagar och BAS-kontoplanen. Om FARs Samlingsvolym – redovisning I FARs Samlingsvolym – redovisning finns den goda redovisningsseden samlad. Här hittar du Bokföringsnämndens…
Köp här

Isbn: 9789187387357

Utgivningsår: 20150228

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Internationell rätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Författningssamlingen innehåller en för kredit- och obeståndsrätt relevanta lagtexter i civilrätt, brottslighet och förbud relaterad till näringsverksamhet, obeståndsrätt och EU-rätt.Materialet speglar rättsläget i juni 2019.Författningssamlingen riktar sig till ekonomi- och juriststudenter inom både grund- och…
Köp här

Isbn: 9789139208754

Utgivningsår: 20190820

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kartlägger i vilken utsträckning försäkringsbolagen avslår ansökningar om personförsäkring eller meddelar sådana försäkringar med särskilda inskränkningar eller förhöjda premier, identifierar under vilka omständigheter det är vanligt att ansökningar om personförsäkring nekas och analyserar om riskbedömningarna i dessa…
Köp här

Isbn: 9789138244500

Utgivningsår: 20160530

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Marcus Radetzki

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Trafikförsäkringens ersättningsansvar är till stora delar rent strikt. Till detta kommer att trafikskadeersättning beräknas på skadeståndsrättslig grund, vilket innebär att ersättningen ska motsvara inträffad skada i dess helhet. Den skadelidande som äger rätt till trafikskadeersättning kan mot bakgrund av dessa…
Köp här

Isbn: 9789139021049

Utgivningsår: 20180312

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bo-Göran Jansson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatter 2018 – pension och försäkring vänder sig till försäkrings­förmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälpmedel i det dagliga arbetet, men kan också…
Köp här

Isbn: 9789144123080

Utgivningsår: 20180313

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Insolvensrättsligt forum är ett tvådagarssymposium som regelbundet hållits i Uppsala sedan 1990. Det riktar sig till envar som intresserar sig för en diskussion av tillämpningsfrågor och rättspolitik kopplad till aktuella insolvensrättsliga spörsmål med särskild inriktning på behovet av ny lagstiftning. Bakom…
Köp här

Isbn: 9789176786208

Utgivningsår: 20060415

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Bankrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
I Bankvolymen finns den samlade EU-rätten och svenska regleringen för banker och kreditinstitut. Uppdaterad utifrån Basel 3. Nyheterna i korthet Det har skett stora ändringar till följd av Basel 3-överenskommelsen. Nya lagar; lag om kapitalbuffertar och lag om särskild tillsyn över kreditinstitut och…
Köp här

Isbn: 9789187387241

Utgivningsår: 20140829

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Jonas Dahlgren

Kategorier: Finansrätt Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Privatekonomi Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
Dahlgren har på ett systematiskt sätt gått igenom alla de steg och bearbetat/förklarat alla de relevanta och i vissa fall svåra begrepp som finns i alla byråkrattext i, runt och kring Kronofogdemyndigheten. Detta häfte är avsett för dig som har haft, har, eller ev. kan få mankemang hos fogden. Den ger även en uppenbar…
Köp här

Isbn: 9789163709326

Utgivningsår: 20120613

Utgivare: Jonas Dahlgren

Mediatyp: BC

av: Peter Lagerström

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Omfattande handbok i företagsförsäkringens juridik, med inriktning främst på avtalsrättsliga frågor såsom tolkning och säkerhetsföreskrifter. Boken redogör utförligt för vilka skadehändelser som omfattas av försäkringen och hur olika skadesituationer bedöms i praktiken. Framställningen illustreras med talrika exempel i…
Köp här

Isbn: 9789139013068

Utgivningsår: 20070918

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Författningar i associationsrätt är en författningssamling som innehåller de grundläggande författningarna i associationsrätt som de lyder i juli 2015. Författningssamlingenär primärt avsedd för kurser på högskolenivå. Författningssamlingen innehåller även rättsfallsreferenser som är hämtade från Sveriges Rikes Lag…
Köp här

Isbn: 9789139207481

Utgivningsår: 20150812

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Henric Falkman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Verksamheten i försäkringsbolag har länge ansetts vara av särskild betydelse för både enskilda och samhälle. Samtidigt är verksamheten komplex till sin natur och förenad med speciella risker. Försäkringskunder agerar ofta på grundval av bristfälliga kunskaper rörande dels egenskaperna hos olika försäkringsprodukter,…
Köp här

Isbn: 9789172233942

Utgivningsår: 20100628

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Anna Lewander

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Den skatterättsliga klassificeringen och gränsdragningen mellan ränta och utdelning är en fråga av grundläggande betydelse för aktiebolagets finansiering. Aktiebolaget medges avdrag för finansieringskostnader i form av ränta medan utdelning inte anses avdragsgill i skattehänseende. Det är därför av stor vikt för såväl…
Köp här

Isbn: 9789176789865

Utgivningsår: 20170403

Utgivare: Iustus, Interak

Mediatyp: BB

av: Fredrik Benndorf, Nils-Bertil Morgell, Hans Ödén

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Denna bok är ingen traditionell lagkommentar, utan innehåller en praktisk redogörelse för hur en konkurs inleds, handläggs och avslutas. Här beskrivs vem som kan ansöka om konkurs och vad sökanden ska ange i sin ansökan. Vidare beskrivs bl.a. vilka tillgångar som ingår i konkursen och hur ”försvunna” tillgångar kan…
Köp här

Isbn: 9789139020967

Utgivningsår: 20190117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Förslag om ett mer effektivt och ändamålsenligt konkursförfarande. Många av förfarandets olika delar ses över och moderniseras. En del i översynen rör ansvarsfördelningen mellan domstolen, Kronofogdemyndigheten (tillsynsmyndigheten i konkurser) och…
Köp här

Isbn: 9789138250075

Utgivningsår: 20191219

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Presenterar förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe. De uppgifter som avses är sådana där själva uppgiftslämnandet har sin grund i lag, förordning eller myndighetsföreskrift. Redovisar bl.a. annat de rättsliga…
Köp här

Isbn: 9789138240489

Utgivningsår: 20131205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Möller

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Denna bok innehåller ett urval av rättsutlåtanden, rättsutredningar, promemorior och sammanfattningar av muntliga konsultationer – kort sagt ”utlåtanden” – som författaren har skrivit efter förfrågningar från praktiskt verksamma jurister i anslutning till konkreta fall och tvister på det insolvensrättsliga…
Köp här

Isbn: 9789139019190

Utgivningsår: 20160128

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Stefan Olsson

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Revisorns roll är en introduktionsbok som behandlar revisors- och revisionsrätt. Med revisionsrätt menas de regler som gäller för revision i olika företagsformer. Revisorsrätt avser i stället de krav som ställs på revisorer och deras verksamheter. Dessa regler utmärks av en hög grad av internationalisering, där…
Köp här

Isbn: 9789140688804

Utgivningsår: 20170329

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Från årsskiftet 2014/2015 gäller en ny version av Reko. Här hittar du regler och tillämpningsanvisningar. Om Reko-boken 2015 Till år 2014 omarbetades Reko i grunden för att anpassas till ett processtyrt arbetssätt. Det processtyrda arbetssättet har till årets bok förfinats ytterligare och vissa Reko har därför…
Köp här

Isbn: 9789187387371

Utgivningsår: 20141215

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt innehåller en sammanställning av centrala rättsall inom de obeståndsrättsliga, fordringsrättsliga-, säkerhetsrättsliga och sakrättsliga områdena. Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt vänder sig till alla som har intresse av och/eller har anledning att fördjupa sig…
Köp här

Isbn: 9789139209232

Utgivningsår: 20190820

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Internasjonale konkurser omhandler en rekke problemstillinger som oppstår når en virksomhet med tilknytning til flere land, går konkurs. De såkalte internasjonale konkursene har alltid skapt problemer, og for en bostyrer har det ofte vært vanskelig, både rettslig og rent faktisk, å disponere over aktiva i utlandet.…
Köp här

Isbn: 9788202442897

Utgivningsår: 20141016

Utgivare: Cappelen Damm, Cappelen Damm

Mediatyp: BC