Bläddra

av:Eva Törning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen och redovisning Juridik Redovisning Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Med anvisningar för samtliga K-regelverk är Redovisa Rätt unik på marknaden. Du får en omfattande rådgivning via smarta sökvägar och referenser som visar dig var du bäst hittar mer information i just det regelverk som gäller för ditt område. Redovisa Rätt 2022 är uppdaterad utifrån aktuella lagar och regler på…
Köp här

Isbn: 9789152363393

Utgivningsår:20220124

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Anna Molin, Ulf Svensson

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
GÅVA tar upp den praktiska juridiken kring gåvor av olika slag, t ex av fastigheter eller av värdepapper, bostadsrätter, lösöre eller kontanter. Även närliggande områden behandlas i boken såsom gåvoutfästelser, förskott på arv och förstärkt laglottsskydd. Vilka villkor kan vara giltiga, vad händer om gåvotagaren är…
Köp här

Isbn: 9789170276231

Utgivningsår:20100318

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Henric Falkman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Verksamheten i privata försäkringsföretag har länge ansetts vara av särskild betydelse för både enskilda och samhälle. På samma gång är verksamheten komplex till sin natur och förenad med särskilda risker. Det betyder bland annat att en kund normalt saknar förmåga att bedöma om en försäkringsgivare kommer att kunna…
Köp här

Isbn: 9789172237827

Utgivningsår:20190915

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Björn Nilsson, Annette Tiljander, Magnus Dahlgren

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Tjänstepension är en viktig del i pensionssystemet i Sverige och omfattar nästan alla som har en anställning. Villkoren för tjänstepension regleras oftast genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Boken beskriver de regelverk som gäller för tjänstepensioner, men…
Köp här

Isbn: 9789139022039

Utgivningsår:20200429

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Robert Olausson, Isak Wirén, Kerstin Olausson, Andreas Jensen

Kategorier: Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Under det senaste decenniet har compliance-området genomgått stora förändringar och blivit en självklar del av organisationers strategiska arbete. Compliance inom bank och finans ger praktisk vägledning och kunskap om compliance-rollens utveckling, hur regelefterlevnadsexperter kan…
Köp här

Isbn: 9789139024996

Utgivningsår:20211118

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
En lärobok och handbok i utsökningsrätt vid Kronofogdemyndigheten. En bok användbar också för andra som vill ha en introduktion till utsökningsrätten eller närmare kunskap om arbetet hos Kronofogden.
Köp här

Isbn: 9789138324004

Utgivningsår:20080623

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Jonatan Schytzer

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Tidpunkten för fordrans uppkomst är på många sätt fundamental inom insolvensrätten. För att en fordran över huvud taget ska få göras gällande i konkurs, alternativt omfattas av ett offentligt ackord eller av en skuldsanering måste den ha uppkommit före en viss kritisk tidpunkt. Dessutom är uppkomsttidpunkten avgörande…
Utgått

Isbn: 9789177371359

Utgivningsår:20201222

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Mikael Mellqvist

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Obeståndsrätten. En introduktion är en bok som översiktligt och koncentrerat beskriver instituten utsökning (främst utmätning), konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Dessa fyra institut innefattar alla en formaliserad hantering av en persons skulder. Även om…
Köp här

Isbn: 9789139209263

Utgivningsår:20210311

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Laila Zackariasson, Peter Strömgren

Kategorier: Egendomslagstiftning Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Denna rättsfallssamling innehåller ett stort antal centrala rättsfallinom rättsområdena sakrätt och exekutionsrätt. Boken är i förstahand framtagen för kurser på universitets- och högskolenivå menär också avsedd att kunna användas i…
Köp här

Isbn: 9789139027188

Utgivningsår:20220818

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139022312

Utgivningsår:20201119

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Karin Eklund, Daniel Stattin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten är rättsområden där det händer mycket. För att behärska rättsområdena krävs både kunskap om de regler och principer som gäller och den bakgrund, med olika intressenter och intressekonflikter, som reglerna och principerna skall hantera. Den här boken ger en grundläggande kunskap…
Köp här

Isbn: 9789177371076

Utgivningsår:20210113

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet. Den nionde upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, ny rättspraxis och ny litteratur på området.
Köp här

Isbn: 9789139207283

Utgivningsår:20150518

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789151919027

Utgivningsår:20191022

Utgivare: Scandinavian RE Production AB

Mediatyp: BC

av:Per Johan Eckerberg

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Solvensregler Regelöversikten En översikt över försäkringsföretagens solvensregler ”Per Johan Eckerbergs bok är avsedd att vara en praktisk handledning för dem som har att tränga igenom det mycket omfattande och komplexa solvensregelverket. Genom sin systematiska, tabellvisa genomgång av alla olika slags normer kommer…
Köp här

Isbn: 9789151919034

Utgivningsår:20200204

Utgivare: Scandinavian RE Production

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139027195

Utgivningsår:20220914

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Hans Elliot

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Konkurspraktikan är idag den mest heltäckande instruktionsboken för dig som arbetar med konkurs, både i konkursförvaltning och i myndighetskontroll. Innehållet är en systematisk sammanställning av beståndsdelarna i praktiskt taget alla konkurshandlingar samt när och vart expediering ska ske. Boken innehåller också ett…
Utgått

Isbn: 9789186325169

Utgivningsår:20190514

Utgivare: Limhamnsgruppen

Mediatyp: BC

av:Harald Ullman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Fastighetsförsäkring är en uppföljare av boken ”Entreprenadförsäkring” (2017) och handlar om den försäkring som en fastighetsägare tecknar. Boken utgår från försäkringsvillkoren för fastighetsförsäkring i de tre ledande och rikstäckande försäkringsbolagen och ett lokalt försäkringsbolag. På grund av…
Köp här

Isbn: 9789179170561

Utgivningsår:20210202

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Mattias Anjou, Gabriel Oxenstierna

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Investeringar och värdepapper Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
Specialister på värdepappersmarknaden är en bok som ger kvalificerad kunskap om värdepappersmarknaden ur såväl finansekonomisk och juridisk som administrativ synvinkel. Den är särskilt framtagen för att passa dig som arbetar som specialist i finansbranschen, exempelvis som aktiemäklare, kapitalförvaltare, analytiker…
Köp här

Isbn: 9789144152523

Utgivningsår:20210714

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Krister Moberg, Niklas Valentin, Peter Åkersten

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Inom det område som boken omfattar, huvudsakligen reglerna om revision i aktiebolagslagen och revisorslagens bestämmelser, har åtskilligt hänt sedan 2006. Ambitionen har därför i första hand varit att uppdatera boken med hänsyn till ny lagstiftning men behålla dess disposition. Vissa avsnitt har behövt skrivas om och…
Köp här

Isbn: 9789139016373

Utgivningsår:20141024

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Ulf Tivéus, Sara Jacobsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansrätt Finansväsen Finansväsen och redovisning Investeringar och värdepapper Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatt på finansiella instrument är en handledning för såväl privatpersoner som företag för beskattning och redovisning av de flesta finansiella instrument som finns på marknaden. Med hjälp av exempel beskrivs pedagogiskt och utförligt: • Skattereglerna i…
Köp här

Isbn: 9789139026440

Utgivningsår:20220425

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kollektivavtalsgrundad försäkring. Några huvuddrag ger en översikt av en rad praktiskt viktiga försäkringsformer som inte tidigare behandlats närmare i den juridiska litteraturen. I arbetet beskrivs det komplicerade samspel mellan försäkringsvillkor och…
Köp här

Isbn: 9789139023104

Utgivningsår:20201015

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Peter Sjöberg, Erik Cernjul, Tord Gransbo

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna lagkommentar avser det regelverk om försäkringsdistribution som gäller sedan den 1 oktober 2018. Vissa bestämmelser om tjänstepensionsförsäkring tillämpas dock fr.o.m. den 1 oktober 2019. Vid sidan av lagen om försäkringsdistribution kommenteras och återges…
Köp här

Isbn: 9789139021292

Utgivningsår:20210118

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Anders Holm, Svante O. Johansson, Britta Behrendt Jonsson, Birger Nydrén, Marcus Radetzki, Jessika van der Sluijs, Harald Ullman

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd
Denna antologi ingår i en serie antologier som publicerats av Nätverket för skadestånds- och försäkringsrättslig forskning. De föregående antologierna är: Uppsatser om försäkringsavtalslagen (2009), Uppsatser om skadeståndsrätt och ansvarsförsäkring (2012), Uppsatser om försäkringsvillkor (2015) och Uppsatser om…
Köp här

Isbn: 9789172238749

Utgivningsår:20220525

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Marie Karlsson-Tuula

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Detta verk kommenterar den nya lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion. EU antog under sommaren 2019 ett rekonstruktions- och insolvensdirektiv. Det fick till följd att 1996 års lag om företagsrekonstruktion upphävdes och en ny lag, med samma namn, infördes infördes med ett nytt…
Köp här

Isbn: 9789139023296

Utgivningsår:20221215

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Hans Renman

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att så kort och koncist som möjligt beskriva gällande rätt i vissa process- och insolvensrättsliga frågor som aktualiseras vid en återvinningsprocess i konkurs. I boken beskrivs bl.a. de formella reglerna om vem som kan påkalla återvinning, hur återvinning påkallas och när återvinning senast…
Köp här

Isbn: 9789139016007

Utgivningsår:20130412

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av:Sigurd Elofsson, Rolf Holmquist, Johan Lindmark, Christine Andersson

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Frågor om redovisning och revision är mer aktuella än någonsin, särskilt de som berör straff- och skadeståndsrätt. De senaste åren har det duggat tätt bland redovisnings- och revisionsskandalerna. Bokföringsbrottet är det enskilt största ekobrottet räknat i antalet åtal och fällande domar och skadeståndsyrkanden på…
Köp här

Isbn: 9789139113881

Utgivningsår:20170123

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Niklas Valentin

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Bolagsrätt Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Det har kommit nya regler och bestämmelser som gör att vi omgående vill komplettera innehållet i Bolagsrevisorn. De nya reglerna finns samlade i supplementet till boken.
Köp här

Isbn: 9789139116233

Utgivningsår:20161031

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
Anmälningar i samband med beställningar som läggs senast den 15 oktober kommer att finnas med i Tabula Gratulatoria i den tryckta skriften. VIKTIGT; Notera i rutan ”Meddelande till kundservice” om annat än beställarens namn ska stå med i Tabula Gratulatoria. Boken ges ut den 9…
Köp här

Isbn: 9789139025245

Utgivningsår:20220117

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av:Bertil Bengtsson

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet.Den tionde upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, ny rättspraxis och ny litteratur på området.
Köp här

Isbn: 9789139208921

Utgivningsår:20190110

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kartlägger i vilken utsträckning försäkringsbolagen avslår ansökningar om personförsäkring eller meddelar sådana försäkringar med särskilda inskränkningar eller förhöjda premier, identifierar under vilka omständigheter det är vanligt att ansökningar om personförsäkring nekas och analyserar om riskbedömningarna i dessa…
Köp här

Isbn: 9789138244500

Utgivningsår:20160530

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Peter Nilsson, Eva Törning

Kategorier: Finansrätt Juridik Redovisningsrätt Särskilda rättsområden
Bokföringslagen är en central lag och det är grundläggande för ett fungerande system att företagen följer dess bestämmelser. För företagen gäller detta det interna uppgiftslämnandet, såväl kontrollen som möjligheten till uppföljning, men även det externa uppgiftslämnandet i inkomstdeklaration, årsredovisning m.m. För…
Köp här

Isbn: 9789139016748

Utgivningsår:20120507

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139021896

Utgivningsår:20200616

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139207566

Utgivningsår:20200117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Finansrätt Juridik Pensionslagstiftning Särskilda rättsområden
Huvuddragen i utredningens förslag är att garantipensionen ska ersättas av en ny förmån kallad grundpension. Grundpensionen ska tjänas in av den försäkrade och beräknas utifrån den tid som personen har arbetat eller varit bosatt i Sverige.
Köp här

Isbn: 9789138249901

Utgivningsår:20191211

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Särskilda rättsområden
På de associations- och kapitalmarknadsrättsliga områdena finns numera en stor mängd specialförfattningar som inte återfinns i de traditionella lagböckerna. Det finns också en stor mängd andra normer, till exempel börsernas regelverk och takeover-regler eller EU-rättslig lagstiftning, som är minst lika viktiga som de…
Utgått

Isbn: 9789177370147

Utgivningsår:20170801

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Lars Wenne, Jan Flood

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
I boken tas bland annat upp frågor om fortsatt drift under konkurs och relationen till gäldenärer och borgenärer. Vidare behandlas jävsfrågor och arvodesfrågor samt hur man kan förhindra att ett konkursbolag ”mjölkas”. Lars Wenne är jur kand och civilekonom från Uppsala universitet. Sedan 1983 har han varit verksam som…
Köp här

Isbn: 9789172237308

Utgivningsår:20190425

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Lars Heuman

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
I denna nya upplaga av boken behandlas: Skiljeförfarande inklusive reglerna om förenklat förfarande Betalningsföreläggande och handräckning Mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och underhåll samtreglerna om underhållsstöd Domstolsärenden Utsökningsrätt Konkursrätt Företagsrekonstruktion SkuldsaneringVid…
Köp här

Isbn: 9789139205555

Utgivningsår:20140129

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Hans Renman

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Återvinningsreglerna i 4 kap. konkurslagen är en viktig del av det insolvensrättsliga systemet. Om en gäldenär har fått betalningssvårigheter finns risk att gäldenären gynnar en viss borgenär framför andra borgenärer eller att gäldenären undandrar…
Köp här

Isbn: 9789139021322

Utgivningsår:20200819

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lars Welamson, Mikael Mellqvist

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
Denna bok är en lärobok i insolvensrätt. Konkursrätten är bokens huvudsakliga ämne, men även företagsrekonstruktion och skuldsanering behandlas i boken. Avsnittet om företagsrekonstruktion är i anledning av den nya lagen 2022 något utökat i denna upplaga.…
Köp här

Isbn: 9789139026051

Utgivningsår:20220720

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC