Bläddra

En översyn av lagstiftningen om företagsbot. SOU 2016:82 : Betänkande från Utredningen om vissa frågor om företagsbot

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Företag och företagsbrott Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

En översyn av lagstiftningen om företagsbot. SOU 2016:82 : Betänkande från Utredningen om vissa frågor om företagsbot

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Företag och företagsbrott Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Utredningen gör en bred översyn av företagsbotsregleringen och att föreslår nödvändiga författningsändringar. Syftet med översynen har varit att säkerställa att det straffrättsliga regelverket för juridiska personer är effektivt, ändamålsenligt och modernt och att det är anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden.

Utredningen lämnar bland annat följande förslag:
  • Om ett särskilt klandervärt brott begås inom ramen för ett större företags verksamhet ska det kunna leda till en förhöjd företagsbot. För allvarligare brott ska företagsboten alltså kunna bestämmas med beaktande av företagets betalningsförmåga.
  • Företagsboten ska i sådana fall kunna bestämmas till högst 100 miljoner kr.
  • Företagsbot ska, förutom vid brott i näringsverksamhet, även kunna dömas ut för bland annat brott som begåtts i utövningen av sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med näringsverksamet (det innebär bland annat att brott i kommunala skolor behandlas på samma sätt som brott i friskolor i detta sammanhang).

Genom utredningens förslag säkerställs även att Sverige lever upp till sina åtaganden gentemot bland annat OECD.

Särskild utredare: Sten Andersson.