Bläddra

Förbättrat skydd för totalförsvaret. SOU 2019:34 : Slutbetänkande från Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02)

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Köp här

Förbättrat skydd för totalförsvaret. SOU 2019:34 : Slutbetänkande från Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02)

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Köp här
Den parlamentariska kommittén har haft i uppdrag att bedöma om det finns behov av nya regler om ansvarsfördelningen mellan staten, kommunerna och enskilda när det gäller skyddet för totalförsvarets intressen. Till uppdraget har också hört att överväga möjligheter till statlig förköpsrätt av viss fast egendom samt att bedöma om det behövs åtgärder för att åstadkomma ett ökat skydd för totalförsvaret vid överlåtelse och upplåtelse av viktigare infrastruktur, såsom hamnar, flygplatser, energianläggningar och förmedlingsstationer för telekommunikation. Bland förslagen:
  • eEn ny lag om ett statligt kontrollsystem med möjlighet att villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av viss egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Det gäller hamnar, flygplatser och fastigheter i vissa områden som har väsentlig betydelse för det militära försvaret. Vidare får skyddade anläggningar som inrättats särskilt för behov inom civilt försvar, och som ägs av en kommun eller ett landsting, avvecklas, överlåtas eller upplåtas endast efter medgivande från staten.
  • en lagstadgad skyldighet för kommuner och landsting att beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet.
  • ett utökat uppdrag för länsstyrelser att bevaka totalförsvarets intressen i den fysiska planeringsprocessen.

Särskild utredare: Margareta Bergström

Vill du ta del av mer detaljer kring analys och förslag - köp utredningen!