Bläddra
Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Lagar och förordningar Militär och försvarslagstiftning Primära rättskällor Särskilda rättsområden
När en krissituation uppstår är det viktigt att alla vet vilka regler som gäller. I årets utgåva av Totalförsvarets författningshandbokfinner du alla gällande regler för hur vi ska agera vid terrorangrepp, krig och svåra olyckor. I boken finns alla…
Köp här

Isbn: 9789138327623

Utgivningsår:20201012

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
När en krissituation uppstår är det viktigt att alla vet vilka regler som gäller. I årets utgåva av Totalförsvarets författningshandbok finner du alla gällande regler för hur vi ska agera vid terrorangrepp, krig och svåra olyckor eller…
Utgått

Isbn: 9789138327746

Utgivningsår:20221006

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Emma Degerfeldt, Dan Leeman, Martin Waern

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Denna lagkommentar behandlar den nya säkerhetsskyddslagen, som trädde i kraft den 1 april 2019 och ersatte 1996 års säkerhetsskyddslag, samt de större förändringar som lagstiftningen genomgått under 2021. Förändringarna (såväl ursprungliga som…
Köp här

Isbn: 9789139027386

Utgivningsår:20221222

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Folkrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Internationell rätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Uppdatering av Försvarsdepartementets dokumentsamling från 1996 En samlad dokumentation över gällande humanitärrättsliga konventioner och deras genomförande i Sverige samt vissa andra grundläggande dokument inom folkrättens område. Vissa av konventionerna hör till nedrustningsrättens område, men har tagits med p.g.a.…
Köp här

Isbn: 9789138233696

Utgivningsår:20100427

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
När en krissituation uppstår är det viktigt att alla vet vilka regler som gäller. I årets utgåva av Totalförsvarets författningshandbokfinner du alla gällande regler för hur vi ska agera vid terrorangrepp, krig och svåra olyckor. I boken finns alla…
Köp här

Isbn: 9789138327692

Utgivningsår:20211008

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Stefan Ryding-Berg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Den 1 juli 2010 trädde den nya skyddslagen i kraft. Lagen innehåller regler om skydd mot sabotage, terroristbrott, spioneri, grovt rån och skydd för allmänheten mot skada som kan uppkomma till följd av militär verksamhet. Skyddslagen är omarbetad i stora delar jämfört med tidigare författningar. I denna bok, den tredje…
Köp här

Isbn: 9789139015550

Utgivningsår:20110222

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Försvarsberedningen lämnar i sin slutrapport förslag om inriktningen av säkerhetspolitiken och utvecklingen av det militära försvaret 2021-2025. Man redovisar i slutrapporten en bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen samt konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik. De förslag som…
Köp här

Isbn: 9789138249284

Utgivningsår:20190529

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Krig och försvar Militär och försvarslagstiftning Militär strategi och försvarsstrategi Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Förslag rörande inriktningen av totalförsvaret och utformningen av den civila verksamheten i totalförsvaret. Totalförsvaret ska i grunden vara krigsavhållande genom att ha en sådan styrka, sammansättning, ledning, beredskap och uthållighet att det avhåller…
Köp här

Isbn: 9789138247372

Utgivningsår:20180116

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Den parlamentariska kommittén har haft i uppdrag att bedöma om det finns behov av nya regler om ansvarsfördelningen mellan staten, kommunerna och enskilda när det gäller skyddet för totalförsvarets intressen. Till uppdraget har också hört att överväga möjligheter till statlig förköpsrätt av viss fast egendom samt att…
Köp här

Isbn: 9789138249468

Utgivningsår:20190614

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Kommitténs förslag innebär att skyddslagens uppräkning av möjliga skyddsobjekt utvidgas något. Utöver att objekt för posthantering, livsmedelsförsörjning och försörjning med andra förnödenheter av betydelse för Sveriges försörjningsberedskap tillförs uppräkningen, införs en möjlighet att besluta om militära fordon som…
Köp här

Isbn: 9789138247815

Utgivningsår:20180409

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
När en krissituation uppstår är det viktigt att alla vet vilka regler som gäller. I årets utgåva av Totalförsvarets författningshandbokfinner du alla gällande regler för hur vi ska agera vid terrorangrepp, krig och svåra olyckor.<br><br>I boken…
Köp här

Isbn: 9789138327524

Utgivningsår:20191024

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Utredarens uppgift har varit att se över bestämmelserna om disciplinansvar inom totalförsvaret och att kartlägga praxis för disciplinärenden. Försvarsmakten genomgår sedan en tid en omfattande omställning. Värnplikten används inte längre, utan all personal utbildas och anställs på frivillig grund. Eftersom nuvarande…
Köp här

Isbn: 9789138239469

Utgivningsår:20130531

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Lämnar ett ställningstagande till hur ansvarsfördelningen för vidmakthållande, upphandling för vidmakthållande samt upphandling av de varor och tjänster som behövs i förråd, service och verkstäder för Försvarsmaktens förbandsverksamhet bör se ut. I syfte att möjliggöra bedömningen återfinns i Ds:n ett antal deskriptiva…
Köp här

Isbn: 9789138247969

Utgivningsår:20180611

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Författningsrätt och förvaltningsrätt Industrier och branscher Juridik Krig och försvar Militär och försvarslagstiftning Militär strategi och försvarsstrategi Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Utredningen föreslår bland annat att: regeringen uppdrar åt myndigheter att identifiera vilka företag som bedriver totalförsvarsviktig verksamhet. Genom att identifiera företag som bedriver totalförsvarsviktig verksamhet blir det möjligt att analysera och värdera…
Köp här

Isbn: 9789138249871

Utgivningsår:20191216

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Föreslår bl.a att: den nuvarande regleringen i lagen och förordningen om skydd för landskapsinformation ersätts med en ny lag och förordning om skydd för geografisk information. Avsikten är att föreslå en modern och flexibel lagstiftning det även fortsättningsvis ska krävas tillstånd för sjömätning inom Sveriges…
Köp här

Isbn: 9789138239797

Utgivningsår:20130705

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Betänkandet är ett underlag för den försvarspolitiska berednings- och beslutsprocessen inför försvarsinriktningsbeslutet för perioden 20212025. Utredningens prioriteringar är beskrivna på en övergripande nivå. De utgör inte en samlad investeringsplan för Försvarsmaktens långsiktiga materielförsörjning där de årliga…
Köp här

Isbn: 9789138247549

Utgivningsår:20180221

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Utredningens uppdrag har varit att analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret. Utgångspunkten i utredningens direktiv är att arbetet med ett psykologiskt försvar är av stor…
Köp här

Isbn: 9789138250556

Utgivningsår:20200527

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. Bakgrunden till utredningen är behovet att förbättra planerings-, besluts-, och uppföljningsprocessen för anskaffning av försvarsmateriel och göra den förutsägbar, transparent samt långsiktig och därmed mer effektiv. Den nya modellen för planeringen innebär att en årligt återkommande…
Köp här

Isbn: 9789138240854

Utgivningsår:20140328

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Föreslår att regeringen bör ges möjlighet att fatta vissa beslut om att ge och ta emot operativt militärt stöd inom ramen för det svensk-finska försvarssamarbetet. Det handlar om beslut om att sända svensk väpnad styrka utomlands för att bistå Finland med…
Köp här

Isbn: 9789138247907

Utgivningsår:20180427

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. För att säkerställa en modern folkförankring av försvaret föreslår utredaren bl.a. annat att alla Sveriges 18-åringar ska bjudas in till särskilda informationsdagar i Försvarsmakten kallade ”En dag i Försvarsmakten”. Syftet med En dag i Försvarsmakten är att…
Köp här

Isbn: 9789138241844

Utgivningsår:20141117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
När en krissituation uppstår är det viktigt att alla vet vilka regler som gäller. I årets utgåva av Totalförsvarets författningshandbok finner du alla gällande regler för hur vi ska agera vid terrorangrepp, krig och svåra olyckor. I boken finns alla övergripande bestämmelser samlade. Dessutom finns instruktioner för…
Köp här

Isbn: 9789138326992

Utgivningsår:20161007

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. Utredaren föreslår en lagändring som möjliggör för mobiloperatörer att förmedla viktiga meddelanden till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser till de mobiltelefoner som finns i ett drabbat område. Vid allvarliga olyckor och kriser sänds idag viktiga meddelanden till…
Köp här

Isbn: 9789138242162

Utgivningsår:20150115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Ny utgåva utkommer i oktober! När en krissituation uppstår är det viktigt att alla vet vilka regler som gäller. I årets utgåva av Totalförsvarets författningshandbok finner du alla gällande regler för hur vi ska agera vid terrorangrepp, krig och svåra olyckor. I boken finns alla övergripande bestämmelser samlade.…
Köp här

Isbn: 9789138327173

Utgivningsår:20171006

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. Den 26 maj 2014 utsågs verkställande direktören Ulf Lundin som särskild utredare för att kartlägga Försvarsmaktens behov avseende flygtrafiktjänst i syfte att ge underlag för vilken volym av statligt utförd flygtrafikledningstjänst som med civil-militär integrerad flygtrafiktjänst är…
Köp här

Isbn: 9789138241653

Utgivningsår:20140926

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Försvarsdepartementet

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
När en krissituation uppstår är det viktigt att alla vet vilka regler som gäller. I årets utgåva av Totalförsvarets författningshandbok finner du alla gällande regler för hur vi ska agera vid terrorangrepp, krig och svåra olyckor. I boken finns alla övergripande bestämmelser samlade. Dessutom finns instruktioner för…
Köp här

Isbn: 9789138327357

Utgivningsår:20181010

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. Förslag om införande av sanktionsavgifter för överträdelser av vissa regler om export av krigsmateriel och av s.k. produkter med dubbla användningsområden. Updraget innefattar också uppgiften att se över krigsmateriellagstiftningen i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot…
Köp här

Isbn: 9789138242032

Utgivningsår:20141218

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Översvämmning, bränder och terrorangrepp – här har du ett samlat regelverk När en krissituation uppstår är det viktigt att alla vet vilka regler som gäller. I årets utgåva av Totalförsvarets författningshandbok finner du alla gällande regler…
Köp här

Isbn: 9789138327876

Utgivningsår:20231010

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT – KAN INTE KÖPAS. Föreslår att regeringen bemyndigas att utan några begränsningar sända en väpnad styrka utomlands för att delta i utbildning inom ramen för internationellt samarbete. Bemyndigandet bör enligt utredningen omfatta alla typer av utbildningar och övningar. Bakgrunden till utredningen är…
Köp här

Isbn: 9789138242117

Utgivningsår:20150115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Stefan Ryding-Berg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Skyddslagen trädde i kraft 2010 och ersatte en äldre lag från 1990. Lagen ger rättsliga förutsättningar för ett förstärkt skydd av vissa byggnader, anläggningar, områden och andra objekt mot sabotage, terroristbrott, spioneri och grovt rån. Dessa objekt och områden benämns i skyddslagen för skyddsobjekt. Det är inte…
Köp här

Isbn: 9789139117131

Utgivningsår:20190528

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Stefan Ryding-Berg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
Skyddslagen trädde i kraft 2010 och ersatte en äldre lag från 1990. Lagen ger rättsliga förutsättningar för ett förstärkt skydd av vissa byggnader, anläggningar, områden och andra objekt mot sabotage, terroristbrott, spioneri och grovt rån. Dessa objekt och…
Köp här

Isbn: 9789139028932

Utgivningsår:20240321

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Militär och försvarslagstiftning Särskilda rättsområden
En översyn av förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga, som genom återupptagandet av värnplikten återigen kommer att bli tillämplig. I Ds:n redovisas bakgrunden till den nuvarande medinflytandeförordningen och hur bestämmelserna ser ut i dag. Därefter diskuteras hur ett moderniserat…
Köp här

Isbn: 9789138246887

Utgivningsår:20171024

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC