Bläddra

Förebygga skolsvårigheter – En handbok

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Förebygga skolsvårigheter – En handbok

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Pedagogiska verksamheter har i uppdrag att förebygga skol­svårigheter och ohälsa samt att utveckla tillgängliga lärmiljöer så att alla barn och elever oavsett funktionsförmåga ska kunna delta i utbildningen. Ett förebyggande arbete tar avstamp i sådant som kan hindra lärande, hälsa och utveckling, det vill säga när en svårighet eller en risk uppmärksammats. I Förbygga skolsvårigheter - en handbok beskrivs hur ett före­byggande arbete kan organiseras och genomföras utifrån en arbetsmodell som kännetecknas av 5 faser - kartlägga, analysera, formulera mål, utarbeta handlingsplan samt följa upp och utvärdera insatserna. I boken får vi även ta del av kartläggnings­metoder och områden som kan identifieras och analyseras samt hur organisatoriska stödstrukturer och samarbetsformer mellan elevhälsan och pedagogisk personal kan genomföras. Exempel ges också på hur kollegiala samtal kan struktureras och hur frågor som arbetsverktyg kan utformas. Författaren lyfter det förebyggande arbetet på skol- och gruppnivå för att kunna möta alla elever och ger förslag på hur ett sådant arbete kan organiseras och genomföras. Boken riktar sig till rektorer, elevhälsan, specialpedagoger, lärare, förskollärare, kvalitetsutvecklare och övrig pedagogisk personal.